19/1922

Kansainvälinen opiumsopimus, allekirjoitettu Haagissa 23 päivänä tammikuuta 1912.

Suomi ratifioinut sopimuksen 12 päivänä huhtikuuta 1922.

Suomen ratifioimisasiakirja talletettiin Alankomaiden ulkoasiainministeriöön 1 päivänä joulukuuta 1922

Kansainvälinen opiumsopimus.

Hänen Majesteettinsa Saksan Keisari, Preussin Kuningas, Saksan Keisarikunnan nimessä; Amerikan Yhdysvaltojen Presidentti; Hänen Majesteettinsa Kiinan Keisari; Ranskan Tasavallan Presidentti; Hänen Majesteettinsa Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneitten Kuningaskuntain ynnä merentakaisten brittiläisten alusmaitten Kuningas, Intian Keisari; Hänen Majesteettinsa Italian Kuningas; Hänen Majesteettinsa Japanin Keisari; Hänen Majesteettinsa Alankomaitten Kuningatar; Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Persian Shahi, Portugalin Tasavallan Presidentti; Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari; Hänen Majesteettinsa Siamin Kuningas,

jotka haluavat jatkaa vuoden 1909 Shanghain kansainvälisen komisionin alkamaa tietä;

jotka ovat päättäneet pyrkiä jatkuvasti ehkäisemään niitä väärinkäytöksiä, mitkä aiheutuvat opiumin, morfiinin ja kokainin käyttämisestä, samoinkuin sellaisten näistä aineista valmistettujen tahi niistä johdettujen rohdoksien käyttämisetä, jotka antavat tai voivat antaa aihetta samankaltaisiin väärinkäytöksiin;

jotka ottavat huomioon tätä kysymystä koskevan kansainvälisen sopimuksen tarpeellisuuden ja keskinäisen hyödyllisyyden;

jotka ovat vakuutettuja siitä, että ne tässä ihmisystävällisessä pyrkimyksessä tulevat saamaan kaikkien asiata harrastavien valtioitten yksimielisen kannatuksen;

ovat päättäneet tehdä tätä tarkoittavan sopimuksen ja nimittäneet valtuutetuikseen:

jotka esitettyään oikeaan ja asianmukaiseen muotoon laadituiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasta:

I LUKU.

Raaka opium.

1 artikla.

Määritys: Raa'alla opiumilla tarkoitetaan:

unikon (papaver somniferum) siemenkodasta saatua itsestään pursuavaa nestettä, jota ei ole muutoin käsitelty, kuin mikä on ollut tarpeellista sen paketoimiseksi ja kuljettamiseen.

1 artikla.

Sopimusvallat säätävät tehokkaita lakeja tai asetuksia raa'an opiumin tuotannon ja levittämisen valvomiseksi, mikäli jo voimassa olevat lait tai asetukset eivät ole järjestäneet tätä kysymystä.

2 artikla.

Huomioonottamalla kauppaolojensa erilaisuudet sopimusvallat rajoittavat niiden kaupunkien, satamien tai muiden paikkojen lukua, joiden kautta raa'an opiumin vienti tai tuonti sallitaan.

3 artikla.

Sopimusvallat ryhtyvät toimenpiteisiin:

a) estääkseen raa'an opiumin viennin niihin maihin, joihin sen tuonti on kielletty, ja

b) valvoakseen raa'an opiumin vientä maihin, jotka sallivat sen maahantuonnin,

mikäli ei jo aikaisemmilla toimenpiteillä ole järjestetty tätä kysymystä.

4 artikla.

Sopimusvallat säätävät asetuksia, jotka määräävät, että jokainen maastavietäväksi tarkoitettu raakaa opiumia sisältävä lähetys on merkittävä tavalla, joka osoittaa sen sisällön, jos lähetyksen paino on suurempi kuin 5 kiloa.

5 artikla.

Sopimusvallat sallivat ainoastaan siihen asianmukaisesti oikeutettujen henkilöiden harjoittaa raa'an opiumin tuontia ja vientiä.

II LUKU.

Valmistettu opium.

6 artikla.

