5/1949

Suomen ja Alankomaiden välinen lentoliikennesopimus.

Suomen ja Alankomaiden hallitukset, haluten edistää Suomen ja Alankomaiden välistä siviililentoliikennettä ja pitäen silmällä Kansainvälisessä siviili-ilmailukonferenssissa Chicagossa 7 päivänä joulukuuta 1944 allekirjoitettua päätöslauselmaa yleiskaavan omaksumisesta väliaikaisia lentoreittejä ja -liikennettä koskeville sopimuksille, solmivat täten asianomaisten alueidensa välistä aikataulunmukaista lentoliikennettä koskevan seuraavan sopimuksen, joka sisältää jälempänä olevat määräykset:

1 ARTIKLA

Kumpikin sopimuspuoli myöntää toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen liitteessä selitetyn laajuiset oikeudet siinä esitetyn lentoliikenteen avaamiseen.

2 ARTIKLA

Kunkin tässä tarkoitetun lentoreitin liikennöiminen on aloitettava heti kun se sopimuspuoli, jolle 1 artiklassa on myönnetty oikeus nimetä lentoliikenneyritykset kyseessäolevalle reitille, on myöntänyt jollekin lentoliikenneyritykselle liikennöimisluvan tätä reittiä varten. Oikeudet myöntävän sopimuspuolen on, 7 artikla huomioonottaen, viivytyksettä myönnettävä asiaankuuluva liikennöimislupa kyseessä olevalle yritykselle, edellyttäen, että näin nimetyt lentoliikenneyritykset voidaan, ennenkuin oikeus tämän sopimuksen tarkoittamaan toimintaan myönnetään, velvoittaa osoittamaan täyttävänsä oikeudetmyöntävän maan asianomaisen ilmailuviranomaisen vaatimukset niiden lakien ja määräysten mukaisesti, joita tämä viranomainen normaalisti soveltaa.

3 ARTIKLA

Liikennöimisoikeudet, jotka jompikumpi sopimuspuoli ehkä on aikaisemmin myöntänyt jollekin muulle valtiolle tai sen lentoliikenneyritykselle, ovat edelleen voimassa niinkuin niistä on sovittu.

4 ARTIKLA

Diskriminatoristen menettelytapojen ehkäisemiseksi ja kohtelun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sovitaan seuraavasta:

a) Kumpikin sopimuspuoli voi määrätä tai sallia määrättävän oikeudenmukaisia ja kohtuullisia maksuja yleisten lentoasemien ja muun maaorganisaation käytöstä. Kumpikin sopimuspuoli suostuu kuitenkin siihen, että nämä maksut eivät saa olla korkeampia, kuin mitä sen omaa kansallisuutta olevilta ja samanlaisessa kansainvälisessä liikenteessä toimivilta ilma-aluksilta perittäisiin näiden lentoasemien ja maaorganisation käytöstä.

b) Polttoaineet, voiteluöljyt ja varaosat, joita toinen sopimuspuoli tai sen kansalaiset tuovat toisen sopimuspuolen alueelle tai joita otetaan siellä ilma-alukseen ja jotka on tarkoitettu yksinomaan ensinmainitun sopimuspuolen lentoliikenneyritysten ilma-aluksissa käytettäviksi, nauttivat siinä maassa, jonka alueelle ne tuodaan, tulleihin ja tarkastusmaksuihin sekä muihin kansallisiin veroihin tai maksuihin nähden kansallisiin ja suosituimman maan lentoliikenneyrityksiin sovellettavaa kohtelua.

c) Liitteessä selitettyjen reittien liikennöimiseen oikeutetun toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten siviili-ilma-aluksessa olevat polttoaineet, voiteluöljyt, varaosat, säännönmukaiset varusteet ja varastot ovat ilma-aluksen saapuessa toisen sopimuspuolen alueelle tai sen sieltä lähtiessä vapaat tulleista, tarkastusmaksuista ja muista samanluonteisista veroista tai maksuista, vaikkakin asianomainen ilma-alus käyttää tai kuluttaa näitä tarvikkeita lennoillaan tämän sopimuspuolen alueella.

d) Näin vapautetut tavarat voidaan purkaa ainoastaan toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten suostumuksella. Nämä maasta jälleenvietävät tavarat on pidettävä jälleenvientiin asti tullivalvonnan alaisina.

