1/1950

Asetus lääkeaineiden kansainväliseen valvontaan saattamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomi 31 päivänä lokakuuta 1949 on yhtynyt Pariisissa 19 päivänä marraskuuta 1948 allekirjoitettuun pöytäkirjaan sellaisten lääkeaineiden kansainväliseen valvontaan saattamisesta, joita huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstelemistä tarkoittava, 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehty, Lake Successissa 11 päivänä joulukuuta 1946 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutettu yleissopimus ei koske, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu Pariisissa 19 päivänä marraskuuta 1948 allekirjoitettu pöytäkirja on voimassa niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1950.

PÖYTÄKIRJA sellaisten lääkeaineiden kansainväliseen valvontaan saattamisesta, joita huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstelemistä tarkoittava, 13.7.1931 tehty, Lake Successissa 11.12.1946 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutettu yleissopimus ei koske

Johdanto

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot,

ottaen huomioon, että uudenaikaisen kemian ja farmakologian kehitys on johtanut uusien, erikoisesti synteettisten lääkeaineiden keksimiseen, jotka voivat aiheuttaa myrkyn himoa, mutta joita huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstelemistä tarkoittava, 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehty, Lake Successissa 11 päivänä joulukuuta 1946 allekirjoitetulla pöytäkirjalla muutettu yleissopimus ei koske,

haluten täydentää mainitun yleissopimuksen määräyksiä saattamalla nämä lääkeaineet sekä sellaiset valmisteet ja yhdistykset, jotka sisältävät näitä lääkeaineita, valvonnan alaisiksi rajoittamalla kansainvälisellä sopimuksella niiden valmistuksen maailman lääkinnöllisen ja tieteellisen tarpeen vaatimaan määrään ja säännöstelemällä niiden kaupan,

käsittäen tämän kansainvälisen sopimuksen yleismaailmallisen soveltamisen ja sen mahdollisimman pikaisen voimaan saattamisen tärkeyden,

ovat päättäneet tässä mielessä laatia Pöytäkirjan ja ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

I luku

Valvonta

1 artikla

1. Tähän Pöytäkirjaan osallistunut valtio, jonka mielestä jokin lääkeaine, jota käytetään tai voidaan käyttää lääkinnöllisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin ja johon 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehtyä yleissopimusta ei sovelleta, voi aiheuttaa samanlaista väärinkäyttöä ja tuottaa samanlaisia haitallisia seurauksia kuin mainitun yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa luetellut lääkeaineet, tulee lähettää siitä ilmoitus kaikkine hallussaan olevine asiaa valaisevine tietoineen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee lähettää se välittömästi toisille tähän Pöytäkirjaan osallistuneille valtioille, Talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnalle ja Maailman terveysjärjestölle.

2. Jos Maailman terveysjärjestö toteaa, että kysymyksessä oleva lääkeaine voi joko sellaisenaan tai muunnettuna toiseksi aineeksi aiheuttaa myrkyn himoa, tämän järjestön tulee päättää, onko ainetta käsiteltävä:

a) vuoden 1931 huumausainesopimuksen 1 artiklan 2 kohdan I ryhmässä lueteltuja lääkeaineita koskevan säännöstelyn mukaisesti, tai

b) vuoden 1931 huumausainesopimuksen 1 artiklan 2 kohdan II ryhmässä lueteltuja lääkeaineita koskevan säännöstelyn mukaisesti.

3. Jokainen edellisen kohdan mukaisesti tehty päätös tai toteaminen on viipymättä ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka tulee ilmoittaa siitä välittömästi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille tähän Pöytäkirjaan osallistuneille valtioille, huumausainetoimikunnalle ja pysyvälle keskuskomitealle.

4. Saatuaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriltä ilmoituksen edellä mainitun 2 kohdan a) tai b) momentin mukaisesta päätöksestä, tähän Pöytäkirjaan osallistuneet valtiot soveltavat kysymyksessä oleviin lääkeaineisiin vuoden 1931 yleissopimuksen määräämää säännöstelyä.

2 artikla

Saatuaan tämän Pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriltä tulee huumausainetoimikunnan mahdollisimman pian harkita, pitäisikö vuoden 1931 yleissopimuksen 1 artiklan 2 kohdan I ryhmässä lueteltuihin aineihin sovellettavia toimenpiteitä väliaikaisesti soveltaa kysymyksessä olevaan aineeseen siksi kunnes ilmoitus Maailman terveysjärjestön päätöksestä tai toteamisesta on saapunut. Jos huumausainetoimikunta päättää, että sellaisiin toimenpiteisiin pitäisi väliaikaisesti ryhtyä, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tulee viipymättä ilmoittaa mainitusta päätöksestä tähän Pöytäkirjaan osallistuneille valtioille, Maailman terveysjärjestölle ja pysyvälle keskuskomitealle. Mainittuja toimenpiteitä on senjälkeen väliaikaisesti sovellettava kysymyksessä olevaan aineeseen.

