2/1958

Kansainvälisen atomienergiajärjestön PERUSSÄÄNTÖ

1 artikla
Järjestön perustaminen

Tämän perussäännön osapuolet perustavat Kansainvälisen atomienergiajärjestön, (jota jäljempänä kutsutaan "järjestöksi"), seuraavassa esitetyin perusteiden ja ehdoin.

2 artikla
Päämäärät

Järjestö pyrkii nopeuttamaan ja laajentamaan atomienergian käyttöä rauhan, terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi kaikkialla maailmassa. Se vakuuttautuu käytettävissään olevin keinoin siitä, ettei sen antamaa apua tai sen pyynnöstä tai sen johdolla tai valvonnassa annettua apua käytetä sotilaallisia tarkoituksia edistävällä tavalla.

3 artikla
Tehtävät

A. Järjestön tehtävänä on:

1. rohkaista ja helpottaa kaikkialla maailmassa atomienergian kehittämistä ja käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin sekä tämän alan tieteellistä tutkimusta; pyydettäessä toimia välittäjänä palvelusten, aineiden, varusteiden tai laitteiden hankkimiseksi järjestön jäseneltä toiselle sekä ryhtyä toimenpiteisiin ja tehdä palveluksia, jotka ovat omiaan edistämään atomienergian käyttöä ja kehittämistä rauhanomaisiin tarkoituksiin sekä tämän alan tieteellistä tutkimusta;

2. huolehtia tämän perussäännön mukaan atomienergian rauhanomaisiin tarkoituksiin tapahtuvalle kehittämiselle ja käytölle, sähkövoiman tuotanto mukaanluettuna, sekä tutkimukselle välttämättömien aineiden, palvelusten, varusteiden ja laitteiden toimittamisesta ottaen asianmukaisesti huomioon maailman kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden tarpeet;

3. edistää sellaisten tieteellisten ja teknillisten tietojen vaihtoa, jotka koskevat atomienergian käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin;

4. edistää tiedemiesten ja asiantuntijoiden vaihtoa ja koulutusta atomienergian käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin koskevalla alalla;

5. laatia turvallisuusmääräyksiä ja soveltaa niitä siten, ettei erityisiä halkeamiskelpoisia tai muita aineita, palveluksia, varusteita, laitteita ja tietoja, joita järjestö luovuttaa tai sen pyynnöstä tai sen johdolla tai sen valvonnassa luovutetaan, käytetä sotilaallisten tarkoitusten edistämiseksi; sekä sopimuspuolten pyynnöstä ulottaa näiden turvallisuusmääräysten soveltaminen kaksipuolisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin tai jonkin valtion pyynnöstä johonkin tämän valtion toimenpiteeseen atomienergian alalla;

6. neuvotellen tai tarpeen vaatiessa yhteistyössä toimivaltaisten Yhdistyneiden Kansakuntien elinten sekä asianomaisten erityisjärjestöjen kanssa laatia tai hyväksyä turvallisuusmääräyksiä terveyden suojelemiseksi sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvan vaaran saattamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (työoloja koskevat määräykset mukaanluettuina), sekä ryhtyä toimenpiteisiin näiden määräysten soveltamiseksi sen omassa toiminnassa samoin kuin toiminnassa, jossa käytetään järjestön antamia tai sen pyynnöstä tai sen johdolla tai sen valvonnassa annettuja aineita, palveluksia, varusteita, laitteita ja tietoja; sekä sopimuspuolten pyynnöstä ryhtyä toimenpiteisiin näiden määräysten soveltamiseksi kaksipuolisten tai monenkeskisten sopimusten nojalla suoritettuihin toimenpiteisiin tai jonkin valtion pyynnöstä johonkin tämän valtion toimenpiteeseen atomienergian alalla;

7. hankkia tai rakentaa kaikkia sen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisia laitteita, laitoksia ja varusteita, milloin laitteet, laitokset ja varusteet, jotka muuten ovat sen käytettävissä asianomaisella alueella, ovat riittämättömät tai käytettävissä vain sen mielestä epätyydyttävillä ehdoilla.

B. Tehtäviään suorittaessaan järjestö:

1. toimii Yhdistyneiden Kansakuntien rauhan ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi omaksumien päämäärien ja periaatteiden mukaisesti samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien yleismaailmallisen, takuin varmistetun aseistariisumisen toteuttamiseksi noudattaman politiikan ja tämän politiikan soveltamiseksi tehtyjen sopimusten mukaisesti;

2. järjestää vastaanottamiensa halkeamiskelpoisten aineiden käytön valvonnan varmistautuakseen siitä, että näitä aineita käytetään yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin;

3. käyttää mahdollisuuksiaan tavalla, joka takaa tehokkaan ja suurimman mahdollisen yleisen hyödyn kaikilla maailman alueilla, huomioonottaen kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden erityiset tarpeet;

4. esittää vuosittain kertomuksia toiminnastaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukselle sekä, milloin syytä siihen on, turvallisuusneuvostolle. Jos järjestön toiminnan yhteydessä esiintyy turvallisuusneuvoston toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä, järjestön on ilmoitettava siitä turvallisuusneuvostolle, jolla on ensisijainen vastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden säilymisestä; se voi myös ryhtyä tämän perussäännön sallimiin toimenpiteisiin, erityisesti 12 artiklan C kohdassa mainittuihin;

5. toimittaa kertomuksia talous- ja sosiaalineuvostolle ja muille Yhdistyneiden Kansakuntien elimille näiden toimialaan kuuluvissa asioissa.

C. Tehtäviään suorittaessaan järjestö ei saa tehdä jäsenilleen antamaansa apua riippuvaksi poliittisista, taloudellisista, sotilaallisista tai muista ehdoista, jotka eivät ole sopusoinnussa tämän perussäännön määräysten kanssa.

D. Huomioonottaen tämän perussäännön määräykset sekä järjestön ja yhden tai useamman valtion välillä tämän perussäännön mukaisesti tehtyjen sopimusten määräykset järjestö kunnioittaa toiminnassaan valtioiden suvereenisia oikeuksia.

4 artikla
Jäsenyys

A. Järjestön perustajajäseniä ovat ne Yhdistyneiden Kansakuntien tai erityisjärjestöjen jäsenvaltiot, jotka allekirjoittavat tämän perussäännön yhdeksänkymmenen päivän kuluessa siitä, kun se on avoinna allekirjoittamista varten, ja jotka tallettavat ratifioimiskirjan.

B. Järjestön muita jäseniä ovat ne valtiot, olivatpa ne Yhdistyneiden Kansakuntien tai erityisjärjestöjen jäseniä tai ei, jotka tallettavat tätä perussääntöä koskevan hyväksymiskirjan, sitten kun yleiskokous hallintoneuvoston suosituksesta on hyväksynyt ne jäseniksi. Hallintoneuvoston ja yleiskokouksen on suositellessaan jonkin valtion jäsenyyttä ja hyväksyessään sen varmistauduttava siitä, että valtio kykenee täyttämään järjestön jäsenille kuuluvat velvollisuudet ja on valmis sen tekemään, ottamalla asianmukaisesti huomioon sen kyvyn ja halun toimia Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan tarkoitusten ja periaatteiden mukaisesti.

