3/1925

Kansainvälinen sopimus kansainvälisen, tarttuvien kotieläintautien toimiston perustamisesta Pariisiin.

Suomi ratifioinut sopimuksen 22 päivänä marraskuuta 1924. Ratifioimisasiakirja talletettiin Pariisiin 12 päivänä tammikuuta 1925.

Sittenkun Argentinan Tasavallan, Belgian, Brasilian, Bulgarian, Tanskan, Egyptin, Espanjan, Suomen, Ranskan, Suur-Britannian, Kreikan, Guatemalan, Unkarin, Italian, Luxemburgin, Marokon,Meksikon, Monakon Ruhtinaskunnan, Alankomaitten, Perun, Puolan, Portugalin, Romanian, Siiamin, Ruotsin, Sveitsin, Tshekkoslovakian Tasavallan ja Tunis'in hallitukset ovat katsoneet tarpeelliseksi perustaa kansainvälisen tarttuvain kotieläintautien toimiston, niinkuin kansainvälinen tarttuvien kotieläintautien tutkimiseksi pidetty konferenssi 27 päivänä toukokuuta 1921 toivomuksenaan lausui, ovat ne päättäneet solmia tätä tarkoittavan sopimuksen ja sopineet seuraavasta:

1 artikla.

Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat perustamaan ja ylläpitämään kansainvälisen tarttuvien kotieläintautien toimiston, jonka asemapaikkana on Pariisi.

2 artikla.

Toimisto toimii sopimukseen osaaottaneitten hallitusten edustajien muodostaman komitean määräämisvallan ja tarkastuksen alaisena. Tämän komitean kokoonpano ja tehtävät samoinkuin mainitun toimiston järjestely ja toimivalta määrätään johtosäännössä, joka liittyy tähän sopimukseen ja katsotaan sen oleelliseksi osaksi.

3 artikla.

Toimiston perustamiskustannukset sekä vuotuiset menot sen toiminnasta ja ylläpidosta korvataan sopimusvaltioitten kannatusmaksuilla, jotka määrätään 2 artiklassa mainitun johtosäännön määräysten mukaisesti.

4 artikla.

Sopimusvallat suorittavat osansa kannatusmaksusta kunkin vuoden alussa Ranskan Tasavallan ulkoasiainministeriön välityksellä talletus- ja konsignatsionikassaan Pariisissa, josta ne nostetaan, sen mukaan kuin tarve vaatii, toimiston johtajan maksumääräyksillä.

5 artikla.

Korkeat sopimuspuolet pidättävät itselleen mahdollisuuden tehdä tähän sopimukseen yksimielisesti hyväksyttyjä muutoksia, jotka kokemus osoittanee hyödyllisiksi.

6 artikla.

Hallitukset, jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä sopimusta, saavat omasta pyynnöstään yhtyä siihen. Tästä yhtymisestä tehdään ilmoitus diplomaattista tietä Ranskan hallitukselle ja sen toimesta muille sopimuksen tehneille hallituksille; se käsittää sitoumuksen ottaa osaa kannatusmaksulla toimiston kustannuksiin 3:nnen artiklan määräysten mukaisesti.

7 artikla.

Tämä sopimus ratifioidaan seuraavassa järjestyksessä:

Kukin valta lähettää mahdollisimman pian ratifiointinsa Ranskan hallitukselle, jonka toimesta siitä tehdään ilmoitus muille allekirjoittaneille maille.

Ratifioimisasiakirjat säilytetään Ranskan hallituksen arkistossa.

Tämä sopimus astuu voimaan kuhunkin allekirjoittaneeseen maahan nähden samana päivänä, jolloin sen ratifioimisasiakirja talletetaan.

8 artikla.

Tämä sopimus solmitaan seitsemäksi vuodeksi. Tämän määräajan kuluttua se jää voimaan edelleen seitsemän vuoden ajanjaksoiksi niiden valtioiden kesken, jotka eivät vuotta ennen kunkin ajanjakson loppua ole ilmoittaneet aikovansa lakkauttaa sen voimassaoloa itseensä nähden.

