31/1939

Asetus merilain 122 ja 171 §§:n eräiden säännösten laajennetusta soveltamisesta.

Tehtyjen sopimusten mukaisesti ja 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 122 § 3 momentin ja 171 § 3 momentin nojalla säädetään ulkoasiainministerin esittelystä:

1 §.

Merilain 122 §:n ja 2 momentin ja 171 §:n 3 momentin ensimmäisen lauseen kotimaista liikennettä koskevia säännöksiä on sovellettava myös Suomen ja Tanskan, Norjan tai Ruotsin väliseen liikenteeseen.

2 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1940.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1939.

Merilain 122 ja 171 §§:n eräiden säännösten laajennettu soveltaminen

Noottienvaihto. Suomen Kööpenhaminassa oleva lähettiläs Tanskan ulkoasiainministerille.

(Vastaavan nootin jätti Suomen v. a. asiainhoitaja Oslossa Mauno Nordberg 28 päivänä joulukuuta 1939 Norjan ulkoasiainministerille sekä Suomen v. a. asiainhoitaja Tukholmassa Ragnar Numelin 29 päivänä marraskuuta 1939 Ruotsin ulkoasiainministerille.)

Kööpenhaminassa 29 päivänä joulukuuta 1939.

Herra Ulkoasiainministeri,

Suomen merilaki ja laki Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1940. Sanottuna päivänä tulee voimaan myöskin Suomen liittyminen edellä mainittuun sopimukseen.

Tämän johdosta on minulla kunnia saattaa Herra Ulkoasiainministerin tietoon, että Suomen Hallitus, edellyttäen että Tanskan Hallitus ryhtyy vastaaviin toimenpiteisiin, tulee ennen tammikuun 1 päivää 1940 antamaan seuraavan sisältöiset määräykset:

1) Merilain 122 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä on sovellettava tammikuun 1 päivästä 1940 lukien myöskin Suomen ja Tanskan väliseen liikenteeseen.

2) Merilain 171 §:n 3 momentin ensimmäisen lauseen säännöksiä on sovellettava tammikuun 1 päivästä 1940 lukien myöskin Suomen ja Tanskan väliseen liikenteeseen.

Lakia Suomen liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen ei näinollen sovelleta Suomen ja Tanskan väliseen liikenteeseen, joten sen varauman mukaisesti, joka tehtiin Suomen liittyessä tähän sopimukseen, Suomen ja Tanskan välisessä liikenteessä saadaan tavaran kuljettamisesta antaa konossementteja tai vastaavanlaisia asiakirjoja (documents similaires) merilain säännösten nojalla soveltamatta niihin tai rahdinottajan ja asiakirjan haltijan väliseen oikeussuhteeseen sopimuksen määräyksiä.

Jos Tanskan Hallitus on puolestaan halukas antamaan vastaavat määräykset, saan ehdottaa, että tämän nootin ja vastauksen, jonka toivon saavani, katsottaisiin muodostavan molempia Hallituksia sitovan sopimuksen, joka on voimassa kuudennen kuukauden loppuun siitä lukien kun jompikumpi hallitus sanoo sen irti.

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, erinomaisen kunnioitukseni vakuutus.

Noottienvaihto. Tanskan ulkoasiainministeri Suomen Kööpenhaminassa olevalle lähettiläälle.

Kööpenhaminassa 29 päivänä joulukuuta 1939.

Herra Ministeri,

Viitaten herra Ministerin tämänpäiväiseen noottiin on minulla kunnia Hallitukseni puolesta ilmoittaa Teille, että Tanskan Hallitus sitoutuu vastavuoroisuuden edellytyksin antamaan seuraavat, 1 päivänä tammikuuta 1940 voimaan tulevat määräykset:

1. Tanskan merilain 122 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä on sovellettava myöskin Tanskan ja Suomen väliseen liikenteeseen.

2. Tanskan merilain 171 §:n 3 momentin 1 kohdan säännöstä on myöskin sovellettava Tanskan ja Suomen väliseen liikenteeseen.

3. Tanskan ja Suomen välisessä liikenteessä saadaan antaa konossementteja ja vastaavanlaisia asiakirjoja (documents similaires) Tanskan merilain säännösten nojalla, soveltamatta niihin tai niiden perusteella rahdinottajan ja asiakirjan haltijan kesken syntyvään oikeussuhteeseen 25 päivänä elokuuta 1924 tehdyn kansainvälisen konossementtisopimuksen määräyksiä, vrt. lakia n:o 150, 7 päivältä toukokuuta 1937, § 8, sekä sitä varaumaa, joka tehtiin Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 1938 talletettaessa Tanskan liittymistä tähän sopimukseen koskevaa asiakirjaa.

Saan lisätä olevani kanssanne yhtä mieltä siitä, että Herra Ministerin edellä mainitulla nootilla ja Tanskan Hallituksen puolelta tässä nootissa annetulla vastauksella katsotaan tehdyn molempien Hallitusten kesken sopimus, joka on voimassa, kunnes se toisen sopimuspuolen taholta sanotaan irti kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, erinomaisen kunnioitukseni vakuutus.

