18/1955

Asetus yhdenmukaista aluksenmittausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen puolesta on allekirjoitettu Oslossa pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa 10 päivänä kesäkuuta 1947 tehty yleissopimus yhdenmukaisesta aluksenmittausjärjestelmästä, sopimus ratifioitu sekä ratifioimiskirja talletettu 19 päivänä huhtikuuta 1955, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu yleissopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1955.

YLEISSOPIMUS yhdenmukaisesta aluksenmittausjärjestelmästä

(Yleissopimuksen liitteet, "Kansainvälinen aluksenmittaussäännöstö",

julkaistaan Merenkulkuhallituksen toimesta.)

Alankomaiden, Belgian, Islannin, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan hallitukset,

katsoen, että eroavaisuudet aluksenmittaussäännöissä ja näiden sääntöjen soveltamisessa voivat johtaa vakaviin haittoihin alusten joutuessa erilaisen käsittelyn alaisiksi sekä aiheuttaa haitallisia muodollisuuksia ja tarpeettomia kuluja,

ja haluten sen tähden soveltaa käytäntöön tällaisten eroavaisuuksien poistamiseksi tehdyn monivuotisen työn tulokset vahvistamalla useimmissa merenkulkumaissa noudatettavaan järjestelmään perustuvat yhdenmukaiset aluksenmittaussäännöt,

ovat tässä tarkoituksessa päättäneet tehdä yleissopimuksen ja ovat täysivaltaisiksi edustajikseen määränneet seuraavat henkilöt:

(luettelo valtuutetuista)

jotka, esitettyään oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä.

1 artikla

Sopimusvaltioitten hallitukset sitoutuvat alusten vetoisuuden määräämistä varten suoritettavissa aluksenmittauksissa sekä sellaisten mittausten yhteydessä tapahtuvissa alusten merkitsemisissä noudattamaan Kansainliiton toimesta laadittuja, 30 päivänä kesäkuuta 1939 päivättyjä, "Kansainvälinen aluksenmittaussäännöstö"-nimisiä sääntöjä. Tämän Sopimuksen liitteenä olevan säännöstön määräykset tulevat nyttemmin siis aluksenmittauksessa ja -merkitsemisessä voimaan kaikissa tähän Sopimukseen kuuluvissa maissa.

Tätä Sopimusta ja sen liitettä voidaan 12 artiklan määräysten mukaisesti muuttaa.

2 artikla

Aluksenmittaus ja -merkitseminen on suoritettava asianomaisen viranomaisen valvonnan alaisena vaaditun pätevyyden omaavien virkamiesten toimesta. Sopimusvaltioitten hallitukset voivat kuitenkin uskoa tällaisen mittaamisen ja merkitsemisen tähän tarkoitukseen hyväksymälleen järjestölle. Hallitus on joka tapauksessa vastuussa siitä, että mittaaminen ja merkitseminen on suoritettu täydellisesti ja oikein.

3 artikla

Jokaiselle tämän Sopimuksen määräysten mukaan mitatulle ja merkitylle alukselle on annettava "Oslossa 10 päivänä kesäkuuta 1947 tehdyn sopimuksen mukainen kansainvälinen mittakirja" (josta jäljempänä käytetään nimeä Kansainvälinen mittakirja). Tällaista mittakirjaa ei saa antaa millekään muulle alukselle.

Kansainvälisen mittakirjan antaa asianomainen viranomainen tai 2 artiklan mukaisesti hyväksytty järjestö. Asianomainen hallitus on joka tapauksessa mittakirjasta täysin vastuussa.

4 artikla

Sopimusta soveltavan maan hallitus voi toisen Sopimusta soveltavan maan hallituksen pyynnöstä ja tämän puolesta laivanisännän kustannuksella toimituttaa viimeksi mainitusta maasta kotoisin olevan aluksen mittaamisen ja merkitsemisen tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti sekä omalla vastuullaan antaa tällaiselle alukselle Kansainvälisen mittakirjan.

Samoin edellytyksin voidaan jossakin Sopimukseen kuuluvassa maassa mitata ja merkitä toisesta Sopimukseen kuuluvasta maasta kotoisin olevan laivanisännän lukuun rakennettava alus.

Jokaisen näin annetun mittakirjan tulee sisältää ilmoitus siitä, että se on annettu aluksen kotimaan tai tulevan kotimaan hallituksen pyynnöstä. Tällainen mittakirja on yhtä pätevä kuin tämän Sopimuksen 3 artiklan mukaisesti annettu mittakirja.