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, siihen asianomaisesti valtuutettuina, hyväksyneet esilläolevan sopimuksen yhtenä kappaleena, jonka ovat sineteillään varustaneet; tätä kappaletta säilytetään Ranskan hallituksen arkistossa ja oikeiksi todistetut jäljennökset siitä lähetetään diplomaattista tietä sopimuspuolille.

Mainittu kappale voidaan allekirjoittaa viimeistään huhtikuun 30 päivänä 1924.

Tehty Pariisissa tammikuun 25 päivänä 1924.

Liite. Kansainvälisen, tarttuvien kotieläintautien toimiston johtosäännöt.

1 artikla.

Pariisiin perustetaan kansainvälinen tarttuvien kotieläintautien toimisto, joka on riippuvainen niistä valtioista, jotka suostuvat ottamaan osaa sen toimintaan.

2 artikla.

Toimisto ei saa millään tavalla sekaantua eri valtioitten hallintoon.

Se on riippumaton sen maan viranomaisista, jossa se sijaitsee.

Se on välittömässä kirjeenvaihdossa ylempien viranomaisten tahi eläinten terveydenhoidon valvonnasta huolehtivien virastojen kanssa eri maissa.

3 artikla.

6:nnessa artiklassa mainitun kansainvälisen komitean pyynnöstä Ranskan Tasavallan hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin toimiston tunnustamiseksi yleishyödylliseksi laitokseksi.

4 artikla.

Toimiston tehtävänä on etupäässä:

a. Panna vireille ja järjestellä kaikellaisia tarttuvien kotieläintautien patologiaa tahi niiden vastustamista koskevia tutkimuksia tahi kokemuksia, joiden takia on syytä vedota kansainväliseen yhteistoimintaan;

b. Koota ja antaa tiedoksi hallituksille ja niiden terveydenhoitoviranomaisille yleistä mielenkiintoa ansaitsevia tosiasioita ja asiakirjoja, jotka koskevat tarttuvien kotieläintautien kulkua ja niiden vastustamiseksi käytettyjä keinoja;

c. Tutkia ehdotuksia eläinten terveydenhoidon valvontaa koskeviksi kansainvälisiksi sopimuksiksi ja antaa hallituksille, jotka ovat allekirjoittaneet nämät sopimukset, käytettäviksi niiden toimeenpanon tarkastamiseen tarvittavat keinot.

5 artikla.

Hallitukset lähettävät toimistolle:

1) Sähköteitse ilmoituksen ensimäisistä karjarutto- tahi suu- ja sorkkatautitapauksista, jotka on todettu siihen asti tartunnasta vapaassa maassa tahi seudussa;

2) Säännöllisin väliajoin tiedonantoja, jotka ovat tehdyt komitean hyväksymän mallin mukaan ja joissa annetaan tietoja allaolevassa listassa lueteltujen tautien esiintymisestä ja levenemisestä:

Karjarutto

Suu- ja sorkkatauti

Tarttuva keuhkokuume

Pernarutto

Lammasrokko

Raivotauti eli vesikauhu

Räkätauti

Pahanlaatuinen astujatauti

Sikarutto

Luettelon taudeista, joihin jokin edelläolevista määräyksistä kohdistuu, saattaa komitea tarkistaa sillä edellytyksellä, että hallitukset antavat siihen suostumuksensa.

Hallitukset ilmoittavat toimistolle niistä toimenpiteistä, joilla vastustavat tarttuvia kotieläintauteja ja etenkin niistä, joihin ryhtyvät rajoillaan suojellakseen aluettaan tartutettujen maiden tuotteilta. Ne vastaavat mikäli mahdollista toimiston niille osoittamiin tiedusteluihin.

6 artikla.

Toimisto on osaaottavien valtioiden nimittämistä teknillisistä edustajista kokoonpannun kansainvälisen komitean määräämisvallan ja valvonnan alainen. Komiteassa kullakin valtiolla on yksi edustaja.

7 artikla.

Toimiston komitea kokoontuu säännöllisin väliajoin vähintäin kerran vuodessa; sen istuntokausien aika ei ole rajoitettu.