Määritys: Valmistetulla opiumilla tarkoitetaan:

raa'an opiumin valmistetta, joka saadaan erikoisen käsittelyn avulla, erittäinkin liuottamalla, kiehuttamalla, paahtamalla ja saattamalla käymistilaan, minkä käsittelyn tarkoituksena on muuntaa se nautittavaksi ekstraktiksi.

Valmistetuksi opiumiksi lasketaan poltetun opiumin sakka ja sen kaikki jätteet.

6 artikla.

Sopimusvallat ryhdyvät toimenpiteisiin valmistetun opiumin valmistuksen, kotimaisen kaupan ja käytön asteittaiseksi ja tehokkaaksi ehkäisemiseksi huomioonottaen kunkin maan erilaiset olosuhteet, mikäli jo voimassaolevat säädökset eivät ole järjestäneet tätä kysymystä.

7 artikla.

Sopimusvallat kieltävät valmistetun opiumin tuonnin ja viennin; vallat, jotka eivät vielä ole valmiita heti kieltämään valmistetun opiumin vientiä, kieltävät sen niin pian kuin mahdollista.

8 artikla.

Sopimusvallat, jotka eivät vielä ole valmiita heti kieltämään valmistetun opiumin vientiä,

a) supistavat niiden kaupunkien, satamien ja muiden paikkain lukua, joiden kautta valmistettua opiumia saadaan viedä maasta;

b) kieltävät valmistetun opiumin viennin maihin, jotka nyt tai vastedes kieltävät sen maahantuonnin;

c) kieltävät sillä välin valmistetun opiumin viennin maahan, joka tahtoo supistaa sen tuontia, ellei maastaviejä noudata tuontimaan säädöksiä;

d) ryhdyvät toimenpiteisiin, jotta jokainen maastaviety valmistettua opiumia sisältävä lähetys varustetaan erikoisella merkillä, joka osoittaa sen sisällön luonteen;

e) sallivat ainoastaan erikoisesti oikeutettujen henkilöiden harjoittaa valmistetun opiumin vientiä.

III LUKU.

Lääkkeellinen opium, morfiini, kokaini j.n.e.

9 artikla.

Määritykset: Lääkkeellisellä opiumilla tarkoitetaan:

raakaa opiumia, joka on kuumennettu 60°:een Celciusta ja joka sisältää vähintään 10 prosenttia morfiinia joko jauhomaisena tai raemaisena tai sekoitettuna neutraalisiin aineisiin.

Morfiinilla tarkoitetaan:

opiumin pääalkaloidia, jonka kemiallinen kaava on C17 H19 N O3.

Kokainilla tarkoitetaan:

erythroxylon coca kasvin lehtien pääalkaloidia, jonka kaava on C17 H21 N O4.

Heroinilla tarkoitetaan:

diacetylmorfiinia, jonka kaava on C21 H23 N O5.

9 artikla.

Sopimusvallat säätävät lakeja tai asetuksia lääkeaineista rajoittaakseen morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain valmistuksen, myynnin ja käytön lääketieteellisiin ja laillisiin tarkoituksiin, ellei jo voimassaolevat lait tai asetukset ole järjestäneet tätä kysymystä. Sopimusvallat toimivat keskenään yhteistyössä estääkseen näiden lääkkeiden käyttöä muihin tarkoituksiin.

10 artikla.

Sopimusvallat tekevät voitavansa valvoakseen tai valvotuttaakseen kaikkia morfiinin, kokainin tai näiden aineiden suolain valmistajia, maahantuojia, myyjiä, jakajia ja maastaviejiä sekä niitä rakennuksia, joissa mainitut henkilöt harjoittavat tällaista teollisuutta tai kauppaa.

