24/1951

Asetus epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemistä koskevaa, Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä sopimusta muuttavan pöytäkirjan voimaan saattamisesta.

Sitten kun Suomi on 31 päivänä lokakuuta 1949 yhtynyt Lake Successissa 4 päivänä toukokuuta 1949 allekirjoitettuun pöytäkirjaan, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemistä koskevaa, Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä sopimusta (186/1923), säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että tämä sopimus on voimassa niin kuin siitä sanotussa pöytäkirjassa on sovittu.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1951.

Alkuperäinen sopimus: 16/1923

PÖYTÄKIRJA jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä sopimusta

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, siihen katsoen, että epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyssä sopimuksessa Ranskalle oli uskottu eräitä tehtäviä ja että mainittu valtio on valmis siirtämään nämä tehtävät Yhdistyneille Kansakunnille, pitävät tarkoituksenmukaisena, että näitä tehtäviä tästä lähtien hoitavat Yhdistyneet Kansakunnat ja ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan täysin lainvoimaisiksi ja päteviksi tämän Pöytäkirjan liitteessä esitetyt muutokset sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri laatii epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyn sopimuksen tekstiin tämän Pöytäkirjan sisältämät muutokset ja lähettää jäljennökset näin muutetusta tekstistä tiedoksi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten hallituksille sekä jokaisen valtion hallitukselle, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta jolle tämän Pöytäkirjan allekirjoittaminen tai hyväksyminen on avoinna. Samoin hän kehoittaa edellä mainitun sopimuksen osallisia soveltamaan tällä Pöytäkirjalla muutettua sopimustekstiä niin pian kun muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka nuo osalliset eivät vielä olisi liittyneet Pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallisena epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyssä sopimuksessa ja jolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä Pöytäkirjasta.

4 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan:

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymisen varauksella ja myöhemmin hyväksymällä sen;

c) yhtymällä siihen.

Yhtyminen suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

5 artikla

Tämä Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kaksi taikka useampia valtioita on tullut osallisiksi tähän Pöytäkirjaan.

Tämän Pöytäkirjan liitteeseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan kun kolmetoista epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyyn sopimukseen osallistuneista valtioista on osallisena tässä Pöytäkirjassa, joten siis jokainen valtio, joka liittyy sopimukseen sen jälkeen kun siihen tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, on osallisena täten muutetussa sopimuksessa.

6 artikla

Siihen saakka kunnes tämän Pöytäkirjan liitteessä mainitut muutokset ovat tulleet voimaan tallettaa Ranskan hallitus Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille sopimuksen alkuperäiskappaleen sekä sen hallussa sille mainitussa sopimuksessa uskottujen tehtävien perusteella olleet asiakirjat.

7 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerillä on valtuus kirjata Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 1 kappaleen sekä tämän soveltamista koskevan yleiskokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaisesti tämä Pöytäkirja sekä tällä Pöytäkirjalla sopimukseen tehdyt muutokset niiden asianomaisina voimaantulopäivinä sekä julkaista Pöytäkirja ja muutettu sopimus mahdollisimman pian kirjaamisen jälkeen.

8 artikla

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska sopimus, jota muutetaan liitteen mukaisesti, on ainoastaan ranskankielinen, on liitteen ranskankielinen teksti todistusvoimainen, englannin-, espanjan-, kiinan- ja venäjänkieliset tekstit taas ovat käännöksiä. Pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen Pöytäkirjasta liitteineen kaikille niille valtioille, jotka ovat osallisina epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemiseksi 4 päivänä toukokuuta 1910 tehdyssä sopimuksessa sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat varustaneet tämän Pöytäkirjan nimikirjoituksillaan, kuhunkin niistä liittyvän merkinnän osoittamana päivänä.

TEHTY Lake Successissa New Yorkissa 4 päivänä toukokuuta vuonna 1949.

LIITE Pöytäkirjaan, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen leviämisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Pariisissa 4 päivänä toukokuuta 1910 tehtyä sopimusta

1 artiklan viimeinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Sopimusvaltioiden hallitukset tulevat Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä antamaan toisilleen ilmoituksen tämän artiklan mukaisesti perustetusta tai määrätystä virastosta."

4 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"Niille valtioille, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta, on tilaisuus liittyä siihen. Siinä tarkoituksessa tulee heidän ilmoittaa aikomuksena Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimusvaltioille ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa niille samalla milloin tallettaminen on tapahtunut.

Kuusi kuukautta tämän jälkeen tulee sopimus voimaan sopimusvaltioksi siten liittyneen valtion koko alueella."

5 artiklan kolmas kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Irtisanominen on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimusvaltioille ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa niille samalla tallettamispäivän."

7 artikla,

Ensimmäinen kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Jos joku sopimusvaltio haluaa tämän sopimuksen voimaansaattamista yhdessä tai useammissa sen siirtomaista tai alusmaista tai alueilla, joissa sen konsuleilla on tuomiovalta, ilmoittakoon aikomuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon talletettavalla asiakirjalla. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille sopimusvaltioille ja kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja ilmoittaa niille samalla tallettamispäivän."

Kolmas kappale tulee kuulumaan seuraavasti:

"Jonkun sopimusvaltion irtisanoutuminen yhden tai usempien siirtomaittensa tai aluemaittensa taikka alueitten, joissa sen konsuleilla on tuomiovalta, puolesta, tapahtuu tämän artiklan ensimmäisessä kappaleessa määrätyssä järjestyksessä. Irtisanoutuminen tulee voimaan kaksitoista kuukautta sen päivän jälkeen, jolloin irtisanoutumisasiakirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.