5 ARTIKLA

Lentokelpoisuus- ja pätevyystodistukset sekä lupakirjat, jotka toinen sopimuspuoli on antanut tai hyväksynyt, on toisenkin sopimuspuolen tunnustettava päteviksi liitteessä mainittujen reittien liikennöintiin. Kumpikin sopimuspuoli pidättää kuitenkin itselleen oikeuden olla hyväksymättä oman alueensa yläpuolella tapahtuvia lentoja varten pätevyystodistuksia ja lupakirjoja, jotka sen kansalaiselle on myöntänyt jokin muu valtio.

6 ARTIKLA

a) Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma-alusten saapumista tai lähtöä sekä liikennöimistä ja lentämistä sen alueella, on sovellettava toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten käyttämiin ilma-aluksiin kansallisuudesta riippumatta ja tällaisten ilma-alusten on noudatettava niitä saapuessaan ensinmainitun sopimuspuolen alueelle, lähtiessään sieltä tai ollessaan sen alueella.

b) Niitä toisen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ilma-alusten matkustajien, henkilöstön tai tavaran sen alueelle saapumista tai sieltä lähtöä, kuten maahantuloa, selvitystä, siirtolaisuutta, passeja, tulleja ja karanteenia, on noudatettava toisen sopimuspuolen nimeämien lentoliikenneyritysten käyttämien ilma-alusten matkustajiin, henkilöstöön ja tavaraan nähden ensinmainitun sopimuspuolen alueelle tultaessa, siellä oltaessa tai sieltä poistuttaessa.

7 ARTIKLA

Kumpikin sopimuspuoli pidättää itselleen oikeuden kieltää tai peruuttaa toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä tämän sopimuksen liitteessä määriteltyjen oikeuksien nauttimisen, milloin se ei ole vakuuttunut siitä, että se on toisen sopimuspuolen kansalaisten olennaisesti omistama ja heidän tehokkaasti valvoma, tai milloin toisen sopimuspuolen nimeämä lentoliikenneyritys ei noudata sopimuksen 6 artiklan mukaisesti sen sopimuspuolen lakeja ja määräyksiä, jonka yläpuolella se liikennöi tai ei täytä sopimuksen ja sen liitteen mukaisia velvollisuuksiaan.

8 ARTIKLA

Tämä sopimus ja kaikki siihen liittyvät välipuheet on rekisteröitävä Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

9 ARTIKLA

Jos jompikumpi sopimuspuoli pitää oheisessa liitteessä esitettyjen reittien tai ehtojen muuttamista suotavana, se voi pyytää neuvotteluja molempien sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten kesken, ja neuvottelut on aloitettava kuudenkymmenen päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos nämä viranomaiset keskenään sopivat liitettä koskevista uusista tai tarkistetuista reiteistä tai ehdoista, heidän asiaa koskevat suosituksensa tulevat voimaan, kun ne on vahvistettu diplomaattisella noottienvaihdolla.

10 ARTIKLA

Tämän sopimuksen tai sen liitteen tulkintaa tai soveltamista koskeva sopimuspuolten välinen erimielisyys, jota ei saada ratkaistuksi välitöntä neuvottelutietä, siirrettäköön Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön neuvoston ratkaistavaksi, elleivät sopimuspuolet sovi erimielisyyden ratkaisemisesta siten, että se siirretään sopimuspuolten sopimalle välitysoikeudelle tai jollekin henkilölle tai järjestölle. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan annettua päätöstä.

11 ARTIKLA

Kumpikin sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa toiselle aikovansa purkaa tämän sopimuksen. Tällaisesta ilmoituksesta on samanaikaisesti tiedoitettava Kansainväliselle siviili-ilmailujärjestölle. Jos tällainen ilmoitus tehdään, lakkaa sopimuksen voimassaolo kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen ellei irtisanomisilmoitusta peruuteta sopimuspuolten yhteisestä päätöksestä ennen tämän määräajan päättymistä. Ellei toinen sopimuspuoli tunnusta vastaanottaneensa ilmoitusta, se katsotaan vastaanotetuksi 14 päivää sen jälkeen kun Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö on sen saanut.

12 ARTIKLA

Tämä sopimus, sen liitteen määräykset mukaanluettuina, tulee voimaan 30 päivänä allekirjoittamispäivästä lukien. Tämän vakuudeksi me, hallitustemme siihen asianmukaisesti valtuuttamina, olemme allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena englannin kielellä Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1949.