Tällaisen mittakirjan antaneen hallituksen on viipymättä lähetettävä aluksen kotimaan hallitukselle oikeaksi todistettu jäljennös mittakirjasta ja niistä mittalomakkeista, joihin mittakirja perustuu.

Kun alus siirtyy Sopimukseen kuuluvasta maasta toiseen Sopimukseen kuuluvaan maahan on ensiksi mainitun maan hallituksen, viimeksi mainitun maan hallituksen pyynnöstä, viipymättä lähetettävä tälle hallitukselle oikeaksi todistettu jäljennös aluksen voimassa olevasta mittakirjasta ja mittalomakkeista, joihin mittakirja perustuu.

5 artikla

Kansainvälinen mittakirja on laadittava sen maan virallisella kielellä missä se annetaan. Jos tämä kieli ei ole englannin kieli, on mittakirjan teksti laadittava englannin kielellä, joko osittain tai kokonaan, sen mukaan kuin on katsottu tarpeelliseksi.

Mittakirjan on muodoltaan oltava tämän Sopimuksen liitteen lopussa olevien mallien 1 ja 2 mukainen.

6 artikla

Kansainvälinen mittakirja on voimassa niin kauan kuin aluksessa, jolle kirja on annettu, ei ole tehty sellaisia muutoksia, että alus ei vetoisuudeltaan eikä muissa suhteissa vastaa mittakirjan sisältämiä tietoja.

Jos sellaisia muutoksia on tehty, on alus tarpeellisessa määrin joko osittain tai kokonaan mitattava uudelleen ja mittakirja on asianomaisen viranomaisen päätöksestä riippuen vastaavasti korjattava tai uusittava.

Jos alus, jolla on Kansainvälinen mittakirja, on siirtynyt Sopimukseen kuuluvasta maasta toiseen Sopimukseen kuuluvaan maahan, on jälkimmäisen maan tai sen valtuuttaman annettava alukselle uusi Kansainvälinen mittakirja mahdollisimman pian sen jälkeen kun alus on tarpeellisessa määrin uudelleen mitattu.

7 artikla

Jokaisen sopimusvaltion hallituksen on tunnustettava toisen sopimusvaltion hallituksen toimesta annettu Kansainvälinen mittakirja yhtä päteväksi kuin sen itsensä omasta maasta kotoisin oleville aluksille antamat Kansainväliset mittakirjat.

8 artikla

1. Milloin alus, jolla on Kansainvälinen mittakirja, on sellaisen Sopimukseen kuuluvan maan satamassa, joka ei ole aluksen kotimaa, on se aluksenmittauksen osalta valvonnan alainen.

Tällaisen valvonnan tarkoituksena on vain todeta:

a) että alukseen merkitty nettovetoisuus on sama kuin mittakirjassa ilmoitettu nettovetoisuus, ja

b) että aluksessa ei ole tehty tämän sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuja muutoksia.

2. Edellä mainitun valvonnan suorittaminen on uskottava vain sellaisille virkamiehille, joilla on tehtävään vaadittava pätevyys.

3. Valvonnan suorittaminen ei saa missään tapauksessa aiheuttaa alukselle kuluja eikä viivytystä.

4. Jos valvonnassa käy ilmi, että alus vetoisuudeltaan tai muissa suhteissa poikkeaa mittakirjan merkinnöistä, on siitä viipymättä ilmoitettava aluksen kotimaan hallitukselle tarpeellisia toimenpiteitä varten.

Niin pian kuin tarpeellinen oikaisu on tehty, on siitä heti ilmoitettava eroavuudet havainneen maan hallitukselle.

9 artikla

Tämän Sopimuksen suomia etuisuuksia ei voida vaatia sellaiselle alukselle, jolla ei ole Kansainvälistä mittakirjaa.

10 artikla

Jos jostakin Sopimukseen kuuluvasta maasta kotoisin oleva alus on ennen Sopimuksen voimaantuloa siinä maassa mitattu tämän Sopimuksen liitteen sisältämien periaatteiden mukaisesti (joita yleisesti sanotaan englantilaiseksi järjestelmäksi), on sellaisen mittauksen perusteella aluksen kotimaassa annettu aluksen vetoisuuden osoittava mittakirja suova samat edut kuin Kansainvälinen mittakirja.

