8/1950

ESPANJAA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

Maailman ilmatieteellistä järjestöä koskevan yleissopimuksen allekirjoittamishetkellä allekirjoittaneet, kukin hallituksensa siihen asianmukaisesti valtuuttamana, ovat allekirjoittaneet seuraavan pöytäkirjan:

Täten on sovittu siitä, että Espanja voi, niin pian kuin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätös 12 päivältä joulukuuta 1946 kumotaan tai sitä lakataan soveltamasta, yhtyä yleissopimukseen Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä noudattamalla sanotun yleissopimuksen 33 artiklan määräyksiä tarvitsematta kuitenkaan noudattaa sen 3 artiklan c)-kohdan määräyksiä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI asianomaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Washingtonissa 11 päivänä lokakuuta 1947 englannin- ja ranskankielisenä, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Alkuperäinen asiakirja talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen arkistoon. Amerikan Yhdysvaltojen hallitus toimittaa oikeiksitodistetut jäljennökset siitä kaikille allekirjoittajavaltioille.

PÄÄTTÖASIAKIRJA

Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön johtajien konferenssi kokoontui Washingtonissa 22 päivänä syyskuuta 1947 Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen ollessa konferenssin virallisena isäntänä.

Konferenssi alkoi Sir Nelson Johnson'in, Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön kansainvälisen ilmatieteellisen komitean presidentin, toimiessa puheenjohtajana.

Konferenssin harkinnan tuloksena laadittiin yleissopimus Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä ja se avattiin allekirjoitettavaksi 11 päivänä lokakuuta 1947 sekä jäi sitä varten avoimeksi 120 päivän ajaksi.

Konferenssi hyväksyi seuraavan päätöslauselman:

"Tämä vuonna 1878 perustetun Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön johtajien 12:s konferenssi havaitsee, että seuraavien ilmatieteellisten laitosten johtajat eivät ole läsnä eivätkä edustettuina konferenssissa:


Afganistan
Bolivia
Britannian Guayana
Bulgaria
Ceylon
Curacao
Espanja
Haiti
Irak
Itävalta
Jamaika
Kamerun
Kap Verden saaret
Latvia
Liettua
Luxemburg
Madagaskar
Mongolia
Peru
Portugalin Itä-Afrikka
Portugalin Länsi-Afrikka
Ranskan siirtoalat Oseaniassa
Ranskan Somalimaa
Ranskan Togomaa
Surinam
Ukrainan Sosialistinen Neuvostotasavalta
Uusi Kaledonia
Valko-Venäjän Sosialistinen Neuvostotasavalta
Viro

Niinikään se havaitsee, että yleissopimus Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä, sellaisena kuin se nyt on, edellyttää 3 artiklansa b)-, c)- ja d)-kohdissa, että valtiot ja alueet, joilla on ilmatieteellinen laitos, voivat tulla Maailman ilmatieteellisen järjestön jäseniksi, mikäli ne täyttävät sanotun 3 artiklan määräykset."

Espanjaan nähden konferenssi hyväksyi seuraavat päätöslauselmat:

I

"Konferenssi toteaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 12 päivänä joulukuuta 1946 tekemän päätöksen johdosta Espanjan ilmatieteellisen laitoksen johtaja on estynyt käyttämästä oikeuksiaan johtajien konferenssin jäsenenä siihen saakka, kunnes sanottu päätös kumotaan tai sitä lakataan soveltamasta."

II

"Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 12 päivänä joulukuuta 1946 tekemän päätöksen nojalla konferenssi katsoo, että Espanja on tällä hetkellä estynyt osallistumasta yleissopimukseen Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä.

Kuitenkin konferenssi toteaa, että Espanja voi, niin pian kuin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätös kumotaan tai sitä lakataan soveltamasta, yhtyä yleissopimukseen Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä noudattamalla sanotun yleissopimuksen 33 artiklan määräyksiä tarvitsematta kuitenkaan noudattaa sen 3 artiklan c)-kohdan määräyksiä."

