49/1936

Asetus huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittavan yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Suomi on yhtynyt Genèvessä 13 päivänä heinäkuuta 1931 tehtyyn, huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittavaan yleissopimukseen ja Suomen yhtymiskirja on 25 päivänä syyskuuta 1936 talletettu Kansainliiton sihteeristöön, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että mainittu yleissopimus tulee Suomessa voimaan 24 päivänä joulukuuta 1936.

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1936.

Huumausaineiden valmistuksen rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittava sopimus.

Osapuolet, haluten täydentää Haagissa 23 päivänä tammikuuta 1912 ja Genèvessä 19 päivänä helmikuuta 1925 allekirjoitettujen kansainvälisten opiumsopimusten määräyksiä saattamalla kansainvälisellä sopimuksella tehoisaksi huumausaineiden valmistuksen rajoittamisen siihen määrään, jota maailman luvallinen kulutus lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin edellyttää, sekä säännöstämällä niiden jakelua,

ovat päättäneet solmia tätä tarkoittavan sopimuksen ja määränneet valtuutetuikseen:

(valtuutettujen nimet.)

jotka, esitettyään toisilleen oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavista määräyksistä:

1 Luku.

Määritelmiä.

1 artikla.

Ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu sovelletaan seuraavia määritelmiä kaikkiin tämän sopimuksen säännöksiin:

1. "Genèven sopimuksella" tarkoitetaan Genèvessä 19 päivänä helmikuuta 1925 allekirjoitettua kansainvälistä opiumsopimusta.

2. "Rohdoksilla" tarkoitetaan seuraavia aineita, riippumatta siitä, ovatko ne puolivalmisteita tai lopullisesti puhdistettuja:

I ryhmä.

Alaryhmä a):

1) Morfiini ja sen suolat sekä ne välittömästi raa'asta tai lääkinnöllisestä opiumista saadut valmisteet, jotka sisältävät yli 20 % morfiinia;

2) Diacetylmorfiini ja muut morfiiniesterit sekä niiden suolat;

3) Kokaiini ja sen suolat sekä ne välittömästi kokalehdestä saadut valmisteet, jotka sisältävät yli 0,1 % kokaiinia; kaikki ekgoniinin esterit ja niiden suolat;

4) Dihydro-oxykodeinon (jonka eräs suola on rekisteröity nimellä eukodal), dihydrokodeinon (jonka eräs suola on rekisteröity nimellä dicodid), dihydromorfinon (jonka eräs suola on rekisteröity nimellä dilaudid), asetyldihydrokodeinon tai acetyldimetyl-dihydrotebain (jonka eräs suola on rekisteröity nimellä acedicon), dihydromorfiini (jonka eräs suola on rekisteröity nimellä paramorfan), ja niiden esterit sekä minkä hyvänsä tässä lueteltujen aineiden tai niiden esterien suolat, N-oxymorfiini (jonka rekisteröity nimitys on genomorfin), N-oxymorfiinin johdannaiset sekä muut viidenarvoisen typen morfiinijohdannaiset.

Alaryhmä b):

Ekgoniini, tebaini sekä niiden suolat, morfiinieetterit kuten benzylimorfiini ja niiden suolat, lukuunottamatta metylimorfiinia (kodeini), etylimorfiinia ja niiden suoloja.

II ryhmä:

Metylimorfiini (kodeini), etylimorfiini ja niiden suolat.

Tässä artiklassa mainittuja aineita on pidettävä "rohdoksina" myös siinä tapauksessa, että ne ovat synteettisesti valmistettuja.

Nimitykset "ryhmä I" ja "ryhmä II" tarkoittavat tämän artiklan ryhmiä I ja II.

3. "Raa'alla opiumilla" tarkoitetaan unikon (Papaver somniferum L.) siemenkodasta saatua itsestään jähmettynyttä nestettä, jota on käsitelty ainoastaan sikäli kuin on ollut välttämätöntä sen pakkausta ja kuljetusta varten, huolimatta siitä, mikä sen morfiinipitoisuus on.

"Lääkinnöllisellä opiumilla" tarkoitetaan opiumia, joka on läpikäynyt välttämättömät valmistusmenetelmät soveltuakseen farmakopean vaatimusten mukaisesti lääkintötarkoituksiin, olipa se jauhona, murennettuna tai sekotettuna tehottomiin aineisiin.

"Morfiinilla" tarkoitetaan opiumin pääalkaloidia, jonka kemiallinen kaava on C17H19O3N.

"Diacetylmorfiinilla" tarkoitetaan diacetylmorfiinia (diamorfiini, heroiini), jonka kaava on C21H23O5N. (C17H17(C2H3O)2O3N).

"Kokalehdellä" tarkoitetaan Erythroxylon Coca Lamarckin, Erythroxylon novogranatense (Morris) Hieronymusin ja niiden Erythroxylaceae-heimoon kuuluvien muunnosten sekä tämän suvun muittenkin lajien lehtiä, joista voidaan erottaa kokainia joko välittömästi tai kemiallisin keinoin.

"Kokainilla" tarkoitetaan methyl-benzoyl laevo-ekgoniinia ([à] D 20°=-16°4) 20 prosenttisessa kloroformiliuoksessa. Kokainin kaava on C17H21NO4.

"Ekgoniinilla" tarkoitetaan laevo-ekgoniinia ([à] D 20°=-45°6, 5-prosenttisessa vesiliuoksessa), jonka kaava on C9H15O3N H2O, sekä kaikkia tästä ekgoniinistä saatuja aineita, joista tehdasmaisesti voidaan sitä uudelleen valmistaa.

Allaluetellut "rohdokset" määritellään kemiallisilla kaavoillaan seuraavasti:

Dihydro-oxykodeinon

C18H21O4N

Dihydrokodeinon

C18H21O3N

Dihydromorfinon

C17H19O3N

Acetyldihydrokodeinon tai

Acetyldimetyldihydrotebaini

C20H23O4N (C18H20(C2H3O)O3N)

Dihydromorfiini

C17H21O3N

N-oxymorfiini

C17H19O4N

Tebaini

C19H21O3N

Metylimorfiini (Kodeini)

C18H21O3N (C17H18(CH3O)O2N)

Etylimorfiini

C19H23O3N (C17H18(C2H5O)O2N)

Benzylimorfiini

C24H25O3N (C17H18(C7H7O)O2N)

4. "Valmistamisella" tarkoitetaan myös puhdistamista.

