30/1951

Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymän työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaaliministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään, että Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1949 hyväksymä sopimus, joka koskee työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, tulee Suomessa voimaan, niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1951.

Sopimus, joka koskee työlausekkeita, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Genèvessä 8 päivänä kesäkuuta 1949 kolmannenkymmenennentoisen istuntokautensa,

päätettyään hyväksyä erinäisiä ehdotuksia, jotka koskevat työlausekkeita välikirjoissa, joissa julkinen viranomainen on sopimuspuolena, mikä kysymys on kuudentena kohtana istuntokauden päiväjärjestyksessä, sekä

päätettyään, että nämä ehdotukset laaditaan kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna 1949 seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on oleva "Sopimus, joka koskee työlausekkeita (julkiset välikirjat), 1949":

1 artikla.

1. Tätä sopimusta sovelletaan välikirjoihin, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

a) ainakin toinen sopimuspuolista on julkinen viranomainen;

b) välikirjan täyttäminen edellyttää:

i) että julkinen viranomainen käyttää valtion rahavaroja; ja

ii) että toinen sopimuspuoli käyttää työntekijöitä;

c) välikirja tarkoittaa:

i) rakentamista, uusimista, kunnostamista tai purkamista yleisissä töissä;

ii) materiaalin, tarvikkeiden tai kaluston valmistamista, kokoamista, käsittelyä tai kuljetusta; tai

iii) palvelusten suoritusta tai hankintaa; sekä

d) välikirjan on tehnyt sellaisen Kansainväliseen työjärjestöön kuuluvan jäsenvaltion keskusviranomainen, johon nähden sopimus on voimassa.

2. Asianomainen viranomainen määrätköön, missä määrin ja millä ehdoin sopimusta sovelletaan välikirjoihin, jotka ovat muiden kuin keskusviranomaisten tekemiä.

3. Tätä sopimusta sovelletaan töihin, joita suorittaa aliurakoitsija tai se, jolle välikirja on siirretty; asianomaisen viranomaisen on ryhdyttävä sopiviin toimenpiteisiin taatakseen sopimuksen soveltamisen mainittuihin töihin.

4. Tämän sopimuksen soveltamisen ulkopuolelle voidaan jättää ne välikirjat, jotka edellyttävät valtion varojen käyttöä määrään asti, jonka asianomainen viranomainen on vahvistanut neuvoteltuaan asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on.

5. Asianomainen viranomainen voi neuvoteltuaan asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on, jättää tämän sopimuksen soveltamisen ulkopuolelle ne henkilöt, jotka ovat johtavissa asemissa tai joiden työ on teknillistä tai tieteellistä laatua ja joiden työehtoja ei ole säännöstelty kansallisessa lainsäädännössä, työehtosopimuksessa tai välitystuomiossa ja jotka eivät tavallisesti suorita ruumiillista työtä.

2 artikla.

1. Välikirjojen, joihin tätä sopimusta sovelletaan, tulee sisältää lausekkeita, jotka takaavat asianomaisille työntekijöille yhtä edullisen palkan (siihen luettuna erilaiset lisät), työajan ja muut työehdot kuin ne, mitkä ovat voimassa samanlaatuisissa töissä kysymyksessä olevassa ammatissa tai työalalla sillä alueella, missä työ suoritetaan, ja jotka on määrätty

a) joko työehtosopimuksella tai jollakin muulla niiden työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken sovitulla neuvottelumenettelyllä, jotka edustavat työnantajain ja työntekijäin olennaista osaa asianomaisessa ammatissa tai työalalla;

b) välitystuomiolla; tai

c) kansallisella lainsäädännöllä.