C. Järjestö perustuu kaikkien jäsentensä suvereenisen tasa-arvoisuuden periaatteelle ja kaikkien jäsenten on, jotta jäsenyydestä aiheutuvat oikeudet ja edut voitaisiin turvata jokaiselle niistä, vilpittömästi täytettävä tämän perussäännön nojalla omaksumansa velvoitukset.

5 artikla
Yleiskokous

A. Kaikkien järjestön jäsenten edustajat käsittävä yleiskokous kokoontuu joka vuosi varsinaiseen istuntoon ja pitää ylimääräisiä istuntoja, jotka pääjohtaja hallintoneuvoston tai jäsenten enemmistön pyynnöstä voi kutsua koolle. Ellei yleiskokous toisin päätä, pidetään sen istunnot järjestön päämajassa.

B. Jokaista jäsentä edustaa istunnossa yksi valtuutettu, jolla saa olla varamiehiä ja neuvonantajia. Valtuuskunnan matka- ja oleskelukustannukset on asianomaisen jäsenen maksettava.

C. Yleiskokous valitsee jokaisen istunnon alussa puheenjohtajan sekä muut toimihenkilöt. He hoitavat tehtäviään istunnon päättymiseen saakka. Yleiskokous hyväksyy tämän perussäännön määräykset huomioonottaen työjärjestyksensä. Jokaisella järjestön jäsenellä on yksi ääni. 14 artiklan H kohdassa, 18 artiklan C kohdassa ja 19 artiklan B kohdassa tarkoitetuissa kysymyksissä päätökset tehdään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen enemmistöllä. Päätökset muissa kysymyksissä, uusien kysymysten tai kahden kolmanneksen enemmistöllä ratkaistavien kysymysryhmien määrääminen mukaanluettuna, tehdään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten äänten enemmistöllä. Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenten enemmistö on läsnä.

D. Yleiskokous voi käsitellä kaikkia kysymyksiä tai asioita, jotka kuuluvat tämän perussäännön piiriin tai koskevat jonkin tämän perussäännön edellyttämän elimen toimivaltaa ja toimintaa, sekä tehdä näiden kysymysten tai asioiden johdosta järjestön jäsenille, hallintoneuvostolle tai samalla kertaa järjestön jäsenille ja hallintoneuvostolle suosituksia.

E. Yleiskokous:

1. valitsee hallintoneuvoston jäsenten 6 artiklan mukaisesti;

2. hyväksyy uudet jäsenet 4 artiklan mukaisesti;

3. pidättää toistaiseksi jäseniltä erioikeudet ja jäsenoikeudet 19 artiklan mukaisesti;

4. tarkastaa hallintoneuvoston vuosikertomuksen;

5. hyväksyy 14 artiklan mukaisesti neuvoston suositteleman talousarvion tai palauttaa sen sitä kokonaisuudessaan tai sen osia koskevine suosituksineen neuvostolle yleiskokoukselle uudelleen alistettavaksi;

6. hyväksyy järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien välisiä suhteita koskevan sopimuksen nojalla Yhdistyneille Kansakunnille esitettävät kertomukset, lukuun ottamatta 12 artiklan C kohdassa mainittuja kertomuksia, tai palauttaa ne neuvostolle suosituksineen;

7. hyväksyy järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien tai muiden järjestöjen välillä tehdyt sopimukset 16 artiklan mukaisesti tai palauttaa sellaiset sopimukset suosituksineen neuvostolle yleiskokoukselle uudelleen alistettaviksi;

8. hyväksyy lainavaltuuksien käyttöä koskevat säännöt ja rajoitukset 14 artiklan G kohdan mukaisesti; hyväksyy säännöt, joiden mukaan järjestö voi ottaa vastaan vapaaehtoisia avustuksia, ja päättää 14 artiklan F kohdan mukaisesti sanotussa kohdassa mainitun yleisen rahaston käytöstä;

9. hyväksyy tämän perussäännön muutokset 18 artiklan C kohdan mukaisesti;

10. hyväksyy pääjohtajan nimityksen 7 artiklan A kohdan mukaisesti.

F. Yleiskokouksella on oikeus:

1. tehdä päätöksiä hallintoneuvoston yleiskokoukselle siirtämissä kysymyksissä;

2. alistaa asioita neuvoston käsiteltäviksi sekä pyytää neuvostoa esittämään kertomuksia kaikissa järjestön toimintaa koskevissa asioissa.

6 artikla
Hallintoneuvosto

A. Hallintoneuvoston kokoonpano on seuraava:

1. Eroava hallintoneuvosto (tai ensimmäisen hallintoneuvoston ollessa kyseessä liitteessä I tarkoitettu valmisteleva valiokunta) nimittää hallintoneuvoston jäseniksi viisi atomienergiatekniikan alalla, raaka-aineiden tuotanto mukaanluettuna, pisimmälle kehittynyttä järjestön jäsentä, sekä atomienergiatekniikan alalla, raaka-aineiden tuotanto mukaanluettuna, pisimmälle kehittyneen jäsenen kultakin seuraavalta alueelta, joita edellä mainitut viisi jäsentä eivät edustaa:

1) Pohjois-Amerikka;

2) Latinalainen Amerikka;

3) Länsi-Eurooppa;

4) Itä-Eurooppa;

5) Afrikka ja Lähi-Itä;

6) Etelä-Aasia;

7) Kaakkois-Aasia ja Tyynenmeren alue;

8) Kauko-Itä.

2. Eroava hallintoneuvosto (tai ensimmäisen hallintoneuvoston ollessa kyseessä liitteessä I tarkoitettu valmisteleva valiokunta) nimittää neuvoston jäseniksi kaksi jäsentä seuraavien raaka-aineiden muiden tuottajien joukosta: Belgia, Portugali, Puola ja Tsekkoslovakia; se nimittää myös yhden järjestön muun jäsenen neuvoston jäseneksi teknillisen avun toimittajana. Tämän ryhmän puitteissa määrätyn vuoden aikana neuvostossa olleita jäseniä ei voida valita uudelleen samaan ryhmään seuraavaksi vuodeksi.

3. Yleiskokous valitsee kymmenen järjestön jäsentä hallintoneuvoston jäseniksi, ottamalla asianmukaisesti huomioon tämän artiklan A 1 kohdassa lueteltujen alueiden jäsenten tasapuolisen edustuksen neuvostossa kokonaisuudessaan, niin että neuvostossa on aina tässä ryhmässä edustajia kaikilta näiltä alueilta Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta. Lukuun ottamatta niitä viittä jäsentä, jotka on valittu yhden vuoden toimiajaksi tämän artiklan D kohdan mukaan, ketään tämän ryhmän jäsentä ei voida toimikautensa päätyttyä valita tähän ryhmään uutta toimikautta varten.

