15/1950

Annecyn pöytäkirja Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liittymisestä.

Austraalian Liittovaltion, Belgian Kuningaskunnan, Brasilian Yhdysvaltain, Birman, Kanadan, Ceylonin, Chilen Tasavallan, Kiinan Tasavallan, Kuuban Tasavallan, Tsekkoslovakian Tasavallan, Ranskan Tasavallan, Intian, Libanonin, Luxemburgin Suurherttuakunnan, Alankomaiden Kuningaskunnan, Uuden Seelannin, Norjan Kuningaskunnan, Pakistanin, Etelä-Rhodesian, Syyrian, Etelä-Afrikan Liittovaltion, Ison Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Amerikan Yhdysvaltain Hallitukset, jotka ovat Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen nykyiset sopimuspuolet (seuraavassa sanotaan "nykyiset sopimuspuolet" ja vastaavasti "yleissopimus") sekä Tanskan Kuningaskunnan, Dominikaanisen Tasavallan, Suomen Tasavallan, Kreikan Kuningaskunnan, Haitin Tasavallan, Italian Tasavallan, Liberian Tasavallan, Nicaraguan, Ruotsin Kuningaskunnan ja Uruguayn Itäisen Tasavallan Hallitukset (seuraavassa sanotaan "liittyjähallitukset"),

OTTAEN HUOMIOON liittyjähallitusten yleissopimukseen liittymistä ajatellen käytyjen neuvottelujen tulokset,

sanotun sopimuksen 33 artiklan määräysten mukaisesti,

TÄTEN SOPIVAT ehdoista, joilla liittyjähallitukset voivat liittyä yleissopimukseen ja jotka ehdot sisältyvät tähän pöytäkirjaan,

JA nykyiset sopimuspuolet PÄÄTTÄVÄT tämän pöytäkirjan 11 pykälässä edellytettyä menettelytapaa noudattaen tehdyllä kahden kolmanneksen enemmistön päätöksellä hyväksyä liittyjähallitusten yleissopimukseen liittymisen.

1. a) Poikkeamatta tämän pöytäkirjan määräyksistä, kukin liittyjähallitus soveltaa väliaikaisesti siitä päivästä alkaen, jona tämä pöytäkirja tulee sen osalta voimaan,

1) yleissopimuksen I ja III osaa sekä

2) yleissopimuksen II osaa kaikessa siinä laajuudessa, mikä on sopusoinnussa sen oman tämän pöytäkirjan päiväyspäivänä voimassa olleen lainsäädännön kanssa.

b) Yleissopimuksen 1 artiklan 1 pykälään sisältyvien velvoitusten, joiden yhteydessä viitataan sanotun sopimuksen 3 artiklaan, ja 2 artiklan 2 b)-pykälään sisältyvien velvoitusten, joiden yhteydessä viitataan 6 artiklaan, on katsottava kuuluvan tämän pöytäkirjan tarkoittamassa mielessä yleissopimuksen II osaan.

c) Tämän pöytäkirjan B-liitteessä olevia luetteloita on yleissopimuksen kannalta pidettävä siihen liittyvinä, liittyjähallituksia koskevina luetteloina.

d) Huolimatta yleissopimuksen 1 artiklan 1 pykälän määräyksistä liittyjähallituksen, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, ei tarvitse kumota mitään tuontitulleihin ja -maksuihin sovellettua preferenssiä, jollei se ylitä yleissopimuksen 1 artiklan 4 pykälässä edellytettyä tasoa sellaisena kuin miksi se on muutettu ja jos se on voimassa yksinomaan Uruguayn ja Paraguayn kesken.

2. Tämän pöytäkirjan tultua voimaan jonkun liittyjähallituksen osalta tulee tästä hallituksesta sopimuspuoli yleissopimuksen 32 artiklassa määritellyin edellytyksin.

3. Huolimatta 12 pykälän määräyksistä kutakin nykyistä sopimuspuolta tarkoittavassa ja tämän pöytäkirjan A-liitteessä mainitussa luettelossa edellytetyt myönnytykset eivät tule asianomaisen sopimuspuolen osalta voimaan, ellei tämä sopimuspuoli ole ensin ilmoittanut Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille aikovansa soveltaa näitä myönnytyksiä. Myönnytykset tulevat sitten tämän sopimuspuolen osalta voimaan joko sinä päivänä, jolloin tämä pöytäkirja tulee 12 pykälän johdosta ensi kerran voimaan, tai kolmantenakymmenentenä päivänä lukien päivästä, jona pääsihteeri on saanut sanotun ilmoituksen, ja aina myöhäisempänä näistä kahdesta päivämäärästä. Ilmoituksella ei ole merkitystä, ellei pääsihteeri ole sitä saanut viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1950. Myönnytysten tultua voimaan on vastaavaa luetteloa pidettävä asianomaista sopimuspuolta tarkoittavana, yleissopimukseen liitettynä luettelona.