"Muuttamisella" tarkoitetaan jonkun "rohdoksen" muuttamista kemiallisin keinoin, lukuunottamatta alkaloidien muuttamista niitten suoloiksi.

Jotain "rohdosta" muutettaessa toiseksi "rohdokseksi" pidetään tätä menettelyä ensiksi mainitun "rohdoksen" suhteen muuttamisena ja viimeksi mainitun suhteen valmistamisena.

"Arvioilla" tarkoitetaan tämän sopimuksen 2-5 artiklain mukaisesti annettuja arvioita lisäarviot niihin luettuina, ellei tekstistä toisin ilmene.

Jonkin "rohdoksen" yhteydessä käytetty sanonta "varavarasto" tarkoittaa varastoa, jota tarvitaan:

1) tavanmukaista sisäistä kulutusta varten siinä maassa tai sillä alueella, jossa tätä varastoa pidetään,

2) kyseessäolevassa maassa tai alueella suoritettavaa muuttamista varten, sekä

3) vientiä varten.

Jonkin "rohdoksen" yhteydessä käytetty sanonta "valtion varasto", tarkoittaa varastoja, joita valtion valvonnan alaisina pidetään sen omia tarpeita varten ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta.

Ellei tekstistä toisin ilmene, tarkoittaa sana "vienti" myöskin jälleenvientiä.

II Luku.

Arviot.

2 artikla.

1. Korkeat sopimuspuolet antavat jokaisesta rohdoksesta vuosittain Genèven sopimuksen VI luvun mukaisesti perustetulle pysyvälle keskuskomitealle esilläolevan sopimuksen 5 artiklan määräysten mukaisia arvioita jokaisen alueensa suhteen, jossa tämä sopimus on voimassa.

2. Jos joku korkeista sopimuspuolista ei 5 artiklan 4 momentissa määrätyn ajan kuluessa olisi lähettänyt arviota jonkin sellaisen alueensa kohdalta, jossa tämä sopimus on voimassa, tulee tämän sopimuksen 5 artiklan 6 momentissa tarkoitetun valvontaelimen mahdollisuuksien mukaan laatia kyseessäoleva arvio.

3. Pysyvän keskuskomitean tulee pyytää tämän sopimuksen ulkopuolella olevia maita ja alueita koskevia, tämän sopimuksen määräysten mukaisia arvioita. Jos jotakin tällaista maata tai aluetta koskevaa arviota ei anneta, tulee valvontaelimen mahdollisuuksien mukaan itse laatia sellainen.

3 artikla.

Jokainen korkeista sopimuspuolista voi, mikäli se on välttämätöntä, tiettyä vuotta varten ja minkä hyvänsä alueensa suhteen antaa kyseessäolevaa vuotta ja aluetta koskevia lisäarvioita, joiden tarpeellisuus on perusteltava.

4 artikla.

1. Jokaisen edelläolevain artiklain mukaisesti annetun arvion, joka kohdistuu minkä hyvänsä "rohdoksen" kotimaiseen kulutukseen maassa tai alueella, jota arvio tarkoittaa, tulee perustua yksinomaan mainitun maan tai alueen lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarpeisiin.

2. Korkeat sopimuspuolet voivat varavarastojen ohella perustaa ja ylläpitää valtion varastoja.

5 artikla.

1. Tämän sopimuksen 2-4 artikloissa edellytetyt arviot on laadittava pysyvän keskuskomitean aika ajoin määräämän mallin mukaan, joka tämän komitean toimesta tullaan lähettämään kaikille Kansainliiton jäsenille sekä 27 artiklassa mainituille Liittoon kuulumattomille valtioille.

2. Jokaisen arvion tulee sisältää seuraavat tiedot kunkin maan tai alueen suhteen kultakin vuodelta sekä jokaisesta "rohdoksesta", olivatpa nämä alkaloideja tai suoloja taikka alkaloidi- tai suolavalmisteita:

a) määrä, joka tarvitaan käytettäväksi sellaisenaan lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin, siihen luettuna sellaisten tuotteiden valmistamiseen tarvittava määrä, joiden maastavientiä varten ei vaadita vientilupaa, riippumatta siitä, ovatko nämä tuotteet tarkoitetut kotimaista kulutusta tai maastavientiä varten;

b) määrä, joka tarvitaan muuttamistarkoituksiin niinhyvin kotimaista kulutusta kuin maastavientiä varten;

c) varavarastot, joita halutaan pitää;

d) määrä, joka tarvitaan 4 artiklassa tarkoitettujen valtion varastojen perustamiseen ja ylläpitämiseen.

Jotakin maata tai aluetta koskevien arvioiden kokonaismäärällä tarkoitetaan tämän momentin a) ja b) kohdissa mainittujen määrien summaa, siihen lisättyinä varavarastojen ja valtion varastojen haluttuun suuruusrajaan saattamiseksi ehkä tarpeelliset erät taikka siitä vähennettyinä ne erät, joita näissä varastoissa ehkä on yli mainitun rajan. Nämä lisäykset tai vähennykset otetaan kuitenkin huomioon ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomaiset korkeat sopimuspuolet ovat määräajan kuluessa lähettäneet tarvittavat arviot pysyvälle keskuskomitealle.

3. Jokaiseen arvioon tulee liittyä selostus siitä menetelmästä, jota on käytetty arvioon merkittyjä määriä laskettaessa. Jos arviomääriin sisältyy marginaali kysynnän mahdollisten vaihtelujen varalta, on tämän marginaalin suuruus arviolaskelmassa tarkoin ilmoitettava. Jollekin sellaiselle "rohdokselle", joka kuuluu tai voidaan sisällyttää II ryhmään, voi tietenkin käydä välttämättömäksi varata suurempi marginaali kuin muille "rohdoksille".

4. Kaikkien arvioiden tulee saapua keskuskomitealle viimeistään 1 päivänä elokuuta ennen sen vuoden alkua, jota arvio koskee.

