13/1958

Asetus Argentiinan kanssa tehdyn kauppa- ja maksusopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa 30 päivänä joulukuuta 1955 annetun lain (568/55) sekä maan ulkomaankaupan ja talouselämän turvaamisesta 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun lain (446/57) nojalla:

1 §.

Buenos Airesissa 25 päivänä huhtikuuta 1958 Argentiinan kanssa tehty kauppa- ja maksusopimus siihen liittyvine noottienvaihtoineen on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

2 §.

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1958.

Suomen Tasavallan ja Argentiinan Tasavallan välinen kauppa- ja maksusopimus.

Suomen Tasavallan hallitus ja Argentiinan Tasavallan hallitus, haluten mahdollisimman suuressa määrin edistää molempien maiden välisten taloudellisten suhteiden kehitystä ja niiden periaatteiden elähdyttäminä, jotka sisältyvät Argentiinan Tasavallan ja Argentiinan multilateraaliseen kauppa- ja maksujärjestelmään osallistuvien maiden kesken Pariisissa 30 päivänä toukokuuta 1956 sovittuun pöytäkirjaan, ja johon kauppa- ja maksujärjestelmään Suomi liittyy tällä sopimuksella (jäljempänä: osallistuvat maat), ovat päättäneet solmia kauppa- ja maksusopimuksen, jota varten kummankin maan täysivaltaiset edustajat, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat sopineet seuraavasta:

I luku.

Yleinen määräys.

Artikla 1.

Nojautuen suosituimman kansakunnan kohtelun periaatteeseen Sopimuspuolet sitoutuvat myöntämään lainsäädäntönsä sallimat suurimmat helpotukset jommankumman maan alueelta peräisin oleville luonnon- tai teollisuustuotteille, tuottaessa niitä toisesta maasta, tulleihin, leima- ja muihin veroihin tai julkisiin maksuihin ja siihen hallinnolliseen käsittelyyn ja menettelyyn nähden, jonka alaisia tuotteiden maahantuonti, levikki, kuljetus ja jakelu ovat.

II luku.

Kaupallisia määräyksiä.

Artikla 2.

Argentiinan vienti, joka maksetaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, saa Argentiinassa kohtelun, joka ei ole huonompi kuin se, joka myönnetään muiden osallistuvien maiden valuutoissa, muissa siirrettävissä valuutoissa, Yhdysvaltain dollareissa tai muissa vapaasti vaihdettavissa valuutoissa maksettavalle viennille.

Artikla 3.

Tuonti Argentiinaan, joka maksetaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti, saa osakseen vaihtokursseihin nähden saman kohtelun kuin mikä myönnetään muiden osallistuvien maiden valuutoissa, muissa siirrettävissä valuutoissa, Yhdysvaltain dollareissa tai muissa vapaasti vaihdettavissa valuutoissa maksettavalle tuonnille.

Tuonti Argentiinaan, mikä maksetaan tämän sopimuksen mukaisesti, saa sitäpaitsi osakseen, valuuttojen myöntämiseen ja tuontilupiin sekä mihin tahansa Argentiinan Tasavallan valuutta- ja tuontimääräyksiä koskevaan toimenpiteeseen nähden kohtelun, joka ei ole huonompi kuin se, mikä myönnetään muiden osallistuvien maiden valuutoissa tai muissa siirrettävissä valuutoissa maksettavalle tuonnille.

Artikla 4.

Suomi pitää yllä vapaamielistä tuontipolitiikkaa argentiinalaisiin tuotteisiin nähden, joskaan tämä ei välttämättä estä säännöstelemästä määrättyjen tavaroiden tuontia.

Argentiinalaisten tuotteiden tuonti Suomeen sallitaan ehdoin, jotka eivät ole huonompia kuin mistä hyvänsä muusta osallistuvasta maasta tapahtuvaan tuontiin sovelletut ehdot.

Artikla 5.

Suomen asianomaiset viranomaiset eivät ryhdy Suomen ja Argentiinan kauppavaihtoon nähden sisäisiin toimenpiteisiin, joista voisi käytännössä johtua muutoksia Suomen markan pariteettiin 2. artiklassa mainittujen valuuttojen suhteen ja tämän johdosta muutoksia suomalaisten ja argentiinalaisten tavarain hinnanmuodostukseen.