Tätä varten sopimusvallat tekevät voitavansa ottaakseen käytäntöön tai saattaakseen käytäntöönotetuiksi seuraavat toimenpiteet, mikäli jo voimassa olevat toimenpiteet eivät järjestä tätä kysymystä:

a) morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain valmistus rajoitettava yksinomaan niihin laitoksiin ja huoneustoihin, joilla on siihen viranomaisten lupa, tai hankittava tieto kaikista niistä laitoksista ja huoneustoista, joissa näitä rohdoksia valmistetaan, ja pitää niistä luetteloa;

b) on vaadittava, että kaikillä henkilöillä, jotka valmistavat, maahantuovat, myyvät, jakelevat tai maastavievät morfiinia, kokainia ja näiden aineiden suoloja, on virallinen oikeus tai lupa tähän toimintaan tai että he tekevät tästä toiminnastaan virallisen ilmoituksen asianomaiselle virastolle:

c) on vaadittava, että nämä henkilöt pitävät kirjaa valmistetun, maahantuodun, myydyn, muuten luovutetun tai maastaviedyn morfiinin, kokainin tai näiden aineiden suolain määristä. Tätä sääntöä ei välttämättömästi sovelluteta lääkärien määräyksiin ja asianomaista myyntilupaa nauttiviin apteekkareihin.

11 artikla.

Sopimusvallat ryhtyvät toimenpiteisiin estääkseen kotimaisessa kaupassaan morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain luovuttamista henkilöille, joilla ei ole siihen lupaa, mikäli jo voimassa olevat toimenpiteet eivät järjestä tätä kysymystä.

12 artikla.

Sopimusvallat tekevät, huomioonottamalla olojensa erilaisuudet, voitavansa rajoittaakseen morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain maahantuonnin virallisesti oikeutettujen henkilöiden hoidettavaksi.

13 artikla.

Sopimusvallat tekevät voitavansa ottaakseen käytäntöön tai saattaakseen käytäntöönotetuiksi tarpeellisia toimenpiteitä, jotta morfiinia, kokainia ja näiden aineiden suoloja ei viedä heidän maistaan, alusmaistaan, siirtomaistaan ja vuokra-alueistaan toisten sopimusvaltain maihin, alusmaihin, siirtomaihin ja vuokra-alueihin muille kuin sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet siihen tuontimaan lakien tai asetusten mukaisen oikeuden tai luvan.

Tätä varten kukin hallitus voi aika ajoin saattaa vientimaan hallituksen tietoon luettelon henkilöistä, joille on myönnetty oikeus tai lupa tuoda maahan, morfiinia, kokainia ja näiden aineiden suoloja.

14 artikla.

Sopimusvallat soveltavat morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain valmistusta, tuontia, myyntiä ja vientiä koskevia lakeja ja asetuksia:

a) lääkkeelliseen opiumiin;

b) kaikkiin valmisteihin (lääkkeiksi aiottuihin tai ei, myöskin niinkutsuttuun antiopiumiin), jotka sisältävät enemmän kuin 0,2% morfiinia tai 0,1% kokainia;

c) heroiinin, sen suoloihin ja valmisteihin, jotka sisältävät enemmän kuin 0,1% heroinia;

d) kaikkiin uusiin morfiinin, kokainin tai näiden aineiden suolain johdannaisiin tai kaikkiin muihin opiumin alkaloideihin, joita yleisesti tunnustettujen tieteellisten tutkimusten mukaan voidaan samalla tavalla käyttää väärin, tai joiden vaikutus on samalla tavalla vahingollinen.

IV LUKU.

15 artikla.

Sopimusvallat, joilla on välipuhe Kiinan kanssa (Treaty Powers), ryhtyvät, yksissä neuvoin Kiinan hallituksen kanssa, tarpeellisiin toimenpiteisiin estääkseen raa'an ja valmistetun opiumin, morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain sekä tämän sopimuksen 14 artiklassa mainittujen aineiden salakuljetuksen Kiinan alueelle ja siirtomaihinsa Kaukaisessa Idässä sekä Kiinalta vuokraamilleen alueille. Kiinan hallitus puolestaan ryhtyy samanlaisiin toimenpiteisiin ehkäistäkseen opiumin ja muiden ylempänä mainittujen aineiden salakuljetuksen Kiinasta vieraihin siirtomaihin ja vuokra-alueihin.

16 artikla.

