14/1938

Sopimusehdotus [N:o 45], joka koskee naisten pitämisestä maanpinnanalaisissa töissä kaikenlaatuisissa kaivoksissa.

Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

kokoonnuttuaan kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kokoonkutsumana Geneveen 4 päivänä kesäkuuta 1935 yhdeksänteentoista istuntoonsa, ja

päätettyään hyväksyä erinäisiä esityksiä, jotka koskevat naisten pitämistä maanpinnanalaisissa töissä kaikenlaatuisissa kaivoksissa, mikä asia on toisena ohjelmakohtana istunnon päiväjärjestyksessä, sekä

päätettyään, että nämä esitykset saavat kansainvälisen sopimusehdotuksen muodon,

hyväksyy tänä 21 päivänä kesäkuuta 1935 seuraavan sopimusehdotuksen, jonka nimenä on oleva "Sopimus, joka koskee maanpinnanalaisia töitä (naiset), 1935":

1 artikla.

Tämän sopimuksen soveltamisessa tarkoitetaan sanalla "kaivos" jokaista yksityistä tai julkista yritystä maanpinnan alla olevien aineiden irroittamista varten.

2 artikla.

Naista älköön ikään katsomatta, käytettäkö töissä maanpinnan alla kaivoksissa.

3 artikla.

Kansallinen lainsäädäntö voi vapauttaa yllämainitusta kiellosta:

a) henkilöt, jotka ovat johtavassa asemassa eivätkä suorita ruumiillista työtä;

b) henkilöt joita käytetään terveydenhoidolliseen tai sosiaaliseen toimeen;

c) henkilöt, jotka opintoaikanaan ammattikasvatustaan varten viettävät jonkin ajan kaivoksen maanalaisissa osissa;

d) muut henkilöt, joiden tilapäisesti on laskeuduttava kaivoksen maanalaisiin osiin ammatin harjoittamista varten, joka ei ole ruumiillista työtä.

4 artikla.

Tämän sopimuksen viralliset ratifioinnit on ilmoitettava Kansainliiton pääsihteerille ja on hänen ne rekisteröitävä.

5 artikla.

1. Tämä sopimus sitoo vain niitä kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioita, joiden ratifioinnit pääsihteeri on rekisteröinyt.

2. Se tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun pääsihteeri on rekisteröinyt kahden jäsenvaltion ratifioinnit.

3. Sen jälkeen tämä sopimus tulee voimaan kuhunkin jäsenvaltioon nähden kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin sen ratifiointi rekisteröitiin.

6 artikla.

Niin pian kuin kahden kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioinnit on rekisteröity, on Kansainliiton pääsihteerin ilmoitettava siitä kaikille kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille. Hänen on niinikään ilmoitettava näille niiden ratifiointien rekisteröinnit, jotka muut järjestön jäsenvaltiot myöhemmin ilmoittavat hänelle.

7 artikla.

1. Jokainen jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, voi, sittenkun kymmenen vuotta on kulunut siitä päivästä, jona sopimus alkuaan tuli voimaan, irtisanoa sen kirjelmällä, joka annetaan Kansainliiton pääsihteerille ja jonka hän rekisteröi. Irtisanominen tulee voimaan vasta vuoden kuluttua sen rekisteröimisestä.

2. Jokainen jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen eikä vuoden kuluessa edellisessä kohdassa mainitun kymmenvuotiskauden päätymisestä käytä tässä artiklassa säädettyä irtisanomisoikeutta, on sidottu uudeksi kymmenvuotiskaudeksi ja voi sen jälkeen, huomioonottaen tässä sopimuksessa määrätyt ehdot, irtisanoa sopimuksen kunkin kymmenvuotiskauden päättyessä.

8 artikla.

Jokaisen kymmenvuotiskauden päätyttyä tämän sopimuksen voimaantulopäivästä lukien on kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston esitettävä yleiselle konferenssille selostus sopimuksen soveltamisesta ja otettava harkittavaksi, onko syytä ottaa konferenssin päiväjärjestykseen kysymys sen muuttamisesta kokonaan tai osittain.

9 artikla.

1. Jos konferenssi hyväksyisi uuden sopimuksen, joka muuttaa tämän sopimuksen kokonaan tai osittain, eikä uusi sopimus toisin määrää:

a) katsotaan se seikka, että joku jäsenvaltio on ratifioinut uuden, muutoksia sisältävän sopimuksen, jos tämä on tullut voimaan, semmoisenaan tämän sopimuksen irtisanomiseksi huolimatta siitä, mitä 7 artiklassa edellä säädetään;

b) eivät jäsenvaltiot siitä päivästä lukien, jona uusi muutoksia sisältävä sopimus tulee voimaan, enää voi ratifioida tätä sopimusta.

2.Kuitenkin jää tämä sopimus nykyisessä muodossaan ja nykyisen sisältöisenä voimaan niihin jäsenvaltioihin nähden, jotka ovat sen ratifioineet eivätkä ratifioi muutoksia sisältävää uutta sopimusta.

10 artikla.

Tämän sopimuksen ranskan- ja englanninkielisiä tekstejä on kumpaakin pidettävä alkuperäisenä.

Edelläoleva teksti on sopimusehdotuksen alkuperäinen teksti, jonka kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi on asianmukaisesti hyväksynyt yhdeksännessätoista istunnossaan, joka pidettiin Genevessä ja joka julistettiin päättyneeksi 25 päivänä kesäkuuta 1935.

Tämän vakuudeksi me olemme allekirjoittaneet tämän sopimuksen 18 päivänä heinäkuuta 1935.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.