Julkilausuma, joka koskee Kansainvälisen työjärjestön päämäärää ja tehtäviä.

Kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi kokoontuneena Filadelfiaan kahdenteenkymmenenteenkuudenteen istuntoonsa, hyväksyy tänä kymmenentenä päivänä toukokuuta 1944 seuraavan julkilausuman, joka koskee Kansainvälisen työjärjestön päämääriä ja tehtäviä sekä niitä periaatteita, joiden tulisi ohjata jäsenvaltioiden politiikkaa.

I.

Konferenssi vahvistaa uudelleen ne pääperiaatteet, joille järjestö perustuu ja varsinkin:

a) että työ ei ole kauppatavaraa;

b) että sana- ja yhdistymisvapaus on välttämätön jatkuvan edistyksen edellytys;

c) että köyhyys, missä tahansa se esiintyykin, on vaarana koko maailman hyvinvoinnille;

d) että taistelua puutetta vastaan on käytävä järkkymättömällä tarmolla kaikissa maissa ja keskeytymättömällä kansainvälisellä yhteistyöllä, johon työnantajain ja työntekijäin edustajat samanarvoisina hallitusten edustajien kanssa osallistuvat käsitellen asioita vapaasti ja tehden päätöksiä demokraattisessa hengessä, yhteistä menestystä silmälläpitäen.

II.

Vakuutettuna siitä, että kokemus on täysin osoittanut oikeaksi Kansainvälisen työjärjestön perussäännössä esitetyn lausunnon, että pysyvä rauha voidaan aikaansaada vain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pohjalla, konferenssi vahvistaa että:

a) kaikki ihmiset, katsomatta rotuun, uskontunnustukseen tai sukupuoleen, ovat oikeutettuja työskentelemään sekä aineellisen hyvinvointinsa että henkisen kehityksensä hyväksi vapaissa ja taloudellisesti turvallisissa olosuhteissa, jotka suovat kaikille samat mahdollisuudet;

b) kaiken sekä kansallisen että kansainvälisen politiikan päätehtävänä tulee olla luoda sellaiset olosuhteet, jotka tekevät tämän mahdolliseksi;

c) kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä toimintaohjelmia ja toimenpiteitä, varsinkin sellaisia, jotka ovat laadultaan taloudellisia tai rahataloudellisia, on arvosteltava tältä näkökannalta ja hyväksyttävä ainoastaan sikäli, kuin ne ovat omiaan edistämään tämän päämäärän saavuttamista eivätkä ole sille esteenä;

d) Kansainvälisen työjärjestön on silmälläpitäen tätä päämäärää tarkastettava ja harkittava kaikkia taloudellista tai rahataloudellista laatua olevia kansainvälisiä toimintaohjelmia ja toimenpiteitä;

e) suorittaessaan niitä tehtäviä, jotka sille on uskottu, voi Kansainvälinen työjärjestö, harkittuaan kaikkia asiaankuuluvia taloudellista ja rahataloudellista laatua olevia tekijöitä, sisällyttää päätöksiinsä ja suosituksiinsa kaikki ne määräykset, joita se pitää sopivina ja tarkoituksenmukaisina.

III.

Konferenssi tunnustaa Kansainvälisen työjärjestön pyhäksi velvollisuudeksi edistää maailman kansojen keskuudessa kaikkia sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat omiaan toteuttamaan:

a) täystyöllisyyden ja paremman elintason;

b) työntekijäin sijoittamisen ammatteihin, joissa he voivat parhaiten käyttää ammattitaitoaan ja mahdollisimman suuressa määrässä edistää yleistä hyvinvointia;

c) tämän päämäärän saavuttamiseksi ja tarpeellisin takein kaikkiin asianosaisiin nähden, tilaisuuksien järjestämisen ammattikasvatukseen ja työvoiman siirtymiseen, siihen luettuna työntekijäin ja uudisasukkaiden siirtolaisuus;

d) mahdollisuuden kaikille saada oikeudenmukainen osuus edistyksen saavutuksista, mitä tulee palkkoihin, tuloihin, työaikaan ja muihin työehtoihin, sekä minimipalkan takaamisen kaikille palkannauttijoille, jotka ovat tällaisen suojelun tarpeessa;

e) oikeuden tunnustamisen kollektiivisiin neuvotteluihin, tuotannon tehokkuuden jatkuvaa parantamista tarkoittavan yhteistyön yrityksen johdon ja työntekijäin kesken sekä yhteistyön työntekijäin ja työnantajain kesken sosiaalisten ja taloudellisten toimenpiteiden suunnittelussa ja sovellutuksessa;

f) sosiaalisten turvallisuustoimenpiteiden laajentamisen tarkoituksella turvata kaikille, jotka ovat tällaisen suojelun tarpeessa, kohtuullinen perustulo sekä täydellinen lääkintähuolto;

g) työntekijäin hengen ja terveyden asianmukaisen suojelun kaikissa ammateissa;

h) lastensuojelun ja äitiyshuollon;

i) tyydyttävät ravitsemis- ja asunto-olot ja mahdollisuudet virkistykseen sekä sivistykseen;

j) samanlaisten mahdollisuuksien takaamiseen kaikille kasvatukseen ja työhön pääsyyn nähden.

IV.

Vakuuttuneena siitä, että maailman tuotannollisten varojen täydellisempi ja laajempi hyväksikäyttö, joka on välttämätön tässä julkilausumassa mainittujen päämäärien toteuttamiseksi, voidaan saavuttaa tehokkailla kansallisilla ja kansainvälisillä toimenpiteillä ja varsinkin toimenpiteillä, jotka ovat omiaan kohottamaan tuotantoa ja kulutusta, estämään vakavia taloudellisia vaihteluja, edistämään taloudellista ja sosiaalista kehitystä vähemmän kehittyneissä osissa maailmaa, turvaamaan raaka-aineiden ja elintarpeiden maailmanhintojen suuremman vakavuuden sekä edistämään laajaa ja vakaata maailmankauppaa, konferenssi lupaa Kansainvälisen työjärjestön täydellisen yhteistyön kaikkien sellaisten kansainvälisten elinten kanssa, joille voidaan uskoa osa vastuuta tästä suuresta tehtävästä ja kaikkien kansojen terveyden, kasvatuksen ja hyvinvoinnin edistämisestä.

V.

Konferenssi toteaa, että ne periaatteet, jotka mainitaan tässä julkilausumassa, ovat täysin sovellutettavissa kaikkiin kansoihin maailmassa ja vaikkakin niitä sovellettaessa on asianmukaisesti otettava huomioon yksityisten kansojen saavuttama sosiaalinen ja taloudellinen taso, niiden asteettainen soveltaminen kansoihin, jotka eivät vielä ole itsenäisiä, sekä niihin, jotka ovat saaneet itsehallinnon, on kysymys, joka koskee koko sivistynyttä maailmaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.