B. Tämän artiklan A 1 ja A 2 kohdissa mainitut nimitykset suoritetaan viimeistään kuusikymmentä päivää ennen jokaista yleiskokouksen varsinaista vuosi-istuntoa. Tämän artiklan A 3 kohdassa tarkoitetut vaalit toimitetaan yleiskokouksen varsinaisen istunnon aikana.

C. Tämän artiklan A 1 ja A 2 kohtien nojalla hallintoneuvostossa edustettuina olevat jäsenet toimivat nimittämisensä jälkeen pidetyn yleiskokouksen varsinaisen vuosiistunnon päättymisestä lukien seuraavan yleiskokouksen varsinaisen vuosi-istunnon päättymiseen saakka.

D. Tämän artiklan A 3 kohdan mukaan hallintoneuvostossa edustettuina olevat jäsenet toimivat sen yleiskokouksen varsinaisen vuosi-istunnon päättymisestä lukien, jonka aikana heidät valittiin, yleiskokouksen toisen seuraavan varsinaisen vuosi-istunnon päättymiseen saakka. Näitä jäseniä ensimmäiseen neuvostoon valittaessa viisi niistä kuitenkin valitaan yhdeksi vuodeksi.

E. Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. Järjestön talousarvion suuruutta koskevat päätökset tehdään 14 artiklan H kohdan mukaisesti läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen ääntenenemmistöllä. Päätökset muissa kysymyksissä mukaanluettuina uusien kysymysten tai kahden kolmanneksen ääntenenemmistöllä ratkaistavien kysymysryhmien määrääminen ratkaistaan läsnäolevien ja äänestävien jäsenten enemmistöllä. Neuvosto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.

F. Hallintoneuvostolla on oikeus hoitaa järjestön tehtäviä tämän perussäännön mukaisesti, ottaen huomioon vastuuvelvollisuutensa yleiskokousta kohtaan, niinkuin ne tässä perussäännössä on määritelty.

G. Hallintoneuvosto kokoontuu katsoessaan sen tarpeelliseksi. Kokoukset pidetään järjestön päämajassa, jollei neuvosto toisin päätä.

H. Hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja muut toimihenkilöt ja tämän perussäännön määräykset huomioonottaen hyväksyy työjärjestyksensä.

I. Hallintoneuvosto voi perustaa tarpeellisiksi katsomiaan komiteoita. Neuvosto voi nimittää henkilöitä edustamaan sitä muissa järjestöissä.

J. Hallintoneuvosto valmistaa yleiskokoukselle järjestön toimintaa ja kaikkia järjestön hyväksymiä suunnitelmia koskevan vuosikertomuksen. Hallintoneuvosto valmistaa myös yleiskokoukselle esitettäviksi kertomuksia, jotka järjestön on annettava tai joita se voi saada tehtäväkseen antaa Yhdistyneille Kansakunnille tai muille järjestöille, joiden toiminta on yhteydessä järjestön toimintaan. Nämä kertomukset sekä vuosikertomus toimitetaan järjestön jäsenille vähintään kuukautta ennen yleiskokouksen varsinaista vuosi-istuntoa.

7 artikla
Henkilökunta

A. Järjestön henkilökuntaa johtaa pääjohtaja. Hallintoneuvosto nimittää yleiskokouksen hyväksymän pääjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Pääjohtaja on järjestön ylin toimihenkilö.

B. Pääjohtaja on vastuussa henkilökunnan palvelukseen otosta, organisaatiosta ja toiminnasta. Hän on hallintoneuvoston alainen ja sen valvonnassa. Hän suorittaa tehtävänsä neuvoston hyväksymien sääntöjen mukaisesti.

C. Henkilökuntaan kuuluu järjestön tarkoituksia ja tehtäviä toteuttamaan tarvittavia tieteellisten ja teknillisten kysymysten asiantuntijoita sekä muuta ammattitaitoista henkilökuntaa. Järjestö noudattaa periaatetta, että sen vakinainen henkilökunta on pidettävä niin suppeana kuin mahdollista.

D. Pääpaino henkilökunnan valitsemisessa ja ottamisessa sekä palvelusehtojen määräämisessä on pantava mahdollisimman tehokkaan, teknillisesti pätevän sekä rehellisen henkilökunnan hankkimiseen järjestölle. Tämän lisäksi on asianmukaista huomiota kiinnitettävä jäsenten osuuteen järjestön työskentelyssä sekä tärkeyteen hankkia henkilökunta niin laajalta maantieteelliseltä pohjalta kuin mahdollista.

E. Henkilökunnan palvelukseen ottoa, palkkausta ja erottamista koskevien ehtojen tulee olla hallintoneuvoston antamien sääntöjen mukaiset, ottamalla huomioon tämän perussäännön määräykset sekä yleiskokouksen neuvoston suosituksesta hyväksymät yleiset ohjeet.

F. Tehtäviään suorittaessaan pääjohtaja ja henkilökunta eivät saa pyytää tai vastaanottaa ohjeita järjestön ulkopuolelta. He pidättyvät kaikesta toiminnasta, joka ei ole sopusoinnussa heidän asemansa kanssa järjestön virkamiehinä; ottaen huomioon velvollisuutensa järjestöä kohtaan he eivät saa paljastaa järjestön virkatehtäviä suorittaessaan tietoonsa saamiaan valmistussalaisuuksia eikä muita luottamuksellisia tietoja. Jokainen jäsen sitoutuu kunnioittamaan pääjohtajan ja henkilökunnan tehtävien kansainvälistä luonnetta ja olemaan pyrkimättä vaikuttamaan heihin heidän suorittaessaan tehtäviään.

G. Tässä artiklassa käsite henkilökunta käsittää myös vartiomiehet.

8 artikla
Tietojen vaihto

A. Suositellaan, että jokainen jäsen asettaa järjestön käytettäväksi tietoja, joista sen käsityksen mukaan voi olla järjestölle hyötyä.

B. Jokainen jäsen asettaa järjestön käytettäväksi kaikki ne tieteelliset tiedot, jotka on saatu järjestön 11 artiklan nojalla antaman avun tuloksena.

C. Järjestö kokoaa ja asettaa jäsentensä käytettäviksi helposti saatavissa olevassa muodossa tämän artiklan A ja B kohtien mukaan saamansa tiedot. Se ryhtyy toimenpiteisiin edistääkseen jäsentensä välistä atomienergian käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin ja atomienergian luonnetta koskevien tietojen vaihtoa ja toimii tässä tarkoituksessa välittäjänä jäsentensä välillä.

9 artikla
Aineiden käytettäväksi asettaminen

A. Jäsenet voivat järjestön kanssa sovittavin ehdoin asettaa järjestön käytettäviksi sopiviksi katsomiaan määriä halkeamiskelpoisia aineita. Järjestön käytettäviksi asetetut aineet voidaan varastoida sen jäsenen toivomuksesta, joka on asettanut ne käytettäviksi, asianomaisen jäsenen toimesta tai järjestön suostumuksella järjestön varastoon.

