9/1959

Suomen ja Sveitsin välinen LENTOLIIKENNESOPIMUS

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sveitsin Liittoneuvosto,

haluten kehittää mahdollisuuksien mukaan kansainvälistä yhteistyötä lentoliikenteen alalla ja haluten tehdä sopimuksen lentoyhteyksien järjestämiseksi maittensa välille sekä niiden alueilta edelleen,

ovat määränneet edustajansa, jotka siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

a. Liitteessä mainittujen kansainvälisten lentoyhteyksien ylläpitämiseksi sopimuspuolet, mikäli tämän sopimuksen määräyksistä ei muuta johdu, myöntävät toisilleen seuraavat oikeudet:

1. oikeuden lentää toisen sopimuspuolen alueen yli;

2. oikeuden suorittaa maihinlaskuja ilman kaupallista tarkoitusta sanotulla alueella ja käyttää kansainvälisen liikenteen edellyttämiä lentoasemia ja muuta maaorganisaatiota;

3. oikeuden ottaa sanotulta alueelta sekä jättää sinne, kansainvälisen liikenteen puitteissa, liitteessä mainituissa paikoissa matkustajia, postilähetyksiä ja tavaroita.

b. Kumpikin sopimuspuoli nimeää yhden tai useamman lentoliikenneyrityksen sovittujen yhteyksien ylläpitämiseksi.

2 artikla

a. Huomioon ottaen jäljempänä 7 artiklassa olevat määräykset on tarpeellinen toimilupa myönnettävä kummankin sopimuspuolen nimeämälle yritykselle tai yrityksille.

b. Ennen kuin nimetylle yritykselle myönnetään lupa ryhtyä ylläpitämään sovittuja yhteyksiä, voidaan siltä kuitenkin vaatia, että se osoittaa toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiselle täyttävänsä niiden lakien ja määräysten ehdot, joita tämä viranomainen on velvoitettu säännönmukaisesti soveltamaan kansainvälisten lentoyhteyksien ylläpitämiseen.

3 artikla

a. Nimettyjen yritysten tarjoaman kuljetuskyvyn tulee olla liikenteen tarpeen mukainen.

b. Nimettyjen yritysten tulee ottaa huomioon molemminpuoliset etunsa yhteisillä reiteillä ollakseen tarpeettomasti haittamatta toistensa liikennettä.

c. Sovittujen yhteyksien oleellisena tarkoituksena tulee olla sellaisen kuljetuskyvyn tarjoaminen, joka vastaa lentoliikenneyritysten kotimaan ja reitin päätemaan välistä liikennetarvetta.

d. Oikeutta ottaa tai jättää kansainvälistä kolmanteen maahan menevää tai sieltä tulevaa kuormaa alla olevassa liitteessä mainituissa, sopimuspuolten alueilla sijaitsevissa paikoissa on harjoitettava sopusoinnussa molempien sopimuspuolten hyväksymien, hyvin järjestetyn kehityksen yleisten periaatteiden kanssa ja sellaisilla ehdoilla, että kuljetuskyky vastaa:

1. yrityksen tai yritykset nimenneen sopimuspuolen alueelle menevän tai sieltä lähtevän liikenteen tarvetta;

2. sovittujen yhteyksien taloudellisen hyväksikäytön vaatimuksia;

3. kauttakulkualueiden liikenteen tarvetta, ottamalla huomioon paikalliset ja alueelliset yhteydet.

e. Nimetyillä yrityksillä tulee olla yhtäläiset ja oikeudenmukaiset mahdollisuudet sovittujen yhteyksien ylläpitämiseen sopimuspuolten alueiden välillä.

4 artikla

a. Tariffit määrätään kohtuullisten perusteiden mukaan, ottamalla huomioon taloudellinen hyväksikäyttö, kohtuullinen voitto ja jokaiselle yhteydelle ominaiset piirteet, kuten nopeus ja mukavuudet. Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) suositukset on myös otettava huomioon. Jollei tällaisia suosituksia ole, tulee nimettyjen yritysten neuvotella samoilla reiteillä toimivien muiden maiden lentoliikenneyritysten kanssa. Näiden sopimukset on alistettava sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi.

b. Jolleivät nimetyt yritykset pääse keskenään sopimukseen tai jolleivät toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiset hyväksy tariffeja, on sopimuspuolten ilmailuviranomaisten koetettava päästä sopimukseen. Viimeisenä keinona on turvauduttava jäljempänä 8 artiklassa mainittuun välitysmenettelyyn.

c. Mitään uutta tai muutettua tariffia ei saa soveltaa, elleivät toisen sopimuspuolen ilmailuviranomaiset ole ilmoittaneet hyväksyneensä sitä, paitsi milloin on kysymyksessä 8 artiklan d kohdan soveltaminen. Siksi kunnes tariffit on määrätty tämän artiklan määräysten mukaisesti, sovelletaan edelleen jo voimassa olevia tariffeja.

