29/1949

Alkuperäinen sopimus: 30/1938

PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1928 Genèvessä tehtyä taloustilastoja koskevaa kansainvälistä sopimusta.

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, siihen katsoen, että 14 päivänä joulukuuta 1928 Genèvessä tehdyssä taloustilastoja koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa Kansainliitolle oli uskottu eräitä velvollisuuksia ja tehtäviä, joiden jatkuvasta suorittamisesta Kansainliiton lakkauttamisen jälkeen on välttämätöntä huolehtia, ja pitäen tarkoituksenmukaisena, että näitä velvollisuuksia ja tehtäviä tästä lähtien hoitavat Yhdistyneet Kansakunnat, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan täysin lainvoimaisiksi ja päteviksi Pöytäkirjan liitteessä esitetyt muutokset sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

Pääsihteeri laatii tämän Pöytäkirjan mukaisesti uudistetun sopimuksen tekstin ja lähettää jäljennökset näin muutetusta tekstistä tiedoksi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten hallituksille sekä jokaisen valtion hallitukselle, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta jolle tämän Pöytäkirjan allekirjoittaminen tai hyväksyminen on avoinna. Samoin hän kehoittaa edellä mainitun sopimuksen osallisia soveltamaan tällä Pöytäkirjalla muutettua sopimustekstiä niin pian kuin muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka nuo osalliset eivät olisi liittyneet tähän Pöytäkirjaan.

3 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallisena 14 päivänä joulukuuta 1928 tehdyssä taloustilastoja koskevassa kansainvälisessä sopimuksessa ja jolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä Pöytäkirjasta.

4 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varusta;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymisen varauksella, jota seuraa hyväksyminen;

c) yhtymällä siihen.

Yhtyminen suoritetaan tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

5 artikla

Tämä Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jolloin kaksi tai useampia valtioita on tullut osallisiksi tähän Pöytäkirjaan.

Tämän Pöytäkirjan liitteeseen sisältyvät muutokset tulevat voimaan kun viisitoista valtiota on osallistunut tähän Pöytäkirjaan, joten siis jokainen valtio, joka liittyy sopimukseen sen jälkeen kun siihen tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan, on osallisena täten muutetussa sopimuksessa.

6 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerillä on valtuus kirjata Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan 1 kappaleen sekä tämän soveltamista koskevan yleiskokouksen hyväksymän ohjesäännön mukaisesti tämä Pöytäkirja sekä tällä Pöytäkirjalla sopimukseen tehdyt muutokset niiden asianomaisina voimaantulopäivänä sekä julkaista Pöytäkirja ja muutettu sopimus mahdollisimman pian sen kirjaamisen jälkeen.

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska sopimus, jota muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, on ainoastaan englannin- ja ranskankielinen, ovat liitteen englannin- ja ranskankieliset tekstit yhtä todistusvoimaiset, espanjan-, kiinan- ja venäjänkieliset tekstit taas ovat käännöksiä. Pääsihteeri lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen Pöytäkirjasta liitteineen kaikille niille valtioille, jotka ovat osallisina 14 päivänä joulukuuta 1928 tehdyssä taloustilastoja koskevassa sopimuksessa sekä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat varustaneet tämän Pöytäkirjan nimikirjoituksillaan, kuhunkin niistä liittyvän merkinnän osoittamana päivänä.

TEHTY Pariisissa 9 päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan.

LIITE 14.12.1928 tehtyyn muutospöytäkirjaan.

2 artikla, osa III (A): Sanat "Kansainvälisen Maatalousinstituutin" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien Maatalous- ja Elintarvikejärjestön".

8 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"Niiden erikoistehtävien lisäksi, jotka tämän sopimuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen määräysten nojalla on uskottu Talous- ja sosiaalineuvostolle, saattaa Talous- ja sosiaalineuvosto tehdä ehdotuksia, jotka sen mielestä ovat omiaan parantamaan tai kehittämään yleissopimuksessa eri tilastohaarojen suhteen määrättyjä periaatteita ja menetelmiä. Samoin se saattaa esittää mielipiteensä muista samantapaisista tilastohaaroista, joissa kansainvälinen yhdenmukaisuus näyttää suoravalta ja mahdolliselta saada aikaan. Samassa tarkoituksessa on sen asiana tutkia kaikkia ehdotuksia, joita jonkun korkean sopimuspuolen hallitus saattaa sen harkittaviksi alistaa.

