20/1923

Suomen ja Ruotsin välinen merenkulkusopimus.

Sopimus.

Suomi ratifioinut sopimuksen 15 päivänä kesäkuuta 1923. Ratifioimisasiakirjat vaihdettiin Tukholmassa 27 päivänä kesäkuuta 1923.

Suomen Tasavallan Presidentti, toiselta puolen, ja hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas, toiselta puolen, jotka ovat päättäneet molempien maiden välisen kauppa- ja merenkulkuyhteyden helpottamiseksi solmia merenkulkusopimuksen, ovat tätä tarkoitusta varten valtuutetuikseen määränneet:

Suomen Tasavallan Presidentti:

Tasavallan Tukholmassa olevan Erikoislähettilään ja Täysivaltaisen Ministerin T:ri Werner Söderhjelmin, ja

Hänen Majesteettinsa Ruotsin Kuningas:

ulkoasiainministerinsä, Hänen Ylhäisyytensä Carl Hederstiernan,

jotka ovat, vaihdettuaan valtakirjansa, mitkä havaittiin olevan hyvässä ja asianmukaisessa kunnossa, sopineet seuraavista artikloista:

1 artikla.

Suomalaisia aluksia ja niiden lasteja on kohdeltava Ruotsissa ja ruotsalaisia aluksia ja niiden lasteja Suomessa, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, täydellisesti samalla tavalla kuin maan omia aluksia ja niiden lasteja, huolimatta siitä, mistä alukset ovat lähteneet tai minne ne ovat matkalla, ja huolimatta siitä, mistä lasti on peräisin tai minne se on määrätty. Näin ollen eivät toisen sopimuspuolen alukset eivätkä niiden lastit saa toisen sopimuspuolen alueella muun muassa olla muiden tai korkeampien maksujen tai suoritusten alaiset, olkoot ne minkälaatuisia ja minkänimisiä tahansa, kuin mitä oman maan alukset ja niiden lastit ovat.

Jokainen etuoikeus ja vapautus, jonka toinen sopimuspuoli saattaa edellämainituissa suhteissa myöntää kolmannelle vallalle, on samalla ja ehdottomasti myönnettävä myös toiselle sopimuspuolelle.

Tämän artiklan määräyksistä tehdään kuitenkin poikkeuksia kun kysymyksessä ovat

1) sellaiset erikoisedut, jotka jompikumpi maa on myöntänyt tai vastedes saattaa myöntää kotimaiselle kalastuselinkeinolle tai sen tuotteille;

2) rannikkolaivaliikenne (cabotage);

3) kulku luonnollisilla ja keinotekoisilla sisävesiteillä, jolloin suomalaisista aluksista ja niiden lasteista on Ruotsissa ja ruotsalaisista aluksista ja niiden lasteista Suomessa voimassa samanlaiset ehdot kuin suosituimman maan aluksista ja lasteista, kuitenkin siten, ettei aluksista eikä lasteista kanneta maksuja korkeampina kuin kotimaisista aluksista ja kotimaisesta lastista.

Tämän ja seuraavien artiklain määräysten perusteella ei kuitenkaan voida vaatia niitä erikoisetuja, jotka Suomi on myöntänyt taikka vastedes saattaa myöntää Norjan kuningaskunnalle kauppa- ja merenkulkuoloihin nähden Pohjoisella Jäämerellä tahi jotka Ruotsi on myöntänyt Tanskan kuningaskunnalle kauppa- ja merenkulkuoloja Juutinraumassa koskevalla julistuksella 22 päivältä syyskuuta 1871 ja kalastajaalusten tulo- ja lähtösuorintaa koskevalla julistuksella 29 päivältä joulukuuta 1913 sekä ensiksimainittuun julistukseen liittyvillä sopimuksilla, taikka jotka on myönnetty taikka vastedes voidaan myöntää Norjan kuningaskunnalle Idevuonon ja Svinesundin kauppa- ja merenkulkuoloihin taikka yhteisten sisävesiteitten käyttämiseen nähden, niin kauan kuin samoja etuja ei myönnetä muulle valtiolle.

Tämän artiklan määräysten kautta ei syrjäytetä Suomen ja Viron välillä 29 päivänä lokakuuta 1921 tehdyn kauppa- ja merenkulkusopimuksen XVIII artiklaa.

2 artikla.

Aluksen kansallisuus on molemminpuolisesti tunnustettava niiden asiakirjain ja todistusten nojalla, jotka asianomaiset viranomaiset ovat kummassakin maassa voimassaolevien lainmääräysten mukaisesti tätä tarkoitusta varten antaneet.

Toisen sopimuspuolen antama mittakirja tai muu mittausasiakirja on toisen sopimuspuolen hyväksyttävä niiden erikoissopimusten mukaisesti, jotka molempien sopimusmaiden kesken on tehty tai vastedes tehdään.

3 artikla.

Suomalaiset alukset, jotka saapuvat Ruotsin satamiin, ja ruotsalaiset alukset, jotka saapuvat Suomen satamiin, ainoastaan täydentääkseen siellä lastiaan tai purkaakseen osan siitä, saavat, edellyttäen että ne noudattavat asianomaisessa valtiossa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä, pitää aluksessa sen osan lastia, joka on määrätty toiseen satamaan tai toiseen maahan, ja jälleenviedä sen tarvitsematta suoritta tästä osasta lastia mitään muuta maksua kuin vartioimismaksut, ja nämä maksut saa kantaa ainoastaan kotimaista tai suosituimman maan merenkulkua varten määrätyn alimman taksan mukaan.

