5/1950

Asetus Kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten Brysselissä 1890 tehdyn sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia erinäisiä asioita käsittelemään määrätyn ministerin säädetään, että kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1890 tehdyn sopimuksen muutokset, jotka sisältyvät Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1949 tehtyyn pöytäkirjaan, ovat voimassa, niinkuin niistä on sovittu.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1950.

Alkuperäinen sopimus: 6/1921

Pöytäkirja allekirjoitettu Brysselissä joulukuun 16 päivänä 1949, joka koskee Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 1890 allekirjoitetun, kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten tehdyn sopimuksen ja tullitariffien julkaisemista varten perustetun kansainvälisen toimiston järjestämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosäännön ja allekirjoituspöytäkirjan muuttamista.

Sopimuksen allekirjoittaneiden hallitusten edustajat,

VAKUUTTUNEINA 5 päivänä heinäkuuta 1890 tehdyssä sopimuksessa tullitariffien julkaisemista varten perustetun kansainvälisen toimiston työn suuresta hyödyllisyydestä, ja

OTTAEN HUOMIOON, että sanotussa sopimuksessa edellytetyt varat ovat riittämättömät, jotta tämä toimisto voisi tarkoituksenmukaisesti täyttää sille uskotun tehtävän, ovat

ASIANMUKAISESTI tätä varten valtuutettuina sopineet, että kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten 5 päivänä heinäkuuta 1890 tehtyä sopimusta, tullitariffien julkaisemista varten perustetun kansainvälisen toimiston järjestämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosääntöä sekä allekirjoituspöytäkirjaa muutetaan seuraavasti:

5 päivänä heinäkuuta 1890 tehty sopimus kansainvälisen liiton perustamisesta tullitariffien julkaisemista varten.

Artiklat 8, 9 ja 10 korvataan seuraavilla artikloilla:

Art. 8. Kansainvälisen toimiston vuosittainen menoarvio on määrätty korkeintaan 500,000 kultafrangiksi.

Art. 9. Jotta sopimusvaltioiden osuudet tulisivat kohtuullisesti määrätyiksi, jaetaan nämä kauppansa merkityksen mukaan seitsemään luokkaan, joiden osuudet määrätään seuraavain vertailulukujen nojalla:

1. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee yli 5 miljardin kultafrangin: 53 yksikköä.

2. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee 3-5 miljardiin kultafrangiin: 36.5 yksikköä.

3. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee 1.5-3 miljardiin kultafrangiin: 25 yksikköä.

4. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee 500 miljoonasta 1.5 miljardiin kultafrangiin: 20 yksikköä.

5. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee 300-500 miljoonaan kultafrangiin: 13 yksikköä.

6. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti nousee 100-300 miljoonaan kultafrangiin: 8 yksikköä.

7. luokka. Maat, joiden kauppa säännöllisesti on pienempi kuin 100 miljoonaa kultafrangia: 3 yksikköä.

Art. 10. Maille, joiden kieltä kansainvälinen toimisto ei käytä, alennetaan yllämainitut vertailuluvut kahdella viidennelläosalla. Ne alennetaan niinmuodoin:


 1 luokalle 31.8 yksiköksi,
 2  "   21.9  "
 3  "   15   "
 4  "   12   "
 5  "   8   "
 6  "   5   "
 7  "   1   "

Tullitariffien julkaisemista varten perustetun kansainvälisen toimiston järjestämistä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosääntö.

Artiklat 7, 8 ja 10 korvataan seuraavilla artikloilla:

Art. 7. Jokaisen valtion suhteellisesti laskettu kannatussumma korvataan liiton tiedonantojen tilauksilla, jotka lasketaan 100 kultafrangin hintaisiksi kappaleelta.

Art. 8. Menot lasketaan likimäärin seuraavalla tavalla:


                  Kultafrangia
A) Kansainvälisen toimiston virka-
  miesten ja apulaisten palkat,
  niihin laskettuna 15% palkan-
  korotus .....................   230,000
B) Liiton tiedonantojen painatus-
  ja lähetyskulut .............   180,000
C) Henkilökunnan  huoltokassaan
  suoritettavat maksut ........   25,000
D) Kansainvälisen toimiston huo-
  neuston vuokra ja kunnossa-
  pito, lämmitys, valaistus, sisus-
  tus sekä toimiston käyttökulut
  y. m. .......................   30,000
E) Ennakolta arvaamattomat me-
  not .........................   15,000
            ----------------------
             Yhteensä   500,000

