2/1950

Asetus Suomen ja Tsekkoslovakian välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomen ja Tsekkoslovakian välillä on Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1949 allekirjoitettu lentoliikennesopimus ja tämän sopimuksen 12 artiklassa edellytetyt ilmoitukset vaihdettu 19 päivänä tammikuuta 1950, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1950.

Suomen ja Tsekkoslovakian välinen lentoliikennesopimus

Suomen hallitus ja Tsekkoslovakian hallitus,

päätettyään tehdä maidensa välisten mahdollisimman suorien ja nopeiden lentoyhteyksien edistämistä tarkoittavan sopimuksen,

ovat tätä tarkoitusta varten määränneet edustajansa, jotka siihen asianmukaisesti valtuutettuina ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle oheisessa liitteessä luetellut, siinä selitettyjen kansainvälisten siviililentoreittien ja -liikenteen avaamiselle tarpeelliset oikeudet, aloitettiinpa sellainen liikenne heti tai myöhempänä ajankohtana sen sopimuspuolen valinnan mukaan, jolle oikeudet on myönnetty.

2 artikla

a) Kunkin tässä tarkoitetun lentoreitin liikennöiminen on aloitettava heti, kun se sopimuspuoli, jolle liitteessä luetellut oikeudet on myönnetty, on nimennyt lentoliikenneyrityksen kyseessäolevalle reitille.

b) Näin nimetty lentoliikenneyritys voidaan, ennenkuin oikeus tämän sopimuksen tarkoittamaan toimintaan myönnetään, velvoittaa osoittamaan täyttävänsä toisen sopimuspuolen asianomaisten ilmailuviranomaisten vaatimukset niiden lakien ja määräysten mukaisesti, joita siinä maassa tavallisesti sovelletaan.

3 artikla

Liikennöimisoikeudet, jotka jompikumpi sopimuspuoli ehkä aikaisemmin myöntänyt kolmannelle maalle tai sen lentoliikenneyritykselle, ovat edelleen voimassa niinkuin niistä on sovittu.

4 artikla

Diskriminatoristen menettelytapojen ehkäisemiseksi ja kohtelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sovitaan seuraavasta:

a) Kumpikin sopimuspuoli voi määrätä tai sallia määrättävän oikeudenmukaisia ja kohtuullisia maksuja yleisten lentoasemien ja muun maaorganisaation käytöstä. Kumpikin sopimuspuoli suostuu kuitenkin siihen, että nämä maksut eivät saa olla korkeampia, kuin mitä sen omaa kansallisuutta olevilta, samanlaisessa kansainvälisessä liikenteessä toimivilta ilma-aluksilta perittäisiin näiden lentoasemien ja maaorganisaation käytöstä.

b) Polttoaineet, voiteluöljyt ja varaosat, joita toinen sopimuspuoli tai sen kansalaiset tuovat toisen sopimuspuolen alueelle ja jotka on tarkoitettu yksinomaan ensinmainitun sopimuspuolen ilma-aluksissa käytettäviksi, nauttivat siinä maassa, jonka alueelle ne tuodaan, tulleihin ja tarkastusmaksuihin sekä muihin kansallisiin veroihin tai maksuihin nähden kansallisiin ja suosituimman maan lentoliikenneyrityksiin sovellettavaa kohtelua.

c) Liitteessä selitettyjen reittien liikennöimiseen oikeutettujen sopimuspuolten lentoliikenneyritysten siviili-ilma-aluksissa olevat polttoaineet ja voiteluöljyt, varaosat, säännönmukaiset varusteet ja varastot ovat, ilma-aluksen saapuessa toisen sopimuspuolen alueelle tai sen sieltä lähtiessä, vapaat tulleista, tarkastus- ja muista samanluonteisista maksuista, vaikkakin asianomainen ilma-alus käyttää tai kuluttaa näitä tarvikkeita lennoillaan tämän sopimuspuolen alueella.

