5/1948

Asetus huumausainesopimusten muuttamisesta 11 päivänä joulukuuta 1946 tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sitten kun Suomi on yhtynyt Lake Successissa 11 päivänä joulukuuta 1946 tehtyyn pöytäkirjaan, jolla muutetaan 23 päivänä tammikuuta 1912 Haagissa, 11 päivänä helmikuuta 1925 ja 19 päivänä helmikuuta 1925 sekä 13 päivänä heinäkuuta 1931 Genèvessä, 27 päivänä marraskuuta 1931 Bangkok'issa ja 26 päivänä kesäkuuta 1936 Genèvessä tehtyjä huumausaineita koskevia sopimuksia, yleissopimuksia ja pöytäkirjoja, ja Suomen yhtymiskirja on 3 päivänä helmikuuta 1948 talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön, säädetään ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, että mainittu pöytäkirja tulee voimaan niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1948.

Alkuperäinen sopimus: 19/1922

PÖYTÄKIRJA, jolla muutetaan 23.1.1912 Haagissa, 11.2.1925 ja 19.2.1925 sekä 13.7.1931 Genèvessä, 27.11.1931 Bangkokissa ja 26.6.1936 Genèvessä tehtyjä huumausainesopimuksia.

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot, siihen katsoen, että Kansainliitolle oli uskottu 23 päivänä tammikuuta 1912, 11 päivänä helmikuuta 1925, 19 päivänä helmikuuta 1925, 13 päivänä heinäkuuta 1931, 27 päivänä marraskuuta 1931 ja 26 päivänä kesäkuuta 1936 tehdyissä huumausaineita koskevissa sopimuksissa, yleissopimuksissa ja pöytäkirjoissa eräitä velvoituksia ja tehtäviä, joiden jatkuvasta suorittamisesta Kansainliiton lakkauttamisen jälkeen on välttämätöntä huolehtia, ja pitäen tarkoituksenmukaisena, että näitä velvollisuuksia ja tehtäviä tästä lähtien hoitavat Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö ja Maailman Terveysjärjestö tai sen väliaikainen toimikunta, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 artikla

Tähän Pöytäkirjaan osallistuvat valtiot sitoutuvat kukin liittymiinsä sopimuksiin nähden ja tämän Pöytäkirjan määräysten mukaisesti saattamaan täysin lainvoimaisiksi ja päteviksi tämän Pöytäkirjan liitteessä esitetyt muutokset sanottuihin sopimuksiin sekä niitä asianmukaisesti noudattamaan.

2 artikla

1. On sovittu, että siksi kunnes Pöytäkirja tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 1925 tehtyyn kansainväliseen opiumsopimukseen ja 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehtyyn huumausaineiden valmistusta rajoittavaan ja niiden kaupan säännöstämistä koskevaan sopimukseen nähden, Pysyvä keskuskomitea ja valvontaelin tulevat nykyisessä muodossaan jatkamaan tehtäviensä suorittamista. Pysyvässä keskuskomiteassa vapaina olevat paikat voi Talous- ja sosiaalineuvosto tänä aikana täyttää.

2. Ne tehtävät, jotka johtuvat tämän Pöytäkirjan liitteessä mainituista sopimuksista, yleissopimuksista ja pöytäkirjoista ja joita Kansainliiton pääsihteeri on tähän saakka hoitanut, siirtyvät välittömästi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

3. Valtioita, jotka ovat osallisina jossakin niistä sopimuksista, joita tämän Pöytäkirjan määräyksillä muutetaan, kehoitetaan soveltamaan muutettuja sopimustekstejä niin pian kuin muutokset ovat tulleet voimaan, vaikka sanotut valtiot eivät vielä olisi tulleet tämän Pöytäkirjan sopimuspuoliksi.

4. Siinä tapauksessa, että muutokset kansainväliseen opiumsopimukseen 19 päivältä helmikuuta 1925 tai huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja niiden kaupan säännöstämistä koskevaan sopimukseen 13 päivältä heinäkuuta 1931 tulevat voimaan ennenkuin Maailman terveysjärjestö kykenee suorittamaan näiden sopimusten sille asettamia tehtäviä, hoitaa muutosten sanotulle järjestölle siirtämiä tehtäviä toistaiseksi sen väliaikainen toimikunta.

