19/1951

Asetus Suomen ja Belgian välillä harjoittelijain hyväksymisestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Belgian välillä Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 1951 allekirjoitettu sopimus harjoittelijain hyväksymisestä Suomeen ja Belgiaan on ratifioitu ja ratifioimiskirjat vaihdettu 27 päivänä heinäkuuta 1951, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Naantalissa 17 päivänä elokuuta 1951.

SOPIMUS harjoittelijain hyväksymisestä Suomeen ja Belgiaan

Suomen hallitus ja Belgian hallitus

katsoen edulliseksi edistää näiden maiden välistä harjoittelijain vaihtoa ja pitäen välttämättömänä laatia säännöt, joille tämä vaihto perustuu;

haluten tehdä tätä tarkoittavan sopimuksen;

ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

(a) Tätä sopimusta sovelletaan harjoittelijoihin, toisin sanoen jommankumman maan kansalaisiin, jotka matkustavat toisen maan alueelle täydentääkseen kieli- ja ammattitaitoaan olemalla toimessa jollakin työnantajalla.

(b) Harjoittelijat voivat olla kumpaa sukupuolta hyvänsä ja he voivat suorittaa joko ruumiillista tai henkistä työtä. Sääntönä on, että he eivät saa olla 30 vuotta vanhempia.

2 artikla

Kumpikin maa sitoutuu myöntämään tässä sopimuksessa mainituin varauksin hyväksytyille harjoittelijoille tarvittavat työ- ja oleskeluluvat.

3 artikla

(a) Tämän sopimuksen nojalla kumpaankin maahan vuoden aikana hyväksyttävien harjoittelijain lukumäärä saa olla enintään 50.

(b) Tämä kiintiö on voimassa 31 päivään joulukuuta 1951 sekä jokaisen seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä 31 päivään joulukuuta. Niitä harjoittelijoita, jotka 1 päivänä tammikuuta jo oleskelevat toisen maan alueella, ei lueta kulumassa olevan vuoden kiintiöön. Vuotuinen 50 harjoittelijan kiintiö voidaan käyttää riippumatta siitä, kuinka pitkäksi aikaa edellisen vuoden kuluessa myönnetyt luvat on annettu.

(c) Kiintiötä voidaan myöhemmin muuttaa sopimuksella, joka tehdään jommankumman valtion ehdotuksesta viimeistään 1 päivänä joulukuuta seuraavaa vuotta varten.

(d) Jos jommankumman maan harjoittelijoiden luku ei ole vuoden kuluessa noussut kiintiössä edellytettyyn määrään, ei tämä maa voi rajoittaa toisen maan harjoittelijoille annettavien lupien määrää eikä siirtää seuraavalle vuodelle kiintiönsä käyttämättä jäänyttä osaa.

4 artikla

(a) Harjoittelulupa myönnetään säännönmukaisesti määräajaksi, joka ei ylitä yhtä vuotta. Tätä määräaikaa voidaan poikkeustapauksessa pidentää kuudella kuukaudella.

(b) Sääntönä on, että harjoittelijat eivät saa harjoittelukautensa päätyttyä jäädä sen maan alueelle, missä harjoittelu on suoritettu, ottaakseen siellä toimen.

5 artikla

Harjoitteluluvat voidaan myöntää sillä varauksella, etteivät harjoittelijat ryhdy mihinkään voittoa tuottavaan toimintaan tai työskentele missään muussa toimessa kuin siinä, jota varten lupa on myönnetty.

6 artikla

Harjoittelijoille myönnetään työluvat seuraavin perustein:

(a) Milloin harjoittelija saa tehdäkseen sellaista työtä, jota tavallisesti suorittaa joku varsinainen työntekijä, hänellä on oikeus saada palkka, joka tässä ammatissa sillä seudulla, missä hän työskentelee, yleisesti maksetaan.

