18/1951

Alkuperäinen sopimus: 15/1950

Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittyvä Torquayn pöytäkirja.

Hallitukset, jotka ovat tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia tämän pöytäkirjan päiväyspäivänä (seuraavassa sanotaan "nykyiset sopimuspuolet" ja vastaavasti "yleissopimus"), Itävallan Tasavallan, Saksan Liittotasavallan, Korean Tasavallan, Perun, Filippiinien Tasavallan ja Turkin Tasavallan hallitukset (seuraavassa sanotaan "liittyjähallitukset"), sekä Uruguayn Itäinen Tasavalta, joka voi liittyä yleissopimukseen Annecyn pöytäkirjan sisältämillä liittymisehdoilla SOPIMUSPUOLTEN 9 päivänä marraskuuta 1950 tekemän päätöksen mukaisesti (seuraavassa sanotaan "Uruguay"),

OTTAEN HUOMIOON Torquayssa käytyjen neuvottelujen tulokset,

OVAT edustajiensa välityksellä sopineet seuraavasta:

1. a) Noudattamalla tämän pöytäkirjan määräyksiä, kukin liittyjähallitus, jonka liittymisen suhteen on tehty päätös yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti, soveltaa väliaikaisesti siitä päivästä alkaen, jona tämä pöytäkirja 11 pykälän mukaisesti tulee sen osalta voimaan,

1) yleissopimuksen I ja III osaa, sekä

2) yleissopimuksen II osaa kaikessa siinä laajuudessa, mikä on sopusoinnussa sen oman tämän pöytäkirjan päiväyspäivänä voimassaolleen lainsäädännön kanssa.

b) Yleissopimuksen 1 artiklan 1 pykälään sisältyvien velvoitusten, joiden yhteydessä viitataan sanotun sopimuksen 3 artiklaan, ja 2 artiklan 2 pykälän b)-kohtaan sisältyvien velvoitusten, joiden yhteydessä viitataan 6 artiklaan, on katsottava kuuluvan tämän pykälän tarkoittamassa mielessä yleissopimuksen II osaan.

c) B-liitteessä olevia luetteloita on, sen jälkeen kun ne 11 pykälän mukaisesti ovat tulleet voimaan, yleissopimuksen kannalta pidettävä siihen liittyvinä, liittyjähallituksia koskevina luetteloina.

2. Tämän pöytäkirjan tultua 11 pykälän mukaisesti voimaan jonkun liittyjähallituksen osalta, tulee tästä hallituksesta sopimuspuoli yleissopimuksen 32 artiklassa määritellyin edellytyksin.

3. a) Kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona jokin nykyinen sopimuspuoli tai Uruguay on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, tai neljäntenäkymmenentenä kuudentena päivänä tämän pöytäkirjan päiväyspäivästä laskien, aina myöhäisempänä näistä päivämääristä, tulee tuota sopimuspuolta tai Uruguayta koskeva A-liitteeseen sisältyvä luettelo voimaan.

b) Sellaiset A-liitteeseen sisältyvän luettelon osat, jotka ovat syntyneet yleissopimuksen 28 artiklan 1 pykälän mukaisten neuvottelujen ja sopimuksen tuloksena, voidaan saattaa voimaan neuvottelupuolten sopimuksella tämän pöytäkirjan päiväyspäivän jälkeen ja ennen a)-kohdan mukaisesti määrättyä päivää ehdolla, että

1) yleissopimukseen liittyviin nykyisiin luetteloihin sisältyvien myönnytysten peruuttamisen tai supistamisen vastapainoksi sovittuja hyvityksiä ei saateta voimaan tällaisia peruutuksia tai supistuksia myöhemmin, ja että

2) jokainen hallitus, joka tämän kohdan mukaisesti ehdottaa jotakin luettelonsa osaa voimaansaatettavaksi, ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille vähintään kolmekymmentä päivää aikaisemmin päivän, jona ehdotettu toimenpide tulee voimaan.

c) Sellaiset A-liitteeseen sisältyvien luetteloiden osat, jotka ovat sopimuspuolten vahvistamien menettelytapojen mukaisten neuvottelujen ja sopimuksen tulos, voidaan neuvottelupuolten välisellä sopimuksella saattaa voimaan ennen a)-kohdan mukaista määräpäivää ehdolla, että yleissopimukseen liittyviin nykyisiin luetteloihin sisältyvien myönnytysten peruuttamisen tai supistamisen vastapainoksi sovittuja hyvityksiä ei saateta voimaan tällaisia peruutuksia tai supistuksia myöhemmin.

