14/1957

Asetus Suomen ja Intian hallitusten välillä teknillisen avun antamisesta Intialle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Intian hallitusten välillä on 14 päivänä kesäkuuta 1957 New Delhissä allekirjoitettu sopimus teknillisen avun antamisesta Intialle, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1957.

Suomen ja Intian hallitusten välinen SOPIMUS teknillisen avun antamisesta Intialle

(Sopimuksessa mainitut liitteet säilytetään ulkoasiainministeriössä)

Suomen Eduskunnan asetettua Suomen hallituksen käytettäväksi varoja yhteistyötä varten Intian tasavallan kanssa metsätalouden ja metsäteollisuuden edistämiseksi alempana esitetyllä tavalla, ja

koska Suomen ja Intian hallitukset uskovat tällaisen yhteistyön vahvistavan Suomen ja Intian välisiä ystävyyssiteitä,

Suomen ja Intian hallitukset ovat päättäneet solmia edellämainittua tarkoitusta varten sopimuksen.

1 artikla

1. Valmistavien toimenpiteiden tultua loppuunsuoritetuiksi, Suomen hallitus antaa Intialle apua tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja käytettävissä olevien varojen asettamissa rajoissa lähettämällä kaksi asiantuntijaa Beas-joen alueelle sekä olosuhteiden salliessa ympäröivien alueiden havupuumetsiin tutkimaan ja selvittämään metsäteollisuuslaitosten perustamismahdollisuuksia sekä raaka-aineen hankintaa.

2. Suomen hallitus asettaa Intian hallituksen käytettäväksi neljä 400 000 markan suuruista apurahaa metsätalouden ja metsäteollisuuden opintoja varten Suomessa, ei kuitenkaan 12 kuukautta pitemmäksi ajaksi. Apurahat annetaan Intian hallituksen valitsemille ja Suomen hallituksen hyväksymille henkilöille.

2 artikla

1. Edellämainittujen tarkoitusten edistämiseksi Suomen hallitus sitoutuu seuraavaan:

a. maksamaan kahden asiantuntijan palkat,

b. maksamaan asiantuntijain matkat palvelukseenottopaikalta maahantulopaikkaan vastaanottavassa maassa ja takaisin,

c. maksamaan kaikki Suomen lähettämien asiantuntijain vakuutuskustannukset,

d. maksamaan suunnitelman toteuttamisesta Suomessa aiheutuvat kustannukset,

e. Suomen hallitus voi suorittaa asiantuntijan vaimon matkakustannukset, mikäli tämä seuraa aviopuolisoaan Intiaan kuuden kuukauden pituiseksi vähimmäisajaksi, edellyttäen, että asiantuntijan tosiasiallinen palvelusaika Intiassa ylittää kuusi kuukautta.

2. Edellämainittujen tarkoitusten edistämiseksi Intian hallitus sitoutuu seuraavaan:

a. ollessaan virkamatkalla asiantuntija nauttii samaa kohtelua kuin Intian hallituksen I asteen virkamies ja hänelle suoritetaan joko 15:00 tai 12:50 rupian suuruinen "päiväraha" riippuen asiantuntijan oleskelupaikkakunnalla sovellettavasta asteikosta, sekä "matkakorvaus", joka vastaa tosiasiallista ensimmäisen luokan juna- tai lentolipun hintaa, sekä junamatkan ollessa kysymyksessä 12 pies'in suuruinen korvaus maililta tai lentomatkan ollessa kysymyksessä 1/5 lentolipun tosiasiallisesta hinnasta peittämään matkan aiheuttamat satunnaiset kustannukset,

b. joko huolehtimaan asiantuntijain kuljetuksesta tai suorittamaan virantoimituksesta aiheutuvat kuljetuskustannukset (autokorvaus mukaanluettuna asiantuntijan käyttäessä omaa autoaan virkakäyttöön ja keskimääräisen maililuvun ylittäessä kuukaudessa 300); matkoja asunnon ja toimipaikan välillä ei katsota virkamatkoiksi,

c. antamaan omalla kustannuksellaan asiantuntijain käytettäväksi asianmukaiset toimistotilat ja välineet,

d. (i) asettamaan käytettäväksi paikallista teknillistä ja hallinnollista henkilökuntaa samoinkuin työvoimaa asiantuntijain tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsema toimistohenkilökunta ja sihteerit sekä muu apu mukaanluettuna,

(ii) suorittamaan virallisesta yhteydenpidosta aiheutuvat kulut, puhelinmaksut ym.,

e. hankkimaan mahdollisesti tarvittavia varusteita.