3 artikla

Tehtävät, joiden hoitaminen Haagissa 23 päivänä tammikuuta 1912 tehdyn kansainvälisen opiumsopimuksen 21 ja 25 artiklojen mukaisesti on siirretty Alankomaiden hallitukselle, ja Alankomaiden hallituksen suostumuksella, Kansainliiton yleiskokouksen 15 päivänä joulukuuta 1920 tekemällä päätöksellä uskottu Kansainliiton pääsihteerille, hoitaa tästä lähtien Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri.

4 artikla

Niin pian kuin mahdollista senjälkeen kun tämä Pöytäkirja on jätetty allekirjoitettavaksi pääsihteeri laatii sopimusten, yleissopimusten ja pöytäkirjojen teksteihin tässä Pöytäkirjassa edellytetyt muutokset ja lähettää jäljennökset niistä tiedoksi kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten hallituksille ja jokaiselle sellaisen valtion hallitukselle, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, mutta jolle pääsihteeri on toimittanut tämän Pöytäkirjan.

5 artikla

Tämä Pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista tai yhtymistä varten jokaiselle valtiolle, joka on osallisena 23 päivänä tammikuuta 1912, 11 päivänä helmikuuta 1925, 19 päivänä helmikuuta 1925, 13 päivänä heinäkuuta 1931, 27 päivänä marraskuuta 1931 ja 26 päivänä kesäkuuta 1936 tehdyissä huumausaineita koskevissa sopimuksissa, yleissopimuksissa ja pöytäkirjoissa ja jolle Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen tästä Pöytäkirjasta.

6 artikla

Valtiot voivat osallistua tähän Pöytäkirjaan

a) allekirjoittamalla sen ilman hyväksymisen varausta;

b) allekirjoittamalla sen hyväksymisen varauksella, jota seuraa yhtyminen; tai

c) yhtymällä siihen.

Yhtyminen on suoritettava tallettamalla virallinen asiakirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

7 artikla

1. Tämä Pöytäkirja tulee voimaan jokaiseen sopimuspuoleen nähden sinä päivänä, jolloin se on tämän sopimuspuolen puolesta allekirjoitettu ilman hyväksymisen varausta tai jolloin yhtymisasiakirja on talletettu.

2. Tämän Pöytäkirjan liitteessä mainitut muutokset tulevat voimaan kuhunkin sopimukseen, yleissopimukseen ja pöytäkirjaan nähden silloin, kun enemmistö asianomaiseen sopimukseen, yleissopimukseen ja pöytäkirjaan osallistuneista valtioista on osallisena tässä pöytäkirjassa.

8 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri kirjaa ja julkaisee Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti kuhunkin sopimuskirjaan tällä Pöytäkirjalla tehdyt muutokset voimaantulopäivineen.

9 artikla

Tämä Pöytäkirja, jonka englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon. Koska ne sopimukset, yleissopimukset ja pöytäkirjat, joita muutetaan oheisen liitteen mukaisesti, ovat ainoastaan englannin- ja ranskankieliset, ovat vain liitteen englannin- ja ranskankieliset tekstit todistusvoimaisia espanjan-, kiinan- ja venäjänkielisten tekstien ollessa käännöksiä. Pääsihteeri lähettää oikeaksitodistetun jäljennöksen Pöytäkirjasta liitteineen kaikille niille valtioille, jotka ovat osallisina huumausaineita koskevissa sopimuksissa 23 päivältä tammikuuta 1912, 11 päivältä helmikuuta 1925, 19 päivältä helmikuuta 1925, 13 päivältä heinäkuuta 1931, 27 päivältä marraskuuta 1931 ja 26 päivältä kesäkuuta 1936, sekä samoin kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja sellaisille 4 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän Pöytäkirjan hallitustensa puolesta heidän nimikirjoituksiinsa liittyvien päiväyksien osoittaessa allekirjoituspäivän.

TEHTY Lake Successissa, New Yorkissa yhdentenätoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkuusi.

LIITE Pöytäkirjaan, jolla muutetaan huumausaineista 23.1.1912 Haagissa, 11.2.1925 ja 19.2.1925 sekä 13.7.1931 Genèvessä, 27.11.1931 Bangkokissa ja 26.6.1936 Genèvessä tehtyjä sopimuksia, yleissopimuksia ja pöytäkirjoja.

1. Valmiin opiumin valmistuksesta, sisäisestä kaupasta ja käytöstä 11 päivänä helmikuuta 1925 Genèvessä allekirjoitettu sopimus pöytäkirjoineen ja päättöasiakirjoineen

Sopimuksen 10, 13, 14 ja 15 artikloissa sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri" ja sanat "Kansainliiton sihteeristö" sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristö".