5. Lisäarviot on lähetettävä pysyvälle keskuskomitealle heti niiden valmistuttua.

6. Valvontaelimen tulee tutkia arviot. Kansainliiton opastava opiumin ja muiden huumausaineiden kaupan komissio, pysyvä keskuskomitea, Kansainliiton terveydenhoitokomitea ja kansainvälinen terveydenhoitotoimisto ovat oikeutetut määräämään kukin yhden jäsenen tähän elimeen. Kansainliiton pääsihteeri huolehtii valvontaelimen sihteeristöstä läheisessä yhteistyössä keskuskomitean kanssa.

Valtion tarpeita lukuunottamatta valvontaelin voi jokaisen maan tai alueen suhteen, josta arviot on annettu, pyytää sellaisia lisätietoja ja -selvityksiä, joita se pitää tarpeellisina joko arvion täydentämiseksi tai siinä olevien merkintöjen selittämiseksi. Näin hankittujen tietojen nojalla valvontaelin saattaa korjata arvioita asianomaisen hallituksen suostumuksella. Kun kyseessä on joku "rohdos", joka kuuluu tai voidaan sisällyttää II ryhmään, riittää ylimalkainen ilmoitus.

7. Tutkittuaan annetut arviot ylläolevan 6 kohdan mukaisesti ja määrättyään 2 artiklan mukaisesti arviot niitä maita ja alueita varten, joista arvioita ei ole annettu, valvontaelimen on vuosittain viimeistään 1 päivänä marraskuuta pääsihteerin välityksellä lähetettävä kaikille Kansainliiton jäsenille sekä 27 artiklassa mainituille Liittoon kuulumattomille valtioille tiedoitus, joka sisältää kaikkien eri maiden ja alueiden antamat arviot. Tähän tiedoitukseen liitetään, sikäli kuin valvontaelin pitää sen tarpeellisena, selostus ylläolevan 6 kohdan mukaisesti annetuista tai pyydetyistä selvityksistä, sekä niistä huomautuksista, joita valvontaelin ehkä haluaa esittää minkä hyvänsä arvion, selvityksen tai selvitystä koskevan pyynnön suhteen.

8. Valvontaelimen on viipymättä otettava käsiteltäviksi kaikki pysyvälle keskuskomitealle vuoden kuluessa ilmoitetut lisäarviot tämän artiklan 6 ja 7 momentissa määrätyssä järjestyksessä.

III Luku.

Tuotannon rajoittaminen.

6 artikla.

Mitään "rohdosta" ei tule missään maassa tai alueella minkään vuoden kuluessa valmistaa enemmän kuin seuraavat määrät yhteenlaskettuina:

a) määrä, joka kyseessäolevaa maata tai aluetta varten laadittujen arvioiden puitteissa puheenaolevana vuotena tarvitaan sen lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin, siihen luettuna niiden tuotteiden valmistamiseen tarvittava määrä, joiden maastavientiä varten ei vaadita vientilupaa, riippumatta siitä, ovatko nämä tuotteet tarkoitetut kotimaista kulutusta tai maastavientiä varten;

b) määrä, joka kyseessäolevaa maata tai aluetta varten laadittujen arvioiden puitteissa asianomaisena vuotena tarvitaan muuttamistarkoituksiin niinhyvin kotimaista kulutusta kuin maastavientiä varten;

c) määrä, jonka tämä maa tai alue ehkä tulee sen vuoden kuluessa tarvitsemaan tämän sopimuksen mukaisten vientitilausten toimittamiseksi;

d) määrä, jonka tämä maa tai alue mahdollisesti tarvitsee pysyttääkseen varavarastonsa niin suurina kuin kyseessäolevan vuoden arvioissa on ilmoitettu;

e) määrä, joka mahdollisesti tarvitaan pysyttämään valtionvarastot niin suurina kuin kyseessäolevan vuoden arviossa on ilmoitettu.

2. Jos joku korkea sopimuspuoli tietyn vuoden lopussa toteaa valmistetun määrän ylittävän ylläolevassa lueteltujen määrien summan, 7 artiklan ensimmäisessä kappaleessa tarkoitetut vähennykset huomioonotettuina, on ylijäämä vähennettävä seuraavana vuotena valmistettavasta määrästä. Lähettäessään vuosittaiset tilastotietonsa pysyvälle keskuskomitealle on korkeiden sopimuspuolten ilmoitettava tämän ylittämisen syyt.

7 artikla.

Siitä määrästä, joka tiettyä maata tai aluetta varten on määrättynä vuotena 6 artiklan mukaisesti sallittu valmistaa, on jokaisen "rohdoksen" kohdalta vähennettävä:

i) maahan tuotu määrä asianomaista "rohdosta", mukaanluettuina ehkä palautuneet erät ja vähennettynä mahdollinen jälleenvienti;

ii) takavarikkoon otettu ja kotimaiseen kulutukseen tai muuttamiseen käytetty määrä tätä "rohdosta".

Jos jotakin yllämainituista vähennyksistä ei voida tehdä asianomaisen vuoden kuluessa, on vuoden lopussa jälellä oleva osa vähennettävä seuraavan vuoden arvioista.

8 artikla.

Se määrä jotakin "rohdosta", joka määrättyä maata tai aluetta varten tehdyn arvion mukaisesti sinne tuodaan tai siellä valmistetaan muuttamista varten, on mahdollisuuksien mukaan kokonaan käytettävä tähän tarkoitukseen arvion edellyttämän ajan kuluessa.

Ellei kuitenkaan ole mahdollista täten käyttää koko määrää kyseessäolevan ajanjakson kuluessa, on vuoden lopussa käyttämättä jäänyt osa vähennettävä tätä maata tai aluetta koskevasta seuraavan vuoden arviosta.

9 artikla.

Jos ajankohtana, jolloin tämän sopimuksen kaikki määräykset tulevat voimaan, jotakin "rohdosta" on jossakin maassa tai alueella varastoituna enemmän kuin se kokonaismäärä, jonka tämä maa tai alue arvioidensa mukaan haluaa varavarastona pitää hallussaan, on ylijäämä vähennettävä siitä määrästä, jonka tämä maa tai alue säännönmukaisesti voi tämän sopimuksen säännösten nojalla joko valmistaa tai tuoda maahan.