Liite

Osa I

Alankomaiden hallitus myöntää Suomen hallitukselle oikeuden yhden tai useamman tämän nimeämän Suomen kansallisuutta olevan lentoliikenneyrityksen avulla harjoittaa lentoliikennettä oheisen reittitaulukon 1 momentissa määritellyillä reiteillä Alankomaiden alueen kautta tai kaupallisessa tarkoituksessa sen alueelle.

Osa II

Suomen hallitus myöntää Alankomaiden hallitukselle oikeuden yhden tai useamman tämän nimeämän Alankomaiden kansallisuutta olevan lentoliikenneyrityksen avulla harjoittaa lentoliikennettä oheisen reittitaulukon 2 momentissa määritellyillä reiteillä Suomen alueen kautta tai kaupallisessa tarkoituksessa sen alueelle.

Osa III

Yhdelle tai useammalle nimetylle lentoliikenneyritykselle myönnetään toisen sopimuspuolen alueella kauttakulkuoikeus, oikeus laskuihin ilman kaupallista tarkoitusta sekä myös oikeus kaupallisiin laskuihin ja lähtöihin kansainvälisessä matkustaja-, tavara- ja postiliikenteessä jokaisen oheisessa reittitaulukossa määritellyn reitin varrella luetelluissa paikoissa.

Osa IV

Tämän sopimuksen edellyttämän, matkustavalle yleisölle tarjolla olevan ilmakuljetuksen tulee mahdollisimman tarkoin vastata yleisön tällaiselle kuljetukselle asettamia vaatimuksia.

Osa V

Sopimuspuolten lentoliikenneyrityksillä tulee olla kohtuullinen ja yhtäläinen tilaisuus toimintaan kaikilla alueidensa välisillä tämän sopimuksen ja liitteen tarkoittamilla reiteillä.

Osa VI

Kummankin sopimuspuolen lentoliikenneyritysten tulee tässä liitteessä määritellyillä valtareiteillä harjoittamassaan liikenteessä ottaa huomioon toisen sopimuspuolen lentoliikenneyritysten edut siten, ettei viimeksimainittujen liikennöimistä samalla reitillä tai sen osalla tarpeettomasti vaikeuteta.

Osa VII

Sopimuspuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämän sopimuksen ja sen liitteen tarkoittaman lentoliikenneyrityksen harjoittaman liikenteen päätarkoituksena tulee olla sellaisen liikennekapasiteetin tarjoaminen, joka vastaa lentoliikenneyrityksen kotimaan ja reitin päätemaan välistä liikennetarvetta. Oikeutta tällaisessa liikenteessä ottaa tai jättää kansainvälistä kolmanteen maahan menevää tai sieltä tulevaa kuormaa yhdessä tai useammassa paikassa tässä liitteessä määritellyillä reiteillä on sovellettava sopusoinnussa molempien sopimuspuolten hyväksymien hyvin järjestetyn kehityksen yleisten periaatteiden kanssa, ja tämän oikeuden on oltava sen yleisperiaatteen mukainen, että liikennekapasiteetti on suhteellinen

a) liikennetarpeeseen lähtömaan ja määrämaiden välillä;

b) lentoreitin kauttakulkuliikenteen tarpeisiin ja

c) sen alueen liikennetarpeeseen, jonka kautta lentoreitti kulkee, kun ensin on otettu huomioon paikallinen ja alueellinen lentoliikenne.

Osa VIII

Sopimuspuolten lentoliikenneyritysten liikennöimillä reiteillä tai reitin osalla perittävistä kuljetusmaksuista on sovittava ensisijaisesti näiden kesken yhteisymmärryksessä asianomaisia reittejä tai reitin osia liikennöivien muiden lentoliikenneyritysten kanssa. Näin sovitut kuljetusmaksut on alistettava asianomaisten sopimuspuolten ilmailuviranomaisten hyväksyttäviksi. Erimielisyyden sattuessa lentoliikenneyritysten välillä on ilmailuviranomaisten yritettävä päästä sopimukseen.

Reittitaulukko

1. Suomen lentoliikenneyritysten liikennöimä reitti:

Suomi - Amsterdam, välilaskupaikkojen kautta tai suoraan, ja edelleen, molempiin suuntiin.

2. Alankomaiden lentoliikenneyritysten liikennöimä reitti:

Alankomaat - Helsinki, välilaskupaikkojen kautta tai suoraan, ja edelleen, molempiin suuntiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.