B. Jäsenet voivat myös asettaa järjestön käytettäviksi 20 artiklassa määriteltyjä raaka-aineita samoin kuin muita aineita. Hallintoneuvosto päättää, minkä määrän tällaisia aineita järjestö ottaa vastaan 13 artiklassa edellytettyjen sopimusten perusteella.

C. Jokainen jäsen ilmoittaa järjestölle niiden halkeamiskelpoisten aineiden, raaka-aineiden ja muiden aineiden määrän, muodon ja kokoomuksen, jotka jäsen on valmis lakiensa mukaan asettamaan käytettäviksi välittömästi tai hallintoneuvoston määräämän ajan kuluessa.

D. Järjestön pyynnöstä on jäsenen viipymättä luovutettava toiselle jäsenelle tai jäsenryhmälle järjestön käytettäviksi asettamistaan aineista järjestön määräämät määrät näitä aineita ja viipymättä toimitettava järjestölle itselleen sellaiset määrät sellaisia aineita, jotka ovat todella tarpeen järjestön laitoksien toiminnalle ja tieteelliselle tutkimustyölle näissä laitoksissa.

E. Jäsenen toimittamien aineiden määrää, laatua ja kokoomusta voidaan milloin tahansa sen toimesta hallintoneuvoston luvalla muuttaa.

F. Ensimmäinen tämän artiklan C kohdan nojalla annettava ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tämän perussäännön voimaantulosta asianomaisen jäsenen osalta. Jollei hallintoneuvosto toisin päätä, on alkujaan käytettäviksi asetetut aineet tarkoitettu sitä kalenterivuoden pituista ajanjaksoa varten, joka seuraa sitä vuotta, jolloin tämä perussääntö tulee kyseessä olevan jäsenen osalta voimaan. Myöhemmät ilmoitukset koskevat myös, jollei neuvosto toisin päätä, ilmoitusta seuraavaa kalenterivuotta. Ne on tehtävä viimeistään kunkin vuoden marraskuun 1 päivänä.

G. Järjestön on määrättävä toimituspaikka ja luovutusmenettely ja tarpeen vaatiessa niiden aineiden muoto ja kokoomus, mitä se on pyytänyt jäsentä luovuttamaan niistä määristä, jotka jäsen on ilmoittanut olevansa valmis toimittamaan. Järjestön on myös tarkistettava luovutettujen aineiden määrä ja säännöllisesti ilmoitettava nämä määrät jäsenille.

H. Järjestö on vastuussa sen hallussa olevien aineiden varastoinnista ja suojaamisesta. Järjestön on varmistauduttava siitä, että nämä aineet on suojattu: 1) ilmastollisia vaaroja, 2) luvatonta siirtämistä ja salaamista, 3) vahingoittamista tai hävittämistä, mihin sisältyy sabotointi, sekä 4) väkivaltaista haltuunottoa vastaan. Varastoidessaan hallussaan olevia halkeamiskelpoisia aineita, järjestön on varmistettava näiden aineiden maantieteellinen jako siten, ettei suuria määriä tällaisia aineita keskitetä mihinkään maahan tai millekään alueelle maailmassa.

I. Järjestön tulee, niin pian kuin mahdollista, perustaa tai hankkia tarpeellisiksi katsomiaan:

1. laitoksia, varusteita ja laitteita, aineiden vastaanottoa, varastointia ja jakelua varten;

2. suojelulaitteita;

3. riittäviä terveys- ja turvallisuuslaitteita;

4. valvontalaboratorioita ja vastaanotettujen aineiden analysointia ja tarkastamista varten;

5. asuntoja ja hallintorakennuksia edellisessä kohdassa edellytetylle henkilökunnalle.

J. Tämä artiklan määräyksien mukaan käytettäviksi asetetut aineet käytetään siten kuin hallintoneuvosto päättää tämän perussäännön määräyksien mukaisesti. Millään jäsenellä ei ole oikeutta vaatia, että ne aineet, jotka se toimittaa järjestölle, pidettäisiin erillään, eikä osoittaa erityistä suunnitelmaa, johon niitä olisi käytettävä.

10 artikla
Palvelukset, varusteet ja laitteet

Jäsenet voivat asettaa järjestön käytettäviksi palveluksia, varusteita ja laitteita, joista niiden luonteesta johtuen saattaa olla apua järjestön toteuttaessa tarkoitusperiään ja tehtäviään.

11 artikla
Järjestön suunnitelmat

A. Jokainen järjestön jäsen tai jäsenryhmä, joka haluaa ryhtyä atomienergian kehittämistä tai käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin koskevan suunnitelman toteuttamiseen tai tieteelliseen tutkimukseen tällä alalla, voi pyytää järjestön apua halkeamiskelpoisten tai muiden aineiden, palvelusten, varusteiden ja laitteiden hankinnassa, jotka ovat suunnitelman toteuttamiseksi tarpeellisia. Kaikki tällaiset anomukset, joihin on liitettävä suunnitelman tarkoituksia ja laajuutta koskeva selvitys, alistetaan hallintoneuvoston harkittaviksi.

B. Järjestö voi myös pyynnöstä auttaa jäseniään tai jäsenryhmiään näiden suunnitelmien toteuttamiseksi tarpeellisen rahoituksen järjestämisessä ulkopuolisista lähteistä. Tällaista apua antaessaan järjestöltä ei vaadita vakuuden asettamista eikä se kanna rahallista vastuuta suunnitelmasta.

C. Järjestö voi huolehtia siitä, että yksi tai useampi jäsen asettaa tarpeellisia aineita, palveluksia, varusteita ja laitteita käytettäviksi suunnitelmaa varten, tai se voi itse suoraan asettaa ne käytettäviksi kokonaan tai osaksi, ottamalla sen jäsenen tai niiden jäsenten toivomukset huomioon, jotka sen apua ovat pyytäneet.

D. Anomukset tutkimista varten järjestö voi lähettää apua pyytäneen jäsenen tai jäsenryhmän alueelle yhden tai useamman pätevän henkilön tarkastamaan suunniteltua yritystä. Tähän tarkoitukseen järjestö voi pyynnön tehneen jäsenen tai jäsenryhmän suostumuksella käyttää joko omia toimihenkilöitään tai jonkin jäsenensä tarpeelliset vaatimukset täyttäviä kansalaisia.

E. Ennen kuin hallintoneuvosto tämän artiklan nojalla hyväksyy suunnitelman, se ottaa asianmukaisesti huomioon:

1. suunnitelman hyödyllisyyden, sen tieteelliset tai teknilliset toteuttamismahdollisuudet mukaanluettuina;

2. suunnitelman tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi, että asianmukainen suunnitelma, riittävät rahavarat ja pätevä teknillinen henkilökunta on käytettävissä;

3. että aineiden käsittelyä ja varastointia sekä laitteiden toimintaa koskevat terveys- ja turvallisuusmääräykset ovat riittävät;

4. pyynnön tekevän jäsenen tai jäsenryhmän kykenemättömyyden hankkia tarpeellisia rahavaroja, aineita, laitteita, varusteita ja palveluksia;

5. järjestön käytettävissä olevien aineiden ja muiden varojen tasapuolisen jaon;

6. maailman kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden erityiset tarpeet;

7. muut mahdolliset asiaan vaikuttavat seikat.

