Sopimus Suomen Hallituksen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallituksen kesken Suomessa olevien Neuvostoliitolle siirtyneiden entisten saksalaisten rahavarojen käytöstä Neuvostoliiton tarpeisiin.

Suomen Hallitus ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Hallitus ovat sopineet entisinä saksalaisina varoina SNT-Liiton omaisuudeksi siirtyneiden rahavarojen käytöstä SNT-Liiton tarpeisiin seuraavassa järjestyksessä:

1 artikla

Suomen Hallituksen Suomen Pankissa olevalle SNT-Liiton Valtiopankin erikoistilille siirtämät rahavarat kuusimiljardia (6,000,000,000) Suomen markkaa SNT-Liiton Hallitus käyttää seuraaviin tarkoituksiin:


                  miljoona
                   Suomen
                    mk
 1. Tavarain ostoon Suomesta SNT-
  Liittoon vientiä varten......   3,020
 2. Paatsjoen varrella sijaitsevan
  Niskakosken patoa ja Jäniskosken
  vesivoimalaitosta ympäröivän
  Suomelle kuuluvan alueen
  hankkimiseen eri sopimuksen
  mukaisilla ehdoilla............   700
 3. Jäniskosken vesivoimalaitoksen
  ja Niskakosken säännöstelypadon
  jälleenrakentamiseen sekä
  Inarinjärven ranta-alueille aiheutuvan
  vahingon, samoin kuin Inarinjärven
  säännöstelemisen yhteydessä suomalaisten
  viranomaisten toimesta suoritettavien
  töiden korvaamiseen..............  675
 4. Rannikkopanssarilaiva "Väinämöisen"
  ostoon...........................  265
 5. Neuvostoliittolaisten alusten
  korjaustöihin ja huoltoon Suomen
  telakoilla ja satamissa..........  400
 6. Englannin puntien ostoon Suomen
  Pankilta.........................  465
 7. Leningradissa ja Tallinnassa
  olevien Suomen valtion omistamien
  talojen ostoon...................  60
 8. Helsingissä Bulevardin kadulla
  sijaitsevan SNT-Liiton lähetystötalon
  jälleenrakentamiseen.............  75
 9. Pariteettiperiaatteen pohjalla
  perustettavan suomalais-neuvosto-
  liittolaisen kuituteollisuusosakeyhtiön
  osakepääomasta Neuvostoliitolle tulevan
  osuuden hankkimiseen.............  200
  sekä luottona yhtiön tehtaan
  rakennustöiden rahoittamiseen....  125
10. Sähkövoima-, vihannes-, rehu- ja
  polttoainetoimituksiin Porkkalassa
  olevalle Neuvostoliiton
  laivastotukikohdalle.............  15
           ______________________
               Yhteensä 6,000

2 artikla

Suomen Hallitus takaa tavaroiden toimituksen suorittamisen Neuvostoliittoon kolmenmiljardin kahdenkymmenenmiljoonan (3,020,000,000) Suomen markan arvosta selaisin määrin ja toimitusajoin kuin liitteessä mainitaan sekä noudattaen soveltuvin kohdin niitä ehtoja, joita käytetään toimitettaessa tavaroita Suomen ja SNT-Liiton välisten kauppasopimusten mukaan Suomesta Neuvostoliittoon.

3 artikla

Suomen Hallitus takaa, että SNT-Liitto voi käyttää tämän sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista kuusisataamiljoonaa (600,000,000) Suomen markkaa "Petshengan Nikkeli" Yhtymän ja suomalaisen osakeyhtiön "Imatran Voiman" kesken tammikuun 25 päivänä 1947 tehdyn sopimuksen perusteella suoritettavasta Jäniskosken vesivoimalaitoksen ja Niskakosken säännöstelypadon jälleenrakentamisesta "Petshengan Nikkeli" Yhtymälle aiheutuvien menojen peittämiseksi Suomessa.