5 artikla

Lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat, jotka toinen sopimuspuoli on antanut tai hyväksynyt, on toisenkin sopimuspuolen tunnustettava päteviksi liitteessä mainittujen reittien liikennöintiin. Kumpikin sopimuspuoli pidättää kuitenkin itselleen oikeuden olla hyväksymättä oman alueensa yläpuolella tapahtuvia lentoja varten pätevyystodistuksia ja lupakirjoja, jotka sen kansalaisille on myöntänyt jokin muu valtio.

6 artikla

a) Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten saapumista tai lähtöä sekä liikennöimistä ja lentämistä sen alueella, on sovellettava toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen ilma-alukseen.

b) Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ilma-alusten matkustajien, henkilöstön tai tavaran sen alueelle saapumista tai sieltä lähtöä, kuten maahantuloa, selvitystä, siirtolaisuutta, passeja, tulleja ja karanteenia, on noudatettava toisen sopimuspuolen nimeämän lentoliikenneyrityksen matkustajiin, henkilöstöön ja tavaraan nähden ensinmainitun sopimuspuolen alueelle tultaessa, siellä oltaessa tai sieltä poistuttaessa.

7 artikla

Kumpikin sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden kieltää tai peruuttaa toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritykseltä tämän sopimuksen liitteessä määriteltyjen oikeuksien nauttimisen, milloin se ei ole vakuuttunut siitä, että tämä lentoliikenneyritys on toisen sopimuspuolen kansalaisten olennaisesti omistama ja tehokkaasti valvoma tai milloin lentoliikenneyritys ei noudata niitä lakeja ja määräyksiä, joihin 6 artiklassa viitataan, tai muuten ei täytä tämän sopimuksen ja sen liitteen määräyksiä.

8 artikla

Tämän sopimuksen tai sen liitteen tulkintaa tai soveltamista koskeva sopimuspuolten välinen erimielisyys, jota ei saada ratkaistuksi välittömillä neuvotteluilla, on alistettava neuvoa-antavalle kolmijäseniselle välitystuomioistuimelle, johon kummankin sopimuspuolen on nimettävä yksi edustaja yhden kuukauden kuluessa välitystuomiomenettelyn pyytämisestä ja jonka kolmannesta jäsenestä on sovittava kolmen kuukauden kuluessa välitystuomiomenettelyn pyytämisestä. Jollei kolmannesta välitystuomarista tässä määräajassa sovita, on paikalle nimitettävä henkilö, jonka ICAO:n neuvoston puheenjohtaja tehtävään osoittaa ICAO:n vallitsevan käytäntönsä mukaan ylläpitämästä välitystuomarikunnasta. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan annettua päätöstä.

9 artikla

Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää suotavana muuttaa oheisessa liitteessä esitettyjä reittejä tai ehtoja, sopimuspuoli voi pyytää neuvotteluja molempien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten kesken ja on neuvottelut aloitettava kuudenkymmenen päivän kuluessa neuvottelupyynnön esittämisestä. Jos nämä viranomaiset keskenään sopivat liitettä koskevista uusista tai tarkistetuista ehdoista, heidän asiaa koskevat suosituksensa tulevat voimaan, kun ne on vahvistettu diplomaattisella noottienvaihdolla.

10 artikla

Tämä sopimus ja kaikki siihen liittyvät välipuheet on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

11 artikla

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle aikovansa purkaa tämän sopimuksen. Tällainen irtisanominen tulee voimaan kaksitoista kuukautta sen jälkeen kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut siitä ilmoituksen, ellei mainittua ilmoitusta peruuteta yhteisestä päätöksestä ennen tämän määräajan päättymistä.

12 artikla

Tämän sopimuksen ja sen liitteen määräyksiä sovellettakoon allekirjoituspäivästä lukien. Sopimus tulee voimaan heti kun sopimuspuolet kirjallisesti ovat ilmoittaneet toisilleen sen hyväksymisestä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat varustaneet tämän sopimuksen nimikirjoituksillaan.

Tehty kahtena kappaleena englanninkielellä Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1949.

