41/1950

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksista tehty sopimus

Noottienvaihto. 1. Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkoasiainministeri Suomen Lontoossa olevalle lähettiläälle.

Foreign Office, S. W. 1. 28 päivänä joulukuuta 1949.

Teidän Ylhäisyytenne,

Niiden neuvottelujen tuloksena, joita hiljattain on käyty Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan viranomaisten välillä siinä tarkoituksessa, että päästäisiin Pariisissa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun, Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen ja Suomen välisen rauhansopimuksen liitteen V A 4 kohdan mukaiseen vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksia koskevaan sopimukseen, ovat brittiläiset vakuutuksenantajat ja suomalaiset vakuutusyhtiöt sopineet siitä, että tämän nootin liitteessä esitetty järjestely on oleva mainitunlaisen sopimuksen perustana.

Hänen Majesteettinsa hallitus Yhdistyneessä Kuningaskunnassa hyväksyy nämä tätä järjestelyä tarkoittavat määräykset, ja ehdotan kunnioittavasti, että jos Suomen hallitus samoin voi ne hyväksyä, tätä noottia ja sen liitettä sekä Teidän Ylhäisyytenne antamaa myönteistä vastausta pidettäisiin molempien hallitusten välisenä sopimuksena, joka tulee voimaan tänä päivänä.

Minulla on kunnia j.n.e.

Noottienvaihto. 2. Suomen Lontoossa oleva lähettiläs Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkoasiainministerille.

Suomen Lähetystö, Lontoossa, 28 päivänä joulukuuta 1949.

Teidän Ylhäisyytenne,

Tunnustan kunnioittavasti vastaanottaneeni Teidän Ylhäisyytenne tänään päivätyn seuraavansisältöisen nootin:

"Niiden neuvottelujen tuloksena, joita hiljattain on käyty Suomen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan viranomaisten välillä siinä tarkoituksessa, että päästäisiin Pariisissa 10 päivänä helmikuuta 1947 allekirjoitetun, Liittoutuneiden ja Liittyneiden Valtojen ja Suomen välisen rauhansopimuksen liitteen V A 4 kohdan mukaiseen vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksia koskevaan sopimukseen, ovat brittiläiset vakuutuksenantajat ja suomalaiset vakuutusyhtiöt sopineet siitä, että tämän nootin liitteessä esitetty järjestely on oleva mainitunlaisen sopimuksen perustana.

Hänen Majesteettinsa hallitus Yhdistyneessä Kuningaskunnassa hyväksyy nämä tätä järjestelyä tarkoittavat määräykset, ja ehdotan kunnioittavasti, että jos Suomen hallitus samoin voi ne hyväksyä, tätä noottia ja sen liitettä sekä Teidän Ylhäisyytenne antamaa myönteistä vastausta pidettäisiin molempien hallitusten välisenä sopimuksena, joka tulee voimaan tänä päivänä."

Hallitukseltani saamieni ohjeiden mukaan vahvistan kunnioittavasti hallitukseni hyväksyvän järjestelyn, joka on esitetty noottinne liitteessä. Teidän noottianne liitteineen ja tätä vastausta pidetään molempien hallitusten välisenä sopimuksena, joka tulee voimaan tänä päivänä.

Minulla on kunnia j.n.e.

Liite

Brittiläisten ja suomalaisten vakuutuksenantajien sopimat ehdot, mitkä on sisällytettävä Ison-Britannian ja Suomen välillä tehtyyn, Suomea koskevan rauhansopimuksen liitteen V A 4 kohdan edellyttämään erilliseen sopimukseen.

1. Tämän sopimuksen tarkoitusta silmälläpitäen on 2 päivää elokuuta 1941 pidettävä sinä päivänä, jolloin asianosaiset tulivat vihollisiksi.

2. Tämän sopimuksen soveltaminen älköön vaikuttako mihinkään toimenpiteeseen, johon on ryhdytty Yhdistyneen Kuningaskunnan kaupankäyntiä vihollisen kanssa koskevan lainsäädännön säännösten perusteella tai jonkin aikaisemman, Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Suomen välisen sopimuksen tai järjestelyn toteuttamiseksi.

