19/1955

SOPIMUS harjoittelijain vaihdosta Suomen ja Jugoslavian välillä

Suomen Tasavallan hallitus ja Jugoslavian Federatiivisen Kansantasavallan hallitus, haluten järjestää molempien maiden kansalaisia koskevan harjoittelijainvaihdon, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän sopimuksen määräysten mukaan katsotaan harjoittelijoiksi ne sopimusvaltioiden kansalaiset, jotka matkustavat toisen sopimusvaltion alueelle täydentääkseen siellä jossakin toimessa ammatti- tai kielitaitojaan.

2 artikla

Tämä sopimus ei velvoita sopimuspuolia suorittamaan harjoittelijainvaihtoa samoilla ammattialoilla, eikä sellaista ehtoa voida asettaa näiden maiden väliselle harjoittelijainvaihdolle.

3 artikla

Harjoittelijat voivat olla kumpaa sukupuolta tahansa. Yleisenä sääntönä on, että he eivät saa olla 30 vuotta vanhempia.

4 artikla

Harjoitteluaika on yleensä 6-12 kuukautta ja se voidaan pidentää poikkeustapauksissa enintään 18 kuukauteen.

5 artikla

Tämän sopimuksen 10 artiklassa mainittujen viranomaisten välittömät harjoittelijat ovat vastavuoroisesti oikeutetut saamaan vaadittavat maahantulo-, oleskelu- ja työluvat maksutta.

6 artikla

Harjoittelulupa myönnetään vain sillä ehdolla, ettei harjoittelija ole muussa toimessa kuin mitä varten hänen lupansa on annettu.

Harjoittelijoita voidaan hyväksyä jompaankumpaan sopimusmaahan vain, mikäli työnantajat, jotka haluavat ottaa heidät palvelukseensa, antavat asianomaisille viranomaisille sitoumuksen maksaa harjoittelijoille palkkaa, niin pian kuin heidän työsuorituksensa ovat normaalit, työehtosopimusten määräämien tariffien mukaisesti tai tällaisten sopimusten puuttuessa ammattialalla ja paikkakunnalla vallitsevan palkkatason mukaan.

Muissa tapauksissa työnantajien tulee sitoutua suorittamaan heille palkkaa, joka vastaa heidän palvelustensa arvoa.

7 artikla

Harjoittelijoille mahdollisesti myönnettävistä matkakustannusten korvauksista heidän siirtyessään omasta maastaan harjoittelumaahan sekä takaisin päättää kumpikin sopimusmaa omien kansalaistensa osalta.

8 artikla

Työselkkauksen sattuessa yrityksessä, johon harjoittelija on sijoitettu, tulee artiklassa 10 tarkoitetun viranomaisen auttaa häntä löytämään toinen sopiva työpaikka.

Määräystä sovelletaan myös mahdollisuuksien mukaan, jos harjoittelija riitaantuu työnantajansa kanssa.

9 artikla

Kumpaankin maahan hyväksyttyjen harjoittelijoiden enimmäismäärä on 30 vuodessa.

Ne harjoittelijat, jotka ovat toisen valtion alueella vielä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä, eivät sisälly tämän vuoden kiintiöön.

Harjoittelijoiden vuosikiintiötä voidaan lisäsopimuksella muuttaa jommankumman sopimusvaltion ehdotuksesta.

Jos jommankumman sopimusvaltion harjoittelijoiden lukumäärä ei nouse vuosikiintiön suuruiseksi, ei tämä valtio saa vähentää toisen valtion harjoittelijoille myönnettyjen lupien määrää eikä siirtää seuraavaan vuoteen kiintiönsä käyttämätöntä osaa.

10 artikla

Kumpikin sopimusvaltio määrää sen viranomaisen, jonka tehtävänä tulee olemaan harjoittelijain vaihto-ohjelman järjestäminen ja toteuttaminen.

Suomen Tasavallan hallitus määrää asianomaiseksi viranomaiseksi tähän tarkoitukseen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön harjoittelijainvaihtotoimiston Helsingissä, Hallituskatu 17, ja Jugoslavian Federatiivisen Kansantasavallan hallitus taloudellisen ja teknillisen avun viraston Beogradissa, Bircaninova 6.

Edellämainitut viranomaiset lähettävät suoraan toisilleen ne hakemukset, jotka ne ovat hyväksyneet.

11 artikla

Edellisessä artiklassa mainittujen viranomaisten tulee:

a) ottaa vastaan niiden henkilöiden, laitosten ja yritysten hakemukset, jotka haluavat käyttää hyväkseen tämän sopimuksen määräyksiä ja samalla antaa kaikki tiedot ja ohjeet, jotka koskevat tämän sopimuksen tarjoamia harjoittelumahdollisuuksia;

b) antaa harjoittelijoille ennen heidän lähtöään harjoittelupaikkaan toiseen maahan heidän työpaikkansa osoite, siihen liittyvät tiedot sekä tiedot työehdoista;

c) harkita anomuksia ja hyväksyä ne ottamalla huomioon vuotuinen kiintiö ja sen jakaantuminen eri ammattialojen kesken;

d) huolehtia parhaansa mukaan siitä, että hakemukset käsitellään mahdollisimman lyhyessä ajassa sekä myös pyrkiä mitä nopeimmin tasoittelemaan niitä vaikeuksia, joita saattaa syntyä harjoittelijain maahantulon ja oleskelun yhteydessä;

e) ylläpitää yhteyttä molempien maiden diplomaattisten edustustojen välityksellä.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1955.

Tämän jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuoli ole sitä irtisanonut ennen 1 päivää heinäkuuta saman vuoden lopussa päättyväksi.

Irtisanomisen tapahtuessa jäävät kuitenkin tämän sopimuksen nojalla myönnetyt luvat voimaan siksi ajaksi, joksi ne on myönnetty.

Tehty Beogradissa 16 päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi kahtena ranskankielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.