Sopimus (N:o 80), joka koskee niiden sopimusten osittaista muuttamista, jotka Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi on hyväksynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla siihen asti pidetyllä istuntokaudellaan ja jonka tarkoituksena on määrätä eräiden kansliatehtävien vastaisesta hoitamisesta, joista mainittujen sopimusten mukaan on huolehtinut Kansainliiton pääsihteeri, ja tehdä niihin täydentävät muutokset, jotka Kansainliiton purkaminen ja Kansainvälisen työjärjestön perussäännön muuttaminen ovat tehneet tarpeellisiksi.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

aloitettuaan Kansainvälisen työtoimiston kokoonkutsumana Montrealissa 19 päivänä syyskuuta 1946 kahdennenkymmenennenyhdeksännen istuntokautensa ja

päätettyään hyväksyä eräitä ehdotuksia, jotka koskevat niiden sopimusten osittaista muuttamista, jotka konferenssi oli hyväksynyt kahdellakymmenelläkahdeksalla siihen asti pidetyllä istuntokaudellaan, tarkoituksella määrätä eräiden kansliatehtävien vastaisesta hoitamisesta, joista mainittujen sopimusten mukaan on huolehtinut Kansainliiton pääsihteeri, ja tehdä niihin täydentävät muutokset, jotka Kansainliiton purkaminen ja Kansainvälisen työjärjestön perussäännön muuttaminen ovat tehneet tarpeellisiksi, mikä kysymys on toisena kohtana istuntokauden päiväjärjestyksessä ja

katsoen, että nämä ehdotukset on laadittava kansainvälisen sopimuksen muotoon,

hyväksyy tänä yhdeksäntenä päivänä lokakuuta 1946 seuraavan sopimuksen, jonka nimenä on oleva "Loppuartikloiden muuttamista koskeva sopimus, 1946":

1 artikla

1. Kansainvälisen työkonferenssin kahdellakymmenelläviidellä siihen asti pidetyllä istuntokaudella hyväksymien päätösten tekstissä sanat "Kansainliiton pääsihteeri" korvataan sanoilla "Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja, sanat "pääsihteeri" sanoilla "pääjohtaja" ja sana "sihteeristö" sanoilla "Kansainvälinen työtoimisto", kaikissa kohdissa, missä nämä eri nimitykset esiintyvät.

2. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan suorittamalla kirjaamisella on sama pätevyys sopimusten ja muutosten ratifiointien sekä irtisanomisten ja julkilausumien suhteen, joita on tehty konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudella hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti, kuin Kansainliiton pääsihteerin suorittamalla mainittujen ratifiointien, irtisanomisten ja julkilausumien kirjaamisella sanottujen sopimusten alkuperäisten tekstien määräysten mukaisesti.

3. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on ilmoitettava Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista kirjaamista varten kaikki tiedot, jotka koskevat niitä ratifiointi-, irtisanomis- ja julkilausuma-asiakirjoja, jotka hän on kirjannut konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudella hyväksymien sopimusten määräysten mukaisesti muutettuina tämän artiklan edellä olevien määräysten mukaan.

2 artikla

1. Sana "Kansainliitto" poistetaan kunkin konferenssin kahdeksallatoista ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymän sopimuksen johdannon ensimmäisestä kohdasta.

2. Sanat "Versaillesin sopimuksen XIII:n osan ja muiden rauhansopimusten vastaavien osien määräysten mukaisesti" ja näiden sanojen toisinnot, jotka esiintyvät konferenssin seitsemällätoista ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten johdannoissa, korvataan sanoilla "Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräysten mukaisesti".

3. Sanat "Versaillesin sopimuksen XIII:ssa osassa ja muiden rauhansopimusten vastaavissa osissa määrätyin ehdoin" ja kaikki näiden sanojen toisinnot kunkin konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymän sopimuksen artikloissa, joissa nämä sanat tai toisinnot esiintyvät, korvataan sanoilla "Kansainvälisen työjärjestön perussäännön määräämin ehdoin."

4. Sanat "Versaillesin sopimuksen 408 artikla ja muiden rauhansopimusten vastaavat artiklat" ja kaikki näiden sanojen toisinnot korvataan kunkin konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymän sopimuksen kaikissa artikloissa, joissa nämä sanat tai niiden toisinnot esiintyvät, sanoilla "Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 22 artikla".

5. Sanat "Versaillesin sopimuksen 421 artikla ja muiden rauhansopimusten vastaavat artiklat" ja kaikki näiden sanojen toisinnot korvataan konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten kaikissa artikloissa, missä nämä sanat esiintyvät, sanoilla "Kansainvälisen työjärjestön perussäännön 35 artikla".

