Vaasan HO 20.4.2020 114634

Syyte - syytteen yksilöinti

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Syyttäjä oli nostanut syytteen rattijuopumuksesta teonkuvauksella, jonka mukaan A oli kuljettanut henkilöautoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Käräjäoikeus oli kehottanut syyttäjää täydentämään haastehakemuksen teonkuvausta ilmoittamalla, mitä huumausainetta vastaajan veressä on ajon jälkeen ollut. Syyttäjä ei ollut täydentänyt teonkuvausta. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen, koska teonkuvaus oli puutteellinen.

Rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan rattijuopumuksesta tuomitaan se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Syyttäjän syyte on vastannut säännöksen tunnusmerkistöä.

Hovioikeus totesi, että teonkuvauksen aika ja paikka ovat olleet riittävästi yksilöidyt ja teonkuvauksesta ilmenee, että teko on suoritettu henkilöautoa kuljettamalla ja huumausaineen vaikutuksen alaisena. A on heti liikennevalvonnan pysäytyspaikalla tullut tietämään, että huumepikatesti oli antanut positiivisen tuloksen kannabiksesta ja hän on kertonut miten hän on nauttinut ainetta. Samassa haastehakemuksessa A:lle vaadittiin rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta liittyen mainittuun kannabikseen ja todisteluna viitattiin Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausuntoon. Hovioikeus katsoi, ettei ollut mitään epäilyä siitä, että A:n mahdollisuudet puolustautua syytettä vastaan olisivat olleet puutteelliset. Käräjäoikeuden ei olisi tullut hylätä syytettä mainitsemillaan perusteilla.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 5 luku 3 § 1/3
Euroopan ihmisoikeussopimus 6. artikla 3 a kohta

POHJANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 18.11.2019 NRO 150669

Syyttäjä Aluesyyttäjä N

Vastaaja A

Asia Rattijuopumus

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Huumausaineen käyttörikos 11.09.2018 Kokkola

- - -

A on laittomasti käyttänyt huumausainetta, hashisöljyä.

2. Rattijuopumus 13.09.2018 Kokkola

- - -

A on kuljettanut henkilöautoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta.

Syyttäjän muut vaatimukset

- - -

Vastaaja on määrättävä vähintään kolmen kuukauden mittaiseen ajokieltoon.

- - -

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset 137,11 euroa.

- - -

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

- - -

Vastaaja on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 40 euroa.

- - -

Vastaus

A on käräjäoikeudelle 3.10.2019 antamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla ja luopunut oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostunut asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä.

Kirjallisen menettelyn edellytyksistä

Käräjäoikeus on kehottanut syyttäjää täydentämään haastehakemusta syytekohdan 2 teonkuvauksen osalta. Syyttäjä on ilmoittanut käräjäoikeudelle, ettei täydennä haastehakemusta. Käräjäoikeus katsoo, että asian käsittely suullisessa menettelyssä ei tuo asiaan lisäselvitystä ja asia on muutoin selvä. Käräjäoikeus katsoo, että pääkäsittelyn toimittaminen on asian laatuun ja selvitettyyn tilaan nähden kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta. Näin ollen asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

Todistelu

Kirjalliset todisteet

1. Keskusrikospoliisin lausunto
2. Lasku

Tuomion perustelut

Näyttö, sen arviointi ja syyksilukeminen

A on käräjäoikeudelle 3.10.2019 toimittamallaan ja allekirjoittamallaan asiakirjalla tunnustanut syytteessä kuvatut teot. Syyttäjä on esittänyt kirjallisena todisteena keskusrikospoliisin lausunnon sekä laskun, joista ilmenee A:n veressä olleet huumausaineet sekä päihdetutkimuskustannukset.

Syyttäjä on väittänyt syytekohdassa 2, että A on syyllistynyt rattijuopumukseen käytettyään huumausainetta. Teonkuvauksesta ei käy ilmi, mitä huumausainetta A:lla on ollut veressään ajon jälkeen. Käräjäoikeus on pyytänyt syyttäjää täydentämään haastehakemusta syytekohdan 2 teonkuvauksen osalta yksilöimällä teonkuvauksessa vastaajan verestä todetut aineet. Syyttäjä ei ole täydentänyt haastehakemusta. Käräjäoikeus toteaa, syytesidonnaisuus huomioon ottaen syytekohdan 2 teonkuvaus ei ole sillä tavoin yksilöity, että vastaajalla olisi ollut mahdollisuus ymmärtää, mistä teosta häntä syytetään. Teonkuvaus on syytekohdan 2 osalta puutteellinen ja syyte rattijuopumuksesta näillä perustein hylätään.

