14/1951

SUOMEN JA ITALIAN VÄLINEN MAKSUSOPIMUS.

Suomen hallitus ja Italian hallitus ovat, helpottaakseen maksujen suorittamista Suomen ja Italian välillä, sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Suomen Pankki, toimien Suomen hallituksen puolesta, avaa Italian hallituksen puolesta toimivan Ufficio Italiano dei Cambi'n nimessä USA:n dollareissa pidettävän kuluista vapaan ja korottoman tilin, "Compte General 1951".

Tätä tiliä hyvitetään kaikilla niillä 2 art. edellytettyjen maksujen suoritukseksi tarkoitetuilla määrillä, joita Suomessa olevat luonnolliset tai juridiset henkilöt ovat velvolliset suorittamaan Italiassa oleville luonnollisille tai juridisille henkilöille.

Tätä tiliä veloittamalla suoritetaan kaikki alempana 2 artiklassa tarkoitetut maksut, joita Italiassa olevat luonnolliset tai juridiset henkilöt ovat velvolliset suorittamaan Suomessa oleville luonnollisille tai juridisille henkilöille.

2 artikla

1 artiklassa mainitun tilin välityksellä suoritetaan seuraavat maksut:

a) maksut Suomen ja Italian välillä tänä päivänä allekirjoitetun kauppasopimuksen mukaan vaihdettavista tavaroista;

b) tästä tavarainvaihdosta johtuvat lisäkulut, kuten: merirahdit suomalaisten tai italialaisten alusten suorittamista kuljetuksista, rautatie-, ilma- tai maantiekuljetusten kustannukset, huolinta-, varastoimis- ja tullausmaksut, vakuutukset (maksut ja korvaukset), provisiot, meklarimaksut j. n. e.;

c) suomalaisten laivojen kulut Italian satamissa ja italialaisten laivojen kulut Suomen satamissa;

d) palkat, palkkiot, palkkasäästöt, eläkkeet;

e) elatus- ja avustusmaksut;

f) matka- ja oleskelukustannukset, opintokustannukset, sairaalamaksut;

g) taiteilijain ja urheilijain palkkiot;

h) saatavat patenttioikeuksista, lisenssi- ja tavaramerkkimaksut, tekijäpalkkiot, elokuvavuokrat;

i) vakuutussuoritukset (maksut, elinkorot, eläkkeet ja vahingonkorvaukset) sekä jälleenvakuutussaldot sikäli kuin ne on maksettava jommankumman valtion rahassa;

j) ilmoitus- ja tilausmaksut;

k) julkisoikeudelliset maksut ja tulot (verot, sakot j. n. e.);

l) posti-, lennätin- ja puhelinhallinnon tilien tasoittamiset;

m) jommassakummassa valtiossa olevien toisen valtion kulttuurilaitosten kulut;

n) muut molempien valtioiden asianomaisten viranomaisten yhteisesti hyväksymät maksut;

Edellämainittuja maksuja voidaan suorittaa riippumatta siitä, milloin saatava, johon ne perustuvat, on syntynyt.

On sovittu, että kaikki suoritukset on periaatteessa laskettava USA:n dollareissa.

3 artikla

Kummassakin maassa velallisten suoritukset ja maksut saamamiehelle tapahtuvat sen omassa rahassa.

Muunto tapahtuu Italiassa Ufficio Italiano dei Cambi'n vahvistamaan USA:n dollarin kurssiin ja Suomessa Suomen Pankin vahvistamaan USA:n dollarin kurssiin.

4 artikla

Milloin suoritus on laskutettu muussa valuutassa kuin USA:n dollareissa, suoritetaan velan vasta-arvo USA:n dollareissa, hyvittäen tai veloittaen 1 artiklassa mainittua tiliä, sen vaihtokurssin perusteella, jonka Suomen Pankki tai vastaavasti Ufficio Italiano dei Cambi on tälle valuutalle määrännyt.

Ne mahdolliset kurssierot, jotka voidaan toteennäyttää, lankeavat asianomaisten osapuolten maksettaviksi ja voidaan suorittaa yllämainitun tilin välityksellä.

5 artikla

Suomen Pankki ja Ufficio Italiano dei Cambi tiedoittavat päivittäin toisilleen USA:n dollari-määräisin maksuilmoituksin kaikki tilillepanot, jotka tämän sopimuksen määräysten mukaan niille tullaan suorittamaan.

Maksut saamamiehille suoritetaan aikajärjestyksessä, sen mukaan kuin yllämainitut tilillepanot on suoritettu.

6 artikla

Milloin tämän sopimuksen 1 artiklassa mainitun tilin saldo on riittämätön Ufficio Italiano dei Cambi'n Suomen Pankille antamien maksumääräysten suorittamiseen, jatkaa tämä kuitenkin maksujen suorittamista veloittaen sanottua tiliä, kunnes velkasaldo on noussut 2,000,000 USA:n dollariin.

Samassa tarkoituksessa ja niinkauan kuin yllämainitun tilin saatavasaldo ei nouse yli 2,000,000 USA:n dollarin, Ufficio Italiano dei Cambi jatkaa maksujen suorittamista saamamiehille Suomen Pankin antamien hyvitysilmoitusten mukaan.

7 artikla

Milloin 1 artiklassa tarkoitetun tilin saatava- tai velkasaldo ylittää 2,000,000 USA:n dollarin rajan, velkojamaan hallitus voi rajoittaa vientilupien myöntämisen velallisvaltioon tapahtuvaa vientiä varten siinä laajuudessa kuin on tarpeellista saldon alentamiseksi yllämainittuun määrään.

Velallisena oleva pankkilaitos voi kuitenkin suorittaa luottorajan yli nousevan määrän valuutoilla, joista Suomen Pankki ja Ufficio Italiano dei Cambil keskenään sopivat.

8 artikla

2 artiklassa tarkoitetut maksut suoritetaan Suomessa ja Italiassa vastaavasti (Suomessa tai Italiassa) voimassa olevien valuutansäännöstelymääräysten puitteissa.

9 artikla

Suomen Pankki ja Ufficio Italiano dei Cambi sopivat keskenään tämän sopimuksen määräysten soveltamisen teknillisistä yksityiskohdista.

10 artikla

Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä 1 artiklassa tarkoitettu tili pysyy avoimena vielä toteuttamatta olevien maksutoimien loppuun suorittamiseksi. Tämän loppuun suorittamisen tapahduttua vielä olemassa olevaa saldoa voi velkojapuoli käyttää kuuden kuukauden aikana tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä sen edellyttämien maksujen suorittamiseen.

Yllämainitun määräajan jälkeen ehkä olemassa oleva saldo on velallispuolen viipymättä maksettava velkojapuolen hyväksymissä valuutoissa, elleivät sopimuspuolet sovi jostakin muusta tavasta sen tasoittamiseksi.

11 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoittamispäivänä ja on voimassa määräämättömän ajan; kuitenkin se voidaan sanoa irti milloin tahansa, kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Tehty Roomassa ranskankielellä, kahtena kappaleena, 5 päivänä toukokuuta 1951.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.