6. Sana "sopimus" tulee sanan "sopimusehdotus" tilalle konferenssin kahdellakymmenelläviidellä ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten johdannossa ja kaikissa artikloissa, joissa tämä nimitys esiintyy.

7. Nimitys "pääjohtaja" korvaa nimityksen "johtaja" konferenssin kahdennellakymmenennelläkahdeksannella istuntokaudellaan hyväksymien sopimusten kaikissa artikloissa, joissa mainitaan Kansainvälisen työtoimiston johtaja.

8. Kussakin konferenssin seitsemällätoista ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymässä sopimuksessa sanat "jonka nimenä on oleva" liitetään johdantoon ja niitä seuraa lyhennetty nimitys, jota Kansainvälinen työtoimisto käyttää kysymyksessä olevasta sopimuksesta.

9. Kussakin konferenssin neljällätoista ensimmäisellä istuntokaudellaan hyväksymässä sopimuksessa kaikki numeroimattomat kohdat artikloissa, joissa on useampia kohtia, numeroidaan.

3 artikla

Järjestön kunkin jäsenvaltion, joka sen päivän jälkeen, jona tämä sopimus tulee voimaan, ilmoittaa Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle ratifioivansa jonkin sopimuksen, jonka konferenssi on hyväksynyt kahdenkymmenenkahdeksan ensimmäisen istuntokautensa aikana, katsotaan ratifioineen sopimuksen niine muutoksineen, jotka tässä sopimuksessa on määritelty.

4 artikla

Konferenssin puheenjohtaja ja Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja allekirjoittavat kaksi kappaletta tätä sopimusta. Toinen kappale talletetaan Kansainvälisen työtoimiston arkistossa, toinen lähetetään Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille kirjattavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti. Pääjohtaja lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä sopimuksesta Kansainvälisen työjärjestön kullekin jäsenvaltiolle.

5 artikla

1. Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit lähetetään Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle.

2. Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona pääjohtaja on vastaanottanut Kansainvälisen työjärjestön kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja ilmoittaa tämän sopimuksen voimaantulopäivästä sekä sen jälkeen vastaanottamistaan tämän sopimuksen uusista ratifioinneista Kansainvälisen työjärjestön kullekin jäsenvaltiolle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

4. Jokainen järjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, tunnustaa siten kaikkien sellaisten toimenpiteiden lainmukaisuuden, joihin on ryhdytty tämän sopimuksen mukaisesti sinä väliaikana, mikä on tämän sopimuksen ensimmäisen voimaantulopäivän ja sen päivämäärän välillä, jona asianomainen jäsenvaltio ratifioi sopimuksen.

6 artikla

Tämän sopimuksen tultua voimaan Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on laadittava niiden sopimusten viralliset tekstit, jotka konferenssi on hyväksynyt kahdenkymmenenkahdeksan ensimmäisen istuntokautensa aikana, niiden muutosten mukaisesti, jotka ovat määritellyt tässä sopimuksessa, kahtena alkuperäisenä kappaleena, jotka hän asianmukaisesti allekirjoittaa ja joista toinen säilytetään Kansainvälisen työtoimiston arkistossa ja toinen lähetetään Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille kirjattavaksi Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti; pääjohtajan on lähetettävä oikeaksi todistetut jäljennökset näistä teksteistä järjestön jokaiselle jäsenvaltiolle.

7 artikla

Huolimatta kaikista määräyksistä, joita on konferenssin kahdenkymmenenkahdeksan ensimmäisen istuntokautensa aikana hyväksymissä sopimuksissa, jäsenvaltion suorittama tämän sopimuksen ratifiointi ei aiheuta ipso jure minkään sellaisen sopimuksen irtisanomista eikä tämän sopimuksen voimaantulo estä myöhemmin ratifioimasta mitään mainituista sopimuksista.

8 artikla

1. Jos konferenssi hyväksyy uuden sopimuksen, joka muuttaa kokonaan tai osittain tämän sopimuksen, on huomattava, että mikäli uusi sopimus ei toisin määrää:

a) jäsenvaltion suorittama uuden, muutoksia sisältävän sopimuksen ratifiointi aiheuttaa ipso jure tämän sopimuksen irtisanomisen sillä edellytyksellä, että uusi, muutoksia sisältävä sopimus on tullut voimaan;

b) eivät jäsenvaltiot enää siitä päivästä lukien, jona uusi, muutoksia sisältävä sopimus on tullut voimaan, voi ratifioida tätä sopimusta.

2. Kuitenkin jää tämä sopimus voimaan nykyisessä muodossaan ja nykyisen sisältöisena niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat sen ratifioineet eivätkä ratifioi muutoksia sisältävää sopimusta.

9 artikla

Tämän sopimuksen ranskan- ja englanninkielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.