25/1951

Asetus tehokkaan turvan takaamista valkoiseksi orjakaupaksi kutsuttua rikollista ammattia vastaan tarkoittavaa, Pariisissa 18 päivänä toukokuuta 1904 tehtyä kansainvälistä sopimusta sekä valkoisen orjakaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta muuttavan pöytäkirjan voimaan saattamisesta.

Sitten kun Suomi on 31 päivänä lokakuuta 1949 yhtynyt Lake Success'issa 4 päivänä toukokuuta 1949 allekirjoitettuun pöytäkirjaan, jolla muutetaan tehokkaan turvan takaamista valkoiseksi orjakaupaksi kutsuttua rikollista ammattia vastaan tarkoittavaa, Pariisissa 18 päivänä toukokuuta 1904 tehtyä kansainvälistä sopimusta (77/1927) sekä valkoisen orjakaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta(77/1927), säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että nämä sopimukset ovat voimassa niin kuin siitä sanotussa pöytäkirjassa on sovittu.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1951.

Alkuperäinen sopimus: 3/1927

PÖYTÄKIRJA jolla muutetaan tehokkaan turvan takaamista valkoiseksi orjakaupaksi kutsuttua rikollista ammattia vastaan tarkoittavaa, Pariisissa 18.5.1904 tehtyä kansainvälistä sopimusta sekä valkoisen orjakaupan ehkäisemistä tarkoittavaa, Pariisissa 4.5.1910 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, siihen katsoen, että valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi sekä Pariisissa 18 päivänä toukokuuta 1904 tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa että Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa Ranskalle oli uskottu eräitä tehtäviä ja että mainittu valtio on tarjoutunut siirtämään nämä tehtävät Yhdistyneille Kansakunnille, pitävät tarkoituksenmukaisena, että näitä tehtäviä tästä lähtien hoitavat Yhdistyneet Kansakunnat ja ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat kukin niiden sopimusten kohdalta, joihin ovat liittyneet, ja tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan täysin lainvoimaisiksi ja päteviksi tämän Pöytäkirjan liitteen sisältämät muutokset sanottuihin sopimuksiin sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri laatii valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi sekä 18 päivänä toukokuuta 1904 tehdyn kansainvälisen sopimuksen että 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen teksteihin tässä Pöytäkirjassa edellytetyt muutokset ja lähettää jäljennökset niistä tiedoksi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten hallituksille sekä jokaiselle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle valtiolle, joka voi tämän Pöytäkirjan allekirjoittaa tai yhtyä siihen. Samoin hän kehoittaa niitä osallisia, jotka ovat liittyneet joko sopimukseen tai yleissopimukseen, joita tämän Pöytäkirjan määräyksillä muutetaan, soveltamaan muutettuja sopimustekstejä niin pian kuin muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka nuo osalliset eivät vielä olisi liittyneet tähän Pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallisena 18 päivänä toukokuuta 1904 tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi tai 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi ja jolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä Pöytäkirjasta.

4 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan:

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymisen varauksella ja myöhemmin hyväksymällä sen; tai

c) yhtymällä siihen.

Yhtyminen suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

5 artikla

Tämä Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kaksi tai useampia valtioita on tullut siihen osallisiksi.

Tämän Pöytäkirjan liitteeseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan 18 päivänä toukokuuta 1904 valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi tehtyyn kansainväliseen sopimukseen nähden silloin, kun kaksikymmentä siihen osallistunutta valtiota on liittynyt tähän Pöytäkirjaan, ja 4 päivänä toukokuuta 1910 valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen nähden samaten silloin, kun kaksikymmentä siihen osallistunutta valtiota on liittynyt tähän Pöytäkirjaan, joten siis jokainen valtio, joka liittyy joko mainittuun sopimukseen tai mainittuun yleissopimukseen sen jälkeen kun niihin tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, tulee osalliseksi täten muutettuun sopimukseen tai yleissopimukseen.