SNT-Liiton Hallitus maksaa tämän sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista Suomen Hallitukselle seitsemänkymmentäviisimiljoonaa (75,000,000) Suomen markkaa korvauksena Inarinjärven ranta-alueille aiheutuvasta vahingosta sekä Niskakosken säännöstelypadon avulla tapahtuvan Inarinjärven säännöstelemisen yhteydessä Suomen Valtion viranomaisten toimesta suoritettavista töistä tästä asiasta erikseen tehtävän sopimuksen perusteella.

4 artikla

Suomen Hallitus myy SNT-Liiton Hallitukselle rannikkopanssarilaiva "Väinämöisen" asianmukaisessa kunnossa, kaikkine siihen kuuluvine aseistuksineen, ampumatarvikkeineen, varusteineen, koneineen, laitteineen, kalustoineen ja kaikkine siihen liittyvine asiakirjoineen.

Mainitun panssarilaivan luovutus ja vastaanotto suoritetaan kummankin Sopimuspuolen edustajien toimesta Turun satamassa kuukauden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamispäivästä asiaankuuluvien todisteiden, luetteloiden ja piirustusten sekä asianmukaisen tarkastuksen ja katsastuksen perusteella.

SNT-Liiton Hallitus maksaa Suomen Hallitukselle kahden viikon kuluessa luovutus- ja vastaanottoasiakirjojen allekirjoittamispäivästä Sopimuspuolten kesken sovitun panssarilaivan hinnan - kaksisataakuusikymmentäviisimiljoonaa (265,000,000) Suomen markkaa 1 artiklassa mainituista varoista.

5 artikla

Suomen Hallitus takaa, että SNT-Liitto voi käyttää alustensa korjaustöiden suorittamiseen Suomen telakoilla sekä SNT-Liiton omien ja sen elimien vuokraamien ulkomaalaisten alusten huoltoon Suomen satamissa (satama-, disbursementti- y.m.s. kulut) yhteensä neljäsataamiljoonaa (400,000,000) Suomen markkaa tämän Sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista.

Suomen Kauppa- ja Teollisuusministeriö ja SNT-Liiton Kaupallinen Edustusto Suomessa sopivat kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoittamispäivästä SNT-Liiton alusten korjausohjelmasta Suomen telakoilla vuonna 1947 ja viimeistään elokuun 1 päivään 1947 mennessä ohjelmasta vuodeksi 1948.

Yllämainitusta summasta varataan Suomen telakoilla suoritettavien SNT-Liiton alusten korjaustöiden maksamiseen kolmesataaviisikymmentämiljoonaa (350,000,000) Suomen markkaa, eli sataseitsemänkymmentäviisimiljoonaa (175,000,000) Suomen markkaa vuotta kohden.

6 artikla

Suomen Pankki myöntää SNT-Liiton Valtionpankille kahden vuoden aikana tämän Sopimuksen allekirjoittamispäivästä 1 artiklassa mainituista varoista annetavia neljääsataakuuttakymmentäneljäämiljoonaayhdeksääsataaviittäkymmentätuhatta (464,950,000) Suomen markkaa vastaan Englannin puntia, kurssiin yksi punta = 547 Suomen markkaa.

Suomen Pankki siirtää kaksisataaviisikymmentätuhatta (250,000) Englannin puntaa SNT-Liiton Valtionpankin määräämään Lontoossa olevaan pankkiin heinäkuun 1 päivään 1947 mennessä ja kuusisataatuhatta (600,000) Englannin puntaa vuoden 1948 kuluessa, tasaisin erin kunkin kuukauden lopussa.

Suomen Hallitus takaa, että SNT-Liiton Valtionpankki voi vapaasti käyttää tämän artiklan mukaisesti sen tilille Lontooseen siirrettyjä Englannin puntia kaikkiin maksuihin Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan alueella sekä kaikissa muissa punta-alueen maissa.