Talous- ja sosiaalineuvostoa pyydetään, jos vähintään puolet tähän yleissopimukseen osallistuneista esittää sensuuntaisen toivomuksen, kutsumaan koolle neuvottelukokouksen tarkistamaan ja, jos tarpeelliseksi havaitaan, laajentamaan tätä sopimusta."

10 artikla: Sen 1 kohdassa korvataan sanat "8 artiklassa mainitulle asiantuntijakomitealle" sanoilla "Talous- ja sosiaalineuvostolle".

2 kohdassa korvataan sana "komitea" sanalla "neuvosto".

11 artikla tulee kuuluman seuraavasti:

"Kukin korkea sopimuspuoli voi allekirjoitus-, ratifioimis- tai yhtymistilaisuudessa ilmoittaa, ettei tämän sopimuksen hyväksyminen tuota sille mitään velvoitusta, mitä tulee kaikkiin tai eräisiin sen siirto-, suojelus- tai merentakaisiin maihin tai sen yliherruudessa tai huollossa oleviin alueihin: tässä tapauksessa yleissopimusta ei sovelleta sellaisessa ilmoituksessa mainittuihin alueihin.

Kukin korkea sopimuspuoli voi myöhemmin ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille aikovansa soveltaa tätä sopimusta kaikkiin tai eräisiin alueihinsa, joita sen edellisessä kappaleessa mainittu ilmoitus on koskenut. Tässä tapauksessa sopimusta sovelletaan ilmoituksella mainittuihin alueihin vuoden kuluttua siitä, kun ilmoitus on Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille saapunut.

Samoin kukin korkea sopimuspuoli saattaa milloin tahansa 16 artiklassa mainitun 5 vuoden määräajan kuluttua ilmoittaa aikovansa lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen kaikkiin tai eräisiin siirto- tai suojelusmaihinsa tahi merentakaisiin alueihinsa taikka yliherruudessaan tai huollossaan oleviin alueihin; tässä tapauksessa sopimusta lakataan soveltamasta tällaisessa ilmoituksessa mainittuihin alueihin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on saanut ilmoituksen.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri tiedoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja kaikille Yhdistyneihin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille hän on lähettänyt kappaleen tätä sopimusta, ne ilmoitukset ja tiedonannot, jotka hän on tämän artiklan nojalla saanut."

12 artikla: Sen 2 kohta tulee kuulumaan seuraavasti:

"Tämä sopimus on ratifioitava. Tämän sopimuksen muuttamiseksi Pariisissa allekirjoitetun Pöytäkirjan voimaantulosta lähtien ratifioimiskirjat on lähetettävä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden saannista kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille hän on lähettänyt kappaleen tätä sopimusta."

13 artikla tulee kuulumaan seuraavasti:

"Tämän sopimuksen muuttamista varten Pariisissa allekirjoitetun Pöytäkirjan voimaantulosta lähtien voi tähän sopimukseen yhtyä jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai jokainen Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumaton valtio, jolle Talous- ja sosiaalineuvosto päättää virallisesti lähettää tämän sopimuksen.

Yhtymiskirjat on lähetettävä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka tiedoittaa niiden saapumisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä niille Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomille valtioille, joille hän on lähettänyt kappaleen tätä sopimusta."

15 artikla: Sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri".

16 artikla: Sen 1 kohdassa korvataan sanat "Kansainliiton pääsihteerille" sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri" ja sanat "Kansainliiton jäseneen" sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien jäseneen".

Artiklan 2 kohta tulee kuulumaan seuraavasti:

"Pääsihteerin tulee saattaa irtisanonta kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten ja niiden Yhdistyneisiin Kansakuntiin kuulumattomien valtioiden tietoon, joille pääsihteeri on lähettänyt kappaleen tätä sopimusta."

3 kohdassa korvataan sanat "Kansainliiton jäsenten" sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten".

17 artikla: Sen 2 kappale tulee kuulumaan seuraavasti: "Niiden maiden hallitukset, jotka 13 artiklan mukaisesti haluavat yhtyä sopimukseen, mutta jotka tahtovat tehdä erinäisiä varaumia sopimuksen soveltamiseen nähden, voivat siitä ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Tämän tulee saattaa nämä varaumat viipymättä kaikkien tähän sopimukseen osallistuneiden tietoon tiedustellen samalla, onko näillä mitään huomautuksia esitettävänään. Jos kuuden kuukauden kuluessa tästä tiedonannosta mikään maa ei ole tehnyt huomautusta, katsotaan kysymyksessä oleva varauma hyväksytyksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.