Pöytäkirjan 3 ja 4 artikloissa sanat "Kansainliiton neuvosto" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto".

2. Vahingollisista rohdoksista 19 päivänä helmikuuta 1925 Genèvessä allekirjoitettu kansainvälinen yleissopimus pöytäkirjoineen

8 artikla korvataan seuraavalla artiklalla:

"Kun Maailman terveysjärjestö asettamansa asiantuntijalautakunnan lausunnon perusteella on todennut, että määrätyt tässä luvussa mainitut huumausaineita sisältävät valmisteet eivät voi aikaansaada myrkynhimoa, syystä, että niiden lääkeaineiden laatu, joihin nämä huumausaineet ovat sekoitetut, on omiaan käytännössä estämään niiden jälleensaantia, Maailman terveysjärjestö tiedoittaa havainnostaan Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvostolle. Neuvosto tiedoittaa asiasta sopimuspuolille, minkä jälkeen puheenaoleviin valmisteisiin ei sovelleta tämän sopimuksen määräyksiä."

10 artikla korvataan seuraavalla artiklalla:

"Kun Maailman terveysjärjestö asettamansa asiantuntijalautakunnan lausunnon perusteella on todennut, että jokin huumausaine, johon tätä sopimusta ei sovelleta, on omiaan aikaansaamaan samanlaisia väärinkäytöksiä ja aiheuttamaan yhtä turmiollisia tuloksia kuin ne aineet, jotka mainitaan sopimuksen tässä luvussa, Maailman terveysjärjestö ilmoittaa siitä Talous- ja sosiaalineuvostolle ja suorittaa tämän sopimuksen määräysten soveltamista sanottuun huumausaineeseen.

Talous- ja sosiaalineuvosto antaa tiedon tästä suosituksesta sopimuspuolille. Sopimuspuoli, joka hyväksyy suosituksen, ilmoittaa siitä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka antaa tiedon asiasta toisille sopimuspuolille.

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan senjälkeen viipymättä puheenaolevaan aineeseen niiden sopimuspuolten kesken, jotka ovat hyväksyneet edellisissä kohdissa mainitun suosituksen."

19 artiklan kolmannessa kohdassa sanat "Kansainliiton neuvosto" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto".

19 artiklan neljäs kohta poistetaan.

20, 24, 27, 30, 32 ja 38 (1 kohta) artikloissa sanat "Kansainliiton neuvosto" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto" ja sanat "Kansainliiton pääsihteeri" sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri" kaikissa kohdissa missä nämä maininnat esiintyvät.

32 artiklassa sanat "Pysyvä kansainvälinen tuomioistuin" korvataan sanoilla "Kansainvälinen tuomioistuin".

34 artikla kuuluu seuraavasti:

"Tämä sopimus on ratifioitava. Tammikuun 1 päivästä 1947 lähtien ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden vastaanottamisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja valtioille, jotka eivät ole jäseniä, mutta joille pääsihteeri on toimittanut jäljennöksen sopimuksesta."

35 artikla kuuluu seuraavasti:

"Syyskuun 30 päivästä 1925 lähtien saattaa jokainen valtio, joka oli edustettuna konferenssissa, jossa tämä sopimus laadittiin, mutta joka ei allekirjoittanut sitä, jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai jokainen 34 artiklassa tarkoitettu valtio, joka ei ole jäsen, liittyä tähän sopimukseen.

"Liittyminen tapahtuu siten, että asiakirja lähetetään Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön arkistoon talletettavaksi. Pääsihteeri ilmoittaa viipymättä tallettamisesta sopimuksen allekirjoittaneille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä muille sen allekirjoittaneille 34 artiklassa tarkoitetuille valtioille, jotka eivät ole jäseniä, ja siihen liittyneille valtioille."

37 artikla kuuluu seuraavasti:

"Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri pitää erityistä luetteloa, josta näkyy mitkä valtiot ovat allekirjoittaneet tai ratifioineet tämän sopimuksen, ovat siihen liittyneet tai sen sanoneet irti. Tämä luettelo on sopimuspuolten nähtävänä ja se julkaistaan aika-ajoin senmukaan kuin määrätään".

38 artiklan toinen kohta kuuluu seuraavasti:

"Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri tiedoittaa kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille sekä 34 artiklassa tarkoitetuille valtioille kaikki vastaanottamansa irtisanomiset.

