37/1925

Meripalveluksessa olevien lasten ja nuorten henkilöiden pakollista lääkärintarkastusta koskeva kansainvälinen sopimus.

Suomi ratifioinut sopimuksen 19 päivänä syyskuuta 1925. Kansainliiton pääsihteeristö rekisteröinyt ratifioinnin 10 päivänä lokakuuta 1925.

Kansainliiton kansainvälisen työjärjestön yleinen konferenssi,

joka kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston kutsusta on kokoontunut Genéveen kolmanteen istuntoonsa 25 päivänä lokakuuta 1921 ja

joka on päättänyt hyväksyä erinäisiä ehdotuksia, jotka koskevat meripalveluksessa olevien lasten ja nuorten henkilöiden pakollista lääkärintarkastusta, mikä kysymys on otettu istunnon ohjelman kahdeksanteen kohtaan, sekä

joka on päättänyt, että nämä ehdotukset on laadittava ehdotuksen muotoon kansainväliseksi sopimukseksi,

hyväksyy seuraavan ehdotuksen sopimukseksi, joka on kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioitten ratifioitava Versailles'in sopimuksen XIII osassa sekä muiden rauhansopimusten vastaavissa kohdissa olevien määräysten mukaisesti:

1 Artikla.

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan sanalla "alus" kaikenlaatuisia meriliikenteessä käytettyjä laivoja ja veneitä, olivatpa ne julkista tai yksityistä omaisuutta, sota-aluksia lukuunottamatta.

2 Artikla.

Kahdeksaatoista vuotta nuorempia lapsia tahi nuoria henkilöitä otettakoon palvelukseen aluksella, jossa muita henkilöitä kuin vain saman perheen jäseniä on työssä, ainoastaan mikäli esitetään asianomaisen viranomaisen hyväksymän lääkärin antama todistus siitä, että sellainen työ on asianomaiselle henkilölle sopiva.

3 Artikla.

Tällaista lasta tai nuorta henkilöä saatakoon pitää jatkuvasti työssä merellä ainoastaan edellytyksellä, että säännöllisin väliajoin, jotka eivät saa olla vuotta pitempiä, uudistetaan lääkärintarkastus ja että jokaisen tarkastuksen perusteella esitetään lääkärintodistus, jossa tarkastettu henkilö selitetään sellaiseen työhön sopivaksi. Jos aika, jonka kuluessa todistus on voimassa, menee umpeen merimatkan kestäessä, jää se kuitenkin voimaan matkan päättymiseen saakka.

4 Artikla.

Pakottavissa tapauksissa voi asianomainen viranomainen sallia kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön lähteä matkalle, ilman että tämän sopimuksen 2 ja 3 artiklassa säädettyä tarkastusta on pidetty, kuitenkin ehdolla, että sellainen tarkastus suoritetaan ensimäisessä satamassa, johon alus poikkeaa.

5 Artikla.

Tämän sopimuksen virallisesta, Versailles'in sopimuksen XIII osan sekä muiden rauhansopimusten vastaavien osien mukaisesta ratifioimisesta on tehtävä ilmoitus Kansainliiton pääsihteerille rekisteröimistä varten.

6 Artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jolloin pääsihteeri on rekisteröinyt kahden kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioimisilmoitukset.

Se on sitova ainoastaan niihin jäsenvaltioihin nähden, joiden ratifioimisilmoitukset sihteerinvirastossa on rekisteröity.

Tämän jälkeen tulee sopimus voimaan kuhunkin jäsenvaltioon nähden, silloin kun sen ratifiointi on rekisteröity sihteerinvirastossa.

7 Artikla.

Niin pian kuin sihteerinvirastossa on rekisteröity kahden kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltion ratifioimisilmoitukset, on Kansainliiton pääsihteerin ilmoitettava siitä kaikille kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioille. Hänen tulee myöskin ilmoittaa heille muiden järjestön jäsenvaltioiden tämän jälkeen tekemistä ratifioimisilmoituksista.

8 Artikla.

Jokainen jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, sitoutuu, ottamalla huomioon 6 artiklan määräykset, saattamaan 1, 2, 3 ja 4 artiklan määräykset, voimaan viimeistään tammikuun 1 päivänä 1924 sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin näiden määräysten noudattamiseksi.

9 Artikla.

Jokainen kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltio, joka ratifioi tämän sopimuksen, sitoutuu sovelluttamaan sitä siirto-, suojelus- ja alusmaihinsa Versailles'in sopimuksen 421 artiklan sekä muiden rauhansopimusten vastaavien kohtien määräysten mukaisesti.

10 Artikla.

Jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, olkoon oikeutettu siitä luopumaan kymmenen vuoden kuluttua siitä päivästä lukien, jolloin sopimus ensin tuli voimaan, tekemällä ilmoituksen Kansainliiton pääsihteerille rekisteröimistä varten. Tällainen luopuminen älköön tulko voimaan ennenkuin yksi vuosi on kulunut siitä, jolloin sihteerinvirasto rekisteröi sitä koskevan ilmoituksen.

11 Artikla.

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuvoston tulee ainakin kerran kymmenessä vuodessa antaa yleiselle konferenssille selostus sopimuksen sovellutuksesta sekä harkita, onko aihetta ottaa konferenssin työohjelmaan kysymys muutoksista ja uudistuksista tähän sopimukseen.

12 Artikla.

Tämän sopimuksen ranskan- ja englanninkieliset tekstit ovat kumpikin todistusvoimaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.