Artikla 6.

Helpottaakseen Argentiinan multilateraalista kauppaa Suomen kuin myös muiden osallistuvien maiden kanssa sallitaan mistä hyvänsä näistä maista peräisin olevien tavaroiden tuonti saman ryhmän toisesta maasta samoin ehdoin, joita sovellettaisiin, jos tämä tuonti tapahtuisi suoraan tavaroiden alkuperämaasta.

Kaikki Suomen ja Argentiinan väliset kauppatoimet voidaan suorittaa suoraan näissä maissa asuvien henkilöiden kesken tai välillisesti missä hyvänsä muussa osallistuvassa maassa asuvan henkilön välityksellä.

Samoin voidaan jokainen kauppatoimi Argentiinan ja minkä hyvänsä osallistuvan maan välillä suorittaa Suomessa asuvien henkilöiden välityksellä.

Niinikään voidaan kaikki kauppatoimet Suomen ja muun osallistuvan maan välillä suorittaa Argentiinan Tasavallassa asuvan henkilön välityksellä.

Artikla 7.

Suomen ja Argentiinan asianomaiset viranomaiset varaavat itselleen oikeuden vaatia maahan tuotaville tavaroille tuottajamaiden asianomaisten viranomaisten antamat alkuperätodistukset.

III luku.

Maksujärjestelmä.

Artikla 8.

Suomen ja Argentiinan väliset kaikenlaatuiset maksut määräytyvät tämän sopimuksen mukaan ja kummassakin maassa voimassaolevien määräysten mukaisesti.

Artikla 9.

Molempien maiden väliset maksut suoritetaan niiden osallistuvien maiden siirrettävissä valuutoissa, joiden valuuttajärjestelmä tekee mahdolliseksi niiden käytön Suomen ja Argentiinan välisissä maksuissa.

Artikla 10.

Argentiinan Tasavallan Keskuspankki ja valtuutetut argentiinalaiset pankit voivat pitää valtuutetuissa suomalaisissa pankeissa tilejä siirrettävissä Suomen markoissa.

Näiden tilien kautta voidaan kummassakin maassa voimassaolevia valuuttamääräyksiä noudattaen suorittaa kaikenlaatuisia maksuja molempien maiden välillä siirrettävissä Suomen markoissa.

Artikla 11.

Suomen asianomaiset viranomaiset ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotteivät valuuttakurssit heidän maassaan muiden osallistuvien maiden valuuttoihin nähden poikkea Kansainvälisen Valuuttarahaston hyväksymistä kursseista tai, niiden puuttuessa, virallisesti määrätyistä kursseista.

Argentiinan asianomaiset viranomaiset ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta osallistuvien maiden valuuttoihin virallisilla markkinoilla tapahtuviin kauppatoimiin sovellettavat todelliset valuuttakurssit perustuvat viralliseen kurssiin - eli Kansainvälisen Valuuttarahaston hyväksymään pariteettiin tai sellaisen puuttuessa, virallisesti määrättyyn pariteettiin - mikä on määrätty jollekin osallistuvan maan valuutalle ja eurooppalaisen arbitraashijärjestelmän puitteissa Euroopan virallisilla valuuttamarkkinoilla tavanmukaisesti tälle valuutalle noteerattuun vaihtokurssiin.

Artikla 12.

Suomen Pankki ja Argentiinan Tasavallan Keskuspankki keskenään yhteisymmärryksessä määräävät tarpeelliset teknilliset ohjeet tämän luvun määräysten toimeenpanoa varten.

IV luku.

Erilaisia määräyksiä.

Artikla 13.

Niiden pääomahyödykkeiden hankintojen edistämiseksi, joita Argentiinan Tasavallan viralliset elimet tai yksityiset toiminimet aikovat suorittaa Suomessa, Suomen viranomaiset ryhtyvät, niiden valtuuksiensa rajoissa, joita niillä normaalisti tällä alalla on, tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden kauppatoimien rahoittamisen helpottamiseksi.

Artikla 14.

