40/1959

Asetus Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kanssa yhteistoiminnasta eläinlääkinnön alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen maatalousministeriön ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton maatalousministeriön kesken on Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1959 allekirjoitettu sopimus yhteistoiminnasta eläinlääkinnön alalla, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1959.

SOPIMUS Suomen Tasavallan maatalousministeriön ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton maatalousministeriön kesken yhteistoiminnasta eläinlääkinnön alalla

Suomen Tasavallan maatalousministeriö ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton maatalousministeriö,

haluten aikaansaada yhteistoiminnan eläinlääkinnön alalla tarttuvien eläintautien aiheuttaman vaaran torjumiseksi,

ovat päättäneet tehdä tämän sopimuksen ja tässä tarkoituksessa määränneet valtuutetuikseen:

Suomen maatalousministeriö Suomen maatalousministeriön eläinlääkintöosaston päällikön, ylijohtaja Eino Ensio Huhtalan; ja

SNTL:n maatalousministeriö SNTL:n maatalousministeriön kollegion jäsenen, SNTL:n maatalousministeriön yhteydessä olevan Valtion eläinlääkintötarkastuslaitoksen päällikön Arkadij Arkadjevitsh Boikon,

jotka oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa vaihdettuaan ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tarttuvien eläintautien torjumiseksi ja ehkäisemiseksi Sopimuspuolet:

1. Vaihtavat kuukausittain tiedoituksia, joissa annetaan tietoja

a) Suomen taholta tarttuvia eläintauteja koskevasta tilanteesta Suomessa; ja

b) Neuvostoliiton taholta tarttuvia eläintauteja koskevasta tilanteesta Muurmanin ja Arkangelin alueilla, Karjalan ASNT:ssa, Vologdan, Leningradin, Pskovin ja Novgorodin alueilla sekä Viron SNT:ssa ja Latvian SNT:ssa.

Tiedoituksissa annetaan tietoja karjarutosta (pestis bovina), naudan keuhkorutosta (pleuropneumonia contagiosa bovum), suu- ja sorkkataudista (aphthae epizooticae), raivotaudista (rabies), pernarutosta (anthrax), räkätaudista (malleus), astumataudista (exanthema coitale paralyticum), sikarutosta (pestis suum), linturutosta (pestis avium - Newcastle disease), kanakolerasta (cholera avium - cholera gallinarum) ja muista tarttuvista eläintaudeista, joista Sopimuspuolet keskenään sopivat.

Tiedoituksissa ilmoitetaan kertomuskuukauden aikana ilmenneiden mainittujen tautien esiintymiskohtien luku, sairastuneiden eläinten lukumäärä ja sen piirin nimi, missä tautia on havaittu.

2. Ilmoittavat toisilleen sähkeitse seuraavista luetelluilla alueilla esiintyvistä tarttuvista taudeista: suu- ja sorkkataudista, karjarutosta ja raivotaudista sekä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty näiden tautien voittamiseksi. Sähkeitse ilmoitetaan tautien ilmenemisestä vain niissä piireissä, joissa ei edellisen kuukausi-ilmoituksen mukaisesti tautia ole esiintynyt.

3. Valmistavat tarvittaessa yhteisiä määräyksiä eläinten, lihan ja muiden karjataloustuotteiden maahantuonnin, maastaviennin ja kauttakuljetuksen ehdoista.

2 artikla

Yhteistoiminnan aikaansaamiseksi ja kehittämiseksi eläinlääkinnön alalla Sopimuspuolet suorittavat:

1. eläinlääkintöä koskevien lakien ja muiden eläinlääkintötoimen järjestelyä koskevien aineistojen vaihtoa (lainsäädännölliset asiakirjat ja muu aineisto luovutetaan sen kielisenä kuin ne on julkaistu);

2. eläinlääkintökysymyksistä julkaistavan erikoiskirjallisuuden vaihtoa;

3. tieteellisten tutkimuslaitosten yhteistoimintaa eläintautien tutkimuksen alalla;

4. eläinlääkinnön asiantuntijain vastavuoroisia komennuksia tutkimaan eläinlääkintötoimen järjestelyn ja eläinlääkintötyöntekijäin valmistuksen alalla saavutettuja kokemuksia; ja

5. eläinlääkinnön asiantuntijain kutsumista tieteellisiin eläinlääkintökongresseihin ja -konferensseihin.

3 artikla

Sopimuspuolet asettuvat välittömään kosketukseen toistensa kanssa tämän sopimuksen toimeenpanoa koskevissa kysymyksissä.

4 artikla

Molempien Sopimuspuolten edustajat tulevat tarvittaessa pitämään yhteisiä neuvottelukokouksia vuoroin Suomessa, vuoroin SNT-Liitossa.

Näissä neuvottelukokouksissa hyväksyttyjä suosituksia pidetään, sen jälkeen kun molempien maiden maatalousministeriöt ovat ne vahvistaneet, näiden ministeriöiden toiminnan puitteissa velvoittavina.

5 artikla

Tämän sopimuksen ensimmäisen artiklan 1 ja 2 kohdan sekä toisen artiklan 1 ja 2 kohdan johdosta aiheutuvat menot suorittaa se Sopimuspuoli, joka lähettää näissä kohdissa mainittuja tiedoituksia, aineistoa ja kirjallisuutta.

Toisen artiklan 3 kohdan johdosta aiheutuvat menot suorittavat Sopimuspuolet kussakin tapauksessa ennakolta sovitulla tavalla.

Toisen artiklan 4 ja 5 kohdan johdosta aiheutuvat menot suorittaa asiantuntijoitansa lähettävä Sopimuspuoli.

Tämän sopimuksen neljännessä artiklassa mainittujen neuvottelukokousten järjestämiseen ja pitämiseen liittyvät menot suorittaa se valtio, jonka alueella neuvottelukokous pidetään.

Neuvottelukokouksen osanottajain matka- ja ja ylläpitokustannukset suorittaa kukin osanottajia lähettänyt Sopimuspuoli.

6 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamishetkenä ja on voimassa siksi kunnes jompikumpi Sopimuspuoli ilmoittaa toiselle Sopimuspuolelle sen irtisanomisesta.

Tässä tapauksessa sopimus lakkaa olemasta voimassa kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin toinen Sopimuspuolista on jättänyt irtisanomisilmoituksensa.

Tehtiin Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 1959 kahtena alkuperäisenä suomen ja venäjän kielisenä kappaleena molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.