F. Hyväksyttyään suunnitelman järjestö tekee suunnitelman esittäneen jäsenen tai jäsenryhmän kanssa sopimuksen, johon on sisältyvä:

1. määräykset tarpeellisten halkeamiskelpoisten ja muiden aineiden myöntämisestä suunnitelmaa varten;

2. määräykset halkeamiskelpoisten aineiden siirrosta niiden säilytyspaikasta, olivatpa nämä aineet järjestön tai sellaisen jäsenen huostassa, joka on asettanut ne käytettäviksi järjestön suunnitelmia varten, suunnitelman esittävälle jäsenelle tai jäsenryhmälle ehdoilla, jotka takaavat pyydetyn toimituksen turvallisuuden ja ovat terveydenhoito- ja turvallisuusmääräyksien mukaiset;

3. ehdot, erityisesti hinnat, joilla järjestö itse toimittaa aineita, palveluksia, varusteita ja laitteita, sekä mikäli jäsenen on toimitettava nämä aineet, palvelukset, varusteet ja laitteet, ne ehdot, joista on sovittu suunnitelman esittävän jäsenen tai jäsenryhmän ja avun toimittavan jäsenen välillä;

4. suunnitelman esittävän jäsenen tai jäsenryhmän sitoumukset a) siitä, ettei annettua apua käytetä sotilaallisiin tarkoituksiin, ja b) siitä, että suunnitelman sovelletaan 12 artiklassa säädettyjä turvallisuusmääräyksiä; tarpeelliset turvallisuustoimenpiteet on myös mainittava sopimuksessa;

5. asianmukaiset määräykset järjestön ja sen asianomaisen jäsenen tai jäsenten suunnitelman yhteydessä tehtäviä keksintöjä, löytöjä ja patentteja koskevista oikeuksista ja eduista;

6. asianmukaiset määräykset riitaisuuksien ratkaisemisesta;

7. muut sopiviksi katsottavat määräykset.

G. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan tarvittaessa myös aineita, palveluksia, laitteita tai varusteita koskevaan anomukseen, kun kyseessä on jo aloitettu suunnitelma.

12 artikla
Järjestön turvallisuusmääräykset

A. Kysymyksen ollessa järjestön suunnitelmista tai muista järjestelyistä, joihin osapuolet ovat pyytäneet sitä soveltamaan turvallisuusmääräyksiä, järjestöllä on seuraavat velvollisuudet ja oikeudet siinä määrin kuin ne soveltuvat näihin suunnitelmiin tai järjestelyihin:

1. tutkia laitteiden ja erikoisvarusteiden piirrokset, reaktorit mukaanluettuina, sekä hyväksyä ne varmistautuakseen vain siitä, etteivät ne palvele sotilaallisia tarkoituksia, että ne ovat tarpeellisten terveydenhoito- ja turvallisuusmääräysten mukaiset ja että ne suovat mahdollisuuden tässä artiklassa edellytettyjen turvallisuusmääräyksien tehokkaaseen soveltamiseen;

2. vaatia, että kaikkia järjestön määräämiä terveydenhoito- ja turvallisuustoimenpiteitä sovelletaan;

3. vaatia laatimaan ja esittämään työkertomuksia, jotta sen suunnitelmien tai järjestelyjen puitteissa käytettyjen tai tuotujen raaka-aineiden ja halkeamiskelpoisten aineiden määrän arviointia helpotettaisiin;

4. pyytää ja vastaanottaa kertomuksia töiden edistymisestä;

5. hyväksyä menettelytavat säteilytettyjen aineiden kemiallista käsittelyä varten varmistautuakseen vain siitä, ettei tämä kemiallinen käsittely sovellu aineen käyttämiseen salaa sotilaallisiin tarkoituksiin ja että se on sovellettavien terveydenhoito- ja turvallisuusmääräyksien mukainen; vaatia, että sivutuotteena tuotettuja tai saatuja halkeamiskelpoisia aineita käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin järjestön jatkuvan valvonnan alaisena tieteellisessä tutkimuksessa tai olemassa olevissa tahi rakenteilla olevissa asianomaisen jäsenen tai jäsenten osoittamissa reaktoreissa; vaatia, että järjestön huostaan talletetaan edellä mainittuihin tarkoituksiin tarpeellisten määrien lisäksi sivutuotteina tuotettujen tai saatujen halkeamiskelpoisten aineiden ylijäämä, jotta näiden tuotteiden liiallinen varastointi vältettäisiin, sillä ehdolla, että aikanaan täten järjestön huostaan talletetut halkeamiskelpoiset aineet viivytyksettä palautetaan asianomaiselle jäsenelle tai jäsenille näiden pyynnöstä niiden käytettäviksi ylempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti;

6. lähettää vastaanottavan valtion tai valtioiden alueelle tarkastajia, jotka järjestö on määrännyt neuvoteltuaan asianomaisen valtion tai valtioiden kanssa. Näillä tarkastajilla on milloin tahansa oikeus päästä kaikkiin paikkoihin, tavata kaikkia niitä henkilöitä, jotka ammattinsa vuoksi käsittelevät aineita, varusteita ja laitteita, jotka tämän perussäännön nojalla on tarkastettava, ja saada haltuunsa tietoja, jotka ovat tarpeen toimitettujen raaka-aineiden ja halkeamiskelpoisten aineiden samoin kuin kaikkien halkeamiskelpoisten tuotteiden määrän selvittämiseksi sekä sen toteamiseksi, ettei 11 artiklan F 4 kohdassa mainittua sitoumusta käyttämättä jättämisestä sotilaallisiin tarkoituksiin, eikä tämän artiklan A 2 kohdassa tarkoitettuja terveys- ja turvallisuusmääräyksiä, eikä mitään järjestön ja asianomaisen valtion tai valtioiden välisessä sopimuksessa määrättyä ehtoa ole loukattu. Järjestön määräämiä tarkastajia seuraa, mikäli asianomainen valtio sitä pyytää, sen viranomaisten edustajia, sillä ehdolla, ettei tarkastajien toimintaa tämän johdosta viivytetä tai heitä muuten haitata heidän suorittaessaan tehtäviään;

7. milloin vastaanottava valtio tai valtiot ovat syyllistyneet edellä mainittuihin loukkauksiin ja laiminlyöneet ryhtyä vaadittuihin oikeustoimenpiteisiin kohtuullisen ajan kuluessa, järjestöllä on oikeus keskeyttää avun antaminen tai lopettaa se sekä ottaa takaisin kaikki sen tai jonkin jäsenen suunnitelman toteuttamiseksi toimittamat aineet ja varusteet.