Ellei näin menetellä, tulee hallituksen ottaa huostaansa tämän sopimuksen kaikkien määräysten voimaan tullessa olemassa olevat liikanaiset varastot. Hallitus voi aika ajoin näistä varastoista luovuttaa ainoastaan sellaisia eriä, joita tämän sopimuksen mukaan saadaan luovuttaa. Kaikki vuoden kuluessa täten luovutetut erät on vähennettävä siitä määrästä, joka asianomaisen vuoden aikana on tarkoitettu joko valmistettavaksi tai maahan tuotavaksi.

IV Luku.

Kieltoja ja rajoituksia.

10 artikla.

1. Korkeat sopimuspuolet tulevat kieltämään diacetylmorfiinin ja sen suolojen sekä diacetylmorfiinia tai sen suoloja sisältävien valmisteiden viennin alueiltaan.

2. Jokainen korkea sopimuspuoli voi kuitenkin, sellaisen maan hallituksen pyynnöstä, jossa diacetylmorfiinia ei valmisteta, sallia, että viimeksimainittuun maahan viedään niin suuria määriä diacetylmorfiinia, sen suoloja sekä diacetylmorfiinia tai sen suoloja sisältäviä valmisteita, kuin tämän maan lääkinnöllisiin ja tieteellisiin tarpeisiin vaaditaan, ehdolla, että pyyntöä seuraa tuontilupatodistus ja että se on osoitettu todistuksessa mainitulle viranomaiselle.

3. Kaikki täten maahantuodut määrät on jaettava tuontimaan hallituksen toimesta ja sen vastuulla.

11 artikla.

Niiden opiumin fenantren-alkaloideista tai kokalehden ekgonin-alkaloideista valmistettujen tuotteiden, joita ei nykyisin käytetä lääkinnöllisiin tai tieteellisiin tarpeisiin, kauppa tai valmistamista kaupallisessa tarkoituksessa ei voida sallia missään maassa tai millään alueella paitsi siinä tapauksessa, että näiden tuotteiden lääkinnöllinen tai tieteellinen arvo on asianomaista hallitusta tyydyttävällä tavalla todettu.

Tässä tapauksessa, ellei hallitus totea, että kyseessäoleva tuote ei voi aikaansaada huumausaineen himoa ja ettei sitä voida muuttaa myrkkyhimoa aikaansaavaksi tuotteeksi, ei sen valmistusmäärä alempana mainittuja päätöksiä odoteltaessa saa ylittää asianomaisen maan tai alueen omaa lääkinnöllistä ja tieteellistä tarvetta sekä vientitilausten yhteistä määrää, jotapaitsi tämän sopimuksen määräyksiä on sovellettava mainittuun tuotteeseen.

2. Korkean sopimuspuolen, joka sallii jonkun tällaisen tuotteen kaupan tai valmistuksen kaupallisiin tarkoituksiin, tulee siitä viipymättä ilmoittaa Kansainliiton pääsihteerille, jonka tulee tästä tiedoittaa muille korkeille sopimuspuolille sekä Liiton terveydenhoitokomitealle.

3. Hankittuaan kansainvälisen terveydenhoitotoimiston pysyvän komitean lausunnon asiasta terveydenhoitokomitean tulee todeta, voiko kyseessäoleva tuote aikaansaada myrkkyhimoa (ja onko sitä näinollen pidettävä yhdenveroisena I ryhmän a-alaryhmässä mainittujen "rohdosten" kanssa) tai voidaanko se muuttaa joksikin tällaiseksi "rohdokseksi" (ja onko sitä näinollen pidettävä yhdenveroisena I ryhmän b-alaryhmässä tai II ryhmässä mainittujen "rohdosten" kanssa).

4. Jos terveydenhoitokomitea toteaa, että puheenalainen tuote, olematta omiaan aikaansaamaan myrkkyhimoa, voidaan muuttamalla saattaa sellaiseksi, on kysymys sen sijoittamisesta joko I ryhmän b-alaryhmään tai II ryhmään alistettava ratkaistavaksi komiteaan, jonka muodostaa kolme asiantuntijaa, jotka ovat päteviä tutkimaan asian sekä tieteellistä että teknillistä puolta. Asianomainen hallitus ja opastava opiumkomissio valitsevat kumpikin yhden näistä jäsenistä ja viimeksimainitut valitsevat yhdessä kolmannen jäsenen.

5. Jokainen kahden edellisen momentin mukaisesti tehty päätös on saatettava Kansainliiton pääsihteerin tietoon, joka ilmoittaa siitä kaikille Liiton jäsenille ja 27 artiklassa tarkoitetuille siihen kuulumattomille valtioille.

6. Jos asianomainen tuote näiden päätösten mukaan voi aikaansaada myrkkyhimoa tai jos se voidaan sellaiseksi "rohdokseksi" muuttaa, korkeat sopimuspuolet tulevat heti pääsihteerin ilmoituksen saatuaan soveltamaan tämän sopimuksen määräyksiä kyseessä olevaan "rohdokseen" sen mukaan, sisällytetäänkö se I tai II ryhmään.

7. Jonkun korkean sopimuspuolen pääsihteerille tekemästä esityksestä voidaan jokainen tämänluontoinen päätös saatujen kokemusten perusteella ja ylempänä tarkoitetussa järjestyksessä ottaa tarkistettavaksi.

12 artikla.

1. Jokaisen "rohdoksen" tuonti jonkun korkean sopimuspuolen alueelle tai vienti sen alueelta saa tapahtua ainoastaan tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

2. Vuoden aikana johonkin maahan tai alueelle tuotu määrä jotakin "rohdosta" ei saa ylittää 5 artiklan mukaisesti tehtyjen kokonaisarvioiden sekä tämän maan tai alueen saman vuoden maastaviennin määrää, josta on vähennetty puheenaolevan vuoden aikana mainitussa maassa tai mainitulla alueella valmistettu määrä.

V Luku.

Valvonta.

13 artikla.

1. a) Korkeat sopimuspuolet soveltavat kaikkiin I ryhmän "rohdoksiin" niitä Genèven sopimuksen määräyksiä, joita siinä edellytetään sovellettavaksi sen 4 artiklassa mainittuihin aineisiin (taikka vastaavia määräyksiä). Korkeat sopimuspuolet soveltavat näitä määräyksiä myöskin mainitussa 4 artiklassa tarkoitettuihin morfiini- ja kokainivalmisteihin sekä kaikkiin muista I ryhmään kuuluvista "rohdoksista" tehtyihin valmisteisiin niitä lukuunottamatta, jotka Genèven sopimuksen 8 artiklan nojalla voidaan jättää mainitun sopimuksen ulkopuolelle.

b) Korkeat sopimuspuolet tulevat soveltamaan joko kiinteään tai nestemäiseen tehottomaan aineeseen sekotettuihin morfiinin tai kokainin tai niiden suolojen liuoksiin tai miedonnuksiin, jotka sisältävät korkeintaan 0,2 % morfiinia tai 0,1 % kokainia, samoja määräyksiä kuin valmisteihin, joissa mainittuja aineita osoittava prosenttiluku on suurempi.