Vakuutus- ja jälleenvakuutussopimukset.

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutussopimuksia käsitellään seuraavien pykälien mukaisesti.

Vakuutus ja jälleenvakuutus (muu kuin henkivakuutus).

4. Muunlaisten vakuutussopimusten kuin henki- tai meri- ja lentovakuutusten, myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välillä, ei katsota purkautuneen sodan puhkeamisen johdosta tai sen seikan johdosta, että asianosaiset tulivat vihollisiksi, edellyttäen, että

(a) vastuu oli alkanut ennenkuin asianosaiset tulivat vihollisiksi ja

(b) vakuutuksenottaja kuuden kuukauden kuluessa vakuutuksen voimaantulosta tai erikoisesti määrätystä eräpäivästä oli suorittanut kaikki vakuutusmaksunsa tai niiden vastikkeen voimaansaattaakseen tai voimassapitääkseen vakuutuksen sopimuksen mukaisesti.

5. Meri- ja lentovakuutussopimusten myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välillä ei katsota purkautuneen sodan puhkeamisen johdosta tai sen seikan johdosta, että asianosaiset tulivat vihollisiksi, edellyttäen, että

(a) vastuu oli alkanut, ennenkuin asianosaiset tulivat vihollisiksi ja

(b) vakuutuksenottaja ennen asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivää oli suorittanut kaikki vakuutusmaksunsa tai niiden vastikkeen voimansaattaakseen tai voimassapitääkseen vakuutuksen sopimuksen mukaisesti.

6. Siinä tapauksessa, että vakuutuksenottaja on suorittanut 4 (b) ja 5 (b) pykälissä mainitun maksun ainoastaan sopimuksessa sovitun kauden osalta, katsotaan sopimuksen olleen voimassa vain kauden siltä osalta, josta vakuutusmaksu tai sen vastike on suoritettu.

7. Muiden vakuutussopimusten kuin niiden, jotka edellisten pykälien mukaan jäävät voimaan, katsotaan jääneen syntymättä eikä niistä aiheudu mitään maksuja asianosaiselta toiselle. Jos tällaisissa tapauksissa rahaa on maksettu vakuutusmaksuna tai sen vastikkeena on vakuutuksenantajan suoritettava se takaisin.

8. (a) Mikäli vakuutus sodan aikana on siirretty alkuperäiseltä vakuutuksenantajalta toiselle tai on kokonaan jälleenvakuutettu, on siirto tai jälleenvakuutus hyväksyttävä, olipa se tapahtunut vapaaehtoisesti tai hallinnollisen tai lainsäädännöllisen toimenpiteen perusteella, ja on alkuperäisen vakuutuksenantajan vastuun katsottava lakanneen siirto- tai jälleenvakuutuspäivänä. Mikäli vakuutus sodan aikana on osaksi jälleenvakuutettu, on jälleenvakuutus, jos brittiläinen vakuutuksenantaja haluaa, myöskin hyväksyttävä. Alkuperäinen vakuutuksenantaja on oikeutettu vaadittaessa saamaan täydellisen selvityksen siirron tai jälleenvakuutuksen ehdoista, ja jos ilmenisi, että nämä ehdot eivät ole kohtuullisia, on ne muutettava tarpeen mukaan sellaisiksi, että ne tulevat kohtuullisiksi.

(b) Vakuutuksenottaja on, alkuperäisen vakuutuksenantajan suostumuksella, oikeutettu siirtämään sopimuksen takaisin alkuperäiselle vakuutuksenantajalle siitä päivästä lukien, jolloin vakuutuksenottaja esittää tätä koskevan vaatimuksen.

(c) Vastuusta vapautuvan asianosaisen on suoritettava vastuun kantavalle asianosaiselle vakuutukseen kuuluvasta vakuutusmaksusta se osa, mikä lankeaa vielä umpeen kulumattomalle vakuutusajalle, laskettuna siitä päivästä, jolloin alkuperäisen vakuutuksen siirto tai jälleenvakuutus tai takaisinsiirto tapahtui.

9. Myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välisten jälleenvakuutussopimusten katsotaan, alempana mainitun poikkeuksin, päättyneen sinä päivänä, jolloin asianosaiset tulivat vihollisiksi.

10. Huomioonottaen jälleenvakuutussopimuksessa olevat erityiset määräykset tilitystavasta, tai jos asianosaisten välillä ei ole siitä sopimusta, on jälleenvakuuttaja vapaa kaikesta vastuusta sellaisiin vahinkoihin nähden, jotka ovat tapahtuneet asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivänä tai sen jälkeen; kaikki jälleenvakuutussopimuksen alaiset siirrot peruutetaan siitä päivästä lukien; jälleenvakuuttajaa hyvitetään kaikilla ansaituilla vakuutusmaksuilla ja velotetaan kaikilla ansaitsemattomilla vakuutusmaksuilla laskettuna pro rata temporis perusteen mukaan.

Kuitenkin katsotaan, että siirrot matkavastuisiin nähden, jotka kuuluvat merijälleenvakuutussopimukseen, jäävät voimaan, kunnes ne asiaankuuluvalla tavalla päättyvät vastuun siirtoa koskevien ehtojen ja määräysten mukaisesti.

11. Ellei asianosaisten välillä ole molemminpuolisesti toisin sovittu, katsotaan "Excess of Loss" jälleenvakuutussopimusten, jotka perustuvat "Excess of Loss Ratio" periaatteelle, peruuntuneen alkamispäivästä lukien, ja kaikki niiden perusteella tehdyt maksut on palautettava tai huomioitava asianosaisten välisessä tilityksessä.

12. Fakultatiivisten jälleenvakuutussopimusten myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välillä katsotaan alla mainituin poikkeuksin päättyneen sinä päivänä, jolloin asianosaiset tulivat vihollisiksi. Mikäli kuitenkin

(a) vastuu oli alkanut, ennenkuin asianosaiset tulivat vihollisiksi, ja

(b) kaikki vakuutusmaksut tai niiden vastikkeet jälleenvakuutuksen voimaansaattamiseksi tai voimassapitämiseksi oli suoritettu tai varattu tavanmukaisella tavalla,

on jälleenvakuuttaja vastuussa sopimuksen perusteella korvattavista vahingoista, jotka ovat sattuneet ennen asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivää, ja vapautuu kaikesta vastuusta vahingoista, jotka ovat sattuneet asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivänä tai sen jälkeen. Jälleenvakuuttajaa hyvitetään kaikilla ansaituilla vakuutusmaksuilla ja velotetaan kaikilla ansaitsemattomilla vakuutusmaksuilla laskettuna pro rata temporis perusteen mukaan.

13. Huomioonottaen 12 pykälän (a) ja (b) ehdot katsotaan, että matkavastuuta koskevat fakultatiiviset jälleenvakuutussopimukset eivät ole päättyneet ja että ne jatkuvat vastuun siirtoa koskevien ehtojen ja määräysten mukaisesti, kunnes alkuperäinen vakuutus asiaankuuluvasti päättyy ja että jälleenvakuuttaja on täysin ansainnut tällaisesta matkavastuusta suoritetun vakuutusmaksun tai sen vastikkeen.

14. Muiden fakultatiivisten jälleenvakuutussopimusten kuin niiden, jotka ovat 12 pykälän (a) ja (b) ehtojen ja 13 pykälän määräysten mukaisia, ei katsota, elleivät asianosaiset molemminpuolisesti sovi päinvastaisesta, tulleen voimaan eikä asianosaisilla ole toisilleen mitään maksettavaa. Ellei vastuu ole alkanut ennen asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivää on jälleenvakuuttajan suoritettava takaisin koko saamansa vakuutusmaksu tai sen vastike.

15. Fakultatiivisten jälleenvakuutussopimusten ei katsota päättyneen 12 pykälän määräysten mukaisesti, vaan katsotaan niiden jääneen voimaan, jos sellaiset sopimukset on tehty silmälläpitäen vakuutussopimuksia, jotka ovat jääneet voimaan 4, 5 ja 6 pykälien määräysten mukaisesti.