B. Järjestö asettaa tarpeen mukaan tarkastajakunnan, jonka velvollisuutena on tarkastaa järjestön kaikkea omaa toimintaa varmistautuakseen siitä, että järjestö noudattaa terveydenhoito- ja turvallisuusmääräyksiä, jotka se on määrännyt sovellettaviksi sen hyväksyttäviksi alistettuihin, johtamiin tai valvomiin suunnitelmiin ja että järjestö ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin estääkseen sen huostassa olevien tai sen omassa toiminnassaan käyttämien tai tuottamien raaka-aineiden ja halkeamiskelpoisten aineiden käytön sotilaallisten tarkoitusten edistämiseksi. Järjestö ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin lopettaakseen heti kaikki rikkomukset tai laiminlyönnit ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.

C. Tarkastajakunnan tehtävänä on myös hankkia ja tarkastaa tämän artiklan A 6 kohdassa tarkoitetut laskelmat sekä ratkaista, onko 11 artiklan F 4 kohdassa tarkoitettua sitoumusta, tämän artiklan A 2 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä sekä kaikkia muita järjestön ja asianomaisen valtion tai valtioiden välisessä sopimuksessa määrättyjä, suunnitelmaa koskevia ehtoja noudatettu. Tarkastajat ilmoittavat kaikki rikkomukset pääjohtajalle, joka toimittaa heidän kertomuksensa hallintoneuvostolle. Neuvoston on kehoitettava vastaanottavaa valtiota tai valtioita viipymättä lopettamaan kaikki todetut loukkaukset. Neuvosto ilmoittaa rikkomukset kaikille jäsenille sekä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle ja yleiskokoukselle. Jos vastaanottava valtio tai valtiot laiminlyövät ryhtyä kohtuullisen ajan kuluessa kaikkiin asian vaatimiin toimenpiteisiin tämän loukkauksen lopettamiseksi, neuvosto voi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin tai jompaankumpaan niistä: antaa ohjeet järjestön tai jäsenten antaman avun supistamiseksi tai keskeyttämiseksi ja vaatia jäsenen tai jäsenten käytettäviksi asetettujen aineiden ja varusteiden palauttamista. Järjestö voi myös 19 artiklan nojalla pidättää rikkomukseen syylliseltä jäseneltä sen erioikeudet ja jäsenoikeudet.

13 artikla
Korvaukset jäsenille

Jollei hallintoneuvoston ja järjestölle aineita, palveluksia, varusteita tai laitteita toimittavan jäsenen välillä ole toisin sovittu, hallintoneuvosto tekee tällaisen jäsenen kanssa sopimuksen, jossa määrätään toimituksien korvaamisesta

14 artikla
Rahoitusta koskevat määräykset

A. Hallintoneuvosto esittää yleiskokoukselle järjestön menoja koskevan vuosittaisen talousarvion. Helpottaakseen neuvoston työtä tässä kohden pääjohtaja laatii talousarvioehdotuksen. Jollei yleiskokous hyväksy ehdotusta, se palauttaa sen suosituksineen neuvostolle. Neuvoston on sitten esitettävä uusi ehdotus yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

B. Järjestön menot luokitellaan seuraaviin ryhmiin:

1. hallinnolliset kulut. Nämä käsittävät:

a) järjestön henkilökunnasta aiheutuvat menot lukuun ottamatta tämän artiklan B 2 kohdassa tarkoitettujen aineiden, palvelusten, varusteiden ja laitteiden käsittelemiseen käytetystä henkilökunnasta aiheutuvia menoja, kokouskustannukset sekä järjestön suunnitelmien valmistelemisesta ja tietojen levittämisestä aiheutuvat kustannukset;

b) järjestön suunnitelmia koskevien 12 artiklassa tarkoitettujen tai 3 artiklan A 5 kohdassa mainittuihin kaksipuolisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin liittyvien turvallisuusmääräyksien soveltamisesta aiheutuvat kustannukset sekä järjestön suorittamasta halkeamiskelpoisten aineiden käsittelystä ja varastoinnista aiheutuvat kustannukset, jotka eivät ole alempana E kohdassa mainittuja varastointi- ja käsittelykuluja;

2. järjestön tehtäviään suorittaessaan hankkimien tai rakentamien laitteiden, laitosten, varusteiden ja aineiden aiheuttamat kustannukset, tämän artiklan B 1 kohdassa mainittuja kustannuksia lukuun ottamatta, samoin kuin sen yhden tai useamman jäsenen kanssa tekemien sopimusten nojalla toimittamista aineista, palveluksista, varusteista ja laitteista aiheutuvat kustannukset.

C. Yllämainitussa B 1b kohdassa mainittujen kustannuksien määräämiseksi hallintoneuvosto vähentää niistä ne määrät, jotka voidaan saada takaisin järjestön ja kaksipuolisen tai monenkeskisen sopimuksen osapuolten välisen turvallisuusmääräyksien soveltamista koskevan sopimuksen nojalla.

D. Hallintoneuvosto jakaa edellä B 1 kohdassa mainitut kustannukset jäsentensä kesken yleiskokouksen määräämän asteikon mukaan. Asteikkoa määrättäessä yleiskokous noudattaa Yhdistyneiden Kansakuntien omaksumia periaatteita sen määrätessä jäsenvaltioiden maksuosuudet varsinaisen talousarvionsa rahoittamiseksi.

E. Hallintoneuvosto laatii säännöllisiin väliajoin asteikon kustannuksista, joihin sisältyvät kohtuulliset ja yhdenmukaiset, järjestön jäsenilleen toimittamista aineista, palveluksista, varusteista ja laitteista aiheutuvat varastointi- ja käsittelykustannukset. Asteikko laaditaan siten, että järjestöllä on käytettävissään riittävät tulot edellä B 2 kohdassa mainittujen kulujen ja kustannusten peittämiseksi, niiden vapaaehtoisten suoritusten tultua vähennetyiksi, jotka hallintoneuvosto voi F kohdan mukaan määrätä käytettäviksi tähän tarkoitukseen. Tämän asteikon perusteella saadut tulot siirretään erityiseen rahastoon, jota käytetään jäsenten toimittamien aineiden, palvelusten, varusteiden ja laitteiden maksamiseksi sekä muiden yllä B 2 kohdassa tarkoitettujen kulujen peittämiseksi, joista järjestö itse joutuu mahdollisesti vastaamaan.

F. E kohdassa tarkoitettu tulo, joka ylittää sanotussa kohdassa tarkoitetut kulut ja kustannukset, ja kaikki järjestölle tehdyt vapaaehtoiset suoritukset siirretään yleiseen rahastoon, jota voidaan käyttää yleiskokouksen suostumuksella hallintoneuvoston määräämällä tavalla.

G. Yleiskokouksen hyväksymät säännöt ja rajoitukset huomioonottaen hallintoneuvostolla on järjestön nimissä oikeus ottaa lainoja saattamatta järjestön jäseniä kuitenkaan mihinkään vastuuseen näistä lainoista sekä oikeus vastaanottaa järjestölle tarjottuja vapaaehtoisia suorituksia.

H. Yleiskokouksen rahoituskysymyksiä ja hallintoneuvoston järjestön talousarvion määrää koskevat päätökset tehdään läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen enemmistöllä.

15 artikla
Erioikeudet ja vapaudet

A. Järjestö nauttii jokaisen jäsenensä alueella tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellista oikeuskelpoisuutta, erioikeuksia ja vapauksia.