2. Milloin edellisessä momentissa mainittuja työehtoja ei ole määrätty jollakin yllämainituista tavoista alueella, missä työ suoritetaan, tulee välikirjaan otettavien lausekkeiden taata asianomaisille työntekijöille palkka (siihen luettuna erilaiset lisät), työaika ja muut työehdot, jotka eivät ole epäedullisemmat kuin

a) työehtosopimuksella tai muulla sovitulla neuvottelumenettelyllä, välitystuomiolla tai kansallisella lainsäädännöllä määrätyt ehdot samanlaatuisesta työstä kysymyksessä olevassa ammatissa tai työalalla lähimmällä verrattavissa olevalla alueella; tai

b) kuin se yleinen taso, mitä sopimuspuolen kanssa samaan ammattiin tai työalaan kuuluvat työnantajat samanlaisissa olosuhteissa noudattavat.

3. Asianomaisen viranomaisen tulee vahvistaa välikirjoihin otettavien lausekkeiden sanamuoto samoinkuin lausekkeiden muutokset kansallisiin oloihin parhaiten sopivaksi katsotulla tavalla, senjälkeen kun se on neuvotellut asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on.

4. Asianomaisen viranomaisen on ryhdyttävä sopiviin toimenpiteisiin, kuten urakoitsijalle määrättyjen ehtojen julkaisemiseen, jotta tarjouksentekijöillä olisi tilaisuus tutustua lausekkeiden sisältöön.

3 artikla.

Mikäli asianmukaisia määräyksiä, jotka koskevat välikirjan täytäntöönpanemiseksi työskentelevien työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja huoltoa, ei sovelleta jo kansallisen lainsäädännön, työehtosopimuksen tai välitystuomion nojalla, tulee asianomaisen viranomaisen ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin taatakseen mainituille työntekijöille oikeudenmukaiset ja kohtuulliset olot, mitä tulee turvallisuuteen, terveyteen ja huoltoon.

4 artikla.

Tämän sopimuksen määräyksiä toteuttavat lait, asetukset tai muut säännökset

a)

i) saatettakoon kaikkien asianomaisten henkilöiden tietoon,

ii) määritelkööt ne henkilöt, joiden tehtäviin kuuluu valvoa niiden täytäntöönpanoa,

iii) määrätkööt, että ilmoitukset asetetaan laitoksissa ja muissa työpaikoissa selvästi näkyville, jotta työntekijät saatetaan tietoisiksi työehdoistaan; sekä

b) määrätkööt, mikäli ei ole voimassa muita toimenpiteitä, jotka takaavat kysymyksessä olevien määräysten tehokkaan täytäntöönpanon,

i) että pidetään asianmukaista luetteloa, josta käy ilmi suoritettu työaika ja asianomaisille työntekijöille maksetut palkat, ja

ii) että ylläpidetään sellaista tarkastusjärjestelmää, joka takaa määräysten tehokkaan noudattamisen.

5 artikla.

1. Milloin rikkomuksia tapahtuu julkisiin välikirjoihin otettujen lausekkeiden noudattamisessa ja soveltamisessa, on säädettävä sopivia rangaistuksia tai muita seuraamuksia, joko siten, että estetään asianomainen tekemästä välikirjaa julkisen viranomaisen kanssa tai muulla tavoin.

2. On ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin joko pidättämällä välikirjan mukaiset maksut tai muulla tavoin, siinä tarkoituksessa, että asianomaisten työntekijöiden olisi mahdollista saada heille kuuluva palkka.

6 artikla.

Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artiklan mukaisesti laadittavien vuosiraporttien tulee sisältää täydelliset tiedot toimenpiteistä, joilla toteutetaan tämän sopimuksen määräykset.

7 artikla.

1. Kun jäsenvaltion alueeseen kuuluu laajoja alueita, joissa väestön harvalukuisuuden tai niiden kehitystilan johdosta asianomainen viranomainen pitää mahdottomana soveltaa tämän sopimuksen määräyksiä, voi se, neuvoteltuaan asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on, vapauttaa mainitut alueet sopimuksen soveltamisesta joko yleensä tai sopiviksi katsominsa poikkeuksin joidenkin yritysten tai töiden osalta.