Art. 10. Kansainvälisen toimiston päällikkö on oikeutettu, saatuaan siihen Belgian Ulkoasiainministerin hyväksymisen, siirtämään juoksevan hallintokauden tilille menneen hallintokauden aikana käyttämättä jääneitä varoja. Näitä varoja käytetään tällaisen tapauksen sattuessa vararahastojen perustamiseksi, joiden tarkoituksena on peittää odottamattomia menoja. Mainittu vararahasto ei missään tapauksessa saa nousta yli 100,000 kultafrangin. Ylijäämä tekee ehkä mahdolliseksi alentaa tiedonantojen tilaushintaa korottamatta sopimusvaltioille taattua kappalemäärää; tätä ylijäämää voidaan myöskin käyttää niihin kuluihin, jotka aiheutuvat uuden käännöskielen käytäntöön ottamisesta artiklassa 1 mainittujen lisäksi.

Viimeksimainittua toimenpidettä ei voida toteuttaa muuta kuin liittoon kuuluvien valtioiden ja siirtomaiden yksimielisellä suostumuksella.

Allekirjoituspöytäkirja.

5 päivänä heinäkuuta 1890 tehtyyn sopimukseen liittyvän allekirjoituspöytäkirjan sanamuoto muutetaan seuraavaksi:

Allekirjoittaneet edustajat, kokoontuneina tänä päivänä tekemään tarpeellisia muutoksia sopimukseen ja ohjesääntöön, jotka koskevat tullitariffien julkaisemista varten perustettavaa kansainvälistä liittoa, ovat keskenään vaihtaneet seuraavat selitykset:

1. Liittoon kuuluvien maiden luokittamisesta kansainvälisen toimiston kulujen suorittamista varten maksettavien osuuksien mukaan (sopimuksen artiklat 9, 10 ja 11):

Edustajat selittävät, että sopimukseen liittyvät maat jaetaan seuraaviin luokkiin ja ovat velvolliset ottamaan osaa allamainittujen suhdelukujen mukaan:


    Ensimmäinen luokka.
              Yksikköä
Saksa ...................... 53
Amerikan Yhdysvallat ....... 53
Ranska ..................... 53
Iso-Britannia .............. 53

     Toinen luokka.
Austraalia ................. 36,5
Belgia ..................... 36,5
Kanada ..................... 36,5
Kiina ...................... 21,9
Italia ..................... 36,5
Japani ..................... 21,9
Pakistan ................... 21,9
Alankomaat ................. 21,9
Ruotsi ..................... 21,9
Intia ...................... 36,5
Neuvostoliitto ............. 21,9

    Kolmas luokka.
Argentiina ................. 25
Brasilia ................... 15
Tanska ..................... 15
Espanja .................... 25
Sveitsi .................... 25
Tsekkoslovakia ............. 15
Etelä-Afrikan Liittovaltio.. 25

    Neljäs luokka.
Itävalta ................... 20
Chile ...................... 20
Kolombia ................... 20
Kuuba ...................... 20
Egypti ..................... 12
Suomi ...................... 12
Kreikka .................... 12
Iran ....................... 12
Meksikko ................... 20
Norja ...................... 12
Filippiinit ................ 20
Puola ...................... 12
Portugal ................... 12
Romania .................... 12
Turkki ..................... 12
Venezuela .................. 20
Jugoslavia ................. 12

    Viides luokka.
Bolivia .................... 13
Bulgaria ...................  8
Unkari .....................  8
Peru ....................... 13
Siam .......................  8
Uruguay .................... 13

    Kuudes luokka.
Belgian Kongo ..............  5
Irak .......................  5

    Seitsemäs luokka.
Albania ....................  1
Costa-Rica .................  3
Dominikaaninen Tasavalta ...  3
Eguador ....................  3
Haiti ......................  3
Honduras ...................  3
Libanon ....................  1
Luxemburg ..................  3
Panama .....................  3
Paraguay ...................  3
Syyria .....................  1

Kannatusmaksuosuudet määrätään väliaikaisesti alla olevan taulukon mukaisesti. Nämä kannatusmaksuosuudet tarkistetaan, kun olosuhteet ovat huomattavasti muuttuneet ja joka tapauksessa ennen 31 päivää maaliskuuta 1954.


