26/1951

Asetus naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 30 päivänä syyskuuta 1921 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta sekä täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi Genèvessä 11 päivänä lokakuuta 1933 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta muuttavan pöytäkirjan voimaan saattamisesta.

Sitten kun Suomi on 6 päivänä tammikuuta 1949 yhtynyt Lake Successissa 12 päivänä marraskuuta 1947 allekirjoitettuun pöytäkirjaan, jolla muutetaan naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 30 päivänä syyskuuta 1921 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (77/1927) sekä täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi Genèvessä 11 päivänä lokakuuta 1933 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (29/1937), säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että nämä yleissopimukset ovat voimassa niin kuin siitä sanotussa pöytäkirjassa on sovittu.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1951.

Alkuperäinen sopimus: 3/1927

PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 30.9.1921 tehtyä yleissopimusta sekä täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi Genèvessä 11.10.1933 tehtyä yleissopimusta

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, siihen katsoen, että Kansainliitolle oli uskottu naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavassa, Genèvessä 30 päivänä syyskuuta 1921 tehdyssä yleissopimuksessa sekä täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi Genèvessä 11 päivänä lokakuuta 1933 tehdyssä yleissopimuksessa eräitä valtuuksia ja tehtäviä, joiden jatkuvasta suorittamisesta Kansainliiton lakkauttamisen jälkeen on välttämätöntä huolehtia, ja pitäen tarkoituksenmukaisena, että Yhdistyneet Kansakunnat hoitavat niitä tästä lähtien, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat kukin niiden yleissopimusten kohdalta, joihin ovat liittyneet, ja tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan täysin lainvoimaisiksi ja päteviksi tämän Pöytäkirjan liitteen sisältämät muutokset sanottuihin yleissopimuksiin sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

Pääsihteeri laatii yleissopimusten teksteihin tässä Pöytäkirjassa edellytetyt muutokset ja lähettää jäljennökset niistä tiedoksi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten hallituksille sekä jokaiselle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle valtiolle, joka voi tämän Pöytäkirjan allekirjoittaa tai yhtyä siihen. Samoin hän kehoittaa niitä osallisia, jotka ovat liittyneet jompaankumpaan niistä sopimuksista, joita tämän Pöytäkirjan määräyksillä muutetaan, soveltamaan muutettuja sopimustekstejä, niin pian kuin muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka nuo osalliset eivät vielä olisi liittyneet tähän Pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallisena 30 päivänä syyskuuta 1921 tehdyssä yleissopimuksessa naisten ja lasten kaupan ehkäisemiseksi tai 11 päivänä lokakuuta 1933 tehdyssä yleissopimuksessa täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi ja jolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä Pöytäkirjasta.

4 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta; tai

b) yhtymällä siihen, mikä suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

5 artikla

1. Tämä Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kaksi tai useampia valtioita on tullut osallisiksi tähän Pöytäkirjaan.

2. Tämän Pöytäkirjan liitteeseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan kuhunkin yleissopimukseen nähden silloin, kun enemmistö asianomaiseen yleissopimukseen osallistuneista valtioista on liittynyt tähän Pöytäkirjaan, joten siis jokainen valtio, joka liittyy jompaankumpaan yleissopimukseen, sen jälkeen kun niihin tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, tulee osalliseksi täten muutettuun sopimukseen.

6 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerillä on valtuus kirjata Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 1 pykälän määräysten sekä peruskirjan soveltamista koskevan yleiskokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaisesti tämä Pöytäkirja sekä kuhunkin yleissopimukseen tällä Pöytäkirjalla tehdyt muutokset niiden asianomaisina voimaantulopäivinä sekä julkaista Pöytäkirja ja muutetut yleissopimukset mahdollisimman pian niiden kirjaamisen jälkeen.

7 artikla

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska ne yleissopimukset, joita muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, ovat ainoastaan englannin- ja ranskankieliset, ovat liitteen englannin- ja ranskankieliset tekstit yhtä todistusvoimaiset, espanjan-, kiinan- ja venäjänkieliset tekstit taas ovat käännöksiä.