Jos aluksessa tällaisen mittakirjan antamisen jälkeen on tehty tämän Sopimuksen 6 artiklassa tarkoitettuja muutoksia, on alukselle, sen jälkeen kun se on tarpeellisessa määrin joko kokonaan tai osittain uudelleen mitattu, annettava Kansainvälinen mittakirja.

11 artikla

Sopimusvaltioitten hallitukset sitoutuvat saattamaan toistensa tietoon:

1. tämän Sopimuksen piiriin kuuluvia eri kysymyksiä koskevien lakien, asetusten, ohjesääntöjen ja yleisesti noudatettavien päätösten tekstit, ja

2. kaikki käytettävissä olevat viralliset selostukset tai viralliset selostuslyhennelmät, jotka sisältävät tietoja tämän Sopimuksen määräysten soveltamisen tuloksista, kuitenkin edellyttäen että tällaiset selostukset tai selostuslyhennelmät eivät ole luottamuksellisia.

Norjan hallitusta pyydetään toimimaan välittäjänä näiden tietojen kokoamisessa ja saattamaan ne toisten sopimusvaltioitten hallitusten tietoon.

12 artikla

1. Jokainen sopimusvaltion hallitus voi Norjan hallitukselle milloin tahansa ehdottaa tähän Sopimukseen ja siihen liittyvään säännöstöön tarkoituksenmukaisina ja välttämättöminä pitämiään muutoksia. Norjan hallituksen on saatettava nämä ehdotukset muiden sopimusvaltioiden hallitusten tietoon. Jos kaikki sopimusvaltioiden hallitukset (ne hallitukset mukaan luettuina, joiden tallettamat ratifioimis- tai liittymiskirjat eivät ole vielä tulleet voimaan) hyväksyvät tällaisen muutosehdotuksen, on tätä Sopimusta ja/tai siihen liittyvää säännöstöä vastaavasti muutettava.

2. Tällaista tarkistusta varten pidettävien konferenssien ajasta ja paikasta voivat sopimusvaltioitten hallitukset keskenään sopia.

Tätä tarkoitusta varten on Norjan hallituksen kutsuttava koolle konferenssi milloin tahansa viisi sopimusvaltion hallitusta tai sopimusvaltioitten hallituksista kolmannes - mikäli tämä määrä on edellistä pienempi - ilmoittaa sitä haluavansa.

13 artikla

1. Sopimusvaltion hallitus saattaa allekirjoituksen, ratifioinnin tai liittymisen tapahtuessa taikka sen jälkeen Norjan hallitukselle osoittamallaan kirjallisella tiedotuksella ilmoittaa haluavansa soveltaa tätä Sopimusta kaikkiin tai joihinkin merentakaisiin alueisiinsa, siirtomaihinsa, suojeluvaltioihinsa ja yliherruutensa tai huoltonsa alaisiin alueisiin, ja tätä Sopimusta on sovellettava kaikkiin tiedotuksessa mainittuihin alueisiin kahden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tiedotus on vastaanotettu. Jos tiedotusta ei anneta, ei tätä Sopimusta ole sovellettava mihinkään näistä alueista.

2. Sopimusvaltion hallitus saattaa Norjan hallitukselle osoittamallaan kirjallisella tiedotuksella milloin tahansa ilmoittaa haluavansa lakkauttaa tämän Sopimuksen soveltamisen kaikkiin tai joihinkin merentakaisiin alueisiinsa, siirtomaihinsa, suojeluvaltioihinsa ja yliherruutensa tai huoltonsa alaisiin alueisiin, joihin tätä Sopimusta on edellisen momentin nojalla sovellettu vähintään viiden vuoden ajan. Tällaisessa tapauksessa lakkaa tämän sopimuksen soveltaminen kaikkiin tiedotuksessa mainittuihin alueisiin kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona Norjan hallitus on vastaanottanut tiedotuksen.

3. Norjan hallituksen on ilmoitettava kaikille muille sopimusvaltioiden hallituksille tämän artiklan 1 momentin mukaisesta Sopimuksen soveltamisesta merentakaisiin alueisiin, siirtomaihin, suojeluvaltioihin ja yliherruutensa tai huoltonsa alaisiin alueisiin samoin kuin 2 momentin mukaisesta soveltamisen lakkaamisesta sekä tällöin kussakin tapauksessa mainittava päivä, josta tämän Sopimuksen soveltaminen on alkanut tai lakkaa.

14 artikla

Tämä sopimus, jonka englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat molemmat alkuperäisiä, on ratifioitava.