Kummankin Sopimuspuolen aluksen nauttivat toisen Sopimuspuolen oikeuspiirissä satamajärjestykseen ja satamissa suoritettaviin toimiin nähden asianomaisen maan lainsäädännön sallimaa suosituimmuutta.

V luku

Loppumääräyksiä

Artikla 15.

Helmikuun 7 päivänä 1955 tehdyn kauppa- ja finanssisopimuksen 11. artiklassa mainitun "Cuenta Convenio Argentino-Finlandés"-nimisen tilin osoittamat saldot selvitetään siten kuin siinä on sovittu tänään tapahtuneella noottien vaihdolla.

Artikla 16.

Siinä tapauksessa, että kauppavaihdon tai tälle sopimukselle perustana olevan maksujärjestelmän ehdot oleellisesti muuttuvat, erikoisesti jos joku niistä valuutoista, jossa molempien maiden välillä suoritettavat maksut yleensä tapahtuvat, tulee vapaasti vaihdettavaksi, kumpikin Sopimuspuoli voi pyytää toiselta neuvottelujen välitöntä aloittamista, tämän sopimuksen saattamiseksi vastaamaan uutta tilannetta.

Jos Sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen kahden kuukauden kuluessa siitä kuin neuvotteluja on pyydetty, sopimus voidaan sanoa irti seuraavan kuun päättyessä.

Artikla 17.

Tämä sopimus mitätöi ja korvaa 7 päivänä helmikuuta 1955 allekirjoitetun kauppa- ja finanssisopimuksen liitteineen.

Artikla 18.

Tämä sopimus tulee voimaan kahden viikon kuluttua sen allekirjoittamisesta ja on voimassa yhden vuoden ajan, uudistuen äänettömällä sopimuksella määrättömäksi ajaksi, ellei jompikumpi Sopimuspuoli sano sitä kolmen kuukauden ennakkoilmoituksella, mikä voi tapahtua milloin tahansa ensimmäisen vuoden voimassaolon jälkeen.

Tämän vakuudeksi molempien Sopimuspuolten täysivaltaiset edustajat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittavat tämän sopimuksen neljänä kappaleena, kaksi suomenkielisenä ja kaksi espanjankielisenä, ollen molemmat tekstit yhtä pätevät, Buenos Airesissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta tuhatyhdeksänsataa viisikymmentäkahdeksan.

1. Suomen Buenos Airesissa oleva suurlähettiläs Argentiinan ulkoasiainministerille. NOOTTI n:o 1.

Buenos Airesissa 25 päivänä huhtikuuta 1958.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen tänään molempien hallitustemme välillä allekirjoitetun kauppa- ja maksusopimuksen johdosta. Niiden neuvottelujen kuluessa, jotka päättyivät sopimukseen, molemmat valtuuskunnat olivat yksimielisiä siitä, että siirrettävillä valuutoilla käsitetään niitä valuuttoja, jotka ovat vapaasti siirrettävissä niiden maiden asukkaiden välillä ja vapaasti vaihdettavissa niiden maiden valuutoiksi, jotka tällä hetkellä ovat osallisina Argentiinan multilateraalisessa kauppa- ja maksujärjestelmässä.

Viitaten sopimuksen 9 artiklaan, saatan Teidän Ylhäisyytenne tietoon, että tällä hetkellä voidaan Suomen ja Argentiinan välisiin maksuihin käyttää seuraavien osallistuvien maiden siirrettäviä valuuttoja: Saksan Liittotasavalta, Itävalta, Belgian-Luxemburgin taloudellinen unioni, Tanska, Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta, Italia, Norja, Alankomaat, Ruotsi ja Sveitsi.

Siinä tapauksessa, että Argentiinan multilateraaliseen kauppa- ja maksujärjestelmään tällä hetkellä kuuluvien tai siihen myöhemmin liittyvien maiden valuuttajärjestelmät tulevaisuudessa tekisivät mahdolliseksi tai vaikeuttaisivat siirrettävien valuuttojensa käyttöä Argentiinan ja Suomen välisissä maksuissa, Suomen Pankki ja Argentiinan Keskuspankki sopivat suoraan käytettävästä uudesta järjestelystä.