4. Jokainen nykyinen sopimuspuoli, joka on tehnyt 3 pykälässä mainitun ilmoituksen, ja jokainen liittyjähallitus, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, voi vapaasti milloin tahansa lakata soveltamasta tai peruuttaa, kokonaan tai osittain, tämän pöytäkirjan A- tai B-liitteisiin sisältyvän oman luettelonsa edellyttämän myönnytyksen, mikäli tämä sopimuspuoli tai tämä hallitus toteaa, että se oli siitä alunperin neuvotellut liittyjähallituksen kanssa, joka ei ole allekirjoittanut tätä pöytäkirjaa, tai nykyisen sopimuspuolen kanssa, joka ei ole tehnyt sanottua ilmoitusta, kuitenkin ehdolla, että sopimuspuoli tai liittyjähallitus, joka lakkaa soveltamasta tai peruuttaa, kokonaan tai osittain, tällaisen myönnytyksen, siitä ilmoittaa kaikille muille nykyisille sopimuspuolille ja kaikille liittyjähallituksille 30 päivän kuluessa soveltamisen lakkauttamisesta tai peruuttamisesta lukien ja että se ryhtyy, jos sitä pyydetään, neuvottelemaan niiden sopimuspuolten kanssa, joita kulloinenkin tavara oleellisesti kiinnostaa, ja samoin ehdolla, että, kajoamatta yleissopimuksen 35 artiklan määräyksiin, jokainen myönnytys, jota siten on lakattu soveltamasta tai peruutettu, tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä lukien päivästä, jolloin se liittyjähallitus tai se nykyinen sopimuspuoli, jonka kanssa siitä oli alkuaan neuvoteltu, on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan tai tehnyt 3 pykälässä tarkoitetun ilmoituksen.

5. a) Aina kun yleissopimuksen 2 artiklassa mainitaan tuon sopimuksen päiväyspäivä, on tähän pöytäkirjaan liitettyihin luetteloihin sovellettava tämän pöytäkirjan päiväyspäivää.

b) Aina kun yleissopimuksen 5 artiklan 6 pykälässä, 7 artiklan 4 pykälän d-kohdassa ja 10 artiklan 3 pykälän c-kohdassa mainitaan tuon sopimuksen päiväyspäivä, on kunkin liittyjähallituksen osalta sovellettava 24 päivää maaliskuuta 1948.

c) Kun yleissopimuksen 18 artiklan 11 pykälässä mainitaan 1 päivä syyskuuta 1947 ja 10 päivä lokakuuta 1947, sovelletaan jokaiseen liittyjähallitukseen vastaavasti 14 päivää toukokuuta 1949 ja 30 päivää kesäkuuta 1949.

6. Yleissopimuksen määräykset, joita liittyjähallituksen on sovellettava, sisältyvät Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja työllisyyskonferenssia valmistelleen komissionin toisen istuntokauden päättöpöytäkirjaan liitettyyn tekstiin, siten korjattuina, lisättyinä tai muuten muutettuina kuin mitä ne ovat sinä päivänä, jolloin liittyjähallitus allekirjoittaa tämän pöytäkirjan. Ollakseen tehokas pitää liittyjähallituksen puolesta tapahtuvaan tämän pöytäkirjan allekirjoittamiseen liittyä asianmukainen päätös hyväksyä jokainen oikaisu, lisäys tai muu muutos, jonka SOPIMUSPUOLET ovat tehneet alistettavaksi hallitusten hyväksyttäväksi, mutta joka liittyjähallituksen allekirjoittaessa tämän pöytäkirjan ei vielä ole käynyt voimaan.

7. Liittyjähallitus, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, saa vapaasti luopua yleissopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, ja tämä päätös tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jona Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on asiasta saanut kirjallisen ilmoituksen.