2. Kunkin jäsenvaltion tulee ensimmäisessä vuosiraportissaan tämän sopimuksen soveltamisesta ilmoittaa Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artiklan mukaisesti kaikki alueet, joihin nähden se aikoo vedota tämän artiklan määräyksiin ja syyt, joiden vuoksi se aikoo vedota näihin määräyksiin. Mikään jäsenvaltio ei senjälkeen voi vedota tämän artiklan määräyksiin, paitsi mitä tulee alueisiin, jotka se täten on ilmoittanut.

3. Kunkin jäsenvaltion, joka vetoaa tämän artiklan määräyksiin, tulee säännöllisesti, alle kolmen vuoden väliajoin ja neuvoteltuaan asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on, uudelleen harkita mahdollisuutta laajentaa tämän sopimuksen soveltaminen koskemaan alueita, jotka on siitä vapautettu 1 momentin nojalla.

4. Kunkin jäsenvaltion, joka vetoaa tämän artiklan määräyksiin, tulee ilmoittaa seuraavissa vuosiraporteissaan alueet, joihin nähden se luopuu oikeudesta vedota mainittuihin poikkeusmääräyksiin ja mahdollisesti tapahtunut edistyminen tämän sopimuksen asteettaisessa soveltamisessa näillä alueilla.

8 artikla.

Asianomainen viranomainen voi tilapäisesti lakkauttaa tämän sopimuksen määräysten soveltamisen neuvoteltuaan asianomaisten työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa, missä sellaisia on, force majeure tapauksessa tai kansakunnan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavan tilanteen sattuessa.

9 artikla.

1. Tätä sopimusta ei sovelleta välikirjoihin, jotka on tehty, ennenkuin sopimus on tullut voimaan asianomaiseen jäsenvaltioon nähden.

2. Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta niiden välikirjojen määräysten soveltamiseen, jotka on tehty ennen irtisanomisen voimaantuloa.

10 artikla.

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on lähetettävä Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, joka ne rekisteröi.

11 artikla.

1. Tämän sopimus sitoo vain niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääjohtaja on rekisteröinyt.

2. Se tulee voimaan kaksitoista kuukautta senjälkeen kuin pääjohtaja on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Senjälkeen tämä sopimus tulee voimaan kunkin jäsenvaltion osalta kaksitoista kuukautta senjälkeen kuin sen ratifiointi on rekisteröity.

12 artikla.

1. Tiedonannoissa, jotka lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artiklan 2 momentin mukaisesti, on ilmoitettava:

a) alueet, joiden puolesta asianomainen jäsenvaltio sitoutuu siihen, että sopimuksen määräyksiä sovelletaan muutoksitta;

b) alueet, joiden puolesta se sitoutuu siihen, että sopimuksen määräyksiä sovelletaan erinäisin muutoksin sekä näiden muutosten sisältö;

c) alueet, joilla sopimusta ei voida soveltaa, ja näissä tapauksissa syyt, minkä vuoksi sitä ei voida soveltaa;

d) alueet, joiden suhteen se pidättyy päätöksen teosta odottaen perusteellisempaa tutkimusta tilanteesta näiden alueiden kohdalta.

2. Tämän artiklan ensimmäisen momentin a) ja b) kohdissa mainittujen sitoumusten on katsottava kuuluvan oleellisesti ratifiointiin ja tulevan voimaan samoin vaikutuksin.

3. Kukin jäsenvaltio voi lähettämällä uuden tiedonannon luopua kokonaan tai osittain niistä varauksista, joita sen aikaisempi tiedonanto tämän artiklan 1 momentin b), c) ja d) kohtien mukaisesti sisältää.