Ratifioimiskirjat on talletettava Norjan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus tiedottaa kaikille muille Sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille hallituksille jokaisesta ratifioimiskirjan talletuksesta ja talletuspäivästä.

15 artikla

Hallituksella (ei kuitenkaan sellaisen alueen hallituksella, johon artiklaa 13 sovelletaan), jonka puolesta tätä Sopimusta ei ole allekirjoitettu, on oikeus liittyä siihen milloin tahansa Sopimuksen voimaantulon jälkeen.

Liittymisen tulee tapahtua Norjan hallitukselle osoitetulla kirjallisella tiedotuksella ja se tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua tiedotuksen vastaanottopäivästä.

Norjan hallituksen on tiedotettava kaikille Sopimuksen allekirjoittaneille ja siihen liittyneille hallituksille jokaisen liittymistä koskevan tiedotuksen vastaanottamisesta ja vastaanottopäivästä.

16 artikla

Tämä Sopimus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1948 niiden hallitusten kesken, jotka mainittuun päivään mennessä ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa, edellyttäen, että vähintään viisi ratifioimiskirjaa on talletettu Norjan hallituksen huostaan. Jollei viittä ratifioimiskirjaa ole mainittuun päivään mennessä talletettu, tulee tämä Sopimus voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona viides ratifioimiskirja talletetaan. Sopimuksen voimaantulopäivän jälkeen talletetut ratifioinnit tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua niiden talletuspäivästä.

17 artikla

Jokainen sopimusvaltion hallitus voi sanoa irti tämän Sopimuksen milloin tahansa viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona Sopimus sen osalta on tullut voimaan. Irtisanomisen tulee tapahtua Norjan hallitukselle osoitetulla kirjallisella tiedotuksella, ja tämä hallitus tiedottaa kaikille muille sopimusvaltioitten hallituksille jokaisesta irtisanomisesta ja vastaanottopäivästä.

Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona Norjan hallitus on vastaanottanut sitä koskevan tiedotuksen.

Tämän vakuudeksi ovat täysivaltaiset edustajat varustaneet tämän Sopimuksen allekirjoituksillaan.

Tehty Oslossa kymmenentenä päivänä kesäkuuta 1947 yhtenä kappaleena, joka on säilytettävä Norjan hallituksen arkistossa ja josta sanotun hallituksen on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös kaikille sopimuksen allekirjoittaneille hallituksille.

PÄÄTTÖPÖYTÄKIRJA

Allekirjoittaessaan tänä päivänä tehdyn Yleissopimuksen yhdenmukaisesta aluksenmittausjärjestelmästä ovat allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat sopineet seuraavasta.

Mainitun Sopimuksen allekirjoittajat toivovat kaikkien muiden merenkulkumaiden yhtyvän heihin heidän koko maailman aluksenmittauksen yhdenmukaistamista tarkoittavissa pyrkimyksissään ja tässä mielessä liittyvän Sopimukseen sekä noudattavan sen liitteenä olevaa säännöstöä, jota allekirjoittaneet nykyään pitävät sopivimpina.

Minkään tämän Sopimuksen määräyksen ei ole katsottava estävän jonkin sopimusvaltion hallitusta tekemästä tai pitämästä voimassa keskinäistä sopimusta sellaisten hallitusten kanssa, jotka eivät ole liittyneet tähän Sopimukseen.

Sääntöjen erilaisen tulkinnan ja soveltamisen välttämiseksi on aluksenmittauksen asiantuntijain niistä maista joiden hallitukset ovat tämän Sopimuksen allekirjoittaneet tai siihen liittyneet, kokoonnuttava vähintään joka toinen vuosi varmistamaan sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen ja tulkinta ja tässä tarkoituksessa tekemään sopimusvaltioitten hallituksille esityksiä. Asiantuntijain ensimmäisen kokouksen järjestää Norjan hallitus. Tässä ja jokaisessa sitä seuraavassa kokouksessa on päätettävä, missä seuraava kokous on pidettävä.

Tämän vakuudeksi ovat täysivaltaiset edustajat laatineet tämän päättöpöytäkirjan, jolla Sopimukseen kuuluvana on oleva sama voima ja pätevyys, kuin jos sen määräykset olisi sisällytetty Sopimuksen tekstiin.

Tehty Oslossa kymmenentenä päivänä kesäkuuta 1947 yhtenä kappaleena, joka on säilytettävä Norjan hallituksen arkistossa ja josta sanotun hallituksen on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös kaikille sopimuksen allekirjoittaneille hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.