d) Kun jokin luettelo on a)-kohdan mukaisesti tullut voimaan tai kun mikä tahansa jonkin luettelon osa on b)- tai c)-kohdan mukaisesti voimaansaatettu, tulee sellainen luettelo tai osa (ja kaikki A-liitteen luettelossa olevat sitä koskevat määräykset) asianomaista hallitusta koskevaksi yleissopimuksen luetteloksi. Tapauksessa, jossa esiintyy erilaisuutta jollekin tuotteelle A-liitteeseen sisältyvässä luettelossa edellytetyn kohtelun ja samalle tuotteelle samaa hallitusta koskevassa yleissopimukseen liittyvässä nykyisessä luettelossa edellytetyn kohtelun välillä, on A-liitteeseen sisältyvässä luettelossa edellytetty kohtelu määräävä, kun ja niin kauan kuin sitä pidetään tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti voimassa.

e) Tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä pidetään "yleissopimukseen liittyvinä nykyisinä luetteloina" luetteloita, jotka liittyvät yleissopimukseen ja Annecyn pöytäkirjaan yleissopimukseen liittymisestä, siten kuin niitä muuttavat: 1) jonkin niiden oikaisemista tai muuttamista tarkoittavan pöytäkirjan määräykset, tai 2) jokin 28 päivänä syyskuuta 1950 voimassaollut toimenpide, johon on ryhdytty yleissopimuksen erityisen määräyksen tai SOPIMUSPUOLTEN vahvistamien menettelytapojen mukaisesti.

4. Jokainen tämän pöytäkirjan allekirjoittanut hallitus voi vapaasti milloin tahansa lakata soveltamasta tai peruuttaa, kokonaan tai osittain, tämän pöytäkirjan liitteenä olevan asianomaisen luettelon edellyttämän myönnytyksen, mikäli tämä hallitus toteaa, että se oli siitä alunperin neuvotellut hallituksen kanssa, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa, ehdolla, että

1) hallitus, joka lakkaa soveltamasta tai peruuttaa, kokonaan tai osittain, tällaisen myönnytyksen, siitä ilmoittaa kaikille sopimuspuolille, liittyjähallituksille ja Uruguaylle kolmenkymmenen päivän kuluessa lakkauttamisesta tai peruuttamisesta lukien ja pyydettäessä ryhtyy neuvottelemaan minkä tahansa sopimuspuolen kanssa, jota kysymyksessäoleva tavara oleellisesti kiinnostaa;

2) tällainen lakkautus tai peruutus lakkaa olemasta voimassa kolmantenakymmenentenä päivänä lukien päivästä, jona se hallitus, jonka kanssa siitä oli alkuaan neuvoteltu, allekirjoittaa tämän pöytäkirjan; ja

3) tämä pykälä ei oikeuta peruuttamaan tai lakkauttamaan hyvityksiä, jotka ovat joidenkin 3 pykälän b)- ja c)-kohdissa mainittujen neuvottelujen ja sopimuksen tulos, ellei kaikkia yleissopimukseen liittyviin nykyisiin luetteloihin sisältyvien myönnytysten peruutuksia tai supistuksia, joiden vastapainoksi sellaisesta hyvityksestä oli sovittu, ole peruutettu tai lakkautettu saman ajanjakson ajaksi.

5. a) Aina kun yleissopimuksen 2 artiklassa mainitaan tuon sopimuksen päiväyspäivä, on tähän pöytäkirjaan liitettyihin luetteloihin sovellettava tämän pöytäkirjan päiväyspäivää.

b) Aina kun yleissopimuksen 5 artiklan 6 pykälässä, 7 artiklan 4 d)-kohdassa ja 10 artiklan 3 c)-kohdassa mainitaan tuon sopimuksen päiväyspäivä, on jokaisen liittyjähallituksen osalta sovellettava 24 päivää maaliskuuta 1948.

c) Kun yleissopimuksen 18 artiklan 11 pykälässä mainitaan 1 päivä syyskuuta 1947 ja 10 päivä lokakuuta 1947, sovelletaan jokaiseen liittyjähallitukseen vastaavasti 1 päivää marraskuuta 1950 ja 15 päivää tammikuuta 1951.

d) Kun yleissopimuksen 28 artiklan 1 pykälässä mainitaan 1 päivä tammikuuta 1951, on tähän pöytäkirjaan liittyviin luetteloihin sovellettava 1 päivää tammikuuta 1954.

