9/1950

Asetus epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyä yleissopimusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomi 6 päivänä tammikuuta 1949 on yhtynyt Lake Successissa 12 päivänä marraskuuta 1947 allekirjoitettuun pöytäkirjaan, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyä yleissopimusta, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu yleissopimus on muutettuna voimassa niin kuin siitä mainitussa pöytäkirjassa on sovittu.

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1950.

Alkuperäinen sopimus: 13/1927

PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12.9.1923 tehtyä yleissopimusta

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, ottaen huomioon, että epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemiseksi 12 päivänä syyskuuta 1923 Genèvessä tehdyssä yleissopimuksessa Kansainliitolle oli uskottu eräitä valtuuksia ja tehtäviä, joiden jatkuvasta suorittamisesta Kansainliiton lakkauttamisen jälkeen on välttämätöntä huolehtia, ja pitäen tarkoituksenmukaisena, että näitä valtuuksia ja tehtäviä tästä lähtien hoitavat Yhdistyneet Kansakunnat, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan lainvoimaisiksi ja päteviksi tämän Pöytäkirjan liitteessä esitetyt muutokset sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

Pääsihteeri laatii epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemiseksi 12 päivänä syyskuuta 1923 tehdyn yleissopimuksen tekstiin tässä Pöytäkirjassa edellytetyt muutokset ja lähettää jäljennökset näin muutetusta tekstistä tiedoksi kaikille Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenten hallituksille sekä jokaisen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattoman valtion hallitukselle, jolle tämän Pöytäkirjan allekirjoittaminen tai hyväksyminen on avoinna. Samoin hän kehoittaa edellämainittuun yleissopimukseen osallistuneita valtioita soveltamaan tällä Pöytäkirjalla muutettua sopimustekstiä niin pian kuin muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka nämä valtiot eivät vielä olisi liittyneet tähän Pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallistunut epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemiseksi 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyyn yleissopimukseen ja jolle Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennökset tästä Pöytäkirjasta.

4 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta; tai

b) yhtymällä siihen, mikä suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerille.

5 artikla

1. Tämä Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kaksi tai useampia valtiota on osallistunut tähän Pöytäkirjaan.

2. Tämän Pöytäkirjan liitteeseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan silloin kun epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemiseksi 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyyn yleissopimukseen osallistuneista valtioista enemmistö on osallistunut tähän Pöytäkirjaan, joten siis jokainen valtio, joka liittyy yleissopimukseen sen jälkeen kun siihen tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, on osallistunut täten muutettuun yleissopimukseen.

6 artikla

Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri on Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 1 kappaleen sekä yleiskokouksen hyväksymän, mainitun kappaleen soveltamista koskevan ohjesäännön mukaisesti oikeutettu kirjaamaan tämän Pöytäkirjan sekä tällä Pöytäkirjalla yleissopimukseen tehdyt muutokset niiden asianomaisina voimaantulopäivinä sekä julkaisemaan Pöytäkirjan ja muutetun yleissopimuksen mahdollisimman pian kirjaamisen jälkeen.

7 artikla

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneitten Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska yleissopimus, jota muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, on ainoastaan englannin- ja ranskankielinen, ovat liitteen englannin- ja ranskankieliset tekstit yhtä todistusvoimaiset ja espanjan-, kiinan- ja venäjänkielisiä tekstejä taas pidetään käännöksinä.

Pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen Pöytäkirjasta liitteineen kaikille niille valtioille, jotka ovat osallistuneet epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemiseksi 12 päivänä syyskuuta 1923 tehtyyn yleissopimukseen sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallituksiensa asianmukaisesti siihen valtuuttamina, ovat varustaneet tämän Pöytäkirjan nimikirjoituksillaan, kuhunkin niistä liittyvän merkinnän osoittamana päivänä.

TEHTY Lake Successissa New Yorkissa 12 päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäseitsemän.

LIITE pöytäkirjaan, jolla muutetaan epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ja kauppaamisen ehkäisemistä tarkoittavaa, Genèvessä 12.9.1923 tehtyä yleissopimusta

8 artiklan ensimmäinen ja toinen kappale kuuluvat seuraavasti:

Tämä yleissopimus on ratifioitava. Ratifioimisasiakirjat toimitetaan Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa tallettamisista Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenille sekä niille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen yleissopimuksesta.

Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri toimittaa välittömästi oikeaksi todistetun jäljennöksen jokaisesta tähän yleissopimukseen kohdistuvasta asiakirjasta Ranskan tasavallan hallitukselle.

9 artikla kuuluu seuraavasti:

Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenet voivat yhtyä tähän yleissopimukseen. Sama koskee niitä Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomia valtioita, joille Yhdistyneitten Kansakuntien Talous- ja sosiaalineuvosto ehkä päättää virallisesti saattaa tiedoksi tämän yleissopimuksen.

Yhtyminen suoritetaan toimittamalla asiakirjat Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerille talletettaviksi sihteeristön arkistoon. Pääsihteerin tulee heti tiedottaa tällaisesta tallettamisesta Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenille sekä niille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen yleissopimuksesta.

10 artiklassa sanat "Kansainliiton jäsenen" korvataan sanoilla "Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenen".

12 artiklan ensimmäisessä kappaleessa sanat "Kansainliiton pääsihteerille" korvataan sanoilla "Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteerille", sekä sanat "Kansainliiton jäseneen" sanoilla "Yhdistyneitten Kansakuntien jäseneen".

12 artiklan toinen kappale kuuluu seuraavasti:

Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri tiedoittaa jokaisesta vastaanottamastaan irtisanomisesta kaikille Yhdistyneitten Kansakuntien jäsenille sekä niille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen yleissopimuksesta.

13 artikla poistetaan.

14 artikla kuuluu seuraavasti:

Yhdistyneitten Kansakuntien pääsihteeri pitää erityistä luetteloa kaikista niistä valtioista, jotka ovat allekirjoittaneet, ratifioineet tai irtisanoneet tämän yleissopimuksen taikka siihen yhtyneet. Jokainen Yhdistyneitten Kansakuntien jäsen ja jokainen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumaton valtio, jolle pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen yleissopimuksesta, voi milloin tahansa käyttää tätä luetteloa.

Se on julkaistava niin usein kuin mahdollista.

15 artiklassa sanat "Pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen" korvataan sanoilla "Kansainvälisen tuomioistuimen" sekä sanat "Pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen allekirjoituspöytäkirjaa" sanoilla "Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntöä".

16 artiklassa sanat "Kansainliiton neuvoston" korvataan sanoilla "Yhdistyneitten Kansakuntien Talous- ja sosiaalineuvoston".

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.