Käräjäoikeus katsoo, että syyte huumausaineen käyttörikoksesta on näytetty toteen vastaajan tunnustamisen perusteella ja syyksilukeminen on syytteen teonkuvauksen mukainen.

Rangaistusseuraamus

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Oikeudenmukainen rangaistusseuraamus A:n syyksi luetusta rikoksesta on sakkorangaistus. Tuomittu rangaistus on mitattu vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ottaen huomioon A:n käyttämä huumausaine sekä muut teon olosuhteet.

Päiväsakon rahamäärä on laskettu vastaajan käräjäoikeudelle ilmoittamien tulotietojen perusteella.

Ajokielto

Koska syyte rattijuopumuksesta on hylätty, käräjäoikeus jättää lausumatta ajokieltovaatimuksesta.

Päihdetutkimuskustannukset

Koska syyte rattijuopumuksesta on hylätty, A ei ole velvollinen suorittamaan päihdetutkimuskustannuksia. Päihdetutkimuskustannusten korvausvaatimus hylätään.

Rikosuhrimaksu

A on rikosuhrimaksusta annetun lain 2 §:n mukaan velvollinen suorittamaan rikosuhrimaksun, koska hänet tuomitaan rangaistukseen rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Lain 3 §:n 1 momentin mukaan rikosuhrimaksun suuruus on 40 euroa, jos rangaistus tuomitaan yhdestä tai useammasta rikoksesta, joista vähintään yhdestä säädetty ankarin rangaistus on vankeutta enintään kuusi kuukautta.

A:n syyksi luetusta huumausaineen käyttörikoksesta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vankeutta enintään kuusi kuukautta.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

A

Hylätty syyte

2. Rattijuopumus
13.09.2018

Syyksi luettu rikos

1. Huumausaineen käyttörikos
11.09.2018
Rikoslaki 50 luku 2a §

Rangaistusseuraamukset

Sakko

Syyksi luetut rikokset 1
15 päiväsakkoa á 6,00 euroa = 90,00 euroa

Korvausvelvollisuus

Vastaaja A määrätään suorittamaan valtiolle rikosuhrimaksu 40,00 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjänotaari Heidi Kaskisto.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valittaja Aluesyyttäjä N

Vastapuoli A

Valitus

Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan rangaistukseen myös 13.9.2018 tehdystä rattijuopumuksesta käräjäoikeudessa esitetyn syytteen kohdan 2 mukaisesti ja että A:lle tuomittua rangaistusta sen vuoksi korotetaan.

Käräjäoikeus on menetellyt väärin katsoessaan, että syytteen teonkuvaus ei ole niin yksilöity, että A:lla olisi ollut mahdollisuus ymmärtää, mistä teosta häntä syytetään ja sen vuoksi hylännyt syytteen. Rikoslain 23 luvun 3 §:n mukainen rikos täyttyy, jos vastaajan verestä löytyy vähänkin mitä tahansa huumausainetta tai huumausaineen vaikuttavaa aineenvaihduntatuotetta. A
on esitutkinnassa tunnustanut kannabiksen käytön ja ajamisen kannabiksen vaikutuksen alaisena. Hän on käräjäoikeudessa tunnustanut teon ja suostunut kirjalliseen menettelyyn.

Vastaus

A on vaatinut, että valitus hylätään.

Hän on katsonut, että hänen kärsimänsä kahdeksan kuukauden väliaikainen ajokielto on riittävä seuraamus.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Tapahtumat

Kokkolassa 13.9.2018 suoritetun liikennevalvonnan yhteydessä A:n kuljettama auto on pysäytetty kello 09.05 ja poliisipartion suorittama huumepikatesti on antanut positiivisen tuloksen kannabikselle. A:lta on otettu verinäyte kello 09.50 ja Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion 3.10.2018 antaman lausunnon mukaan veressä on ollut tertahydrokannabinolia
0,0020 mg/l ja karboksitetrahydrokannabinolia 0,010 mg/l. Molemmat aineet on luokiteltu huumausaineeksi tai niiden aineenvaihduntatuotteeksi. Poliisikuulustelussa 20.2.2019 A on tunnustanut ajaneensa autolla huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Syyttäjän nostettua syytteen asiassa A on 3.10.2019 käräjäoikeudelle antamassaan ilmoituksessa tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla, ilmoittanut luopuvansa oikeudestaan suulliseen käsittelyyn ja suostuvansa asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä.