7 artikla

Suomen Hallitus suostuu myymään SNT-Liiton Hallitukselle Suomen Valtion omistaman talon Leningradissa (Nevskin kadulla) ja Tallinnassa (Kohtutänav 4) kaikkine näissä taloissa olevine laitteineen, huonekaluineen, kalustoineen ja niihin kuuluvine ulkorakennuksineen.

SNT-Liiton Hallitus maksaa Suomen Hallitukselle mainittujen talojen sovitun hinnan yhteensä kuusikymmentämiljoonaa (60,000,000) Suomen markkaa tämän Sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin Sopimuspuolten edustajat allekirjoittavat talojen luovutus- ja vastaanottoasiakirjat.

8 artikla

Suomen Hallitus suostuu jälleenrakentamaan SNT-Liiton lähetystön omistaman Helsingissä Bulevardinkadun varrella olevan talon.

Suomen Kulkulaitosten ja Yleisten Töiden Ministeriö ja SNT-Liiton Kaupallinen Edustusto Suomessa sopivat kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoittamispäivästä mainitun talon jälleenrakentamissuunnitelmasta. Jälleenrakentamistyöt aloitetaan heti suunnitelman hyväksymisen jälkeen ja päätetään elokuun 1 päivään 1948 mennessä.

Suomen Hallitus takaa, että rakennustyöt suoritetaan huolellisesti ja että talon laitteet vastaavat nykyaikaisen rakennustaidon ja - tekniikan vaatimuksia.

SNT-Liiton Kaupallisella Edustustolla Suomessa on oikeus valvoa talon jälleenrakennustöitä sekä tähän tarkoitukseen hankittujen laitteiden ja tarpeiden laatua.

Mainitun talon jälleenrakentamiskustannuksista sovitun hinnan seitsemänkymmentäviisimiljoonaa (75,000,000) Suomen markkaa SNT-Liiton Hallitus maksaa tämän Sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista kahden viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin molempien Sopimuspuolten edustajat allekirjoittavat jälleenrakennetun talon luovutus- ja vastaanottoasiakirjat.

9 artikla

Suomen Hallitus antaa SNT-Liitolle mahdollisuuden käyttää kaksisataamiljoonaa (200,000,000) Suomen markkaa tämän Sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista SNT-Liiton osuutena pariteettiperiaatteen pohjalla perustettavan suomalais-neuvostoliittolaisen kuituteollisuusosakeyhtiön osakepääoman maksamiseen sekä satakaksikymmentäviisimiljoonaa (125,000,000) Suomen markkaa luottona yhtiön tehtaan rakentamista varten.

Mainitun yhtiön perustamisjärjestyksestä on sovittu pöytäkirjassa, joka on tämän Sopimuksen eroittamaton osa.

10 artikla

SNT-Liiton Hallitus käyttää tämän sopimuksen 1 artiklassa mainituista varoista viisitoistamiljoonaa (15,000,000) Suomen markka Porkkalan vuokra-alueella olevalle Neuvostoliiton laivastotukikohdalle Suomesta toimitettavan sähkövoiman, vihannesten, rehun ja polttoaineiden maksamiseen.

Suomen Kauppa- ja Teollisuusministeriö ja SNT-Liiton Kaupallinen Edustusto Suomessa laativat keskenään kuukauden kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoittamispäivästä yksityiskohtaisen luettelon niistä hankinnoista ja palveluksista, jotka on maksettava yllämainitusta summasta.

11 artikla

Suomen Pankki maksaa SNT-Liiton Valtionpankin erikoistilillä oleville 1 artiklassa mainituille varoille korkoa kolme (3) prosenttia vuodessa.

Korko suoritetaan mainitulla tilillä olevien varojen jäännökselle puolivuosittain tammikuun 1 päivästä 1947 alkaen.

12 artikla

Tämä Sopimus on mahdollisimman pian ratifioitava ja on se voimassa ratifioimisasiakirjojen vaihtamispäivästä lukien.

Ratifioimisasiakirjojen vaihto tapahtuu Moskovassa.

Tehtiin Helsingissä 3 p:nä helmikuuta 1947 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena ja ovat molemmat tekstit yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.