Liite

Kohta I

Tsekkoslovakian hallitus myöntää vastavuoroisuuden pohjalla Suomen hallituksen nimeämälle lentoliikenneyritykselle oikeuden liikennöidä seuraavaa reittiä:

Helsinki - jonkin tai joidenkin seuraavassa mainittujen välilaskupaikkojen kautta: Tukholma, Kööpenhamina, Berliini, Varsova-Praha, sekä edelleen sieltä Wieniin tai Budapestiin, molempiin suuntiin.

Nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnetään:

Oikeus Tsekkoslovakian alueelta ottaa kansainväliseen liikenteeseen matkustajia, tavaraa ja postia, määrämaana Suomi tai muut maat;

oikeus jättää Tshekkoslovakian alueelle kansainvälisessä liikenteessä Suomesta tai muista maista lähtöisin olevia matkustajia, tavaraa ja postia.

Kohta II

Suomen hallitus myöntää vastavuoroisuuden nojalla Tshekkoslovakian hallituksen nimeämälle lentoliikenneyritykselle oikeuden liikennöidä seuraavaa reittiä:

Praha - jonkin tai joidenkin seuraavassa mainittujen välilaskupaikkojen kautta: Varsova, Berliini, Kööpenhamina, Tukholma-Helsinki-(Leningrad), molempiin suuntiin.

Nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnetään:

Oikeus Suomen alueelta ottaa kansainväliseen liikenteeseen matkustajia, tavaraa ja postia, määrämaana Tshekkoslovakia tai muut maat;

oikeus jättää Suomen alueelle kansainvälisessä liikenteessä Tshekkoslovakiasta tai muista maista lähtöisin olevia matkustajia, tavaraa tai postia.

Kohta III

Sopimuspuolet sopivat, että:

a) Suomen ja Tsekkoslovakian nimeämien lentoliikenneyritysten tarjoamien ilmakuljetusten tulee mahdollisimman läheisesti vastata yleisön tällaiselle kuljetukselle asettamia vaatimuksia.

b) Kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen on pääreiteillä harjoittamassaan liikenteessä otettava huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyrityksen edut siten, ettei viimeksi mainitun liikennöimistä samalla reitillä tai sen osalla aiheettomasti vaikeuteta.

c) Nimettyjen lentoliikenneyritysten harjoittaman liikenteen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen, joka vastaa lentoliikenneyrityksen kotimaan ja reitin päätemaan välillä esiintyvää tarvetta.

d) Oikeutta kansainvälisessä liikenteessä ottaa kuormaa kolmannesta maasta tai jättää sitä sinne tässä liitteessä määritellyissä paikoissa ja reiteillä, on sovellettava sopusoinnussa molempien sopimuspuolten hyväksymien terveen kehityksen yleisperiaatteiden kanssa ja sellaisin ehdoin, että kapasiteetti on suhteellinen

1) liikennetarpeeseen lähtömaan ja määrämaan välillä,

2) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin ja

3) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon, missä määrin paikallinen ja alueellinen lentoliikenne pystyy tyydyttämään esiintyvän liikennetarpeen.

Kohta IV

Kuljetusmaksujen määräämisen tulee tapahtua kohtuutta noudattaen ja ottaen huomioon kaikki asiaankuluvat tekijät, kuten toimintakustannukset, kohtuullinen voitto ja kunkin reitin luonne.

Kohta V

Liikennekapasiteetti kummankin maan lentoliikenneyritysten liikennöimillä reittiosuuksilla määrätään kyseessä olevien yritysten keskeisillä välittömillä neuvotteluilla ja tarkistetaan ajoittain liikenteen vaatimusten mukaan.

Kohta VI

Jokainen IV ja V kohdan määräysten mukainen sopimus on molempien maiden asianomaisten ilmailuviranomaisten hyväksyttävä.

Mikäli lentoliikenneyritykset eivät pääsisi yksimielisyyteen kuljetusmaksuista tai kapasiteetin määrittelystä, sopimuspuolten asianomaisten ilmailuviranomaisten on pyrittävä saamaan aikaan tyydyttävä sopimus.

Viimeisenä keinona turvauduttakoon välitystuomiomenettelyyn, niinkuin siitä tämän sopimuksen 8 artiklassa määrätään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.