16. Jälleenvakuutussopimusten, jotka ennen asianosaisten vihollisiksi tulemista ovat tehdyt vapaaehtoisesti siinä mielessä, että alkuperäinen vakuutuksenantaja vapautuu vastuusta sopimuksessa tarkoitetulla alueella, mikäli asianosaiset tulevat vihollisiksi, ei katsota päättyneen, vaan on niitä pidettävä jälleenvakuutuksena edellä olevan 8 (a) pykälän tarkoittamassa mielessä.

17. Molempien asianosaisten välillä on toimitettava tilien selvittely, ja jotta saataisiin tulossaldo on tileihin vietävä kaikki tilisaldot (joihin tileihin on sisällytettävä sovittu vielä järjestämättömien vahinkojen varaus) ja kaikki rahamäärät, mitkä toinen asianosainen voi olla velkaa toiselle kaikkien heidän välillään vallinneiden jälleenvakuutussopimusten tai fakultatiivisten jälleenvakuutussopimusten perusteella, tai mitkä 11 ja 14 pykälien määräysten mukaan on palautettava. Tämän pykälän määräykset koskevat vain ennen 2 päivää elokuuta 1941 tehtyjä sopimuksia.

18. Vakuutus- tai jälleenvakuutussopimusten (niihin luettuina jälleenvakuutussopimuksiin perustuvat siirrot) ei katsota peittävän vahinkoja tai korvausvaatimuksia, jotka johtuvat jommankumman vallan, jonka kansalaisia asianosaiset olivat, tai niiden kanssa liittoutuneiden tai liittyneiden valtojen suorittamista, sodasta aiheutuneista toimenpiteistä.

19. Kummankaan asianosaisen ei tarvitse maksaa korkoa mistään viivästymisestä, joka asianosaisten vihollisiksi tulemisen johdosta on sattunut tai voi sattua vakuutusmaksujen tai vahingonkorvausten tai tilisaldojen suorituksessa.

20. Vakuutuksenantajat eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista, jos vastuu sellaisista vaatimuksista asianosaisten vihollisiksi tulemisen jälkeen, on tullut epäedullisemmaksi joko lainsäädännön, hallinnollisen toimenpiteen tai tuomioistuimen päätöksen johdosta suoritetusta vakuutusehtojen muuttamisesta tai soveltamisesta vastoin niiden alkuperäisiä tarkoituksia.

21. Lukuunottamatta 18 ja 20 pykälien määräyksiä, ei mikään tämän sopimuksen määräys tee mitättömäksi mitään, mitä joku sopimuspuolista ennen sopimuksen päiväystä on Suomessa tehnyt muiden kuin 4, 5 ja 12 pykälien käsittämien vakuutus- tai fakultatiivisten jälleenvakuutussopimusten toteuttamisessa.

Vakuutus ja jälleenvakuutus (henkivakuutusehdot).

22. Myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välisten henkivakuutussopimusten (ja henkivastuiden fakultatiivisten jälleenvakuutusten) ei katsota purkaantuneen sodan syttymisen tai asianosaisten vihollisiksi tulemisen johdosta, ja ratkaistaessa asianosaisten velvollisuuksia katsotaan sopimusehtojen, elleivät asianosaiset molemminpuolisesti toisin sovi, olevan kauttaaltaan voimassa.

23. Vakuutuksenantajat eivät ole vastuussa korvausvaatimuksista mikäli vastuu sellaisista vaatimuksista, asianosaisten vihollisiksi tulemisen jälkeen, on tullut epäedullisemmaksi joko lainsäädännön, hallinnollisen toimenpiteen tai tuomioistuimen päätöksen johdosta suoritetusta vakuutusehtojen muuttamisesta tai soveltamisesta vastoin niiden alkuperäisiä tarkoituksia.

24. Myöhemmin vihollisiksi tulleiden asianosaisten välisten jälleenvakuutussopimusten katsotaan päättyneen asianosaisten vihollisiksi tulemisen päivänä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.