6 artikla

Siihen saakka kunnes tämän Pöytäkirjan liitteessä mainitut joko sopimusta tai yleissopimusta koskevat muutokset ovat tulleet voimaan, tallettaa Ranskan hallitus Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille sekä sopimuksen että yleissopimuksen alkuperäiskappaleen, sekä sen hallussa sille mainituissa sopimuksissa uskottujen tehtävien perusteella olleet asiakirjat.

7 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerillä on valtuus kirjata Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 1 kappaleen sekä sen soveltamista koskevan yleiskokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaisesti tämä Pöytäkirja sekä sopimukseen ja yleissopimukseen tällä Pöytäkirjalla tehdyt muutokset niiden asianomaisina voimaantulopäivinä sekä julkaista Pöytäkirja sekä muutettu sopimus ja yleissopimus mahdollisimman pian niiden kirjaamisen jälkeen.

8 artikla

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska sekä muutettava sopimus että yleissopimus on laadittu ainoastaan ranskankielellä, on liitteen ranskankielinen teksti todistusvoimainen ja englannin-, espanjan-, kiinan- ja venäjänkieliset tekstit taas ovat käännöksiä. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeiksi todistetut jäljennökset Pöytäkirjasta kaikille niille valtioille, jotka ovat osallisina 18 päivänä toukokuuta 1904 valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi tehdyssä kansainvälisessä sopimuksessa tai 4 päivänä toukokuuta 1910 valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat varustaneet tämän Pöytäkirjan nimikirjoituksillaan, kuhunkin niistä liittyvän merkinnän osoittamana päivänä.

TEHTY Lake Success'issa New Yorkissa 4 päivänä toukokuuta vuonna 1949.

LIITE Pöytäkirjaan, jolla muutetaan tehokkaan turvan takaamista valkoiseksi orjakaupaksi kutsuttua rikollista ammattia vastaan tarkoittavaa, Pariisissa 18.5.1904 tehtyä kansainvälistä sopimusta sekä valkoisen orjakaupan ehkäisemiseksi Pariisissa 4.5.1910 tehtyä kansainvälistä yleissopimusta

1. TEHOKKAAN TURVAN TAKAAMISTA VALKOISEKSI ORJAKAUPAKSI KUTSUTTUA RIKOLLISTA AMMATTIA VASTAAN TARKOITTAVA, PARIISISSA 18 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1904 TEHTY KANSAINVÄLINEN SOPIMUS.

7 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"Valtiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta, voivat siihen yhtyä. Tässä tarkoituksessa tulee niiden ilmoittaa aikomuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka siitä tiedoittaa kaikille sopimusvaltioille ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille."

2. VALKOISEN ORJAKAUPAN EHKÄISEMISEKSI PARIISISSA 4 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1910 TEHTY KANSAINVÄLINEN YLEISSOPIMUS.

4 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"Sopimuspuolten tulee Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä saattaa toistensa tietoon valtioissaan annetut tai vastedes annettavat, tämän sopimuksen alaan kohdistuvat lait."

8 artiklan ensimmäinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Valtiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta, ovat oikeutetut yhtymään siihen. Tätä varten tulee niiden ilmoittaa aikomuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusvaltiolle ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa samalla tallettamispäivän. Sanotussa ilmoitusasiakirjassa on myös annettava tietoja yhtyvässä valtiossa annetuista, tämän sopimuksen alaan kohdistuvista laeista."

10 artiklan toinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Irtisanominen on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusvaltiolle ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa samalla tallettamispäivän."

11 artikla,

Ensimmäinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Jos sopimusvaltio tahtoo, että tämä sopimus tulee voimaan yhdessä tai useammassa sen siirtomaassa, alusmaassa tai konsulilainkäyttöalueella, tulee sen ilmoittaa siitä Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä jokaiselle sopimusvaltiolle ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa samalla tallettamispäivän".

Viides kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Tämän sopimuksen irtisanominen jonkun sopimusvaltion puolelta yhteen tai useampaan sen siirtomaahan, alusmaahan tai konsulilainkäyttöalueeseen nähden tapahtuu tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittujen muotojen ja määräysten mukaisesti. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin irtisanomisasiakirja talletettiin Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.