30/1938

Pöytäkirja.

Allekirjoittaessaan tälle päivälle päivätyn sopimuksen allekirjoittaneet valtuutetut selittävät hyväksyvänsä, mitä sopimuksen eri määräyksiin tulee, tämän pöytäkirjan ensimmäisessä osassa olevan yksityiskohtaisemman tulkinnan sekä samaten hyväksyvänsä sanotun sopimuksen 17 artiklan mukaiset, tämän pöytäkirjan toisessa osassa mainitut varaumat.

I.

On sovittu:

1. että mitään tämän sopimuksen määräystä ei ole tulkittava Kansainvälisen maatalousinstituutin toimivaltaa rajoittavaksi tai koskevaksi;

2. että mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita laatimaan ja julkaisemaan numerotietoja, jotka aiheuttaisivat jotakuta yksityisyritystä koskevien tietojen leviämisen;

3. että kukin korkea sopimuspuoli voi voittamattomien esteiden tai valtion turvallisuutta uhkaavien vakavien tapahtumien sattuessa poikkeuksellisesti keskeyttää tämän sopimuksen määräysten soveltamisen mahdollisimman lyhyeksi ajaksi sekä olosuhteiden vaatimassa laajuudessa;

4. että 2 artiklan I a) kohdassa olevat määräykset eivät vaadi ilmoittamaan yksityisten tavaralajien määriä, milloin tästä ilmoituksesta ei ole tilaston kannalta mitään käytännöllistä hyötyä;

5. että kuukausittaisissa, 2 artiklan I a) kohdassa vaadituissa yhteenvedoissa:

a) tavaraluettelo sekä sitä vastaavat tiedot voidaan esittää lyhennetyssä muodossa;

b) annetut tiedot voivat tapauksissa, jolloin maan ulkomaankauppa on suhteellisen vähämerkityksellinen, olla yksinkertaisen yhteenvedon luontoisia;

6. että 2 artiklan III A kohdassa mainitut Kansainvälisen maatalousinstituutin ehdotukset ovat ne, jotka instituutin yhdeksäs yleiskokous hyväksyi ja jotka ovat lainattuina todistuskappaleiksi liitteessä VI sekä että korkeilla sopimuspuolilla on vapaus, jos Kansainvälisen maatalousinstituutin yleiskokous muuttaa näitä ehdotuksia, hyväksyä nämä muutokset;

7. että 2 artiklan V B ja C kohdissa olevien määräysten ei ole katsottava merkitsevän sitä, että arviointeja suoritettaessa jätetään pienet yritykset huomioon ottamatta;

8. että 2 artiklan V B ja C kohdissa olevat määräykset velvoittavat korkeita sopimuspuolia tekemään voitavansa edustavien tietojen antamiseksi, mutta että maasta, jossa teollisuus on vähän kehittynyt, voi kuitenkin olla mahdotonta antaa yksityiskohtaisia tilastollisia tietoja;

9. että näissä maissa, joissa paikallisista olosuhteista kuten alueen laajuudesta, teollisuusyritysten hajanaisuudesta sekä markkinapaikan etäisyydestä johtuen kuukausittaisten tukkuhinta-ilmaisimien valmistaminen ei ole käytännössä mahdollista, näiden ilmaisimien neljännesvuosittain tapahtuvaa julkaisemista on pidettävä 2 artiklan VI kohdan määräysten mukaisena.

II.

Alempana esitetyt varaumat hyväksytään:

1. Artikla 2-III B).

Turkki: Tämän kohdan edellyttämät yhteenvedot Turkki laatii ja julkaisee mahdollisimman lyhyin väliajoin, mutta näiden yhteenvetojen ei tarvitse olla vuotuisia.

Etelä-Afrikan Liittovaltio: Yhteenvetoihin ei sisälly viljeltyä pinta-alaa koskevia tietoja alkuasukasviljelyksistä, alkuasukkaille varatuilta alueilta, neekerialueilta eikä lähetyskeskuksista.

2. Artikla 2-III E).

Brasilia: Nämä määräykset eivät ole sovellettavissa Brasiliaan.

3. Artikla 2-IV, kohta 2) a).

Japani: Malmilajien valinta jätetään Japanin hallituksen harkittavaksi.

4. Artikla 2-V B), C).

Danzigin vapaakaupunki, Kreikka, Portugali, Turkki: Näiden kohtien edellyttämät yhteenvedot eivät ole pakollisia.

5. Artikla 2-VI.

Portugali: Ilmaisinlukujen kuukausittainen julkaiseminen lähitulevaisuudessa ei ole pakollista.

6. Artikla 3 - kohta 2.

Meksiko, Turkki: Tätä kohtaa ei katsota velvoitukseksi vaan suositukseksi.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet varustaneet tämän pöytäkirjan nimikirjoituksellaan.

Tehtiin Genèvessä 14 päivänä joulukuuta 1928 yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon ja josta annetaan yhdenmukainen jäljennös kaikille Kansainliiton jäsenille sekä kaikille Liittoon kuulumattomille, konferenssissa edustetuille valtioille.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.