1/1925

Päätöspöytäkirja.

Ryhtyessään allekirjoittamaan Italian ja Suomen välillä tänä päivänä tehtyä kauppa- ja merenkulkusopimusta ovat allekirjoittaneet valtuutetut antaneet seuraavat ilmoitukset, jotka ovat saman sopimuksen oleellisena osana:

5 artiklaan.

On sovittu, että 5:nnen artiklan kauppa-, teollisuus-, raha- ja vakuutusyhtiöitä koskevia määräyksiä on sovellettava myös suomalaisiin yhtymiin, joilla, Suomen lain mukaan asianmukaisesti perustettuina, on yksinomaan taloudellinen tarkoitusperä.

6 artiklaan.

Jokaista tuontikiellon kumoamista, myöskin vaikka se olisi tilapäinen tai vaikka se tapahtuisi kontingentteja määräämällä, jonka jompikumpi sopimuspuoli toimeenpanee kolmannen maan tuotteisiin nähden, on viipymättä ja ehdoitta sovellettava toisesta sopimusmaasta peräisin oleviin samoihin tai samanlaisiin tuotteisiin; ja jokaista vientikiellon kumoamista, myöskin vaikka se olisi tilapäinen tai vaikka se tapahtuisi kontingentteja määräämällä, jonka jompikumpi sopimuspuoli toimeenpanee kolmanteen maahan menevien tavarain suhteen, on viipymättä ja ehdoitta sovellettava toiseen sopimusmaahan meneviin samoihin tavaroihin.

Samoin jos jompikumpi sopimuspuoli toimeenpanee uusia tuonti- tai vientikieltoja tai -rajoituksia, on toisen sopimuspuolen pyynnöstä otettava tutkittavaksi poikkeusten myöntäminen tai kontingenttien määrääminen, jotta haitta molempien maiden välisille kauppasuhteille olisi mahdollisimman vähäinen.

Lisäksi on sovittu, että jos on tarpeen kieltää sellaisten siementen tuonti, joista on syytä edellyttää, että ne eivät alkuperänsä vuoksi Suomessa ilmaston takia menesty, niin tämän voidaan katsoa kuuluvan sopimuksen 6 artiklassa edellytettyihin taloudellisiin poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

7 ja 8 artiklaan.

Jos jompikumpi korkea sopimuspuoli korottaa tulleja tavaroille, joilla on erikoinen merkitys toiselle korkealle sopimuspuolelle, niin tällä on oikeus irtisanoa sopimus lakkaamaan kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Kuitenkin on viimeistään 15 päivää irtisanomisen jälkeen ryhdyttävä neuvotteluihin, jotta kaikkia sovittelukeinoja olisi käytetty, ennenkuin irtisanominen käy voimaan.

13 artiklaan.

On sovittu, ettei suosituimmuutta voida vaatia sovellettavaksi niihin helpotuksiin, joita rajavyöhykkeen väestölle on myönnetty passien suhteen.

14 artiklaan.

Postipaketit ovat vapautetut alkuperätodistuksesta, kun kysymyksessä on tuonti, jolla ei ole kaupallista luonnetta.

18 artiklaan.

Kumpikin sopimuspuoli määrää alueillaan ne tullikamarit, joiden kautta kauppamatkustajat saavat tuoda ja viedä tavaranäytteitä.

Jälleenvienti saa tapahtua muunkin kuin sen tullikamarin kautta, jonka kautta tuonti on tapahtunut.

Näytteitä maahantuotaessa on todettava niistä suoritettavain tullimaksujen summa, joka on joko talletettava asianomaiseen tullikamariin tai josta on annettava pätevä vakuus. Leimat, lyijykkeet tai sinetit, joita toisen korkean sopimuspuolen tulliviranomaiset ovat kiinnittäneet näytteisiin, on toisen sopimuspuolen tulliviranomaisten tunnustettava riittäviksi. Ainoastaan siinä tapauksessa, että saapuneissa näytteissä ei ole edellämainittuja samuusmerkkejä tahi etteivät merkit asianomaisen viraston mielestä anna riittäviä takeita, voi se merkitä näytteisiin tunnusmerkkejä, jos se niitä vahingoittamatta on mahdollisista. Tästä toimituksesta ei saa kantaa mitään maksua valtiolle.

Asiakirjan, joka näiden näytteiden johdosta on laadittava ja jonka muodon korkeat sopimuspuolet määräävät, tulee sisältää:

a) tuotujen näytteiden luettelo, niiden laatu ja varsinaiset merkit samuuden toteamiseksi;

b) näytteistä suoritettavat tullimaksut sekä merkintä, onko nämä maksut talletettu rahana vai onko niistä annettu vakuus;

c) ilmoitus siitä, millä tavalla näytteet on merkitty;

d) aika, jonka kuluttua ennakolta suoritettu tullimäärä lopullisesti menee tullilaitokselle tahi, jos siitä on annettu vakuus, tämän vakuuden rahaksimuuttaminen tapahtuu, ellei ole esitetty todistusta näytteiden jälleenviennistä tai niiden panemisesta tullivarastoon.

Tämä aika ei saa olla yhtä vuotta pitempi.

Kun näytteet ennen d)-kohdassa määrätyn ajan päättymistä esitetään asianomaiselle tullikamarille jälleenvientiä tai tullivarastoonpanoa varten, tulee tämän kamarin vakuuttautua siitä, että jälleenvietävät esineet ovat samoja, mitkä on tuotu. Ellei tässä suhteessa ole mitään epäilyjä, toteaa tullikamari jälleenviennin tai tullivarastoonpanon ja palauttaa tullimaksun, joka esineitä maahantuotaessa on talletettu, tai ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin asetetun vakuuden vapauttamiseksi.

On sovittu, että edelläolevat määräykset eivät periaatteellisesti muuta kummassakaan maassa voimassaolevia tuonti- vientirajoituksia.

27 artiklaan.

Italialaiset alukset eivät voi vaatia suosituimmuutta niihin luotsinkäyttövelvollisuutta koskeviin etuihin nähden, jotka Suomi on myöntänyt tai vastedes myöntää Ruotsin merenkululle 59 asteen pohjoispuolella pohjoista leveyttä, niinkauankuin näitä etuja ei uloteta johonkin kolmanteen maahan ja edellyttäen, että ne rajoitetaan koskemaan:

a) 750 nettorekisteritonnia pienempiä aluksia, jotka välittävät säännöllistä matkustajaliikennettä;

b) purjealuksia ja tervahöyryjä, jotka eivät ole suurempia kuin 100 nettorekisteritonnia ja joissa kuljetetaan halkoja, kalaa tai aluksen omistajalle kuuluvia maataloustuotteita.

Paitsi pakkomyynnin sattuessa ei toiselle sopimuspuolelle kuuluva alus voi saavuttaa toisen sopimuspuolen kansallisuutta ilman ensimainitun sopimuspuolen viranomaisten antamaa lipunpalautusilmoitusta.

Tämä pöytäkirja, joka katsotaan korkeiden sopimuspuolten hyväksymäksi ja vahvistamaksi ilman erityistä ratifiointia, kun sen sopimuksen ratifioimisasiakirjat, johon tämä liittyy, on vaihdettu, tehtiin Roomassa kahtena kappaleena 22 päivänä lokakuuta tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäneljä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.