Pääsihteeri lähettää oikeiksi todistetut jäljennökset Pöytäkirjasta liitteineen kaikille niille valtioille, jotka ovat osallisina 30 päivänä syyskuuta 1921 tehdyssä yleissopimuksessa naisten ja lasten kaupan ehkäisemiseksi tai 11 päivänä lokakuuta 1933 tehdyssä yleissopimuksessa täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi, sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat varustaneet tämän Pöytäkirjan nimikirjoituksillaan, kuhunkin niistä liittyvän merkinnän osoittamana päivänä.

TEHTY Lake Successissa New Yorkissa kahdentenatoista päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäseitsemän.

LIITE Pöytäkirjaan, jolla muutetaan naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 30.9.1921 tehtyä yleissopimusta sekä täysi-ikäisten naisten kaupan vastustamiseksi Genèvessä 11.10.1933 tehtyä yleissopimusta

1. NAISTEN JA LASTEN KAUPAN EHKÄISEMISTÄ TARKOITTAVA, GENÉVESSÄ 30 PÄIVÄNÄ SYYSKUUTA 1921 TEHTY KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS

9 artiklan ensimmäinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimisasiakirjat on 1 päivästä tammikuuta 1948 lähtien toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden vastaanottamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille hän on toimittanut jäljennöksen tästä yleissopimuksesta. Ratifioimisasiakirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon.

10 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet voivat yhtyä tähän yleissopimukseen.

Sama on voimassa niihin valtioihin nähden, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille Yhdistyneiden Kansakuntien Talous- ja sosiaalineuvosto mahdollisesti päättää antaa virallisesti tiedoksi tämän yleissopimuksen.

Yhtymisistä on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka niistä ilmoittaa kaikille jäsenille sekä niille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen yleissopimuksesta.

12 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

Jokainen tähän yleissopimukseen osallinen valtio voi sanoa sen irti antamalla siitä tiedon 12 kuukautta aikaisemmin.

Irtisanominen tapahtuu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Tämä toimittaa viipymättä jäljennökset ilmoituksesta merkintöineen vastaanottopäivästä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä yleissopimuksesta. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin ilmoitus on tehty Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, ja se vaikuttaa ainoastaan siihen valtioon, joka on siitä ilmoittanut.

13 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on pidettävä erityistä luetteloa kaikista osallisista, jotka ovat allekirjoittaneet, ratifioineet tai irtisanoneet tämän yleissopimuksen taikka ovat siihen yhtyneet. Tämä luettelo on milloin tahansa Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten tai niiden valtioiden käytettävissä, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on lähettänyt jäljennöksen tästä yleissopimuksesta; se on julkaistava niin usein kuin mahdollista Yhdistyneiden Kansakuntien Talous- ja sosiaalineuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

14 artikla poistetaan.

2. TÄYSI-IKÄISTEN NAISTEN KAUPAN VASTUSTAMISEKSI GENÉVESSÄ 11 PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 1933 TEHTY KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS.

4 artiklassa sanat "Pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen" korvataan sanoilla "Kansainvälisen tuomioistuimen" ja sanat "mainitun tuomioistuimen perussääntöä koskevassa pöytäkirjassa 16 päivältä joulukuuta 1920" korvataan sanoilla "Kansainvälisen tuomioistuimen perussäännössä".

6 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimisasiakirjat on 1 päivästä tammikuuta 1948 lähtien toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille hän on toimittanut jäljennöksen tästä yleissopimuksesta.

7 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenet voivat yhtyä tähän yleissopimukseen. Sama koskee niitä valtioita, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille Yhdistyneiden Kansakuntien Talous- ja sosiaalineuvosto mahdollisesti päättää antaa virallisesti tiedoksi tämän yleissopimuksen.

Yhtymisasiakirjat toimitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille jäsenille sekä valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä yleissopimuksesta.

9 artiklassa sanat "Kansainliiton pääsihteerille" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille".

10 artiklassa kolme ensimmäistä ja viides kohta poistetaan ja neljäs kohta tulee kuulumaan seuraavasti:

Pääsihteeri tiedoittaa 9 artiklassa tarkoitetut irtisanomiset kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä yleissopimuksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.