Kiinan hallitus julkaisee alamaisilleen lääkeaineita koskevan lain, joka säännöstelee morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain sekä tämän sopimuksen 14 artiklassa mainittujen aineiden myynnin ja jakelun, ja antaa tiedon näistä laeista niille hallituksille, joilla on sopimuksia Kiinan kanssa, näiden Pekingissä olevain diplomaattisten edustajain välityksellä. Ne sopimusvallat, joilla on sopimuksia Kiinan kanssa, tutkivat näitä lakeja ja, jos ne pitävät niitä hyväksyttävinä, ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden sovelluttamiseksi heidän Kiinassa asuviin kansalaisiinsa.

17 artikla.

Ne sopimusvallat, joilla on sopimuksia Kiinan kanssa, ottavat ryhtyäkseen tarpeellisiin toimenpiteisiin opiumin polttamisen rajoittamiseksi ja valvomiseksi vuokraamillaan alueilla, siirtoloissaan ja toimilupa-alueillaan Kiinassa, sekä ryhtyvät pari passu Kiinan viranomaisten kanssa hävittämään opiumluolia ja muita samanlaisia laitoksia, joita vielä voi siellä löytyä, ja kieltämään opiumin käyttöä huvittelulaitoksissa ja porttoloissa.

18 artikla.

Ne sopimusvallat, joilla on sopimuksia Kiinan kanssa, ryhtyvät tehokkaisiin toimenpiteisiin pari passu Kiinan hallituksen samaatarkoittavien tehokasten toimenpiteiden kanssa asteittain vähentääkseen raa'an tai valmistetun opiumin myymäläin lukua, joita vielä voi löytyä niiden vuokraamilla alueilla, siirtoloissa tai toimilupa-alueilla Kiinassa. Ne säätävät tehokkaita toimenpiteitä rajoittaakseen ja valvoakseen opiumin vähittäimyyntiä vuokraamillaan alueilla, siirtoloissaan ja toimilupa-alueillaan, mikäli jo voimassaolevat toimenpiteet eivät järjestä tätä kysymystä.

19 artikla.

Ne sopimusvallat, joilla on postitoimistoja Kiinassa, säätävät tehokkaita toimenpiteitä kieltääkseen raa'an tai valmistetun opiumin, morfiinin, kokainin tai näiden aineiden suolain ja muiden tämän sopimuksen 14 artiklassa mainittujen aineiden laittoman tuonnin Kiinaan postipaketteina tai niiden kuljetuksen Kiinassa paikasta toiseen näiden postitoimistojen välityksellä.

V LUKU.

20 artikla.

Sopimusvallat tutkivat mahdollisuutta säätää lakeja tai asetuksia, jotka tekevät rangaistuksen alaiseksi raa'an opiumin valmistetun opiumin, morfiinin, kokainin tai näiden aineiden suolain laittoman omistamisen, mikäli jo voimassaolevat lait tai asetukset eivät järjestä tätä kysymystä.

21 artikla.

Sopimusvallat saattavat Alankomaiden ulkoasiainministeriön välityksellä toistensa tietoon:

a) tässä sopimuksessa mainittuja asioita koskevat, voimassaolevat tai näiden määräysten nojalla julkaistut lait ja hallinnolliset säädökset;

b) tilastolliset tiedot raa'an opiumin, valmistetun opiumin, morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain sekä muiden tässä sopimuksessa mainittujen rohdoksien ja niiden suolain tai valmisteiden kaupasta.

Nämä tilastolliset tiedot annetaan niin yksityiskohtaisesti ja nopeasti kuin katsotaan mahdolliseksi.

VI LUKU.

Loppumääräyksiä.

22 artikla.

Vallat, jotka eivät ole olleet edustettuina neuvotteluissa, saavat allekirjoittaa tämän sopimuksen.

Tätä varten Alankomaiden hallitus kutsuu, heti sen jälkeen kuin neuvotteluihin osaaottaneiden valtain täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, kaikki Euroopan ja Amerikan neuvotteluihin osaaottamattomat vallat, jommoisia ovat

Argentinan tasavalta,Itävalta-Unkari, Belgia, Bolivia, Brasilia, Bulgaria, Chile, Kolumbia, Costa-Rica, Kuban tasavalta, Tanska, Domingon tasavalta, Equadorin tasavalta, Espanja, Kreikka, Guatemala, Haitin tasavalta, Honduras, Luxemburg, Meksiko, Montenegro, Nicaragua, Norja, Panama, Paraguay, Peru, Romania, Salvador, Serbia, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Uruguay, Venezuelan yhdysvallat,

määräämään tarpeellisilla valtuuksilla varustetun edustajan allekirjoittamaan sopimuksen Haagissa.