Konferenssi hyväksyi niinikään seuraavat päätöslauselmat:

I

"Laadittuaan yleissopimuksen Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä konferenssi kehottaa Kansainvälisen ilmatieteellisen komitean puheenjohtajaa kutsumaan Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön johtajat koolle ylimääräisen istuntoon niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun sanottu yleissopimus on tullut voimaan, jotta ryhdyttäisiin tarpeellisiin toimiin Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön tehtävien, toiminnan, varojen ja velvoitusten siirtämiseksi Maailman ilmatieteelliselle järjestölle ja ensinmainitun järjestön hajottamiseksi.

Sitäpaitsi konferenssi päättää, että tämä Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön johtajien konferenssin ylimääräinen istunto tapahtuu samanaikaisesti Maailman ilmatieteellisen järjestön kongressin ensimmäisen kokouksen kanssa, jonka viimeksimainitun kutsuu koolle kansainvälisen ilmatieteellisen komitean presidentti Maailman ilmatieteellistä järjestöä koskevan yleissopimuksen 12 artiklan määräysten mukaisesti."

II

"Konferenssi päättää, että ainakin kuusi kuukautta ennen Maailman ilmatieteellisen järjestön kongressin ensimmäistä kokousta Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön toimeenpaneva neuvosto valmistaa ja esittää Maailman ilmatieteellisen järjestön jäsenille tämän kokouksen väliaikaisen päiväjärjestyksen sekä tarpeelliset asiakirjat niihin kuuluvine suosituksineen näihin mukaan luettuina:

1) ohjelmaa, menoarviota ja jäsenten maksuja koskevat ehdotukset järjestön ensimmäiseksi toimintavuodeksi;

2) ehdotuksen yleiseksi ohjesäännöksi, joka alistetaan kongressin hyväksyttäväksi;

3) Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön päätökset ja teknilliset ohjesäännöt Maailman Ilmatieteellisen järjestön hyväksyttäviksi;

4) toimeenpiteet, joihin on ryhdyttävä, jotta varmistetaan Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön tehtävien, toiminnan, varojen ja velvoitusten siirtäminen Maailman ilmatieteelliselle järjestölle;

5) ehdotus sopimukseksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa."

III

"Konferenssi sopii siitä, että sinä aikana, joka kuluu Maailman ilmatieteellisestä järjestöstä tehdyn yleissopimuksen voimaantulosta Maailman ilmatieteellisen järjestön kongressin ensimmäiseen kokoukseen, Kansainvälinen ilmatieteellinen järjestö jatkaa tavanmukaisten tehtäviensä suorittamista niiden elintensä toimesta, jotka sillä tätä nykyä on, voimassaolevien rahallisten sopimustensa määräysten mukaisesti, jotta siten varmistetaan välttämätön jatkuvuus kautta maailman tapahtuvassa ilmatieteellisten laitosten yhteistyössä."

Konferenssi hyväksyi myös joukon päätöslauselmia toimikuntiensa antamien suositusten pohjalla.

Päättäjäisistunto pidettiin 11 päivänä lokakuuta 1947.

TÄMÄN VAKUUDEKSI seuraavien Kansainvälisen ilmatieteellisen järjestön jäseninä olevien ilmatieteellisten laitosten johtajat tahi heidän varamiehensä tai huomioitsijansa allekirjoittavat tämän päättöasiakirjan.

TEHTY Washingtonissa 11 päivänä lokakuuta 1947 englannin- ja ranskankielisenä, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Alkuperäinen asiakirja talletetaan Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen arkistoon. Amerikan Yhdysvaltojen hallitus toimittaa oikeiksitodistetut jäljennökset siitä kaikille tässä konferenssissa edustettuina olleiden ilmatieteellisten laitosten johtajien hallituksille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.