6. a) Yleissopimuksen 28 artiklan 1 pykälän teksti muutetaan poistamalla sanat "Tammikuun 1 päivänä 1951 tai sen jälkeen" ja korvaamalla ne sanoilla "Tammikuun 1 päivänä 1954 tai sen jälkeen".

b) Tämän pöytäkirjan 10 pykälän mukaisesti tapahtuvan allekirjoittamisen katsotaan muodostavan a)-kohdassa mainitun muutoksen hyväksymisasiakirjan tallettamisen yleissopimuksen 30 artiklan 2 pykälän tarkoittamassa mielessä.

c) a)-kohdassa mainittu muutos tulee voimaan yleissopimuksen 30 artiklan 1 pykälän mukaisesti, kun tämän pöytäkirjan on allekirjoittanut kaksi kolmannetta sopimuspuolina olevista hallituksista.

d) c)-kohdan määräyksistä huolimatta ei a)-kohdassa mainittu muutos tule voimaan myönnytysten suhteen, joista alunperin on neuvotellut tämän pöytäkirjan allekirjoittanut sopimuspuoli sellaisen sopimuspuolen kanssa, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa tai Torquayssa 21 päivänä huhtikuuta 1951 allekirjoitettuun päättöpöytäkirjaan liittyvää yleissopimuksen luetteloiden jatkuvaa soveltamista koskevaa selityskirjaa.

7. a) Yleissopimuksen määräykset, joita liittyjähallituksen on sovellettava, sisältyvät Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa-ja työllisyyskonferenssin valmistelevan komitean toisen istuntokauden päättöpöytäkirjaan liittyvään tekstiin, siten kuin sitä on oikaistu, korjattu, täydennetty tai siihen muita muutoksia tehty jossakin seuraavista asiakirjoista:

Eräitä määräyksiä muuttava pöytäkirja, allekirjoitettu Havannassa 24 päivänä maaliskuuta 1948.

24 artiklaa koskeva erityinen pöytäkirja, allekirjoitettu Havannassa 24 päivänä maaliskuuta 1948.

14 artiklaa muuttava erityinen pöytäkirja, allekirjoitettu Havannassa 24 päivänä maaliskuuta 1948.

Oikaisupöytäkirja, allekirjoitettu Havannassa 24 päivänä maaliskuuta 1948.

I osaa ja 29 artiklaa muuttava pöytäkirja, allekirjoitettu Genèvessä 14 päivänä syyskuuta 1948.

II osaa ja 26 artiklaa muuttava pöytäkirja, allekirjoitettu Genèvessä 14 päivänä syyskuuta 1948.

Toinen oikaisupöytäkirja, allekirjoitettu Genèvessä 14 päivänä syyskuuta 1948.

XIX luettelon E-osaa koskeva selitys 9 päivältä toukokuuta 1949.

XIX luettelon B-osaa koskeva selitys 11 päivältä elokuuta 1949.

26 artiklaa muuttava pöytäkirja, allekirjoitettu Annecyssa 13 päivänä elokuuta 1949.

I luettelon (Austraalia) korvaava pöytäkirja, allekirjoitettu Annecyssa 13 päivänä elokuuta 1949.

VI luettelon (Ceylon) korvaava pöytäkirja, allekirjoitettu Annecyssa 13 päivänä elokuuta 1949.

Ensimmäinen muutospöytäkirja, allekirjoitettu Annecyssa 13 päivänä elokuuta 1949.

Kolmas oikaisupöytäkirja, allekirjoitettu Annecyssa 13 päivänä elokuuta 1949.

Annecyn pöytäkirja liittymisestä, allekirjoitettu Annecyssa 10 päivänä lokakuuta 1949.

Neljäs oikaisupöytäkirja, allekirjoitettu Genèvessä 3 päivänä huhtikuuta 1950.

