30/1955

Asetus tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken 16 päivänä elokuuta 1955 allekirjoitetulla sopimuksella on sovittu tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 1955.

SOPIMUS tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä.

Suomen Tasavallan Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus,

pyrkien edelleen kehittämään ja lujittamaan molempien maiden välisiä tieteellis-teknillisiä suhteita,

ovat päättäneet tehdä seuraavan Sopimuksen:

1 artikla

Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä järjestetään keskinäistä tieteellis-teknillistä yhteistoimintaa sekä teollisuuden ja maatalouden teknillisen kokemuksen ja saavutusten vaihtoja luovuttamalla toisilleen teknillisiä asiakirjoja ja vaihtamalla keskenään asiaankuuluvia tieteellis-teknillisiä informaatioita, kuten jäljempänä 3 artiklassa sanotaan, sekä lähettämällä tiedemiehiä ja opiskelijoita, kutsumalla luennoitsijoita ja pitämällä yhteisiä tieteellis-teknillisiä neuvotteluja.

2 artikla

Niitä toimenpiteitä käsittelemään ja niistä sopimaan, jotka ovat tarpeen tieteellis-teknillisen yhteistoiminnan toteuttamiseksi tämän Sopimuksen pohjalla sekä asianomaisten suositusten esittämistä varten kummallekin Hallitukselle, muodostetaan suomalais-neuvostoliittolainen komitea, johon kumpikin Hallitus nimittää viisi jäsentä.

Komitean istunnot pidetään ainakin kerran vuodessa vuorotellen Moskovassa ja Helsingissä.

Kummallakin Hallituksella on oikeus lähettää Helsinkiin ja vastaavasti Moskovaan yksi komitean nimittämistään jäsenistä pysyvän ja välittömän yhteyden aikaansaamiseksi Sopimuspuolten kesken tätä Sopimusta koskevissa kysymyksissä.

3 artikla

Teknillisten asiakirjojen luovuttaminen, patentit mukaanluettuina, informaatioaineiston vaihto samoinkuin tuotannollis-teknillisten kokemusten vaihto tämän Sopimuksen mukaisesti tapahtuu vapaaehtoisten kontrahtien perusteella, jotka solmitaan niistä kiinnostuneitten suomalaisten toiminimien ja Neuvostoliiton järjestöjen kesken. Näissä kontrahdeissa määrätään teknillisten asiakirjojen, informaatioaineiston ja kokemusten vaihdon konkreettiset ajankohdat, laajuus ja luovutusjärjestys. Kontrahdeissa määrätään myös korvausehdot ja sopimuspuolten vastuu kolmansien henkilöitten vaatimusten suhteen.

Edellä mainittujen kontrahtien mukaiset maksut suoritetaan, ellei toisin sovita, siinä järjestyksessä, jota edellytetään kunakin maksupäivänä voimassa olevassa Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisessä keskinäisiä tavaratoimituksia koskevassa sopimuksessa.

Tämän Sopimuksen ulkopuolelle jäävät maanpuolustusta koskevat asiat sekä sellaiset teknilliset asiakirjat, patentit, tiedot, menettelytavat ja tuotannollis-teknilliset kokemukset, jotka jommankumman Sopimuspuolen järjestöt tai toiminimet ovat saaneet käytettäväksi sillä ehdolla, että käyttö tapahtuu vain omassa maassa tai että luovutusta kolmansille henkilöille ei saa tapahtua.

4 artikla

Tieteellistä yhteistyötä Sopimuspuolet edistävät järjestämällä luennoitsijoiden vaihtoa sekä tarjoamalla kumpikin omassa maassaan toisen Sopimuspuolen tiedemiehille ja opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa sellaisia tutkimustöitä ja sellaista ainesten keruuta, joka on tärkeätä heidän maansa tieteelliselle tutkimukselle. Niinikään tarjotaan kummankin maan tiedemiehille ja opiskelijoille tilaisuuksia ottaa osaa tieteellisiin retkikuntiin sekä suorittaa tutkimuksia ja opiskelua toisen Sopimuspuolen tutkimuslaitoksissa, museoissa, arkistoissa ja yliopistoissa ja tutustua niiden saavutuksiin tieteellisen tutkimuksen alalla.

Kumpikin Sopimuspuoli pitää tarpeellisena kaikin tavoin edistää tieteellisen kirjallisuuden ja tieteellisen kirjallisuuden ja tieteellisten aikakauslehtien sekä bibliografisten julkaisujen keskinäistä vaihtoa.

5 artikla

Tämän Sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamispäivänä ja on voimassa siihen saakka, kunnes on kulunut kuusi kuukautta siitä päivästä lukien, jona jompikumpi Sopimuspuoli saattaa toisen sopimuspuolen tietoon haluavansa lakkauttaa sen voimassaolon.

Tehtiin Helsingissä 16 päivänä elokuuta vuonna 1955 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, ja molemmat tekstit ovat yhtä pätevät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.