2. Korkeat sopimuspuolet tulevat soveltamaan niihin "rohdoksiin", jotka kuuluvat tai voivat kuulua II ryhmään, seuraavia Genèven sopimuksen määräyksiä (taikka niitä vastaavia määräyksiä):

a) 6 ja 7 artiklan määräyksiä, sikäli kuin ne koskevat näiden "rohdosten" valmistusta, tuontia, vientiä ja tukkukauppaa;

b) V luvun määräyksiä, paitsi milloin ne koskevat valmisteita, jotka sisältävät jotakin näistä "rohdoksista" ja jotka soveltuvat käytettäviksi normaalisiin terapeuttisiin tarkoituksiin;

c) 22 artiklan 1 momentin b), c) ja e) kohdan sekä 2 momentin määräyksiä, ottaen huomioon,

i) että neljännesvuosittain lähetettävät tuonti- ja vientitilastot voidaan korvata vuosittain lähetettävillä, ja

ii) että 22 artiklan 1 momentin b-kohdassa ja 2 momentissa olevia määräyksiä ei sovelleta näitä "rohdoksia" sisältäviin valmisteisiin.

14 artikla.

1. Hallituksen, joka on antanut luvan sellaisen "rohdoksen", joka sisältyy tai voidaan sisällyttää I ryhmään, viemiseen maahan tai alueelle, jossa ei tätä sopimusta eikä Genèven sopimusta sovelleta, tulee asiasta viipymättä ilmoittaa pysyvälle keskuskomitealle. Jos vientilupaa pyydetään 5 kilogrammaa tai sitä suurempaa määrää varten, ei sitä ole annettava ennen kuin hallitus pysyvän keskuskomitean avulla on varmistautunut siitä, ettei tämä vienti aikaansaa tuontimaata tai -aluetta koskevien arvioiden ylittämistä. Jos pysyvä keskuskomitea ilmoittaa, että ylittämistä tapahtuisi, ei hallitus tule sallimaan arviota ylittävän määrän maastavientiä.

2. Jos pysyvälle keskuskomitealle lähetetyt tuontia ja vientiä koskevat tiedot sekä tälle komitealle edellisen momentin mukaisesti tehdyt ilmoitukset osoittavat, että johonkin maahan tai alueelle jo viedyt tai vientiluvan saaneet erät yhteensä ylittävät puheenaolevaa maata tai aluetta varten sille vuodelle 5 artiklan mukaisesti tehtyjen arvioiden summan, lisättynä sen oman viennin todettulla määrällä, tulee komitean viipymättä ilmoittaa tästä kaikille korkeille sopimuspuolille. Nämä eivät kyseessäolevan vuoden aikana saa sallia uutta vientiä puheenaolevaan maahan tai alueelle paitsi siinä tapauksessa,

1) että annetaan sellainen lisäarvio, joka käsittää sekä liikatuonnin koko määrän että tarvittavan lisätuonnin, taikka,

2) että vientimaan hallitus jossakin erikoisessa tapauksessa pitää viennin merkitystä oleellisena ihmiskunnan edun tai sairaiden hoidon kannalta.

3. Pysyvän keskuskomitean tulee joka vuosi laatia laskelma, joka sisältää seuraavat, edellistä vuotta koskevat tiedot jokaisen maan tai alueen kohdalta:

a) jokaista "rohdosta" koskeva arviomäärä;

b) jokaista "rohdosta" koskeva kulutusmäärä;

c) jokaisen "rohdoksen" valmistusmäärä;

d) jokaisen muuttamalla saadun "rohdoksen" määrä;

e) jokaisen "rohdoksen" tuontimäärä;

f) jokaisen "rohdoksen" vientimäärä;

g) se määrä jokaista eri "rohdosta", joka on käytetty sellaisten tuotteiden valmistamiseen, joiden maastavientiä varten ei tarvita vientilupaa.

Jos mainitusta laskelmasta ilmenee, että joku korkeista sopimuspuolista on tai on voinut laiminlyödä tämän sopimuksen asettamia velvollisuuksia, on komitea oikeutettu pyytämään tältä selityksiä Kansainliiton pääsihteerin välityksellä, jolloin sovelletaan Genèven sopimuksen 24 artiklan 2-7 kohdissa edellytettyä menetelmää.

Komitea julkaisee mahdollisimman pian ylempänä tarkoitetun laskelman sekä, ellei se pidä tätä tarpeettomana, edellisen kappaleen mukaisesti annettuja ja pyydettyjä selvityksiä koskevan katsauksen, kuin myös ne huomautukset, joita se ehkä haluaa tehdä näiden selvitysten tai selvitystä koskevien pyyntöjen suhteen.

Julkaistessaan tämän sopimuksen nojalla saamiaan tilastoja ja muita tietoja pysyvä keskuskomitea tulee huolehtimaan siitä, ettei julkaisuihin oteta mitään tietoa, joka olisi omiaan helpottamaan keinottelijain toimintaa tai vahingoittamaan jonkun korkean sopimuspuolen laillista kauppaa.

VI Luku.

Hallinnollisia määräyksiä.

15 artikla.

Korkeat sopimuspuolet tulevat ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin saattaakseen tämän sopimuksen määräykset voimaan alueillaan.

Korkeat sopimuspuolet tulevat perustamaan, ellei niillä vielä ole sellaista, erikoisen viraston, jonka tehtävänä on:

a) soveltaa tämän sopimuksen määräyksiä;

b) säännöstellä, tarkata ja valvoa "rohdoksien" kauppaa;

c) järjestää taistelu myrkkyhimoa vastaan ryhtymällä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin sen leviämisen estämiseksi ja luvattoman kaupan vastustamiseksi.

16 artikla.