(b) Kaikkien muiden harjoittelijain tulee saada työnantajaltaan sellainen korvaus, että he tulevat sillä kohtuullisesti toimeen.

7 artikla

Kumpikin maa sitoutuu olemaan myöntämättä työlupaa harjoittelijoille, ellei ole vakuuttunut siitä, että näillä on työskentelyaikana käytettävissään tarpeeksi varoja.

8 artikla

(a) Harjoittelijat saavat työpaikalla saman kohtelun kuin maan omat kansalaiset kaikkia työturvallisuutta, työhygieniaa ja työoloja koskevia lakeja, määräyksiä ja tapoja sovellettaessa.

(b) Harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa tulee noudattaa voimassa olevia, sosiaalista turvallisuutta koskevia määräyksiä.

9 artikla

(a) Henkilöiden, jotka haluavat käyttää hyväkseen tätä sopimusta, on tehtävä siitä hakemus sille maansa viranomaiselle, jonka tehtävänä on koota harjoittelijain hakemukset. Heidän tulee samalla antaa kaikki hakemuksen tutkimista varten tarvittavat tiedot.

(b) Mainitun viranomaisen on tutkittava, ottaen huomioon sopimuksen mukainen vuotuinen kiintiö, onko hakemus toimitettava toisen maan vastaavalle viranomaiselle.

(c) Suomessa on suomalaisten harjoittelijaehdokkaiden hakemusten vastaanotto sosiaaliministeriön huolena; Belgiassa huolehtii vastaavasti belgialaisista ehdokkaista työ- ja sosiaaliministeriö. Kumpikin virasto toimittaa suoraan toisilleen ne hakemukset, jotka ne ovat hyväksyneet.

(d) Kummankin maan asianomaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että hakemukset käsitellään mahdollisimman lyhyessä ajassa.

(e) Niin pian kuin asianomainen viranomainen on päättänyt hyväksyä hakemuksen, joka on sille toimitettu, sen on tästä ilmoitettava vastaavalle toisen maan viranomaiselle.

10 artikla

(a) Jotta saavutettaisiin tämän sopimuksen tarkoittama päämäärä ja autettaisiin mahdollisuuksien mukaan niitä harjoittelijaehdokkaita, jotka eivät itse voi löytää sellaista työnantajaa, joka on halukas ottamaan heidät työhön harjoittelijoina, kumpikin maa sitoutuu ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin sopivien työpaikkojen hankkimiseksi.

(b) Tässä tarkoituksessa harjoittelijaehdokkaiden tulee kääntyä sen oman maansa viranomaisen puoleen, joka huolehtii heidän hakemuksensa toimittamisesta sen maan asianomaisille viranomaisille, missä harjoittelijaehdokas haluaa suorittaa harjoittelunsa.

(c) Jokainen tähän työnvälitykseen liittyvä toimenpide on harjoittelijalle maksuton.

11 artikla

Tämän sopimuksen määräykset eivät vapauta harjoittelijoita noudattamasta kummassakin maassa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ulkomaalaisten maahantuloa, oleskelua ja maastalähtöä.

12 artikla

Jokainen sopimusmaiden kesken syntyvä, tämän sopimuksen tulkitsemista tai soveltamista koskeva erimielisyys on ratkaistava välittömillä neuvotteluilla.

13 artikla

(a) Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat on vaihdettava Helsingissä niin pian kuin mahdollista.

(b) Sopimus tulee voimaan ratifioimiskirjojen vaihtopäivänä.

(c) Sopimus on voimassa 31 päivään joulukuuta 1951.

(d) Sopimus on sen jälkeen voimassa ilman eri sopimusta vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista ole sitä irtisanonut ennen 1 päivää heinäkuuta vuoden lopulla päättyväksi.

(e) Irtisanomisen tapahtuessa jäävät kuitenkin tämän sopimuksen nojalla myönnetyt luvat voimaan siksi ajaksi, joksi ne on myönnetty.

Tehty kahtena kappaleena Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 1951.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.