21/1951

SOPIMUS HARJOITTELIJAIN VAIHDOSTA SUOMEN JA ALANKOMAIDEN VÄLILLÄ

Suomen hallitus ja Hänen Majesteettinsa Alankomaiden Kuningattaren hallitus, haluten edistää harjoittelijain vaihtoa maidensa välillä, ovat keskenään sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tämä sopimus koskee "harjoittelijoita", toisin sanoen jommankumman maan kansalaisia, jotka määräajaksi matkustavat toiseen maahan täydentääkseen kieli- ja ammattitietojaan ollen samalla jossakin toimessa.

Harjoittelijat saavat olla toimessa seuraavissa artikloissa mainituilla ehdoilla, huomioon ottamatta heidän toimialallaan vallitsevaa työmarkkinatilannetta.

2 artikla

Harjoittelijat voivat olla kumpaa sukupuolta hyvänsä. Yleensä he eivät saa olla 30 vuotta vanhempia.

3 artikla

Harjoittelulupa annetaan periaatteellisesti vuodeksi. Sitä voidaan poikkeustapauksissa pidentää kuudella kuukaudella.

4 artikla

Kumpaankin maahan vuoden aikana hyväksyttävien harjoittelijain lukumäärä ei saa ylittää 50:tä.

Tähän enimmäismäärään eivät sisälly ne jommastakummasta valtiosta kotoisin olevat harjoittelijat, jotka jo oleskelevat toisen valtion alueella, mutta muutoin se käsittää kaikki vuoden aikana annetut luvat riippumatta siitä ajasta, joksi ne on annettu ja jonka kuluessa ne on käytetty.

Jos jommankumman valtion taholta tätä 50 lupaa käsittävää harjoittelijakiintiötä vuoden kuluessa ei ole täysin käytetty, tämä valtio ei voi rajoittaa toisen valtion harjoittelijoille annettavien lupien lukumäärää eikä siirtää seuraavalle vuodelle kiintiönsä käyttämättä jäänyttä osaa.

Tämä 50 harjoittelijaa käsittävä kiintiö on voimassa yhden vuoden, 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Sitä voidaan myöhemmin muuttaa sopimuksella, joka tehdään jommankumman valtion ehdotuksesta viimeistään 1 päivänä joulukuuta seuraavaa vuotta varten.

5 artikla

Asianomaiset viranomaiset hyväksykööt harjoittelijat vain, mikäli työnantajat, jotka ottavat heidät palvelukseensa, antavat näille viranomaisille sitoumuksen maksaa näille harjoittelijoille palkkaa niin pian kuin heidän työsuorituksensa ovat normaalit, siellä, missä on olemassa säännöstelymääräyksiä tai työehtosopimuksia, näiden määräysten tai sopimusten puitteissa, ja siellä, missä näitä ei ole, ammattialan ja paikkakunnan normaalin ja tavanmukaisen palkkatason mukaan.

Muissa tapauksissa työnantajien tulee sitoutua suorittamaan heille korvaus, joka vastaa heidän palvelustensa arvoa ja jonka tulee antaa heille mahdollisuus tyydyttää ainakin välttämättömät tarpeensa.

Harjoittelijoille voidaan myöntää työlupa Suomessa ja Alankomaissa vain silloin, kun asianomaiset viranomaiset ovat suorittamiensa tiedustelujen nojalla vakuuttuneita siitä, että työnantajien ja harjoittelijoiden välillä sovittuja ja edellisessä momentissa määriteltyjä ehtoja tullaan noudattamaan.

6 artikla

(a) Harjoittelijat saavat työpaikalla saman kohtelun kuin maan omat kansalaiset kaikkia työturvallisuutta, ammattihygieniaa ja työehtoja koskevia lakeja, säännöksiä ja tapoja sovellettaessa.

(b) Harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa tulee mukautua voimassa oleviin, sosiaalista turvallisuutta koskeviin määräyksiin.

7 artikla

Harjoittelijoiden, jotka haluavat nauttia tämän sopimuksen suomia etuja, on esitettävä siitä hakemus sille oman maansa viranomaiselle, jonka tehtävänä on huolehtia harjoittelijain vaihdosta. Heidän on hakemuksessaan esitettävä kaikki tarvittavat tiedot ja erikoisesti ilmoitettava, missä yrityksessä he tulevat toimimaan. Heidän on samanaikaisesti esitettävä seuraavat asiakirjat:

1. tämän sopimuksen 5 artiklassa mainittu sitoumus;

2. virallinen mainetodistus;

3. vakuutus, jossa he sitoutuvat siihen, etteivät tule jäämään maahan, jossa he ovat suorittaneet harjoittelunsa, toimiakseen siellä jollakin alalla.

Edellä mainitun viranomaisen on tutkittava, ottaen huomioon sopimuksen mukainen vuotuinen kiintiö, onko syytä välittää hakemus toisen maan vastaavalle viranomaiselle, ja jos siihen katsotaan olevan aihetta, välitettävä hakemus toisen maan asianomaisille viranomaisille.

Molempien valtioiden asianomaisten viranomaisten on käsiteltävä hakemukset mahdollisimman lyhyessä ajassa.

8 artikla

Asianomaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että hallinnollisten viranomaisten päätökset hyväksyttyjen harjoittelijain maahantulosta ja oleskelusta tehdään nopeasti. Niiden on myös pyrittävä mitä nopeimmin poistamaan ne vaikeudet, joita saattaa syntyä harjoittelijoiden maahantulon tai oleskelun yhteydessä.

9 artikla

Kummankin hallituksen on pyrittävä helpottamaan työpaikkojen hankkimista toisen maan harjoittelijoille.

10 artikla

Suomessa huolehtii tämän sopimuksen soveltamisesta sosiaaliministeriö ja Alankomaissa kansallinen työasiainvirasto.

11 artikla

(a) Asianomaisten sopimuspuolia edustavien viranomaisten kesken tehtävissä sopimuksissa määrättäköön, mikäli on tarpeen, tämän sopimuksen soveltamiseksi välttämättömistä toimenpiteistä.

(b) Jokainen mahdollinen tämän sopimuksen tulkitsemista tai soveltamista koskeva erimielisyys on ratkaistava välittömillä neuvotteluilla.

(c) Siinä tapauksessa, ettei tätä erimielisyyttä voida ratkaista kolmen kuukauden kuluessa neuvottelujen alkamisesta lähtien, on se jätettävä sellaisen elimen välitettäväksi, jonka kokoonpano on määrätty yhteisellä sopimuksella; noudatettavasta menettelytavasta on määrättävä samalla tavalla.

(d) Välityselimen päätös on tehtävä tämän sopimuksen hengen mukaisesti; päätös on lainvoimainen eikä siitä voida vedota.

12 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1951.

Se on sen jälkeen edelleen voimassa ilman eri sopimusta vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista ole sitä irtisanonut ennen 1 päivää lokakuuta vuoden lopussa päättyväksi.

Irtisanomisen tapahtuessa jäävät kuitenkin tämän sopimuksen nojalla myönnetyt luvat voimaan siksi aikaa, joksi ne on myönnetty.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, tätä tarkoitusta varten asianmukaisesti valtuutettuina, ovat varustaneet tämän sopimuksen allekirjoituksillaan.

Tehty Helsingissä kahtena ranskankielisenä kappaleena 11 päivänä heinäkuuta 1951.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.