40/1949

Asetus Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1920 hyväksymän, korvausta aluksen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään, että Kansainvälisen työjärjestön yleisen konferenssin vuonna 1920 hyväksymä sopimus, joka koskee korvausta aluksen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä, tulee Suomessa voimaan, niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1949.

Sopimus, joka koskee korvausta aluksen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

jonka Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvosto on kokoonkutsunut Genuaan 15 päiväksi kesäkuuta 1920, ja

joka on päättänyt hyväksyä erinäisiä esityksiä, jotka koskevat "merimiestyötä koskevien työsopimusten valvontaa, merimiesten työnvälitystä sekä Washingtonissa viime marraskuussa työttömyydestä ja työttömyysvakuutuksesta hyväksyttyjen sopimuksen ja suositusten soveltamista merimiehiin", mikä kysymys on toisena kohtana Genuan konferenssin päiväjärjestyksessä, sekä

määrännyt, että nämä esitykset laaditaan kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioitten ratifioitavaksi Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräysten mukaisesti seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on oleva "Sopimus työttömyyskorvauksesta (haaksirikon johdosta), 1920":

1 Artikla.

Sanalla "merimies" ymmärretään tässä sopimuksessa kaikkia merenkulkuun käytetyillä aluksilla työskenteleviä henkilöitä.

Sanalla "alus" ymmärretään tässä sopimuksessa kaikenlaatuisia merenkulkuun käytettyjä laivoja ja veneitä, olivatpa ne julkista tai yksityistä omaisuutta, sota-aluksia lukuunottamatta.

2 Artikla.

Haaksirikon sattuessa on laivanvarustaja tai sen henkilö, jonka kanssa merimies on tehnyt sopimuksen palveluksesta laivalla, velvollinen suorittamaan jokaiselle laivalla työssä olevalle merimiehelle korvauksen sellaisen haaksirikon aiheuttamasta työttömyydestä.

Tätä korvausta suoritettakoon kaikilta niiltä päiviltä, jotka merimies todella on työttömänä, sama määrä, mikä sopimuksessa on määrätty palkaksi sopimusajalta. Tämän sopimuksen mukaan kullekin merimiehelle suoritettavan korvauksen kokonaismäärä voidaan rajoittaa olemaan korkeintaan kahden kuukauden palkka.

3 Artikla.

Merimiehillä tulee olla samat lailliset keinot sellaisten korvausten saamiseen, kuin palvelusajan kuluessa ansaittujen maksamatta olevien palkkojen saamiseen.

4 Artikla.

Jokainen Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, sitoutuu soveltamaan sitä myös siirto-, suojelus- ja alusmaihinsa, joilla ei ole täydellistä itsehallintoa, kuitenkin sillä edellytyksellä:

a) ettei sen määräysten soveltaminen paikallisten olosuhteitten vuoksi ole mahdotonta;

b) että sopimukseen voidaan tehdä sellaisia muutoksia, jotka ovat välttämättömät sen määräysten sovelluttamiseksi paikallisiin olosuhteisiin.

Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava Kansainväliselle työtoimistolle toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt niihin siirto-, suojelus- ja alusmaihinsa nähden, joilla ei ole täydellistä itsehallintoa.

5 Artikla.

Tämän sopimuksen virallisesta Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräysten mukaisesta ratifioimisesta on tehtävä ilmoitus rekisteröimistä varten Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

6 Artikla.

Niin pian kuin Kansainvälisessä työtoimistossa on rekisteröity kahden Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioimisilmoitukset, on Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan ilmoitettava siitä kaikille Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille.

7 Artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja on antanut sellaisen ilmoituksen kuin edellisessä artiklassa on mainittu, mutta se on sitova ainoastaan niihin jäsenvaltioihin nähden, joiden ratifioiminen on rekisteröity Kansainvälisessä työtoimistossa. Tämän jälkeen sopimus astuu voimaan jokaiseen muuhun jäsenvaltioon nähden silloin kun sen ratifiointi on rekisteröity Kansainvälisessä työtoimistossa.

8 Artikla.

Seitsemännessä artiklassa säädetyt rajoitukset huomioonottaen on jokainen jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, velvollinen saattamaan sen määräykset voimaan viimeistään heinäkuun 1 päivänä 1922, sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden määräysten noudattamiseksi.

9 Artikla.

Jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, olkoon oikeutettu siitä luopumaan viiden vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin sopimus ensin astui voimaan, tekemällä ilmoituksen Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröimistä varten. Tällainen luopuminen älköön astuko voimaan ennenkuin vuosi on kulunut siitä, jolloin kansainvälinen työtoimisto rekisteröi sitä koskevan ilmoituksen.

10 Artikla.

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston tulee ainakin kerran kymmenessä vuodessa antaa yleiselle konferenssille selostus sopimuksen soveltamisesta sekä harkita, onko aihetta ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys muutoksista tai uudistuksista tähän sopimukseen.

11 Artikla.

Tämän sopimuksen englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat kumpikin alkuperäisiä tekstejä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.