8/1963

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välinen sopimus elatusavun perimisestä pakkotoimin

1 artikla

Lainvoimainen tuomio, hallinnollisen viranomaisen päätös tai kirjallinen sitoumus, jossa joku on jossakin sopimusvaltiossa velvoitettu tai sitoutunut antamaan elatusapua puolisolle, entiselle puolisolle, aviolapselle, lapsipuolelle, ottolapselle, avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle tai sen äidille, ja joka on siinä valtiossa täytäntöönpantavissa, on pyynnöstä välittömästi pantava täytäntöön toisessa sopimusvaltiossa. Sama olkoon voimassa sellaisesta, vielä lainvoimaa vailla olevasta tuomiosta ja sellaisesta oikeuden, tuomarin tai ulosotonhaltijan antamasta päätöksestä, joka voidaan panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion tavoin.

Jos siinä valtiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, on tuomiossa tai päätöksessä määrätty pienempi elatusapu tai todettu, että elatusvelvollisuutta ei ole, ei tässä valtiossa voida tämän vastaisesti vaatia täytäntöönpanoa.

2 artikla

Täytäntöönpanoa pyydetään sen sopimusvaltion viranomaiselta, missä elatusapuun oikeutettu oleskelee tahi missä tuomio tai päätös on annettu tai kirjallinen sitoumus tehty.

Milloin täytäntöönpano on tapahtuva muussa sopimusvaltiossa kuin siinä, missä pyyntö on 1 kappaleen mukaisesti esitetty, lähetetään tämä esitys ensiksi mainittuun valtioon. Tällöin esityksen lähettää ja ottaa vastaan:

Tanskassa yliviranomainen (Kööpenhaminassa ylipresidentti ja muutoin asianomainen amtman) tai, milloin toimivaltaisesta yliviranomaisesta on epätietoisuutta, oikeusministeriö;

Suomessa asianomainen lääninhallitus tai, milloin toimivaltaisesta lääninhallituksesta on epätietoisuutta, ulkoasiainministeriö;

Islannissa oikeusministeriö;

Norjassa asianomainen maaherra (fylkesman) tai milloin toimivaltaisesta maaherrasta on epätietoisuutta, sosiaaliministeriö, kun kysymys on avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen tai sen äidin elatusavusta, ja muutoin oikeusministeriö; sekä

Ruotsissa asianomainen lääninhallitus tai, milloin toimivaltaisesta lääninhallituksesta on epätietoisuutta, ulkoasiainministeriön oikeudellinen osasto.

Viranomainen, joka on etukäteen suorittanut elatusapua, pyytäköön tämän perimistä pakkotoimin toisessa sopimusvaltiossa suoraan sen valtion viranomaiselta niin kuin 2 kappaleessa määrätään.

Suomen- tai islanninkieliseen asiakirjaan tulee olla tarpeellisilta osin liitettynä oikeaksi todistettu käännös tanskan, norjan tai ruotsin kielelle.

3 artikla

Perimisen toimittava viranomainen saa, milloin tarpeelliseksi katsotaan, vaatia todistuksen siitä, että tuomio, päätös tai sitoumus täyttää 1 artiklan 1 kappaleessa määrätyt täytäntöönpanon edellytykset. Todistuksen antaa sen valtion 2 artiklan 2 kappaleessa mainittu viranomainen, missä tuomio tai päätös on annettu tai missä sitoumus on tehty.

Jollei elatusapua ole tuomiossa, päätöksessä tai sitoumuksessa vahvistettu tietyksi määräksi tai jos täytäntöönpanopyyntö tarkoittaa suurempaa määrää kuin on vahvistettu, saatakoon myös 1 kappaleen mukaisesti vaatia todistusta elatusavun määrästä.

4 artikla

Täytäntöönpano tapahtuu jokaisessa valtiossa siellä voimassa olevan lain mukaan.

Täytäntöönpanosta ei saa aiheutua maksuja elatusapuun oikeutetulle, ellei täytäntöönpano ole tapahtuva kiinteään omaisuuteen nähden säädetyssä järjestyksessä.

Kertynyt rahamäärä lähetetään sille, joka on pyytänyt täytäntöönpanoa, tai myös toiselle, jonka tämä määrää.

5 artikla

Elatusapua koskevat määräykset tarkoittavat myös avustusta synnytys- ja lapsivuodekustannuksiin sekä menoihin, jotka aiheutuvat lapsen erityisestä koulutuksesta taikka kaste-, kasteenliitonuudistus-, sairaus- ja hautauskustannuksista tai niihin verrattavista syistä.

6 artikla

Elatuskysymyksen tutkimisen johdosta elatusvelvollisen suoritettavaksi määrätty kulujen korvaus voidaan periä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

7 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava ja ratifioimiskirjat talletettava Norjan ulkoasiainministeriöön niin pian kuin tämä voi tapahtua.

Sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjain tallettamista lähinnä seuraavan tammi- tai heinäkuun 1 päivänä. Tällä sopimuksella kumotaan sopimusvaltioiden kesken helmikuun 10 päivänä 1931 tehty ja huhtikuun 1 päivänä 1953 muutettu sopimus elatusavun perimisestä pakkotoimin.

Jokainen sopimusvaltio voi sanoa irti sopimuksen jokaisen muun sopimusvaltion suhteen lakkaamaan sen tammi- tai heinäkuun 1 päivän alkaessa, joka lähinnä seuraa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Tämän vakuudeksi ovat asianomaiset valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään.

Allekirjoitettu Oslossa yhtenä suomen-, tanskan-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, ruotsinkielisen tekstin käsittäessä kaksi eri tekstiä, toisen Suomen ja toisen Ruotsia varten.

Oslossa 23 päivänä maaliskuuta 1962.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.