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta tähän noottiin pidetään Sopimuspuolien välisenä sopimuksena, käytän hyväksi tilaisuutta tervehtiäkseni jne.

2. Argentiinan ulkoasiainministeri Suomen Buenos Airesissa olevalle suurlähettiläälle. NOOTTI n:o 1.

Buenos Airesissa 25 päivänä huhtikuuta 1958.

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen tunnustaen vastaanottaneeni noottinne n:o 1, jonka teksti kuuluu seuraavasti:

"Herra Ministeri,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen tänään molempien hallitustemme välillä allekirjoitetun kauppa- ja maksusopimuksen johdosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta tähän noottiin pidetään Sopimuspuolien välisenä sopimuksena, käytän hyväksi tilaisuutta tervehtiäkseni jne."

Ilmoittaen täten Teidän Ylhäisyydellenne hallitukseni olevan samaa mieltä yllälainatussa nootissa esitettyjen päämäärien suhteen, toistan jne.

3. Argentiinan ulkoasiainministeri Suomen Buenos Airesissa olevalle suurlähettiläälle. NOOTTI n:o 2.

Buenos Airesissa 25 päivänä huhtikuuta 1958.

Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen hallitustemme välillä solmitun kauppa- ja maksusopimuksen 15 artiklan johdosta.

Argentiinan ja Suomen valtuuskuntien äskeisissä neuvotteluissa saavuttaman yhteisymmärryksen mukaan "Cuenta Dólares CAF 1955 (Convenio Argentino-Finlandés)" niminen tili, joka mainitaan helmikuun 7 päivänä 1955 allekirjoitetun sopimuksen 11 artiklassa, suljetaan tänään allekirjoitetun sopimuksen voimaantulopäivää edeltävän päivän pankkitoimen päätyttyä. Jäljelläoleva saldo siirretään uudelle USA-dollaritilille, jonka Argentiinan Keskuspankki avaa Suomen Pankin nimiin ja jonka nimeksi tulee selvitystili "Convenio Argentino-Finlandés 1955-Cuenta Liquidación".

Mainitun tilin menopuolelle merkitään Suomen Pankin tänään allekirjoitetun sopimuksen voimaantuloa edeltävään päivään saakka liikkeelle laskemat maksumääräykset, sitä mukaan kun ne likvidoidaan. Tulopuolelle merkitään niiden maksujen määrä, jotka suoritetaan suomalaisten tuotteiden tuontia varten avattujen remburssien välityksellä.

Selvitystilin kuusi kuukautta sen avaamisen jälkeen osoittaman saldon suorittaa velallismaa tänään allekirjoitetun sopimuksen 9 artiklassa mainituissa siirrettävissä valuutoissa. Tätä tarkoitusta varten CAF-dollarien muuntaminen joksikin siirrettävistä valuutoista tapahtuu käyttämällä sen maan virallista USA-dollarin osto- ja myyntikurssien keskiarvoa, jonka valuutassa maksu suoritetaan.

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta tähän noottiin pidetään Sopimuspuolien välisenä sopimuksena, käytän hyväksi tilaisuutta tervehtiäkseni jne.

4. Suomen Buenos Airesissa oleva suurlähettiläs Argentiinan ulkoasiainministerille. NOOTTI n:o 2.

Buenos Airesissa 25 päivänä huhtikuuta 1958.

Herra Ministeri,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen tunnustaen vastaanottaneeni noottinne n:o 2, joka on seuraavansisältöinen:

"Herra Suurlähettiläs,

Minulla on kunnia kääntyä Teidän Ylhäisyytenne puoleen hallitustemme välillä solmitun kauppa- ja maksusopimuksen 15 artiklan johdosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ilmoittaen Teidän Ylhäisyydellenne, että myönteistä vastausta tähän noottiin pidetään Sopimuspuolien välisenä sopimuksena, käytän hyväksi tilaisuutta tervehtiäkseni jne."

Ilmoittaen täten teidän Ylhäisyydellenne hallitukseni hyväksyvän yllälainatussa nootissa esitetyn järjestelyn, toistan Teidän Ylhäisyydellenne jne.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.