Noottienvaihto. Norjan ulkoasiainministeri Suomen v. a. asiainhoitajalle Oslossa.

Oslossa 28 päivänä joulukuuta 1939.

Herra Asiainhoitaja,

Kuninkaallisella päätöksellä 28 päivältä lokakuuta 1938 määrättiin, että laki 4 päivältä helmikuuta 1938 muutoksista 20 päivänä heinäkuuta 1893 annettuun merilakiin lisäyksineen sekä samana päivänä annettu laki 25 päivänä elokuuta 1924 tehdyn kansainvälisen konossementtisopimuksen määräysten täytäntöönpanemisesta tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1939, ensiksi mainittu laki sikäli kuin se ei jo ole voimassa.

Edelleen on kuninkaallisella päätöksellä 15 päivältä joulukuuta 1939 merilain 122 ja 171 §§:ien viimeisten momenttien nojalla (vrt. edellä mainittuun lakiin 4 päivältä helmikuuta 1938) määrätty, että näiden pykälien säännökset ulotetaan vastavuoroisuuden edellytyksin 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien koskemaan myös Norjan ja Suomen välistä liikennettä.

Edellä olevaan viitaten on minulla kunnia ilmoittaa Teille seuraavaa:

1) Norjan merilain 122 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä, sellaisina miksi ne on muutettu 4 päivänä helmikuuta 1938 annetulla lailla, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien myöskin Norjan ja Suomen väliseen liikenteeseen.

2) Norjan merilain 171 §:n 3 momentin ensimmäisen kohdan säännöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien myöskin Norjan ja Suomen väliseen liikenteeseen.

3) Norjan lainsäädäntö sallii, että Norjan ja Suomen välisessä liikenteessä saadaan antaa konossementteja ja vastaavanlaisia asiakirjoja (documents similaires) Norjan merilain säännösten nojalla, soveltamatta niihin tai niiden perusteella rahdinottajan ja asiakirjan haltijan kesken syntyvään oikeussuhteeseen 25 päivänä elokuuta 1924 tehdyn kansainvälisen konossementtisopimuksen määräyksiä, vrt. tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanemisesta 4 päivänä helmikuuta 1938 annetun lain 9 §:ää ja sitä varaumaa, joka tehtiin talletettaessa Norjan liittymistä tähän sopimukseen koskevaa asiakirjaa.

Koska Te olette tämänpäiväisessä nootissanne ilmoittanut, että Suomen merilakia tullaan vastaavasti soveltamaan 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien, on yllä edellytetty vastavuoroisuus olemassa. Olen kanssanne yhtä mieltä siitä, että Teidän noottinne ja tämä vastaus muodostavat molempien Hallitusten välisen sopimuksen, joka voidaan molemmin puolin sanoa irti kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Vastaanottakaa, Herra Asiainhoitaja, erinomaisen kunnioitukseni vakuutus.

Noottienvaihto. Ruotsin ulkoasiainministeri Suomen v. a. asiainhoitajalle Tukholmassa.

Tukholmassa 18 päivänä joulukuuta 1939.

Herra Asiainhoitaja,

Viitaten v. a. asiainhoitaja Ragnar Numelinin noottiin 29 päivältä marraskuuta 1939 on minulla kunnia ilmoittaa Teille, että Ruotsin hallitus tulee antamaan vastavuoroisuuden edellytyksin ennen 1 päivää tammikuuta 1940 seuraavansisältöiset määräykset.

1) Merilain 122 §:n ensimmäisen ja toisen kappaleen säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat eräistä muutoksista merilakiin 5 päivänä kesäkuuta 1936 annetussa laissa, on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien myöskin Ruotsin ja Suomen väliseen liikenteeseen.

2) Merilain 171 §:n kolmannen kappaleen ensimmäisen kohdan säännöstä, sellaisena kuin se on eräistä muutoksista merilakiin 5 päivänä kesäkuuta 1936 annetussa laissa, on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 1940 lukien myöskin Ruotsin ja Suomen väliseen liikenteeseen.

3) Lakia Ruotsin liittymisen johdosta vuoden 1924 kansainväliseen konossementtisopimukseen ei sovelleta Ruotsin ja Suomen väliseen liikenteeseen, joten sen varauman mukaisesti, joka tehtiin Ruotsin liittyessä tähän sopimukseen, Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä saadaan tavaran kuljettamisesta antaa konossementteja tai vastaavanlaisia asiakirjoja (documents similaires) merilain säännösten nojalla soveltamatta niihin tai rahdinottajan ja asiakirjan haltijan väliseen oikeussuhteeseen sopimuksen määräyksiä.

Ruotsin hallitus on yhtä mieltä Suomen hallituksen kanssa siitä, että tämä ja edellä mainittu nootti muodostavat molempien hallitusten välisen sopimuksen, joka on voimassa kuudennen kuukauden loppuun siitä lukien kun jompikumpi hallitus sanoo sen irti.

Vastaanottakaa, Herra Asiainhoitaja, erinomaisen kunnioitukseni vakuutus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.