Viides oikaisupöytäkirja, allekirjoitettu Torquayssa 16 päivänä joulukuuta 1950,

ja sellaisissa muissa SOPIMUSPUOLTEN tekemissä asiakirjoissa, jotka ovat tulleet voimaan siihen päivään mentäessä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan sanotun hallituksen osalta.

b) Liittyjähallituksen suorittama tämän pöytäkirjan allekirjoittaminen muodostaa a)-kohdassa mainittujen asiakirjojen yleissopimukseen tekemien samoin kuin sellaisten SOPIMUSPUOLTEN laatimien muiden, allekirjoittamista varten avoinna olevien asiakirjojen edellyttämien oikaisujen, korjausten, täydennysten tai muiden muutosten hyväksymisen, jotka asiakirjat eivät ehkä ole tulleet voimaan siihen päivään mentäessä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan tuon hallituksen osalta; tällainen hyväksyminen tulee voimaan samana päivänä, jona sanottu hallitus allekirjoittaa tämän pöytäkirjan.

c) Loukkaamatta mitään sopimuspuolen 35 artiklan nojalla suorittamaa toimenpidettä, sopimuspuolen tai Uruguayn suorittama tämän pöytäkirjan allekirjoittaminen muodostaa, mikäli sanottu sopimuspuoli tai Uruguay ei allekirjoituksen ajankohtana tuo muuta ilmi, a)-kohdassa mainittujen asiakirjojen yleissopimukseen tekemien samoin kuin sellaisten SOPIMUSPUOLTEN laatimien muiden, hyväksymistä varten avoinna olevien asiakirjojen edellyttämien oikaisujen, korjausten, täydennysten tai muiden muutosten hyväksymisen, joita asiakirjoja sanottu sopimuspuoli tai Uruguay ei ole vielä allekirjoittanut tai hyväksynyt; tällainen hyväksyminen tulee voimaan allekirjoituspäivänä.

8. Liittyjähallitus, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, saa vapaasti luopua yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, ja tämä luopuminen tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on asiasta saanut kirjallisen ilmoituksen.

9. a) Liittyjähallitus, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan eikä ole tehnyt 8 pykälän mukaista ilmoitusta soveltamisen lopettamisesta, voi päivänä, jona yleissopimus 26 artiklansa mukaisesti tulee voimaan, tai sen päivän jälkeen liittyä tuohon sopimukseen tässä pöytäkirjassa edellytetyin asianomaisin ehdoin tallettamalla liittymisasiakirjan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Tällainen liittyminen tulee voimaan päivänä, jona yleissopimus 26 artiklansa mukaisesti tulee voimaan, tai kolmantenakymmenentenä päivänä liittymisasiakirjan tallettamispäivästä lukien, sen mukaan kumpi näistä kahdesta päivästä on myöhäisempi.

b) a)-kohdan mukaista yleissopimukseen liittymistä pidetään sanotun sopimuksen 32 artiklan 2 pykälän tarkoittamassa mielessä sopimuksen hyväksymisenä 26 artiklan 3 pykälän mukaisesti.

10. a) Tämän pöytäkirjan alkuperäisteksti on nykyisten sopimuspuolten ja liittyjähallitusten allekirjoitettavissa Torquayssa 21 päivänä huhtikuuta 1951. Teksti talletetaan senjälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, ja se on Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa nykyisten sopimuspuolten ja liittyjähallitusten sekä Uruguayn allekirjoitettavissa 7 päivästä toukokuuta 1951 21 päivään lokakuuta 1951; Uruguayn osalta edellytetään tällöin, että se on sitä ennen allekirjoittanut Annecyn liittymispöytäkirjan SOPIMUSPUOLTEN 9 päivänä marraskuuta 1950 tekemän päätöksen mukaisesti.

b) Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää viipymättä jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle, jokaiselle hallitukselle, joka otti osaa Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja työllisyyskonferenssiin, ja jokaiselle muulle asiasta kiinnostuneelle hallitukselle oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä pöytäkirjasta sekä ilmoituksen jokaisesta tämän pöytäkirjan allekirjoittamisesta, jokaisesta 9 pykälän a)-kohdan mukaisesta liittymisasiakirjan tallettamisesta ja jokaisesta 3 pykälän b)-kohdan tai 8 pykälän mukaisesta ilmoituksesta.

c) Pääsihteeri valtuutetaan rekisteröimään tämä pöytäkirja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

11. Edellyttäen, että liittyjähallituksen liittymisestä on yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti tehty myönteinen päätös, tulee tämä pöytäkirja, sanottua liittyjähallitusta koskeva B-liitteeseen sisältyvä luettelo mukaanluettuna, voimaan tämän liittyjähallituksen kohdalta:

a) 20 päivänä heinäkuuta 1951, mikäli liittyjähallitus on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan 20 päivänä kesäkuuta 1951, tai

b) kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin liittyjähallitus on sen allekirjoittanut, ellei se ole sitä allekirjoittanut 20 päivänä kesäkuuta 1951.