1. Jokaisen korkean sopimuspuolen tulee alistaa tarkkaan valvontaan:

a) ne määrät raaka-aineita ja valmistettuja "rohdoksia", joita eri tehtailijat pitävät hallussaan jonkin "rohdoksen" valmistamista tai muuttamista varten, taikka jossakin muussa tarkoituksessa;

b) valmistettujen rohdosten (tai näitä sisältävien valmisteitten) määrät;

c) näin valmistettujen "rohdosten" ja valmisteiden käyttö, erittäinkin niiden kauppaan laskeminen niiden joutuessa pois tehtaasta.

2. Korkeat sopimuspuolet eivät tule sallimaan, että kenenkään tehtailijan haltuun keräytyy suurempia raaka-ainemääriä kuin yrityksen taloudellinen toiminta - markkinain tilanne huomioonotettuna - edellyttää. Kunkin tehtailijan hallussa pitämät raaka-ainemäärät eivät milloinkaan saa nousta yli sen, mitä kuuden seuraavan kuukauden aikana valmistustarkoituksiin tarvitaan, ellei hallitus asiaa tutkittuaan harkitse, että poikkeukselliset olosuhteet tekevät lisämäärien varastoimisen oikeutetuksi. Missään tapauksessa ei varastoitu määrä kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä tarvitaan yhden vuoden aikana.

17 artikla.

Jokaisen korkean sopimuspuolen tulee vaatia, että jokainen sen alueella toimiva tehtailija neljännesvuosittain antaa selostuksen:

a) niistä määristä raaka-aineita ja jokaista "rohdosta", jotka hän on saanut tehtaalleen, sekä niissä määristä "rohdoksia" tai muita tuotteita, olivatpa nämä minkälaisia hyvänsä, joita kustakin mainitusta aineesta on valmistettu. Ilmoittaessaan näin vastaanottamansa raaka-ainemäärät tehtailijan tulee ilmoittaa, montako prosenttia morfiinia, kokainia tai ekgoniinia ne sisältävät taikka niistä voidaan erottaa. Tämä pitoisuus on määrättävä hallituksen vahvistaman menetelmän mukaisesti ja sellaisella tavalla, jota hallitus pitää tyydyttävänä;

b) niistä määristä raaka-aineita tai niistä valmistettuja tuotteita, jotka on käytetty vuosineljänneksen aikana;

c) vuosineljänneksen loppuessa jälelläolevista määristä.

Jokaisen korkean sopimuspuolen tulee vaatia, että jokainen sen alueella toimiva tukkukauppias kunkin vuoden loppuessa antaa selostuksen, jossa jokaisen "rohdoksen" kohdalta ilmoitetaan miten paljon tätä "rohdosta" sisältyy niihin vuoden aikana joko maahan tuotuihin tai sieltä vietyihin valmisteisiin, joiden tuontia tai vientiä varten ei lupaa vaadita.

18 artikla.

Jokainen korkea sopimuspuoli sitoutuu siihen, että kaikki sen luvattomasta kaupasta takavarikoimat I ryhmään kuuluvat "rohdokset", kun niitä ei enää tarvita asian oikeudellisen käsittelyn tai valtion viranomaisten muiden toimenpiteiden yhteydessä, hävitetään tai muutetaan ei-huumaaviksi aineiksi, taikka varataan lääkinnöllisiin tai tieteellisiin tarpeisiin, joko hallituksen toimesta tai sen valvonnan alla. Diacetylmorfiini on kaikissa tapauksissa joko hävitettävä tai muutettava.

19 artikla.

Korkeat sopimuspuolet tulevat vaatimaan, että kauppaan laskettavan "rohdoksen" tai sitä sisältävän valmisteen etiketissä aina ilmoitetaan kyseessäolevan "rohdoksen" prosenttimäärä. Niissä on myöskin asianomaisen maan lainsäädännön määräämällä tavalla ilmoitettava "rohdoksen" nimi.

VII Luku.

Yleisiä määräyksiä.

20 artikla.

1. Jokainen korkea sopimuspuoli, jonka jollain alueella jonkin "rohdoksen" valmistusta tai muuttamista harjoitetaan silloin kun tämä sopimus tulee voimaan, taikka joka mainittuna eli jonakin myöhempänä ajankohtana aikoo myöntää oikeuden tällaisen toiminnan harjoittamiseen alueellaan, tiedoittaa tästä Kansainliiton pääsihteerille ilmoittaen, harjoitetaanko tuotantoa tai muuttamista ainoastaan kotimaisen tarpeen tyydyttämiseksi vaiko myöskin vientiä varten, ja milloin tuottaminen tai muuttaminen alotetaan. Sen tulee myöskin ilmoittaa, mitä "rohdoksia" aiotaan tuottaa tai muuttaa sekä asianomaisen luvan saaneiden henkilöiden tai yhtiöiden nimet ja osoitteet.

2. Jos jonkun "rohdoksen" valmistus tai muuttaminen lopetetaan jonkun korkean sopimuspuolen alueella, tulee sen tiedoittaa tästä Kansainliiton pääsihteerille, ilmoittaen samalla milloin ja missä valmistus tai muuttaminen on lopetettu tai lopetetaan, mitkä "rohdokset" ovat kyseessä sekä asianomaisten henkilöiden tai yhtiöiden nimet ja osoitteet.

3. Ilmoitukset, jotka tehdään 1 ja 2 momentin mukaisesti, saatetaan pääsihteerin toimesta korkeiden sopimuspuolten tietoon.

21 artikla.

Korkeat sopimuspuolet saattavat Kansainliiton pääsihteerin välityksellä toistensa tietoon tämän sopimuksen voimaansaattamiseksi antamansa lait ja ohjesäännöt sekä antavat vuosittain hänelle opiumin ja muiden huumausaineiden kaupan pysyvän komission laatiman kaavakkeen mukaisen selostuksen tämän sopimuksen soveltamisesta alueillaan.

22 artikla.

Korkeiden sopimuspuolten tulee vuosittain pysyvälle keskuskomitealle lähettämissään tilastoissa ilmoittaa ne määrät jokaista "rohdosta", joita tehtailijat ja tukkukauppiaat ovat käyttäneet kotimaista kulutusta tai vientiä varten valmistamiinsa sellaisiin tuotteisiin, joiden vientiä varten ei vientilupaa tarvita.