3 artikla

Intian hallitus korvaa ja vapauttaa Suomen hallituksen ja sen asiantuntijat kaikista vastuuvaatimuksista, kanteista, vaatimuksista, vahingoista, kustannuksista tai maksuista, jotka johtuvat kuolemantapauksesta, henkilön loukkaantumisesta tai omaisuuden vahingoittumisesta tai kaikista muista menetyksistä, jotka aiheutuvat välittömästi tämän sopimuksen edellyttämän virantoimituksen aikana tapahtuneista teoista tai laiminlyönneistä tai ovat yhteydessä niihin.

4 artikla

1. Asiantuntijat ovat vapautetut maksamasta Intian tuloveroa.

2. Asiantuntijat saavat tavallisten matkatavarasääntöjen sallimien tullivapaiden tavaroiden lisäksi tuoda maahan tullia maksamatta liitteessä I mainitut koti-irtaimistoon ja ammattivälineistöön kuuluvat esineet (mukaanluettuna henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu auto) sillä ehdolla, että nämä esineet viedään takaisin, kun asiantuntijat tehtävänsä päätettyään lähtevät Intiasta, ja että asiantuntijat, mikäli joku näistä esineistä luovutetaan Intiassa, suorittavat Intian hallituksen tai muun viranomaisen maksaman tullin takaisin.

Tällaisten esineiden tulliselvitys tapahtuu siten, että Suomen hallitus huolehtii siitä, että asiantuntijat täyttävät liitteessä II mainitun todistuslomakkeen, ja lähettää sen neljänä kappaleena finanssiministeriölle (talousasiainosasto), joka lähettää tarvittavat kappaleet asianomaisille tulliviranomaisille, kehoittaen näitä sallimaan tavaroiden maahantuonnin vaatimatta asiantuntijoilta niistä muuten maksettavaa tullia ja asettamaan tällaisen tullin finanssiministeriön (talousasiainosasto) maksettavaksi.

5 artikla

1. Intian hallitus antaa sopivan, asianmukaisesti kalustetun asunnon Intian hallituksen I asteen virkamiehiin nähden voimassa olevan asteikon mukaan tai milloin tämä ei ole mahdollista, suorittaa 15 rupian suuruisen päivittäisen vuokrakustannuskorvauksen (vuokrakorvaus). Kysymykset "sopivaisuudesta" ja kalustuksen "asianmukaisuudesta" ratkaistaan kussakin tapauksessa molempien hallitusten edustajien kesken. Milloin vuokrakorvaus suoritetaan asiantuntijalle hänen toimipaikassaan, tämä suoritetaan hänelle silloinkin, kun hän on virkamatkalla, sairaslomalla tai säännönmukaisella lomalla.

2. Intian hallitus antaa asiantuntijoille samaa lääkintähuoltoa ja sairaalahoitoa kuin Intian hallituksen I asteen virkamiehille.

6 artikla

Intian hallitus ryhtyy kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin helpottaakseen asiantuntijain toimintaa ja auttaakseen asiantuntijoita saamaan sellaista apua ja sellaisia helpotuksia, joita heidän tehtäviensä suorittaminen voi vaatia.

Asiantuntijain työn edellyttämät kokeet suoritetaan Intian hallituksen kustannuksella.

Tämä sopimus, joka tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 1957, on tehty kahtena englanninkielisenä kappaleena New Delhissä 14 päivänä kesäkuuta 1957.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.