B. Järjestön jäsenten valtuutetut sekä heidän sijaisensa ja neuvonantajansa, hallintoneuvostoon nimitetyt henkilöt sekä heidän sijaisensa ja neuvonantajansa sekä järjestön pääjohtaja ja henkilökunta nauttivat erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä itsenäistä hoitamista varten järjestön piirissä.

C. Tämän artiklan tarkoittama oikeuskelpoisuus, erioikeudet ja vapaudet määritellään erityisessä järjestön, jota tätä tarkoitusta varten edustaa hallintoneuvoston ohjeitten mukaan toimiva pääjohtaja, ja sen jäsenten välisessä sopimuksessa tai sopimuksissa.

16 artikla
Suhteet muihin järjestöihin

A. Hallintoneuvosto on oikeutettu yleiskokouksen suostumuksella tekemään sopimuksen tai sopimuksia asianmukaisten suhteiden solmimiseksi järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien sekä kaikkien muiden järjestöjen välillä, joiden toiminta liittyy järjestön toimintaan.

B. Sopimuksessa tai sopimuksissa, joissa järjestön ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliset suhteet määritellään, määrätään, että

1. järjestö alistaa Yhdistyneille Kansakunnille 3 artiklan B 4 ja B 5 kohdissa mainitut kertomukset;

2. järjestö tutkii sitä koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen tai jonkin sen neuvoston hyväksymät päätökset sekä vaadittaessa alistaa asianomaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien elimelle kertomuksia toimenpiteistä, joihin järjestö tai sen jäsenet ovat ryhtyneet suoritetun tutkimuksen johdosta tämän perussäännön mukaisesti.

17 artikla
Riitaisuuksien ratkaiseminen

A. Jokainen tämän perussäännön tulkintaa ja soveltamista koskeva kysymys ja riita, jota ei neuvotteluilla ole ratkaistu, alistetaan Kansainväliselle tuomioistuimelle tuomioistuimen perussäännön mukaisesti, jolleivät kysymyksessä olevat osapuolet ole sopineet toisenlaisesta menettelystä.

B. Yleiskokous ja hallintoneuvosto voivat kumpikin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen luvalla pyytää Kansainvälistä tuomioistuinta antamaan neuvoa-antavan lausunnon kaikista toiminnan yhteydessä syntyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

18 artikla
Muutokset ja eroaminen

A. Jokainen järjestön jäsen voi ehdottaa muutoksia tähän perussääntöön. Pääjohtaja laatii oikeaksi todistetut jäljennökset ehdotetuista muutoksista ja toimittaa ne kaikille jäsenille vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen sitä päivää, jolloin muutosehdotusta on määrä käsitellä yleiskokouksessa.

B. Tämän perussäännön määräyksien yleistä tarkistamista koskeva kysymys merkitään tämän perussäännön voimaantuloa seuraavan viidennen yleiskokouksen vuosi-istunnon päiväjärjestykseen. Jos läsnäolevien ja äänestävien jäsenten enemmistö äänestää yleisen tarkistamisen puolesta, tämä suoritetaan seuraavassa yleiskokouksen istunnossa. Sen jälkeen on perussäännön yleistä tarkistamista koskevat ehdotukset esitettävä yleiskokoukselle, joka siitä päättää samaa menettelyä noudattaen.

C. Muutokset tulevat voimaan kaikkiin jäseniin nähden, kun

i) yleiskokous on ne hyväksynyt läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen enemmistöllä, sen jälkeen kun se on tutkinut hallintoneuvoston jokaisen muutosehdotuksen johdosta esittämät huomautukset;

ii) kaksi kolmannesta jäsenistä on ne hyväksynyt valtiosääntönsä edellyttämässä järjestyksessä. Hyväksyminen tapahtuu tallettamalla hyväksymiskirja 21 artiklan C kohdassa mainitun tallettajahallituksen huostaan.

D. Viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin tämä perussääntö tulee 21 artiklan E kohdan mukaan voimaan, tai milloin jäsen ei hyväksy tämän perussäännön muutosta, se voi milloin tahansa erota järjestöstä tekemällä sitä koskevan kirjallisen ilmoituksen 21 artiklan C kohdassa mainitulle tallettajahallitukselle, joka ilmoittaa siitä heti hallintoneuvostolle ja kaikille muille jäsenille.

E. Jäsenen eroaminen järjestöstä ei vaikuta sen 11 artiklan nojalla tekemiin sopimuksiin perustuviin velvollisuuksiin tai niihin rahallisiin velvoituksiin, jotka sillä sen eroamisvuoden osalta on.

19 artikla
Erioikeuksien pidättäminen

A. Järjestön jäsenellä, joka laiminlyönyt maksuosuutensa suorittamisen järjestölle, ei ole äänioikeutta järjestössä, jos sen maksamattomien osuuksien määrä on yhtä suuri kuin sen kahdelta edelliseltä vuodelta maksettavien osuuksien määrä tai ylittää sen. Yleiskokous voi kuitenkin sallia tällaisen jäsenen äänestää, milloin se katsoo maksun laiminlyönnin johtuneen jäsenen tahdosta riippumattomista seikoista.

B. Jos järjestön jäsen jatkuvasti loukkaa tämän perussäännön tai tämän perussäännön mukaisesti tekemänsä sopimuksen määräyksiä, yleiskokous voi hallintoneuvoston suosituksesta pidättää siltä läsnäolevien ja äänestävien jäsenten kahden kolmanneksen enemmistöllä tekemällä päätöksellä erioikeudet ja jäsenoikeudet.

20 artikla
Määritelmät

Tässä perussäännössä:

1. Käsite "halkeamiskelpoinen aine" tarkoittaa plutonium 239:ää, uraani 233:a, isotoopeissa 235 tai 233 rikastettua uraania; ainetta, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä olevista isotoopeista, sekä muuta sellaista halkeamiskelpoista ainetta, jonka hallintoneuvosto aika ajoittain määrää; käsite "halkeamiskelpoinen aine" ei kuitenkaan sovellu raaka-aineisiin.

2. Käsite "isotoopeissa 235 tai 233 rikastettu uraani" tarkoittaa uraania, joka sisältää joko uraania 235 tai uraania 233 tai näitä molempia isotooppeja sellaisia määriä, että näiden kahden isotoopin summan ja isotoopin 238 välinen suhde on suurempi kuin isotoopin 235 ja isotoopin 238 välinen suhde luonnossa esiintyvässä uraanissa.

3. Käsite "raaka-aine" tarkoittaa uraania, joka sisältää isotooppeja luonnossa esiintyvässä suhteessa; uraania, jonka isotooppi 235 sisältöä on vähennetty; toriumia; mitä tahansa edellä olevaa ainetta metallin, lejeeringin, kemiallisen yhdistyksen tai tiivisteen muodossa; jokaista ainetta, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä olevista aineista sellaisina määrinä kuin hallintoneuvosto aika ajoittain määrää; sekä sellaista muuta ainetta kuin hallintoneuvosto aika ajoittain määrää.