Korkeiden sopimuspuolten tulee myöskin sisällyttää tilastoihinsa yhteenveto niistä selostuksista, joita tuottajien 17 artiklan mukaisesti tulee antaa.

23 artikla.

Korkeat sopimuspuolet tiedoittavat toisilleen, niin pian kuin mahdollista, Kansainliiton pääsihteerin välityksellä jokaisesta ilmisaamastaan luvatonta kauppaa koskevasta tapauksesta, jolla voi olla merkitystä joko kysymyksessäolevien rohdosmäärien suuruuden takia tai sen valaistuksen johdosta, minkä tapaus ehkä voi luoda joko kysymykseen siitä, mistä luvattomaan kauppaan tulleet "rohdokset" ovat peräisin tai luvattoman kaupan harjoittajien menettelytapoihin.

Näissä tiedonannoissa on annettava mahdollisimman tarkka selostus:

a) kysymyksessäolevien "rohdosten" laadusta ja määrästä;

b) "rohdosten" alkuperästä sekä niiden merkeistä ja etiketeistä;

c) paikoista, missä "rohdokset" ovat siirtyneet luvattomaan kauppaan;

d) paikasta, mistä "rohdokset" on lähetetty, lähettäjien, asiamiesten tai välittäjien nimistä sekä lähetystavasta ja vastaanottajien nimistä ja osoitteesta, jos nämä ovat tunnetut;

e) salakuljettajain menettelytavoista ja kuljetusreiteistä sekä niiden laivojen nimet, joita mahdollisesti on käytetty kuljetukseen;

f) toimenpiteistä, joihin hallitus on ryhtynyt asiaan sekaantuneisiin henkilöihin, erittäinkin niihin nähden, joille ehkä on myönnetty toimilupia, sekä heille tuomituista rangaistuksista;

g) kaikista muista seikoista, jotka voivat edistää luvattoman kaupan tukahduttamista.

24 artikla.

Tämä sopimus täydentää Haagissa 1912 ja Genèvessä 1925 tehtyjä sopimuksia niiden korkeiden sopimuspuolten välisissä suhteissa, joita sitoo ainakin toinen viimeksimainituista sopimuksista.

25 artikla.

Jos korkeiden sopimuspuolten välillä syntyisi erimielisyyttä tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta ja jos tätä erimielisyyttä ei ole voitu diplomaattista tietä tyydyttävällä tavalla selvittää, on se ratkaistava sopimuspuolten välillä voimassa olevien, kansainvälisten riitaisuuksien ratkaisemista koskevien määräysten mukaisesti.

Ellei tällaisia määräyksiä riitapuolten välillä ole voimassa, alistavat ne riitaisuuden välimiesoikeudelliseen tai oikeudelliseen menettelyyn. Ellei tuomioistuimen valinnasta ole sovittu, jätetään riitakysymys jonkun riitapuolen sitä pyytäessä Pysyvän kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos kaikki osapuolet ovat liittyneet mainitun tuomioistuimen perussääntöä koskevaan pöytäkirjaan 16 päivältä joulukuuta 1920 taikka - jos kaikki osapuolet eivät ole liittyneet mainittuun pöytäkirjaan, - kansainvälisten riitaisuuksien rauhanomaisesta ratkaisemisesta Haagissa 18 päivänä lokakuuta 1907 tehdyn sopimuksen mukaisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

26 artikla.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän sopimuksen taikka liittyessään siihen selittää, ettei se sitoudu mihinkään velvoituksiin kaikkien tai määrättyjen siirtomaidensa, suojelusalueidensa, merentakaisten alueidensa tai alueiden puolesta, jotka on asetettu sen yliherruuteen tai annettu sille huoltoalueeksi, jolloin tämä sopimus ei tule sovellettavaksi tällaisessa selityksessä mainittuihin alueisiin.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi milloin hyvänsä myöhemmin ilmoittaa Kansainliiton pääsihteerille toivovansa, että tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tai määrättyihin niistä sen alueista, jotka on mainittu edellisessä kappaleessa tarkoitetussa selityksessä, jolloin tämä sopimus tulee sovellettavaksi kaikkiin tässä ilmoituksessa lueteltuihin alueisiin samalla tavoin kuin milloin joku valtio ratifioi sen tai liittyy siihen.

Jokainen korkea sopimuspuoli voi milloin hyvänsä, 32 artiklassa tarkoitetun viisivuotiskauden kuluttua, selittää haluavansa tämän sopimuksen soveltamisen lakkaavan kaikkiin tai määrättyihin siirtomaihinsa, suojelualueihinsa, merentakaisiin alueisiinsa tai alueisiin nähden, jotka on asetettu sen yliherruuteen tai annettu sille huoltoalueeksi, jolloin tämän sopimuksen soveltaminen tässä selityksessä mainittuihin alueisiin lakkaa samalla tavoin kuin jos kysymyksessä olisi 32 artiklan määräysten mukainen irtisanominen.

Pääsihteeri saattaa kaikki tämän artiklan mukaisesti hänelle tehdyt selitykset ja ilmoitukset kaikkien Kansainliiton jäsenten sekä 27 artiklassa tarkoitettujen Liittoon kuulumattomien valtioiden tietoon.

27 artikla.

Tämä sopimus, jonka ranskankielinen ja englanninkielinen teksti ovat yhtä todistusvoimaisia, päivätään tälle päivälle ja on se joulukuun 31 päivään asti vuonna 1931 oleva avoin allekirjoitettavaksi Kansainliiton jäsenten ja niiden Liittoon kuulumattomien valtioiden puolesta, joilla on ollut edustajansa tätä sopimusta valmistaneessa konferenssissa tai joille Kansainliiton neuvosto on tässä tarkoituksessa lähettänyt jäljennöksen tästä sopimuksesta.

28 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat toimitetaan Kansainliiton pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Kansainliiton jäsenille sekä edellisessä artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

29 artikla.

Tammikuun 1 päivänä vuonna 1932 alkaen saattaa jokainen Kansainliiton jäsen sekä jokainen 27 artiklassa tarkoitettu Liittoon kuulumaton valtio liittyä tähän sopimukseen.