    Ensimmäinen luokka.
              Maksettava määrä  Tiedonantojen
              kultafrangeissa   kappaleluku,
                        jonka sopimuk-
                        seen liittyvät
                        maat ovat
                        oikeutetut
                        saamaan
Saksa ...................... 26,500         265
Amerikan Yhdysvallat ....... 26,500         265
Ranska ..................... 26,500         265
Iso-Britannia .............. 26,500         265

     Toinen luokka.
Austraalia ................. 18,250         182
Belgia ..................... 18,250         182
Kanada ..................... 18,250         182
Kiina ...................... 10,950         110
Italia ..................... 18,250         182
Japani ..................... 10,950         110
Pakistan ................... 10,950         110
Alankomaat ................. 10,950         110
Ruotsi ..................... 10,950         110
Intia ...................... 18,250         182
Neuvostoliitto ............. 10,950         110

    Kolmas luokka.
Argentiina ................. 12,500         125
Brasilia ...................  7,500         75
Tanska .....................  7,500         75
Espanja .................... 12,500         125
Sveitsi .................... 12,500         125
Tsekkoslovakia ............  7,500         75
Etelä-Afrikan Liittovaltio.. 12,500         125

    Neljäs luokka.
Itävalta ................... 10,000         100
Chile ...................... 10,000         100
Kolombia ................... 10,000         100
Kuuba ...................... 10,000         100
Egypti .....................  6,000         60
Suomi ......................  6,000         60
Kreikka ....................  6,000         60
Iran .......................  6,000         60
Meksikko ................... 10,000         100
Norja ......................  6,000         60
Filippiinit ................ 10,000         100
Puola ......................  6,000         60
Portugal ...................  6,000         60
Romania ....................  6,000         60
Turkki .....................  6,000         60
Venezuela .................. 10,000         100
Jugoslavia .................  6,000         60

    Viides luokka.
Bolivia ....................  6,500         65
Bulgaria ...................  4,000         40
Unkari .....................  4,000         40
Peru .......................  6,500         65
Siam .......................  4,000         40
Uruguay ....................  6,500         65

    Kuudes luokka.
Belgian Kongo ..............  2,500         25
Irak .......................  2,500         25

    Seitsemäs luokka.
Albania ....................   500          5
Costa-Rica .................  1,500         15
Dominikaaninen Tasavalta ...  1,500         15
Eguador ....................  1,500         15
Haiti ......................  1,500         15
Honduras ...................  1,500         15
Libanon ....................   500          5
Luxemburg ..................  1,500         15
Panama .....................  1,500         15
Paraguay ...................  1,500         15
Syyria .....................   500          5

2. Sopimuspuolien maksettavain kannatusmaksujen suorittamisesta:

Edustajat selittivät, että se on toimitettava Brysselissä jokaisen toimintavuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sekä rahalajissa, jolla on laillinen kurssi Belgiassa.

Jos joku sopimuspuolista on Belgian hallituksen sille tekemistä muistutuksista huolimatta laiminlyönyt useamman kuin kahden kannatusmaksuosuutensa suorittamisen, on kansainvälisellä tullitariffitoimistolla oikeus väliaikaisesti keskeyttää julkaisujensa lähettäminen sanotulle sopimuspuolelle.

Tämä pöytäkirja on allekirjoitettavissa Belgian ulkoasiainministeriössä 31 päivään maaliskuuta 1950, mainittu päivä mukaanluettuna.

Mainitusta päivästä alkaen tämä pöytäkirja talletetaan Belgian hallituksen arkistoon.

Tämä pöytäkirja tulee voimaan niiden hallitusten kesken, jotka ovat sen allekirjoittaneet, ilmoittaneet liittymisestään siihen tai lähettäneet ratifioimisasiakirjansa, niin pian kuin kannatusmaksuosuudet, jotka sanottujen hallitusten on vuosittain suoritettava kansainväliselle tullitariffitoimistolle, yhteensä ylittävät puolet tässä sopimuksessa toimistolle vahvistetuista sallituista menoista.

Sen jälkeen kun tämä pöytäkirja on tullut voimaan, valtiot, jotka eivät ole sitä allekirjoittaneet tai jotka ovat allekirjoittaneet sen varauksin, saavat pyynnöstään liittyä siihen. Tästä liittymisestä on tiedoitettava diplomaattista tietä Belgian hallitukselle, jonka puolestaan on ilmoitettava siitä jokaisen muun sopimusvaltion hallitukselle; mainittu liittyminen tulee voimaan 30 päivän kuluttua, sen jälkeen kuin Belgian hallitus on lähettänyt asiaa koskevan ilmoituksensa.

Tehtiin Brysselissä yhtenä kappaleena 16 päivänä joulukuuta 1949.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.