3. Huumausaineiden valmistuksen rajoittamisesta ja myynnin säännöstämisestä 13 päivänä heinäkuuta 1931 Genèvessä allekirjoitettu kansainvälinen yleissopimus allekirjoituspöytäkirjoineen

5 artiklan 1 kohdassa sanat "kaikille Kansainliiton jäsenille sekä 27 artiklassa mainituille liittoon kuulumattomille valtioille" korvataan sanoilla "kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 28 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä".

5 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta korvataan seuraavalla alakohdalla:

"Neljän jäsenen muodostama valvontaelin tutkii laskelmat. Maailman terveysjärjestö nimittää kaksi jäsentä sekä Talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunta ja Pysyvä keskustoimikunta kumpikin yhden jäsenen. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri huolehtii valvontaelimen sihteeristöstä läheisessä yhteistyössä Pysyvän keskuskomitean kanssa".

5 artiklan 7 kohdassa sanat "vuosittain viimeistään 1 päivänä marraskuuta" korvataan sanoilla "vuosittain viimeistään 15 päivänä joulukuuta" ja sanat "pääsihteerin välityksellä, kaikille Kansainliiton jäsenille sekä 27 artiklassa mainituille Liittoon kuulumattomille valtioille" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin välityksellä ... kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 28 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä".

11 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdat korvataan seuraavilla kohdilla:

"2. Korkean sopimuspuolen, joka sallii jonkin sellaisen tuotteen kaupan tai valmistuksen kaupallisiin tarkoituksiin, tulee siitä viipymättä ilmoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka tiedoittaa tämän muille Korkeille sopimuspuolille ja Maailman terveysjärjestölle.

"3. Maailman terveysjärjestö, asettamansa asiantuntijalautakunnan lausunnon huomioonottaen, toteaa voiko puheenaoleva tuote aiheuttaa myrkynhimoa (ja onko se näinollen verrattavissa I ryhmän a-alaryhmässä mainittuihin "rohdoksiin"), tai voidaanko se muuttaa joksikin tällaiseksi "rohdokseksi" (ja onko se näinollen verrattavissa I ryhmän b-alaryhmässä tai II ryhmässä mainittuihin "rohdoksiin").

"4. Jos Maailman terveysjärjestö, asettamansa asiantuntijalautakunnan lausunnon nojalla, toteaa että puheenaoleva tuote, olematta omiaan aikaansaamaan myrkynhimoa, voidaan muuttaa sellaiseksi, on kysymys siitä, kuuluuko puheenaoleva aine I ryhmän b-alaryhmään vaiko II ryhmään, alistettava ratkaistavaksi komitealle, jonka muodostaa kolme asiantuntijaa, jotka ovat päteviä tutkimaan asian sekä tieteellistä että teknillistä puolta. Asianomainen hallitus ja Talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunta valitsevat kumpikin yhden näistä jäsenistä ja nämä yhdessä kolmannen jäsenen.

"5. Jokainen kahden edellisen kohdan mukaisesti tehty päätös on saatettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin tietoon, joka ilmoittaa siitä kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 28 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä".

11 artiklan 6 ja 7 kohdissa sanat "pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri".

14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 ja 33 artikloissa sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri".

21 artiklassa sanat "opiumin ja muiden huumausaineiden kaupan Pysyvän komission" korvataan sanoilla "Talous-ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan".

25 artiklan toinen kohta korvataan seuraavalla kohdalla:

"Ellei tällaisia määräyksiä riitapuolten välillä ole voimassa, alistavat ne riitaisuuden välimiesoikeudelliseen tai oikeudelliseen menettelyyn. Ellei tuomioistuimen valinnasta ole sovittu, jätetään riitakysymys jonkun riitapuolen sitä pyytäessä Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos kaikki riitapuolet ovat liittyneet mainitun tuomioistuimen perussääntöön, taikka jos jokin riitapuolista ei ole liittynyt mainittuun perussääntöön, kansainvälisten riitaisuuksien rauhanomaisesta ratkaisemisesta Haagissa 18 päivänä lokakuuta 1907 tehdyn sopimuksen mukaisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi".

26 artiklan viimeinen kohta korvataan seuraavalla kohdalla:

"Pääsihteeri saattaa kaikki tämän artiklan mukaisesti hänelle annetut selitykset ja ilmoitukset kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten sekä 28 artiklassa mainittujen järjestöön kuulumattomien valtioiden tietoon."