3 artikla

Tämän Pöytäkirjan 1 artiklan tai 2 artiklan mukainen päätös tai toteaminen voidaan tarkistaa myöhempien kokemusten perusteella tässä luvussa edellytetyn menettelyn mukaisesti.

II luku

Yleiset määräykset

4 artikla

Tätä Pöytäkirjaa ei sovelleta 19 päivänä helmikuuta 1925 Genèvessä allekirjoitetun vahingollisia lääkeaineita koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan tarkoittamaan raakaan opiumiin, lääkinnölliseen opiumiin, kokalehteen eikä intialaiseen hamppuun, eikä Haagissa 23 päivänä tammikuuta 1912 allekirjoitetun kansainvälisen opium-yleissopimuksen II luvun tarkoittamaan opiumiin.

5 artikla

1. Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, on avoinna allekirjoittamista tai hyväksymistä varten jokaiselle Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenelle ja myös jokaiselle Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomalle valtiolle, jolle Talous- ja sosiaalineuvosto on lähettänyt osallistumiskehoituksen.

2. Jokainen tällainen valtio voi:

a) allekirjoittaa ilman hyväksymisen varausta;

b) allekirjoittaa hyväksymisen varauksella, jota seuraa yhtyminen; tai

c) yhtyä.

Yhtyminen suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

6 artikla

Tämä Pöytäkirja tulee voimaan kolmekymmentä päivää sen jälkeen kun kaksikymmentäviisi tai useampia valtioita on allekirjoittanut sen varauksetta tai yhtynyt siihen 5 artiklan mukaisesti, sillä ehdolla, että näihin valtioihin kuuluu viisi seuraavista: Alankomaat, Amerikan Yhdysvallat, Jugoslavia, Kiina, Puola, Ranska, Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitto, Sveitsi, Tsekkoslovakia, Turkki, Yhdistynyt Kuningaskunta.

7 artikla

Valtio, joka on allekirjoittanut tämän Pöytäkirjan ilman hyväksymisen varausta tai on yhtynyt siihen 5 artiklan mukaisesti, tulee osalliseksi tähän Pöytäkirjaan sen tullessa voimaan tai kolmenkymmenen päivän kuluttua allekirjoittamisesta tai yhtymisestä, jos se on suoritettu Pöytäkirjan tultua voimaan.

8 artikla

Jokainen valtio voi allekirjoittaessaan tai tallettaessaan virallisen yhtymisasiakirjansa tai sen jälkeenkin selittää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella, että tämän Pöytäkirjan määräykset ulotetaan koskemaan kaikkia tai joitakin niistä alueista, joista kysymyksessä olevalla valtiolla on kansainvälinen vastuu, ja tämän Pöytäkirjan määräykset ulotetaan koskemaan ilmoituksessa mainittua aluetta tai alueita kolmenkymmenen päivän kuluttua sen jälkeen kun Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on saanut mainitun ilmoituksen.

9 artikla

Viiden vuoden kuluttua tämän Pöytäkirjan voimaan tulosta jokainen tähän Pöytäkirjaan osallistunut valtio voi omasta tai minkä tahansa sellaisen alueen puolesta, josta sillä on kansainvälinen vastuu, irtisanoa tämän Pöytäkirjan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille talletetulla asiakirjalla.

Jos pääsihteeri on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen jonkin vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä taikka sitä ennen, irtisanominen tulee voimaan seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä ja jos irtisanomisilmoitus on vastaanotettu heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen, sillä on sama vaikutus kuin jos se olisi vastaanotettu seuraavan vuoden heinäkuun ensimmäisenä päivänä taikka sitä ennen.

10 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuille valtioille edellämainittujen artiklojen mukaisesti vastaanotetut allekirjoitukset ja yhtymiset, sekä kaikki 8 ja 9 artiklan mukaisesti vastaanotetut ilmoitukset.

11 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri rekisteröi tämän Pöytäkirjan sen voimaantulopäivänä.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän Pöytäkirjan kukin hallituksensa puolesta.

Tehty Pariisissa yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan yhtenä ainoana kappaleena, joka säilytetään Yhdistyneiden Kansakuntien arkistossa ja josta oikeaksi todistetut jäljennökset toimitetaan kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille, 5 ja 6 artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.