Sopimus on varustettava näillä allekirjoituksilla käyttämällä "Neuvotteluihin osaaottamattomien valtain allekirjoituspöytäkirjaa', joka liitetään siihen edustettuina olleiden valtain allekirjoitusten jälkeen ja jossa kunkin allekirjoituksen päivä mainitaan.

Alankomaitten hallitus ilmoittaa kuukausittain allekirjoittajavalloile kaikki jälestäpäin tulleet allekirjoitukset.

23 artikla.

Sittenkuin kaikki vallat omasta ja alusmaidensa, siirtomaidensa, suojelusmaidensa ja vuokraamainsa alueiden puolesta ovat allekirjoittaneet joko sopimuksen tai yllämainitun lisäpöytäkirjan, kutsuu Alankomaitten hallitus kaikki vallat ratifioimaan sopimuksen lisäpöytäkirjoineen.

Ellei kaikkien kutsuttujen valtain allekirjoituksia ole saatu joulukuun 31 päivään 1912 mennessä, kutsuu Alankomaiden hallitus viipymättä senpäiväiset allekirjoittajavallat määräämään edustajansa Haagissa tutkimaan, voivatko ne siitä huolimatta tallettaa ratifioimisasiakirjansa.

Ratifioiminen suoritetaan mahdollisimman pian, ja ratifioimisasiakirjat talletetaan Haagissa ulkoasiainministeriön haltuun.

Alankomaiden hallitus ilmoittaa allekirjoittajavalloille kuukausittain väliaikana vastaanottamistaan ratifioinneista.

Niinpian kuin kaikkien allekirjoittajavaltain ratifioinnit, omasta sekä siirtomaidensa, alusmaidensa, suojelusmaidensa ja vuokraamainsa alueiden puolesta, ovat saapuneet Alankomaiden hallitukselle, ilmoittaa tämä kaikille valloile, jotka ovat ratifioineet sopimuksen, minä päivänä se on vastaanottanut viimeiset ratifioimisasiakirjat.

24 artikla.

Tämä sopimus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua päivästä, joka mainitaan siinä Alankomaiden hallituksen ilmoituksessa, mistä puhutaan edellisen artiklan viimeisessä kohdassa.

Laeista, asetuksista ja toimenpiteistä, joista puhutaan tässä sopimuksessa, on sovittu, että niitä varten tarpeelliset ehdotukset laaditaan enintään kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen voimaanastumiseta. Lait esitetään hallitusten puolesta myöskin parlamenteille tai lakiasäätäville laitoksille saman kuuden kuukauden määräajan kuluessa ja joka tapauksessa ensimäisenä tätä määräaikaa seuraavana istuntokautena.

Ajasta, jolloin nämä lait,asetukset ja toimenpiteet tulevat voimaan, sopivat sopimusvallat keskenään Alankomaiden hallituksen esityksetä.

Siinä tapauksessa, että syntyisi epäselvyyksiä tämän sopimuksen ratifiomisesta tai joko sopimuksen tai siitä aiheutuvien lakien, asetusten tai toimenpiteiden voimaanastumisesta, Alankomaiden hallitus kutsuu, ellei näitä epäselvyyksiä voida muuten ratkaista, kaikkia sopimusvaltoja määräämään edustajansa, jotka kokoontuvat Haagiin viipymättä sopimaan näistä kysymyksistä.

25 artikla.

Jos joku sopimusvalloista tahtoisi sanoutua irti tästä sopimuksesta, on irtisanominen kirjallisesti ilmoitettava Alankomaiden hallitukselle, joka viipymättä lähettää ilmoituksen kera siitä yhtäpidäväksi todistetun jäljennöksen kaikille toisille valloile, samalla ilmoittaen, minä päivänä se sen vastaanotti.