28 artikla kuuluu seuraavasti:

"Tämä sopimus on ratifioitava. Ensimmäisestä päivästä tammikuuta 1947 lähtien ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja valtioille, jotka olematta jäseniä ovat saaneet pääsihteeriltä jäljennöksen sopimuksesta".

29 artikla kuuluu seuraavasti:

"Jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai jokainen 28 artiklassa mainittu valtio, joka ei ole jäsen, voi liittyä tähän sopimukseen. Liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 28 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä."

32 artiklan ensimmäisen kohdan viimeinen lause kuuluu seuraavasti:

"Jokainen irtisanonta vaikuttaa vain siihen Korkeaan sopimuspuoleen, jonka nimissä se on talletettu".

32 artiklan toinen kohta kuuluu seuraavasti:

"Pääsihteeri tiedoittaa tällä tavoin vastaanottamansa irtisanonnat kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 28 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä."

32 artiklan kolmannessa kohdassa sanat "Kansainliiton jäsenten ja Liittoon kuulumattomien valtioiden ... joita tämä sopimus sitoo" korvataan sanoilla "Korkeiden sopimuspuolten".

33 artiklassa sanat "jokaisen sellaisen Kansainliiton jäsenen tai Liittoon kuulumattoman valtion ... jota tämä sopimus sitoo" korvataan sanoilla "kunkin Korkean sopimuspuolen", sekä sanat "Kansainliiton jäsenten ja Liittoon kuulumattomien valtioiden" korvataan sanoilla "Korkeiden sopimuspuolten".

4. Opiuminpolton valvonnasta Kauko-idässä 27 päivänä marraskuuta 1931 Bangkokissa tehty sopimus päättöasiakirjoineen

5 ja 7 artikloissa sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri".

5. Genevessä 26 päivänä kesäkuuta 1936 allekirjoitettu kansainvälinen yleissopimus vahingollisten huumausaineiden laittoman kaupan tukahduttamisesta

16, 18, 21, 23 ja 24 artikloissa sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri".

17 artiklan toinen kohta korvataan seuraavalla kohdalla:

"Ellei tällaisia määräyksiä riitapuolten välille ole voimassa, alistavat ne riitaisuuden välimiesoikeudelliseen tai oikeudelliseen menettelyyn. Ellei muun tuomioistuimen valinnasta ole sovittu, jätetään riitakysymys jonkun riitapuolen sitä pyytäessä Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos kaikki riitapuolet ovat liittyneet mainitun tuomioistuimen perussääntöön, tai, jos joku riitapuolista ei ole liittynyt mainittuun perussääntöön kansainvälisten riitaisuuksien rauhanomaisesta ratkaisemisesta. Haagissa 18 päivänä lokakuuta 1907 tehdyn sopimuksen mukaisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi".

18 artiklan 4 kohta kuuluu seuraavasti:

"Pääsihteeri saattaa kaikki tämän artiklan mukaisesti hänelle annetut selitykset ja ilmoitukset kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenten ja 20 artiklassa mainittujen järjestöön kuulumattomien valtioiden tietoon".

20 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:

"Tämä sopimus on ratifioitava. Ensimmäisestä päivästä tammikuuta 1947 lähtien ratifioimiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja valtioille, jotka olematta jäseniä ovat saaneet pääsihteeriltä jäljennöksen sopimuksesta".

21 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:

"Jokainen Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai jokainen 20 artiklassa mainittu valtio, joka ei ole jäsen voi liittyä tähän sopimukseen".

24 artiklan 1 kohdassa sanat: "Kansainliiton jäsen tai valtio, joka ei ole jäsen" korvataan sanoilla: "Korkea sopimuspuoli".

24 artiklan 2 kohta kuuluu seuraavasti:

"Pääsihteeri ilmoittaa jokaisesta irtisanomisesta kaikille Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille ja 20 artiklassa mainituille valtioille, jotka eivät ole jäseniä".

24 artiklan 3 kohdassa sanat "Liiton jäsenet tai tähän sopimukseen liittyneet valtiot, jotka eivät ole jäseniä" korvataan sanoilla "Korkeat sopimuspuolet".

25 artikla kuuluu seuraavasti:

"Kukin Korkea sopimuspuoli voi milloin tahansa tehdä tämän sopimuksen tarkistamista tarkoittavat esityksen Yhdistyneiden Kansakuntain pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella. Pääsihteeri tiedottaa sellaisesta esityksestä toisille Korkeille sopimuspuolille ja, mikäli vähintään yksi kolmannes näistä sitä kannattaa, Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat kokoontumaan sopimuksen tarkistamiseksi".

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.