12. Tämän pöytäkirjan päiväyspäivä on 21 päivä huhtikuuta 1951.

TEHTIIN Torquayssa yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, kumpikin teksti todistusvoimaisena, ellei oheenliitetyistä luetteloista toisin sanota.

Selityskirja tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen luetteloiden jatkuvasta soveltamisesta.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen sopimuspuolet (sopimusta sanotaan seuraavassa "yleissopimukseksi"),

HALUTEN jatkaa yleissopimuksen luetteloiden soveltamista 1 päivään tammikuuta 1954,

OTETTUAAN HUOMIOON ne muutokset, jotka yleissopimuksen 28 artiklan mukaisesti on sanottujen luetteloiden eräisiin nimikkeisiin tehty ja jotka on sisällytetty tänään päivätyn yleissopimukseen liittyvän Torquayn pöytäkirjan A-liitteeseen,

SELITTÄVÄT TÄTEN, etteivät ne ennen 1 päivää tammikuuta 1954 vetoa yleissopimuksen 28 artiklan 1 pykälän määräyksiin muuttaakseen tai lakatakseen soveltamasta minkään yleissopimuksen asianomaisessa luettelossa mainitun tuotteen osalta sitä kohtelua, johon ne yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti ovat suostuneet.

Edelläolevan pykälän määräyksiä ei sovelleta myönnytyksiin, joista on alunperin sovittu sellaisen hallituksen kanssa, johon nähden ei tämä selityskirja eikä myöskään yleissopimukseen liittyvä Torquayn pöytäkirja ole voimassa.

Tämän selityskirjan alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka on valtuutettu rekisteröimään tämä selityskirja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää viipymättä oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä selityskirjasta jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle, jokaiselle muulle hallitukselle, joka otti osaa Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja työllisyyskonferenssiin, sekä jokaiselle muulle siitä kiinnostuneelle hallitukselle.

VAKUUDEKSI ovat asianomaiset edustajat, asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän selityskirjan.

TEHTIIN Torquayssa yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, kumpikin teksti todistusvoimaisena, kahdentenakymmenentenä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta tuhat yhdeksänsataa viisikymmentä yksi.

TULLITARIFFEJA JA KAUPPAA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN VIIDES OIKAISUPÖYTÄKIRJA.

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (jota jälempänä sanotaan yleissopimukseksi) sopimuspuolet,

TODETTUAAN, että yleissopimuksen liitteiden ja luetteloiden todistusvoimaisiin teksteihin on tehtävä eräitä oikaisuja,

SOPIVAT täten seuraavasta:

1. Yleissopimukseen kuuluvat liitteet ja luettelot oikaistaan seuraavasti.

Luettelo XXIV - Suomi

Vain englanninkieliset tähän luetteloon tehdyt oikaisut ovat todistusvoimaiset.

Osa I

Suosituimman maan tariffi.

Nimike ex 13-010

Poistetaan otsikko "Kasvimehut, muualle kuulumattomat, myös väkevöidyt tai kuivatut:" ja nimikkeen tilalle tulee seuraava nimike:

"ex 13-006 - mastiksi (kg) vapaa"

Nimike ex 37-012

Tavaranimitys on oleva:

"- tennismailojen jänteet, eläinten suolista"

Nimike 38-015

Otsikko on oleva:

"Valmiit vaatekappaleet ja muut teokset, joiden päällinen tai vuori on turkisnahkaa; yhteenommellut turkisnahat:"

Nimike 39-009

Otsikko on oleva:

"Laatat, levyt, matot, kaistaleet ja tiivisteaineet vulkanisoidusta kautsusta:"

Nimike 48-140

Toinen alaotsikko on oleva:

"- - cm2 alalla yhteensä enemmän kuin 40 loimi- ja kudelankaa:"

2. Tämä pöytäkirja on allekirjoitettavissa Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa tammikuun 10 päivästä 1951 lukien.

3. Sinä päivänä, jolloin kaikki hallitukset, jotka silloin ovat yleissopimuksen sopimuspuolia, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan, tähän pöytäkirjaan sisältyvistä oikaisuista tulee yleissopimuksen erottamaton osa.

4. Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka on valtuutettu suorittamaan pöytäkirjan rekisteröinnin.

VAKUUDEKSI ovat asianomaiset edustajat, asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTIIN Torquayssa yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, kumpikin teksti todistusvoimaisena, kuudentenatoista päivänä joulukuuta tuhat yhdeksänsataa viisikymmentä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.