Irtisanominen koskee ainoastaan sitä valtaa, joka sen on tehnyt, ja tulee voimaan yhden vuoden kuluttua siitä kuin se on saapunut Alankomaiden hallitukselle.

Tämän vakuudeksi ovat valtuutetut tämän sopimuksen allekirjoittaneet.

Tämä tehtiin Haagissa tammikuun 23 päivänä 1912 yhtenä ainoana kappaleena, jota säilytetään Alankomaitten hallituksen arkistossa ja josta oikeaksitodistetut jäljennökset on diplomaattista tietä lähetettävä kaikille konferenssissa edustettuna olleille valloile.

Loppupöytäkirja allekirjoitettu Haagissa tammikuun 23 päivänä 1912.

Joulukuun 1 päivän 1911 ja tammikuun 23 päivän 1912 välisenä aikana pidetyissä kokouksissa on konferenssi päättänyt hyväksyä oheenliitetyn sopimuksen tekstin.

Konferenssi on sitäpaitsi lausunut seuraavat toivomukset:

I. Konferenssin mielestä olisi kiinnitettävä maailmanpostiliiton huomio seuraaviin seikkoihin:

1) raa'an opiumin postitselähettämistä koskevan järjestelyn tarpeellisuuteen,

2) morfiinin, kokainin ja näiden aineiden suolain sekä muiden sopimuksen 14 artiklassa mainittujen aineiden postitselähettämistä koskevan kiireellisen järjestelyn tarpeellisuuteen,

3) valmistetun opiumin postitselähettämistä koskevan kiellon välttämättömyyteen.

II. Konferenssin mielestä olisi tutkittava Intian hamppua koskevaa kysymystä tilastolliselta ja tieteelliseltä näkökannalta, tarkoituksella rajoittaa sen väärinkäyttöä sisäistä lainsäädäntötietä tai kansainvälisellä sopimuksella, jos sitä pidetään tarpeellisena.

Liite 1.

Versaillesissa 28 päivänä kesäkuuta 1919 tehdyn rauhansopimuksen 295 artikla, joka koskee opiumsopimusta:

295 artikla.

Ne korkeat sopimuspuolet, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet tahi jotka, allekirjoitettuaan, eivät vielä ole ratifioineet Haagissa 23 päivänä tammikuuta 1912 allekirjoitettua opiumsopimusta, ovat yksimieliset saattamaan tuon sopimuksen voimaan ja siinä tarkoituksessa julkaisemaan tarpeelliset lait mahdollisimman pian ja viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulemisesta.

Korkeat sopimuspuolet sopivat sitäpaitsi siitä, että mitä tulee niihin heistä, jotka eivät vielä ole ratifioineet puheenaolevaa sopimusta, tämän sopimuksen ratifiointi ja vuonna 1914 pidetyn kolmannen opiumsopimuksen määräysten mukaan Haagissa allekirjoitettavana olevan, sopimuksen voimaantuloa koskevan erikoisen pöytäkirjan allekirjoittaminen ovat katsottavat joka suhteessa vastaavan mainittua sopimusta.

Ranskan tasavallan hallitus on lähettävä Alankomaiden hallitukselle asianmukaisesti todistetun jäljennöksen tämän sopimuksen ratifiointien tallettamisesta laaditusta pöytäkirjasta ja on pyytävä, että Alankomaiden hallitus ottaisi vastaan ja hyväksyisi tämän asiakirjan 23 päivänä tammikuuta 1912 tehdyn sopimuksen ratifioinnin tallettamisena ja vuonna 1914 laaditun lisäpöytäkirjan allekirjoittamisena.

Liite 2.

Kansainliiton peruskirjan 23 art. C kohdan mukaan on Liitolle annettu toimeksi, huomioonttamalla määräykset jo voimassaolevissa tai ehken vastaisuudessa tehtävissä kansainvälisissä sopimuksissa sekä noudattamalla tuollaisia määräyksiä, valvoa m. m. opiumin ja muiden vahingollisten rohdoksien kauppaa koskevien sopimusten noudattamista.

