32/1959

KULTTUURISOPIMUS Suomen Tasavallan ja Unkarin Kansantasavallan välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Unkarin Kansantasavallan hallitus

ottaen huomioon sukulaisuussiteet, jotka liittävät toisiinsa molemmat kansat, ja

pyrkien kehittämään ja lujittamaan molempien maiden välisiä suhteita kulttuurin alalla,

ovat päättäneet tässä tarkoituksessa solmia sopimuksen ja määränneet täysivaltaisiksi edustajikseen

Suomen Tasavallan hallitus:

Opetusministeri Heikki Hosian;

Unkarin Kansantasavallan hallitus:

Kulttuuriministeri Valeria Benken;

jotka asianmukaisesti valtuutettuina ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Unkarin hallitus pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan Helsingin Yliopiston Unkarilaisen laitoksen toimintaa. Suomen hallitus huolehtii laitoksen ylläpitokustannuksista Helsingin yliopiston tulo- ja menoarvion puitteissa.

Unkarin hallitus ylläpitää Eötvös Lóránd- yliopistossa Budapestissa sekä Debrecenin ja Szegedin yliopistoissa suomalais-ugrilaisen kielitieteen oppituoleja samoin kuin Kielitieteellisen laitoksen Suomalais-ugrilaista osastoa. Suomen hallitus pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan mainittujen oppituolien ja sanotun osaston toimintaa.

Sopimuspuolet edistävät tieteenharjoittajien, yliopiston opettajien ja muiden opetuslaitosten opettajien vaihtoa edullisin ehdoin.

2 artikla

Molemmat hallitukset sitoutuvat tarjoamaan toisilleen vastavuoroisuuden perusteella avustusta toisen sopimuspuolen kielen opetuksen järjestämiseksi yliopistoissa siten, että Suomen hallitus ylläpitää unkarin kielen lehtorin virkaa Helsingin yliopistossa ja Unkarin hallitus puolestaan ylläpitää Eötvös Lóránd -yliopistossa Budapestissa suomen kielen lehtorin virkaa. Näitä virkoja täytettäessä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toisen maan hallituksen mielipide ehdokkaaseen nähden, mikäli tämä on sen maan kansalainen.

3 artikla

Molemmat hallitukset pyrkivät edistämään yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa toisen maan kirjallisuuden, historian ja maantieteen opetusta sekä pitämään huolta siitä, että historian ja maantieteen oppikirjat antavat selvän kuvan toisesta maasta.

4 artikla

Jäljempänä 9 artiklassa mainitun sekakomitean tehtävänä on valmistuttaa ja hyväksyä suunnitelmia suomalais-ugrilaisten kansojen sukulaisuuden kannalta mielenkiintoisten kielitieteellisten, etnografisten, esihistoriallisten ym. kysymysten tutkimista varten.

Molemmat hallitukset tukevat tieteellisiä yhdistyksiä ja tutkijain kongresseja, jotka työskentelevät maiden välisten tieteellisten suhteiden lujittamiseksi.

Kouluissa on omistettava huomiota sopimusmaiden kansallisille juhlapäiville, jotka ovat Suomen itsenäisyyspäivä joulukuun 6 päivänä ja Unkarin vapautuksen vuosipäivä huhtikuun 4 päivänä.

5 artikla

Molemmat hallitukset sitoutuvat mahdollisuuksiensa mukaan vastavuoroisesti edistämään toisen maan tieteenharjoittajien työskentelyä toisessa sopimusmaassa, kuten luentojen pitämistä yliopistoissa ja tutkimustöiden suorittamista tieteellisissä laitoksissa, sekä siinä tarkoituksessa myöntämään vuosittain ainakin yhdelle yliopiston tai korkeakoulun opettajalle taikka muulle varttuneelle tutkijalle apurahan.

6 artikla

Sen mukaan kuin sopimusmaiden tulo- ja menoarvioissa on osoitettu tarvittavat määrärahat, myöntävät molemmat hallitukset vaihtostipendin vuosittain vähintään yhdelle yliopiston tai korkeakoulun opiskelijalle tai nuorelle tiedemiehelle, jonka toinen hallitus valitsee ja joka haluaa opiskella tai harjoittaa tieteellistä tutkimusta toisessa sopimusmaassa.

7 artikla

Molemmat hallitukset tukevat nuorisojärjestöjä, jotka haluavat vaalia ja kehittää molempien maiden nuorison välisiä hyviä suhteita, sekä pyrkivät lisäämään niiden ylioppilaiden lukua, jotka osallistuvat toisen maan korkeakoulujen järjestämiin kesäkursseihin, ja myöntävät siinä tarkoituksessa helpotuksia ylioppilaille.

8 artikla

Molemmat hallitukset antavat jäljempänä 9 artiklassa mainitulle sekakomitealle tehtäväksi ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin toisen maan näytelmien ja elokuvien esittämiseksi sekä näyttelyiden samoin kuin radio- ja televisio-ohjelmien vaihtamiseksi pyrkimyksenä sivistyksellisen vuorovaikutuksen edistäminen maiden välillä.

9 artikla

Tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanosta huolehtii suomalais-unkarilainen sekakomitea, joka jakaantuu kahteen alakomiteaan. Toinen alakomitea toimii Helsingissä ja toinen Budapestissa.

Molempiin alakomiteoihin, jotka asianomaiset hallitukset asettavat, kuuluu myös toisen sopimusvaltion lähetystön valtuutettu. Kummankin alakomitean tulee kokoontua yhteiseen istuntoon vähintään kerran vuodessa, vuorotellen Helsingissä ja Budapestissa. Tässä istunnossa vahvistetaan työsuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.

10 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä. Sopimus on voimassa ilman aikarajoituksia. Kummallakin sopimuspuolella on kuitenkin oikeus sanoa sopimus irti kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

11 artikla

Tämän vakuudeksi valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja vahvistaneet sen sinetillään.

Tehty Budapestissa 10 päivänä kesäkuuta 1959 kahtena suomen- ja unkarinkielisenä kappaleena. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.