4 artikla.

Laivamaksuista ovat asianomaisten maiden satamissa kokonaan vapautetut:

1) alukset, jotka saapuvat pohjalastissa jostakin paikasta, olkoon se mikä tahansa, ja jotka jälleen pohjalastissa lähtevät;

2) alukset, jotka tulevat jommankumman maan satamasta yhteen tai useampaan saman maan satamaan ja jotka voivat toteennäyttää, että samalla matkalla jo ovat muussa saman maan satamassa maksaneet kysymyksessäolevat maksut;

3) alukset, jotka vapaaehtoisesti tai pakkosyistä ovat saapuneet lastissa johonkin satamaan ja lähtevät sieltä suorittamatta minkäänlaista kauppatointa.

Tämä vapautus ei koske luotsausmaksuja, alusten satamamaksuja, hinaus-, karanteeni- eikä muita alusta rasittavia maksuja, joita kotimaisten ja suosituimman maan alusten on samassa määrin suoritettava korvauksena liikennettä palvelevasta avusta ja laitoksista.

Jos alus pakkosyistä laskee satamaan, ei kauppatoimina pidetä: aluksen korjausta varten suoritettua tavarain purkamista ja uudelleenlastaamista; lastin siirtämistä toiseen alukseen, jos edellinen alus ei ole merikelpoisessa kunnossa; välttämätöntä muonatavarain ostoa miehistöä varten; eikä sellaista merivahingoittuneiden tavarain myyntiä, johon asianomainen tullihallinto on antanut luvan.

5 artikla.

Jos toiselle sopimuspuolelle kuuluva alus on joutunut karille tai kärsinyt haaksirikon toisen sopimusmaan alueella, on aluksen ja lastin nautittava samoja etuja ja vapautuksia, mitkä sen maan lainsäädäntö samanlaisten olosuhteiden vallitessa myöntää oman tai suosituimman maan aluksille. Apua ja tukea on annettava päällikölle ja miehistölle sekä henkilökohtaisesti että alukseen ja lastiin nähden samassa määrin kuin oman maan kansalaisille.

Pelastuspalkkion suhteen on voimassa sen maan lainsäädäntö, missä pelastus on suoritettu.

Karillejoutuneesta tai haaksirikkoutuneesta aluksesta pelastetut tavarat eivät ole tullin alaisia, elleivät ne jää käyttöä varten maahan.

6 artikla.

Tämä sopimus on laadittu suomen, ruotsin ja ranskan kielillä, ja ranskalainen teksti on sopimuksen tulkintaan nähden oleva todistusvoimainen.

7 artikla.

Tämä sopimus on ratifioitava. Se tulee voimaan heti ratifioimisasiakirjain vaihdon tapahduttua ja on voimassa, kunnes kolme kuukautta on kulunut siitä, kun jompikumpi sopimuspuoli on sen irtisanonut.

Vakuudeksi ovat molempien puolten valtuutetut allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja varustaneet sen sineteillään; mikä tapahtui Tukholmassa, kahtena kappaleena, 26 päivänä toukokuuta 1923.

Päätöspöytäkirja.

Allekirjoittaessaan tänä päivänä Suomen ja Ruotsin välisen merenkulkusopimuksen ovat molempain puolten edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, sopineet seuraavista lisäsopimuksista:

1) Ruotsin ja Venäjän välinen luotsinottovelvollisuudesta vapauttamista y. m. koskeva julistus 17 päivältä elokuuta 1872. - mistä 11 päivänä marraskuuta 1919 noottienvaihdolla selitettiin, että oli katsottava sen olevan voimassa Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin nähden -, suomalainen asetus 21 päivältä toukokuuta 1920, jolla ruotsalaiset alukset eräissä tapauksissa vapautetaan käyttämästä kruununluotsia ja ruotsalainen kunink. kuulutus 16 päivältä heinäkuuta 1920, jolla suomalaiset alukset eräissä tapauksissa vapautetaan käyttämästä kruununluotsia, jäävät voimaan merenkulkusopimuksen voimaanastuttuakin.

2) Ottaen huomioon sen uuden merimieslain sisällön, joka tämän vuoden tammikuun 1 päivästä on tullut voimaan Ruotsissa, ja sen vastaavan lain, josta Suomen osalta on eduskunnalle annettu esitys, kumotaan merenkulkusopimuksen voimaanastuessa Ruotsin ja Venäjän välillä 8 päivänä huhtikuuta 1812 tehty sopimus karanneitten merimiesten luovuttamisesta, joka sopimus 11 päivänä marraskuuta 1919 noottienvaihdolla selitettiin voimassaolevaksi Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin nähden.

Vakuudeksi ovat valtuutetut edustajat laatineet tämän pöytäkirjan, jonka voima ja vaikutus on oleva sama kuin jos sen määräykset olisi otettu itse sopimukseen.

Tehtiin Tukholmassa kahtena kappaleena 26 päivänä toukokuuta 1923.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.