Säännös ja sen tulkinta

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan haastehakemuksessa on ilmoitettava syytteenalainen teko, sen tekoaika ja -paikka ja muut tiedot, jotka tarvitaan teon kuvailemiseksi. Säännöksen esitöiden mukaan (HE 82/1995 s. 63) tarpeellisilla tiedoilla tarkoitetaan sellaisten seikkojen ilmoittamista, jotka ovat tarpeen syytteessä tarkoitetun rikoksen tunnusmerkistön toteuttamiseksi. Yksilöiminen on tärkeätä jotta oikeudenkäynnin alusta alkaen sekä tuomioistuimella että vastaajalla on riittävän yksityiskohtainen tieto siitä, mihin kaikkiin seikkoihin asian käsittelyn aikana tulee kiinnittää huomiota.

Oikeuskirjallisuudessa on huomautettu, että säännös asettaa rajat oikeudenkäynnille ja vaikuttaa tuomioistuimen harkitessa syytteen muuttamista, vireilläolovaikutusta ja syytesidonnaisuutta. Se luo myös pohjan puolustuksen järjestämiselle. Ratkaisussaan KKO 2012:23 korkein oikeus on asettanut teonkuvaukselle vaatimukseksi, että teon pitää erottua muista rikoksista ja vastaajan pitää pystyä puolustautumaan rangaistusvaatimusta vastaan (kohta 22).

Euroopan ihmisoikeussopimus

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artiklan 3 a kohdan mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista. Artiklan on katsottu tarkoittavan sekä teonkuvausta että teon juridista arviointia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta ratkaisutoiminnassaan katsonut, että tosiasiallinen tieto syytteeseen vaikuttavista seikoista voidaan katsoa riittäväksi (Gea Catalan vastaan Espanja 10.2.1995, Salvador Torres v. Espanja 24.10.1996).

Johtopäätökset

Rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan rattijuopumuksesta tuomitaan se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Syyttäjän syyte on vastannut säännöksen tunnusmerkistöä.

Harkittaessa, onko teko teonkuvauksen nojalla riittävästi erottunut muista teoista hovioikeus toteaa, että aika ja paikka ovat riittävästi yksilöidyt. Syytteen mukaan teko on suoritettu henkilöautoa kuljettamalla ja A on ollut huumausaineen vaikutuksen alaisena. Erehtyminen tämän teon ja toisen vastaavanlaisen teon suhteen olisi varsin poikkeuksellista.

A on heti 13.9.2018 tullut tietämään, että huumepikatesti on antanut positiivisen tuloksen kannabiksesta. Hän on osannut kertoa, milloin hän oli nauttinut hasisöljyä. Samassa syytteessä kohdassa 1 mainitaan tämä hasisöljy. Syyttäjä on todisteena vedonnut Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausuntoon, josta huumeiden kemiallinen koostumus ja niiden
pitoisuus veressä ilmenevät. Hovioikeus katsoo, että ei ole mitään epäilyä siitä, että A:n mahdollisuudet puolustautua syytettä vastaan olisivat olleet puutteelliset.

Käräjäoikeuden ei olisi mainitsemillaan perusteilla tullut hylätä syytettä.

Syyksilukeminen

2) A:n myöntämisen ja Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon nojalla hovioikeus katsoo selvitetyksi, että A on 13.9.2018 Kokkolassa kuljettanut henkilöautoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta.

Seuraamukset

A:n syyksi nyt luetusta rikoksesta ja käräjäoikeuden kohdassa 1 syyksi lukemasta rikoksesta tuomitaan yhteinen 30 päiväsakon suuruinen rangaistus.

Tuomiolauselma

Eri lehdellä.

Tuomiolauselma

Vastaaja

A

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

Syyksi luettu rikos

2. Rattijuopumus 13.09.2018
Rikoslaki 23 luku 3 § 2

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-2
30 päiväsakkoa á 6,00 euroa = 180,00 euroa

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvos Annette Laukkonen, hovioikeudenneuvos Hagar Nordström ja hovioikeudenneuvos Markku Mäkynen.

Lainvoimainen.

+

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.