4. Kukin jäsenvaltio voi sinä aikana, jona tämä sopimus 14 artiklan määräysten mukaisesti voidaan sanoa irti, lähettää pääjohtajalle uuden selityksen kaikissa muissa suhteissa tapahtuneista muutoksista kunkin aikaisemman selityksen sisältöön nähden sekä tilanteesta määrätyillä alueilla.

13 artikla.

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artiklan 4 ja 5 momenttien mukaisesti lähetetyissä selityksissä on ilmoitettava, sovelletaanko sopimuksen määräyksiä alueella erinäisin muutoksin tai muutoksitta; kun selityksessä ilmoitetaan, että sopimuksen määräyksiä sovelletaan erinäisin muutoksin, on siinä määriteltävä näiden muutosten sisältö.

2. Asianomainen jäsenvaltio, jäsenvaltiot tai kansainvälinen elin voivat lähettämällä uuden selityksen luopua kokonaan tai osittain oikeudesta vedota muutokseen, josta ne ovat ilmoittaneet aikaisemmassa selityksessä.

3. Asianomainen jäsenvaltio, jäsenvaltiot tai kansainvälinen elin voivat sinä aikana, jona tämä sopimus 14 artiklan määräysten mukaisesti voidaan sanoa irti, lähettää pääjohtajalle uuden selityksen kaikissa muissa suhteissa tapahtuneista muutoksista kunkin aikaisemman selityksen sisältöön nähden ja tiedoittaa tilanteesta tämän sopimuksen soveltamiseen nähden.

14 artikla.

1, Kukin jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, voi sanoa sen irti kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä, jona sopimus alkuaan tuli voimaan, lähettämällä kirjelmän Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle, joka sen rekisteröi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Kukin jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen ja joka ei vuoden kuluessa edellisessä momentissa mainitun kymmenen vuoden määräajan jälkeen käytä tämän artiklan mukaista irtisanomisoikeutta, on sidottu uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen sanoa irti tämän sopimuksen jokaisen kymmenvuotiskauden kuluttua tämän artiklan määräämin ehdoin.

15 artikla.

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on ilmoitettava kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille kaikista järjestön jäsenvaltioiden hänelle ilmoittamista ratifioinneista, selityksistä ja irtisanomisista.

2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille toisen hänelle ilmoitetun ratifioinnin rekisteröimisestä on pääjohtajan kiinnitettävä järjestön jäsenvaltioiden huomio päivämäärään, jolloin tämä sopimus tulee voimaan.

16 artikla.

Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille rekisteröimistä varten Yhdistyneiden Kansakuntien perussäännön 102 artiklan mukaisesti täydelliset tiedot kaikista ratifioinneista, selityksistä ja irtisanomisista, jotka hän on rekisteröinyt edellisten artiklain mukaisesti.

17 artikla.

Jokaisen kymmenvuotiskauden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta lukien Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston on esitettävä yleiselle konferenssille selostus tämän sopimuksen soveltamisesta ja päätettävä, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sen täydellisestä tai osittaisesta muuttamisesta.

18 artikla.

1. Siinä tapauksessa, että konferenssi hyväksyy uuden sopimuksen, jolla kokonaan tai osittain muutetaan tämä sopimus, ja mikäli uusi sopimus ei toisin määrää:

a) jäsenvaltion suorittama uuden muutoksia sisältävän sopimuksen ratifiointi aiheuttaa ipso jure tämän sopimuksen välittömän irtisanomisen huolimatta edellämainitun 14 artiklan määräyksistä, sillä edellytyksellä, että uusi muutoksia sisältävä sopimus on tullut voimaan;

b) jäsenvaltiot eivät enää siitä päivästä lukien, jona uusi muutoksia sisältävä sopimus tuli voimaan, voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Kuitenkin jää tämä sopimus voimaan nykyisessä muodossa ja nykyisen sisältöisenä niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat sen ratifioineet eivätkä ratifioi muutoksia sisältävää sopimusta.

19 artikla.

Tämän sopimuksen ranskan- ja englanninkielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.