Liittymiskirjat toimitetaan Kansainliiton pääsihteerille, joka ilmoittaa niiden tallettamisesta kaikille Kansainliiton jäsenille sekä mainitussa artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

30 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan 90 päivänä siitä lukien, kun Kansainliiton pääsihteeri on vastaanottanut ratifioimis- tai liittymiskirjat 25 valtiolta, jotka saattavat olla Kansainliiton jäseniä tai Liittoon kuulumattomia valtioita, niihin luettuina neljä seuraavassa luetelluista valtioista:

Saksa, Amerikan Yhdysvallat, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, Japani, Alankomaat, Sveitsi, Turkki.

Lukuunottamatta 2-5 artikloja tulevat tämän sopimuksen määräykset voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta sinä vuotena, johon ensimmäiset 2-5 artiklojen mukaisesti annettavat arviot kohdistuvat.

31 artikla.

Ratifioimis- ja liittymisilmoitukset, jotka tehdään tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, tulevat oikeusvoimaisiksi 90 päivänä siitä lukien, kun Kansainliiton pääsihteeri on ne vastaanottanut.

32 artikla.

Viiden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta se voidaan sanoa irti kirjallisella ilmoituksella, joka annetaan Kansainliiton pääsihteerille. Jos kansainliiton pääsihteeri vastaanottaa tällaisen ilmoituksen 1 päivänä heinäkuuta tai tätä määräpäivää aikaisempana ajankohtana, tulee se voimaan sitä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä. Jos ilmoitus vastaanotetaan myöhemmin kuin 1 päivänä heinäkuuta, se tulee voimaan ikään kuin jos se olisi vastaanotettu seuraavan vuoden heinäkuun 1 päivänä tai sitä aikaisempana ajankohtana. Jokainen irtisanominen vaikuttaa ainoastaan siihen Kansainliiton jäseneen tai Liittoon kuulumattomaan valtioon, jonka nimissä se on tapahtunut.

Pääsihteeri tiedoittaa tällä tavoin vastaanottamansa irtisanomiset kaikille Liiton jäsenille ja 27 artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

Jos samanaikaisten tai toisiaan seuraavien irtisanomisten johdosta niiden Kansainliiton jäsenten ja Liittoon kuulumattomien valtioiden lukumäärä, joita tämä sopimus sitoo, pienenee 25 vähempään, tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa sinä päivänä, jolloin viimeinen näistä irtisanomisista tämän artiklan mukaisesti tulee voimaan.

33 artikla.

Tämän sopimuksen tarkistamista tarkoittava esitys voidaan Kansainliiton pääsihteerille osoitettavalla ilmoituksella tehdä milloin hyvänsä jokaisen sellaisen Kansainliiton jäsenen tai Liittoon kuulumattoman valtion puolesta, jota tämä sopimus sitoo. Pääsihteerin tulee saattaa tämä ilmoitus kaikkien muiden sopimuksen sitomien Kansainliiton jäsenten ja Liittoon kuulumattomien valtioiden tietoon. Jos vähintään kolmasosa näistä kannattaa esitystä, korkeat sopimuspuolet sitoutuvat saapumaan sopimuksen tarkistamista tarkoittavaan konferenssiin.

34 artikla.

Kansainliiton pääsihteerin tulee rekisteröidä tämä sopimus sen voimaantulon päivänä.

Vakuudeksi edellämainitut valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genèvessä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta tuhat yhdeksänsataa kolmekymmentäyksi yhtenä kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon ja josta oikeiksi todistetut jäljennökset lähetetään kaikille Kansainliiton jäsenille ja 27 artiklassa tarkoitetuille Liittoon kuulumattomille valtioille.

Allekirjoituspöytäkirja.

I. Allekirjoittaessaan tänään päivätyn huumausaineiden tuotannon rajoittamista ja kaupan säännöstämistä tarkoittavan sopimuksen, allekirjoittaneet edustajat, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ilmoittavat asianomaisten hallitustensa nimissä sopineensa seuraavasta:

Jos mainittu sopimus ei ole tullut voimaan 30 artiklan määräysten mukaisesti 13 päivään heinäkuuta 1933 mennessä, Kansainliiton pääsihteerin tulee asiasta ilmoittaa Kansainliiton neuvostolle, joka voi joko kutsua Kansainliiton kaikki jäsenet ja ne Liittoon kuulumattomat valtiot, joiden nimissä sopimus on allekirjoitettu taikka ratifioimis- tai liittymiskirjat on talletettu, uuteen konferenssiin tilanteen tarkastamiseksi, taikka ryhtyä tarpeellisina pitämiinsä toimenpiteisiin. Jokaisen Kansainliiton jäsenen, Liittoon kuulumattoman allekirjoittajamaan ja sopimukseen liittyneen maan hallitus sitoutuu edustautumaan jokaisessa täten koolle kutsutussa konferenssissa.

II. Japanin hallitus on tehnyt seuraavan, muiden korkeiden sopimuspuolten hyväksymään varauman:

Raaka morfiini, jota saadaan poltettavaksi tarkoitetun opiumin valmistuksen yhteydessä Formosan maakuntahallituksen tehtaassa ja jota tämä hallitus pitää varastossa, ei tule olemaan tämän sopimuksen tarkoittamien rajoittamismääräysten alaisena.

Näistä raakamorfiinivarastoista ei luovuteta kuin aika-ajoin sellaisia määriä, joita lääkinnöllisen morfiinin valmistukseen tarvitaan sellaisissa tehtaissa, joille Japanin hallitus on myöntänyt tämän sopimuksen mukaisen valmistamisluvan.

Vakuudeksi allekirjoittaneet ovat merkinneet nimensä tähän pöytäkirjaan.

Tehty Genèvessä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta tuhatyhdeksänsataa kolmekymmentäyksi yhtenä ainoana kappaleena, joka talletetaan Kansainliiton sihteeristön arkistoon; oikeiksi todistetut jäljennökset siitä lähetetään kaikille Kansainliiton jäsenille ja kaikille Liittoon kuulumattomille valtioille, jotka ovat olleet edustettuina konferenssissa.

Pöytäkirja SopS 5/1948, jolla muutetaan 23.1.1912 Haagissa, 11.2.1925 ja 19.2.1925 sekä 13.7.1931 Genèvessä, 27.11.1931 Bangkokissa ja 26.6.1936 Genèvessä tehtyjä huumausainesopimuksia.

Ks. sopimusteksti SopS 19/1922 yhteydessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.