Komitean jäsenet valitsevat salaisella äänestyksellä puheenjohtajan, jonka valtuudet kestävät kolme vuotta.

8 artikla.

Toimiston toiminnasta huolehtii palkattu henkilökunta, johon kuuluu:

Johtaja;

Teknillisiä virkailijoita;

Toimiston toiminnalle välttämättömät apulaiset.

Johtajan nimittää komitea.

Johtaja ottaa osaa komitean istuntoihin neuvottelevana jäsenenä.

Kaikkien virkailijoiden nimitys ja virasta vapauttaminen kuuluu johtajalle, joka siitä tekee selkoa komitealle.

9 artikla.

Toimiston kokoomat tiedot toimitetaan osaaottaville valtiolle tiedoitusten kautta tahi erikoisilmoituksilla, jotka niille lähetetään joko toimiston omasta alotteesta tahi niiden pyynnöstä.

Tiedonannot ensimäisistä karjarutto- tahi suu- ja sorkkatautitapauksista toimitetaan sähköteitse heti niiden saavuttua hallituksille ja terveydenhoitoviranomaisille.

Toimisto antaa sitä paitsi säännöllisesti selostuksen toimintansa tuloksista virallisissa raporteissa, jotka annetaan osaaottaville hallituksille.

10 artikla.

Tiedoitus, joka ilmestyy vähintäin kerran kuukaudessa, sisältää etupäässä:

1) Eri maissa julkaistut yleiset tahi paikalliset tarttuvia kotieläintauteja koskevat lait ja asetukset;

2) Eläinten tarttuvien tautien kulkua koskevia tietoja;

3) Maailman karjakannan terveydentilaa koskevia statistisia tietoja;

4) Bibliografisia tietoja.

Toimiston ja Tiedoituksen virallisena kielenä on ranskankieli. Komitea voi päättää, että osia Tiedoituksesta julkaistaan muilla kielillä.

11 artikla.

Toimiston toimintaan tarvittavat menot suorittavat sopimuksen allekirjoittaneet valtiot sekä ne, jotka siihen myöhemmin ehkä liittyvät, ja määrätään niiden kannatusosuus allaolevien luokkien mukaan:


1 luokka, ................ 25 yksikköä
2 luokka, ................ 20 yksikköä
3 luokka, ................ 15 yksikköä
4 luokka, ................ 10 yksikköä
5 luokka, ................  5 yksikköä
6 luokka, ................  3 yksikköä

kunkin yksikön vastatessa 500 frangia.

Jokainen valtio saa vapaasti valita luokan, johon se haluaa kirjoittautua. Se voi kuitenkin myöhemmin kirjoittautua korkeampaan luokkaan.

12 artikla.

Vuotuisista varoista eroitetaan summa, joka on tarkoitettu vararahaston muodostamiseksi. Tämän vararahaston pääoma, joka ei saa nousta vuotuisen tulo- ja menoarvion summaa suuremmaksi, sijoitetaan ensiluokkaisiin valtion arvopapereihin.

13 artikla.

Komitean jäsenet saavat toimiston ylläpitoon tarkoitetuista rahoista korvauksen matkakustannuksistaan. He saavat sitäpaitsi palkkion jokaisesta kokouksesta, johon ottavat osaa.

14 artikla.

Komitea määrää summan, joka on sen tulo- ja menoarviosta vuosittain otettava eläkkeen takaamiseksi toimiston henkilökunnalle.

15 artikla.

Komitea laatii vuotuisen tulo- ja menoarvionsa ja hyväksyy tilityksen menoistaan. Se vahvistaa henkilökuntaa koskevan ohjesäännön sekä kaikki toimiston toiminnalle välttämättömät määräykset.

Tämä ohjesääntö ja nämä määräykset annetaan komitean toimesta tiedoksi osaaottaville valtioille eikä niitä voida muuttaa ilman näiden suostumusta.

16 artikla.

Selostus toimiston varojen käytöstä annetaan osaaottaville valtioille vuosittain tilivuoden päätyttyä.

(Allekirjoitukset.)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.