5 artikla

a. Sopimuspuolen nimeämiltä yrityksiltä ei saa vaatia toisen sopimuspuolen käytettäviksi asettamien lentoasemien ja muun maaorganisaation käytöstä korkeampia maksuja kuin ne, joita suorittavat asianomaisen maan säännöllisiä kansainvälisiä lentoyhteyksiä hoitavat ilma-alukset.

b. Sopimuspuolen nimeämien yritysten toisen sopimuspuolen alueelle tuomat tai siellä ilma-alukseen otetut polttoaineet tai varaosat, jotka on yksinomaan tarkoitettu sanottujen yritysten ilma-aluksia varten, ovat vapaat tuontitullista. Muiden tullien ja maksujen osalta on polttoaineita ja varaosia käsiteltävä niin kuin ne olisi tuotu maahan asianomaisen maan kansainvälisiä lentoyhteyksiä hoitavissa ilma-aluksissa.

c. Toisen sopimuspuolen nimeämien yritysten sovituilla reiteillä käyttämät ilmaalukset samoin kuin polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat, tavanmukaiset varusteet ja ruokavarat, jotka jäävät ilma-alukseen, ovat toisen sopimuspuolen alueella vapaat tullimaksuista sekä muista maksuista ja veroista siinäkin tapauksessa, että nämä tarvikkeet käytetään tai kulutetaan sanotun alueen yläpuolella suoritetun lennon aikana.

6 artikla

a. Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten saapumista tai lähtöä sen alueella sekä sanotun alueen yläpuolella tapahtuvia lentoja, on sovellettava toisen sopimuspuolen nimeämiin lentoliikenneyrityksiin.

b. Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat matkustajia, miehistön, postilähetyksien tai tavaroiden sen alueelle saapumista, oleskelua siellä ja sieltä lähtöä, kuten erilaisia muodollisuuksia, maahanmuuttoa, passeja, tullia ja karanteenia koskevia määräyksiä, on sovellettava toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten ilma-alusten kuljettamiin matkustajiin, miehistöön, postilähetyksiin tai tavaroihin, niin kauan kuin ne ovat sanotulla alueella.

7 artikla

Kumpikin sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden kieltää toisen sopimuspuolen nimeämältä yritykseltä oikeuden harjoittaa liikennettä tai peruuttaa sen, milloin sopimuspuolella ei ole todisteita siitä, että yritys on jommankumman sopimuspuolen kansalaisten olennaisesti omistama ja heidän tehokkaasti valvoma, tai milloin yritys ei noudata yllä 6 artiklassa mainittuja lakeja ja määräyksiä tai ei täytä tästä sopimuksesta johtuvia velvoituksia.

8 artikla

a. Sopimuspuolet tulevat alistamaan välitysmenettelyyn kaikki tämän sopimuksen tai sen liitteen tulkinnasta ja soveltamisesta johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista välittömillä neuvotteluilla.

b. Sopimuspuolet tulevat määräämään tätä varten erityisen välitystuomioistuimen tai henkilön taikka järjestön.

c. Jolleivät sopimuspuolet voi päästä tästä yksimielisyyteen tai jolleivät ne voi sopia sen välitystuomioistuimen kokoonpanosta, jolle ne ovat päättäneet alistaa erimielisyyden, kumpikin niistä voi alistaa erimielisyyden Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston ratkaistavaksi.

d. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia tämän artiklan mukaisesti annettuja päätöksiä.

e. Välitysmenettelystä aiheutuvat kulut jaetaan tasan sopimuspuolten kesken.

9 artikla

Tämä sopimus ja kaikki myöhemmät sopimukset on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

10 artikla

Mikäli sopimuspuolet tulisivat jonkin monenkeskisen sopimuksen sitomiksi, on tämä sopimus ja sen liite saatettava sopusointuun sellaisen monenkeskisen sopimuksen kanssa.

11 artikla

a. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten on läheisessä yhteistyössä vaihdettava ajoittain tietoja vakuuttuakseen siitä, että tässä sopimuksessa määriteltyjä periaatteita noudatetaan ja että sopimuksen päämäärät on toteutettu tyydyttävällä tavalla. Niiden tulee erityisesti ottaa huomioon sovittuja yhteyksiä koskevat liikennetilastot.

b. Sopimuspuolten ilmailuviranomaisten tulee pyynnöstä toimittaa toisilleen tilastot, joista voi saada käsityksen liikenteestä sovituilla yhteyksillä.

c. Sopimuspuolten ilmailuviranomaiset voivat sopia muutoksista tämän sopimuksen liitteessä mainittuihin linjataulukkoihin.

12 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen vuotta aikaisemmin toiselle sopimuspuolelle.

13 artikla

Tätä sopimusta sovelletaan tilapäisesti sen allekirjoittamispäivästä lukien. Se tulee voimaan heti kun Sveitsin Liittoneuvosto on diplomaattista tietä ilmoittanut Suomen Tasavallan hallitukselle ratifioineensa sen.

Tehty Bernissä, 7 pnä tammikuuta 1959 kahtena ranskankielisenä kappaleena.

Liite

Taululukko n:o 1

Yhteydet, joita sveitsiläiset lentokuljetusyhtiöt voivat ylläpitää:

Sveitsissä sijaitsevat paikkakunnat-Frankfurt am Main tai

Düsseldorf tai Hannover-Kööpenhamina-Tukholma-Helsinki;

molempiin suuntiin oikeudella poistaa jotkut välilaskut koko lentoreitillä tai sen osalla.

Taululukko n:o 2

Yhteydet, joita suomalaiset lentokuljetusyhtiöt voivat hoitaa:

Suomessa sijaitsevat paikkakunnat-Kööpenhamina-Köln-Frankfurt am Main-Genève;

molempiin suuntiin oikeudella poistaa jotkut välilaskut koko lentoreitillä tai sen osalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.