8. a) Jokainen liittyjähallitus, joka on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan eikä ole tehnyt 7 pykälän mukaista ilmoitusta soveltamisen lopettamisesta, voi päivänä, jolloin yleissopimus 26 artiklansa mukaisesti tulee voimaan, tai sen päivän jälkeen liittyä tuohon sopimukseen tässä pöytäkirjassa edellytetyin ehdoin tallettamalla liittymisasiakirjan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Liittyminen käy voimaan yleissopimuksen 26 artiklan mukaisena voimaantulopäivänä tai kolmantenakymmenentenä päivänä liittymisasiakirjan tallettamispäivästä lukien, mutta aina myöhäisempänä näistä kahdesta päivästä.

b) Tämän pöytäkirja 8 a)-pykälän mukaista liittymistä yleissopimukseen pidetään, sopimuksen 32 artiklan 2 pykälän tarkoitusta ajatellen, sopimuksen hyväksymisenä 26 artiklan 3 pykälän mukaan.

9. a) Jokainen liittyjähallitus, joka allekirjoittaa tämän pöytäkirjan tai tallettaa liittymisasiakirjan 8 a)-pykälän mukaisesti ja jokainen nykyinen sopimuspuoli, joka tekee 3 pykälässä tarkoitetun ilmoituksen, tekee sen emämaa-alueensa puolesta ja niiden muiden alueiden puolesta, joista se on kansainvälisesti vastuussa, lukuunottamatta erillisiä tullialueita, jotka se ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille allekirjoittamisen, tallettamisen tai 3 pykälän tarkoittaman ilmoituksen tapahtuessa.

b) Jokainen liittyjähallitus tai nykyinen sopimuspuoli, joka on tehnyt pääsihteerille ilmoituksen tämän pykälän a-kohdassa mainituista poikkeustapauksista, voi milloin tahansa hänelle tiedoittaa, että allekirjoitus, liittyminen tai 3 pykälässä tarkoitettu ilmoitus koskee yhtä tai useampia tällaisia erillisiä tullialueita ja tällainen uusi ilmoitus käy voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä lukien, jolloin pääsihteeri on saanut sen.

c) Jos tullialueella, jonka suhteen liittyjähallitus on saattanut yleissopimuksen voimaan, on tai jos se saa täydellisen autonomian ulkomaankauppasuhteittensa hoitamisessa ja muissa yleissopimuksessa käsitellyissä asioissa, tätä aluetta pidetään sopimuspuolena vastuunalaisen liittyjähallituksen annettua selityksen, jossa edellämainittu tosiasia todetaan.

10. a) Tämän pöytäkirjan alkuperäisteksti talletaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja on Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa nykyisten sopimuspuolten allekirjoitettavissa lokakuun 10 päivästä 1949 30 päivään marraskuuta 1949 ja liittyjähallitusten lokakuun 10 päivästä 1949 30 päivään huhtikuuta 1950.

b) Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri lähettää viipymättä jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle ja jokaiselle muulle hallitukselle, joka on ottanut osaa Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja työllisyyskonferenssiin, oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä pöytäkirjasta sekä ilmoittaa niille jokaisesta allekirjoituksesta, jokaisesta 8 a)-pykälän mukaisesta liittymisasiakirjan tallettamisesta ja jokaisesta 3, 7, 9 a)- tai 9 b)-pykälän mukaisesta ilmoituksesta tai tiedoituksesta.

c) Pääsihteeri valtuutetaan rekisteröimään tämä pöytäkirja Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

11. Kun samaa liittyjähallitusta tarkoittaen kaksi kolmannesta nykyisistä sopimuspuolista on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan, muodostaa se yleissopimuksen 33 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen hyväksyä sanotun hallituksen liittyminen.

12. Jokaisen liittyjähallituksen osalta, jonka suhteen kaksi kolmannesta nykyisistä sopimuspuolista on allekirjoittanut tämän pöytäkirjan ja huomioonottaen 3 pykälään sisältyvän varauksen, se tulee voimaan:

a) 1 päivänä tammikuuta 1950, jos asianomainen liittyjähallitus on sen allekirjoittanut viimeistään 30 päivänä marraskuuta 1949, taikka

b) jollei tämä liittyjähallitus ole sitä allekirjoittanut vielä 30 päivänä marraskuuta 1949, kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä lukien, jolloin liittyjähallitus on allekirjoittanut sen.

13. Tämän pöytäkirjan päiväyspäivä on 10 päivä lokakuuta 1949.

TEHTIIN Annecyssa yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, kumpikin teksti yhtä todistusvoimaisena, ellei tähän liitettyihin luetteloihin nähden toisin sanota.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.