21 artikla
Allekirjoitus, hyväksyminen ja voimaantulo

A. Tämä perussääntö, jonka kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiot ja erityisjärjestöt voivat allekirjoittaa, on avoinna allekirjoitusta varten 26 päivästä lokakuuta 1956 alkaen ja jää avoimeksi allekirjoitusta varten yhdeksänkymmenen päivän ajaksi.

B. Allekirjoittajavaltiot tulevat tämän perussäännön osapuoliksi tallettamalla ratifioimiskirjan.

C. Allekirjoittajavaltioiden ratifioimiskirjat sekä niiden valtioiden, joiden jäsenyys on hyväksytty tämän perussäännön 4 artiklan B kohdan nojalla, hyväksymiskirjat on talletettava Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, joka toimii tallettajahallituksena.

D. Kukin valtio ratifioi tai hyväksyy tämän perussäännön valtiosääntönsä edellyttämässä järjestyksessä.

E. Tämä perussääntö tulee liitettä lukuunottamatta voimaan, kun kahdeksantoista valtiota on tämän artiklan B kohdan mukaan tallettanut ratifioimiskirjansa edellyttäen, että näihin kahdeksaantoista valtioon sisältyy vähintään kolme seuraavista valtioista: Amerikan Yhdysvallat, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta, Kanada, Ranska sekä SNT-Liitto. Ratifioimis- ja hyväksymiskirjat, jotka sen jälkeen talletetaan, tulevat voimaan niiden vastaanottopäivänä.

F. Tallettajahallituksen on viipymättä ilmoitettava kaikille tämän perussäännön allekirjoittajavaltioille jokaisen ratifioimiskirjan tallettamispäivä sekä tämän perussäännön voimaantulopäivä. Tallettajahallituksen on heti ilmoitettava kaikille allekirjoittajille ja jäsenille ne päivämäärät, jolloin muut valtiot tulevat perussääntöön osallisiksi.

G. Tämän perussäännön liite tulee voimaan ensimmäisenä päivänä, jona perussääntö on avoinna allekirjoitusta varten.

22 artikla
Kirjaaminen Yhdistyneissä Kansakunnissa

A. Tallettajahallituksen on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaan kirjattava tämä perussääntö.

B. Järjestön ja jäsenen tai jäsenten väliset sopimukset, järjestön ja yhden tai useamman muun järjestön kanssa tekemät sopimukset sekä jäsenten väliset järjestön hyväksymisestä riippuvat sopimukset on kirjattava järjestössä. Järjestö kirjaa tällaiset sopimukset Yhdistyneissä Kansakunnissa mikäli Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artikla sitä vaatii.

23 artikla
Alkuperäiset tekstit ja oikeaksi todistetut jäljennökset

Tämä perussääntö on laadittu englannin, espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielillä, jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan tallettajahallituksen arkistoon. Tallettajahallitus lähettää asianmukaisesti oikeaksi todistetut kappaleet tätä perussääntöä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille sekä sellaisten valtioiden hallituksille, jotka on hyväksytty jäseniksi 4 artiklan B kohdan mukaan.

Minkä vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän perussäännön.

Tehty Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa, kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi.

Liite I Valmisteleva valiokunta

A. Valmisteleva valiokunta asetetaan ensimmäisenä päivänä, jona tämä perussääntö on avoinna allekirjoitusta varten. Siihen kuuluu yksi edustaja kustakin seuraavasta maasta: Amerikan Yhdysvallat, Australia, Belgia, Brasilia, Etelä-Afrikan Liittovaltio, Intia, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt Kuningaskunta, Kanada, Portugali, Ranska, SNT- Liitto, Tsekkoslovakia sekä yksi edustaja kuudesta maasta, jotka kansainvälisen atomienergiajärjestön perussääntöä käsittelevä yleiskokous määrää. Valmisteleva valiokunta toimii siihen asti, kun tämä perussääntö on tullut voimaan, ja sen jälkeen, kunnes yleiskokous on kokoontunut ja kunnes 6 artiklan mukainen hallintoneuvosto on asetettu.

B. Valmisteleva valiokunta voi, suoriutuakseen kustannuksistaan, pyytää Yhdistyneitä Kansakuntia myöntämään sille lainan ja ryhtyä tätä varten Yhdistyneiden Kansakuntien asianomaisten viranomaisten kanssa kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, erityisesti lainan takaisinmaksamiseksi. Jos tämä laina on riittämätön, valmisteleva valiokunta voi vastaanottaa hallituksen etukäteen suorittamia maksuja. Nämä maksut voidaan vähentää asianomaisten hallitusten järjestön talousarvion mukaisista maksuosuuksista.

C. Valmisteleva valiokunta:

1. valitsee toimistohenkilökuntansa, laatii työjärjestyksensä, ja kokoontuu niin usein kuin tarpeellista, valitsee kokoontumispaikan ja asettaa tarpeellisiksi katsomiaan komiteoita;

2. nimittää toimeenpanevan sihteerin ja hankkii tarpeellisen henkilökunnan, jonka valtuudet ja tehtävät se määrää;

3. ryhtyy kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin yleiskokouksen ensimmäisestä istuntoa silmälläpitäen ja laatii erityisesti väliaikaisen päiväjärjestyksen ja työjärjestyssuunnitelman. Ensimmäinen istunto on pidettävä niin pian kuin mahdollista tämän perussäännön tultua voimaan;

4. nimittää ensimmäisen hallintoneuvoston jäsenet 6 artiklan A 1, A 2 ja B kohtien mukaisesti;

5. laatii yleiskokouksen ensimmäistä istuntoa ja hallintoneuvoston ensimmäistä kokousta varten tutkielmia, kertomuksia ja suosituksia kysymyksistä, joita järjestö käsittelee ja jotka vaativat kiireellistä käsittelyä kuten: a) järjestön rahoitus, b) järjestön ensimmäisen toimintavuoden ohjelma ja talousarvio, c) järjestön tulevaan toimintaan liittyvät teknilliset ongelmat, d) järjestön pysyvän sihteeristön luominen, e) järjestön pysyvän toimipaikan määrääminen;

6. valmistaa hallintoneuvoston ensimmäistä kokousta varten järjestön sijaintipaikkaa koskevan sopimuksen määräyksiä koskevat suositukset; tässä sopimuksessa on määriteltävä järjestön oikeudellinen asema samoin kuin järjestön ja sijaintimaan vastavuoroiset oikeudet ja velvollisuudet;

7. a) ryhtyy neuvotteluihin Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa tämän perussäännön 16 artiklan mukaisesti valmistaakseen yleiskokouksen ensimmäiselle istunnolle ja hallintoneuvoston ensimmäiselle kokoukselle esitettäväksi sopimusluonnoksen; ja b) tekee yleiskokouksen ensimmäiselle istunnolle ja hallintoneuvoston ensimmäiselle kokoukselle järjestön ja muiden kansainvälisten järjestöjen välisiä, tämän perussäännön 16 artiklassa tarkoitettuja suhteita koskevia suosituksia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.