Turun HO 23.11.2020 756

Konkurssi - Konkurssipesään kuuluva omaisuus
Oikeustoimen pätemättömyys

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

P myyjänä ja V Oy ostajana olivat solmineet kauppasopimuksen kahdesta kiinteistöstä, hirsimökin puuosista, arkkitehtikuvista ja työpiirustuksista. Ennen V Oy:n asettamista konkurssiin P oli yhtiötä vastaan ajamassaan kanteessa vaatinut kaupan julistamista pätemättömäksi. Käräjäoikeus oli konkurssiin asettamisen jälkeen julistanut kaupan pätemättömäksi ja velvoittanut yhtiön konkurssipesän palauttamaan kaupalla myydyn omaisuuden P:lle. Omaisuus ei kuulunut konkurssipesään.

VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 22.3.2019

Selostus asian käsittelystä käräjäoikeudessa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 16.1.2017 antamallaan yksipuolisella tuomiolla julistanut kahdesta kiinteistöstä, hirsimökin puuosista, arkkitehtikuvista ja työpiirustuksista (jatkossa omaisuus) P:n ja V Oy:n välillä 10.7.2013 tehdyn kaupan pätemättömäksi ja velvoittanut V Oy:n konkurssipesän heti palauttamaan omaisuuden hallinta P:lle. V Oy oli asetettu konkurssiin 18.5.2015.

V Oy:n konkurssipesä on hakenut takaisinsaantia yksipuoliseen tuomioon ja vaatinut, että yksipuolinen tuomio kumotaan ja kanne hylätään siltä osin kuin V Oy:n konkurssipesä on velvoitettu palauttamaan omaisuus P:lle. Lisäksi konkurssipesä on muun ohella vaatinut vahvistettavaksi, että omaisuus kuuluu konkurssipesään. Käräjäoikeus katsoi, että konkurssiin asettamisen hetkellä omaisuus on aineellisen siviilioikeuden perusteella ollut V Oy:n omistuksessa. Pätemättömyyttä ei ollut saatettu voimaan ennen konkurssiin asettamista. V Oy on konkurssiin asettamisen johdosta menettänyt määräysvaltansa omaisuuteensa, joten omaisuutta koskeneen kaupan pätemättömäksi julistamisella ei ole ollut V Oy:n konkurssipesään ulottuvaa vaikutusta. Käräjäoikeus hyväksyi takaisinsaantihakemuksen.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Nina Wahlstedt

TURUN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 23.11.2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valitus

P on vaatinut, että käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja V Oy:n konkurssipesän takaisinsaantihakemus hylätään. - - -

P on lausunut perusteinaan, että hän omistaa - - - omaisuuden. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 16.1.2017 antamalla tältä osin lainvoiman saaneella yksipuolisella tuomiolla julistanut - - - omaisuuden kaupan pätemättömäksi. Pätemättömyys vaikuttaa taannehtivasti, joten omistusoikeus ei ollut kauppasopimuksen tekemisellä siirtynyt P:ltä V Oy:lle. - - - Omaisuus ei kuulu V Oy:n konkurssipesään. - - -

Vastaus

V Oy:n konkurssipesä on vaatinut, että valitus hylätään.- - -

V Oy:n konkurssipesä on lausunut perusteinaan, että omaisuus on ollut konkurssipesän omistuksessa ja hallussa konkurssin alkaessa, minkä vuoksi se kuuluu konkurssipesään. - - -

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavista oikeusohjeista

Konkurssilain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan konkurssipesään kuuluu luvussa säädetyin poikkeuksin omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Mainitun luvun 6 §:n mukaan konkurssipesään ei kuulu velallisen hallinnassa oleva sivullisen omaisuus, joka voidaan erottaa velallisen omaisuudesta.

Lain esitöiden mukaan konkurssilain 5 luvun 1 § on yleissäännös konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Se, millä edellytyksillä omaisuus kuuluu velalliselle, määräytyy aineellisen siviilioikeuden perusteella. Sivullisen omaisuutta koskevan 6 §:n perusteella sivullisen erotettavissa oleva omaisuus ei kuulu konkurssipesään ja se on luovutettava omistajalleen tai tämän määräämälle. Jos omaisuus ei ole erotettavissa, sivullinen joutuu tyytymään omaisuuden arvon perusteella laskettavaan jako-osuuteen. Jos irtaimen omaisuuden kauppa on purettu, konkurssipesällä on yleensä oikeus vaatia jo maksetun kauppahinnan palauttamista ennen kuin se luovuttaa omaisuuden myyjälle. (HE 26/2003 vp)

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että jos oikeustoimi on pätemätön, sitovaa sopimusta ei ole syntynyt eikä pätemätön sopimus saa aikaan sopimuksessa tarkoitettuja oikeusseurauksia. Pätemättömyys aiheutuu sopimuksessa alun perin olleesta puutteellisuudesta. (Tuula Ämmälä, Pätemättömyyden korjaantumisesta, 1993, sivut 14 - 16)

Johtopäätökset

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 16.1.2017 antamalla yksipuolisella tuomiolla omaisuuden kauppa on julistettu pätemättömäksi. Tuomio on tältä osin saanut lainvoiman. Pätemättömäksi julistaminen on tarkoittanut sitä, että kauppasopimus on ollut alun perin pätemätön eikä se tosiasiassa ole saanut aikaan sitä, että omaisuuden omistusoikeus olisi siirtynyt P:ltä V Oy:lle. Yhtiö ei siten ole ollut konkurssin alkaessa omaisuuden omistaja. Koska P omistaa omaisuuden, kysymys on konkurssilain 5 luvun 6 §:n mukaisesta sivullisen omaisuudesta, joka ei kuulu konkurssipesään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan- - -, V Oy:n konkurssipesän takaisinsaantihakemus hylätään- - -.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 16.1.2017 antama yksipuolinen tuomio - - - jää voimaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Tarja Huossa, joka esitteli asian
Hovioikeudenneuvos Kimmo Suorsa
Hovioikeudenneuvos Nora Viikari

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.