Kansainliiton ensimäinen yleiskokous marras-joulukuulla 1920 teki opiumin kauppaa koskevasta kysymyksestä seuravaan päätöksen, minkä kautta opiumsopimukseen on tehty muutos, siinä kun Kansainliitolle siirretään eräitä tehtäviä, jotka sopimuksen mukaan on uskottu Alankomaiden hallitukselle:

Päätös.

Peruskirjan 23 artiklan nojalla, joka antaa Kansainliitolle tehtäväksi valvoa opiumin ja eräiden muiden voimakkaasti vaikuttavien aineiden kauppaa tarkoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, selittää Yleiskokous olevansa yhtä mieltä Alankomaiden hallituksen kanssa siitä, että asialle on eduksi, että Kansainliitto ottaa itselleen ne tietojen hankkimista ja riitojen sovittamista koskevat velvollisuudet, jotka opiumsopimuksen mukaan kuuluvat Alankomaiden hallitukselle. Tästä syystä ja jotta Liito saisi mahdollisuuden pitää yleisvalvontaa siitä että puheenaolevia, tuota kauppaa säännösteleviä toimenpiteitä noudatetaan, annetaan Liiton sihteeristölle toimeksi hankkia, paitsi muita tarpeellisia tietoja, tietoja niistä toimenpideistä, joihin eri maissa on ryhdytty opiumsopimuksen säännösten noudattamisen varmentamiseksi, samoinkuin tietoja puheenaolevien rohdoksien y. m. valmistamisesta, kauppaamisesta ja nauttimisesta.

Neuvosto on asettava erikoisen neuvoaantavan komissionin, jonka tehtävänä on oleva mainitussa tarkoituksessa aikaansaada mahdollisimman kiinteä yhteistyö eri valtoiden kesken ja olla Neuvoston käytettävissä. Tämän komissionin muodostavat niiden maiden edustajat, joille kysymys on erikoisen mielenkiintoineen, erittäinkin Alankomaiden, Suurbritannian, Ranskan, Intian, Kiinan, Japanin, Siamin ja Portugalin valitsemat. Saaden yleiset ohjeensa Neuvostolta tulee sen kokoontua niin usein kuin tarve vaatii.

Ottaen huomioon yhteistyön tärkeyden niiden valtioiden kesken, jotka ovat ratifioineet tai vastaisuudessa ehkä tulevat ratifioimaan opiumsopimuksen, mutta jotka eivät vielä ole Liiton jäseniä, on Alakomaiden hallitusta pyydettävä kehoittamaan puheenaolevia valtioita yhtymään sopimukseen ja ryhtymään yhteistyöhön yllämainittujen toimeenpiteiden aikansaamiseksi. Jos tuollainen yhtyminen tapahtuu, valtuutetaan Neuvosto täydentämään, joko jäseninä tai varajäseninä, neuvoa-antavaa komissionia sellaisten maiden edustajilla, joille kysymys on erikoisen mielenkiintoinen; ja joka tapuksessa ovat Amerikan Yhdysvallat erittäin kutsuttavat.

Neuvosto oikeutetaan komissioniin asettamaan, mikäli se katsoo tarpeelliseksi, korkeintaan kolme neuvoa-antavan äänen omaavaa jäsentä, jotka eivät edusta hallituksia mutta joilla kysymykseen nähden on erikoinen asiantuntemus. Puheenaolevien jäsenten matkakustannukset ja päivärahat maksetaan Liitoin varoista.

Kolme kuukautta ennen jokaista Yleiskokouksen istuntoa tulee neuvoa-antavan komissionin jättää Neuvostolle kertomus kaikista niistä kysymyksistä,jotka koskevat opiumin ja eräiden muiden voimakkaasti vaikuttavien aineiden kauppaa tarkoittavien sopimusten noudattamista, jotta Neuvosto esittäisi ne Yleiskokoukselle.

Yleiskokous näkee mielihyvällä, että Alankomaiden hallitus toimii siihen suuntaan että ne maat, jotka eivät vielä ole yhtyneet opiumsopimukseen, sen allekirjoittavat ja ratifioivat, ja pyytää se Alankomaiden hallitusta ilmoittamaan Liiton sihteeristölle toimenpiteittensä tulokset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.