Rovaniemen HO 29.11.2018 450

Oikeudenkäyntimenettely
Prekluusio
Todistelu

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

K vaati yhtiöltä korvausta muun ohella epäonnistuneesta hehkutulppien vaihtotyöstä hänelle aiheutuneesta vahingosta. Yhtiö kiisti vaatimuksen, koska se ei ollut vaihtanut eikä yrittänyt vaihtaa hehkutulppia.

Käräjäoikeus katsoi K:n riittävällä varmuudella näyttäneen, että yhtiö oli yrittänyt vaihtaa hehkutulppia ja lopettanut työn siinä vaiheessa, kun se oli todennut työn epäonnistuvan. Lopputulos oli katsottava virheelliseksi, koska siitä oli aiheutunut vaikeasti korjattava seuraus. Käräjäoikeus velvoitti yhtiön maksamaan K:lle korvausta muun ohella epäonnistuneesta hehkutulppien vaihtotyöstä aiheutuneesta vahingosta.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Yhtiö vaati, että kanne hylätään hehkutulpista tuomitun vahingonkorvauksen osalta. Yhtiö lausui, että se ei ollut yrittänyt vaihtaa hehkutulppia K:n autoon. Käräjäoikeus oli perustanut ratkaisunsa todistaja E:n ja todistaja P:n kertomuksiin. Asiassa oli tältä osin tapahtunut menettelyvirhe, sillä E:tä ja P:tä oli käräjäoikeudessa kuultu muista kuin heille ilmoitetuista todistusteemoista. Yhtiö oli luottanut K:n ilmoittamien todistusteemojen sitovuuteen. Yhtiö oli olettanut, että K:n hehkutulppia koskeva vahingonkorvausvaatimus tuli näytön puuttuessa hylätyksi. Jos yhtiö olisi tiennyt, että E:tä ja P:tä tultiin kuulemaan myös väitetystä hehkutulppien vaihtotyöstä, se olisi toiminut tilanteessa toisin ja nimennyt seikan osalta muutakin vastatodistelua kuin mitä se oli käräjäoikeudessa nimennyt. K:n nimenomaisena tarkoituksena oli ollut yllättää vastapuoli kuulemalla E:tä ja P:tä heille ilmoitettujen todistusteemojen ulkopuolelta. E:n ja P:n kertomukset oli rinnastettava uuden todisteen esittämiseen ja jätettävä huomioimatta siltä osin kuin ne koskivat hehkutulppien vaihtotyötä. Jos E:n ja P:n kertomuksia ei otettu huomioon, K:n väitettä tukevaksi näytöksi jäi ainoastaan tämän oma kertomus. Ottaen huomioon yhtiön esittämä vastatodistelu sekä se, että K:lla oli asiassa todistustaakka, K:n vaatimus oli hylättävä.

K vaati, että valitus hylätään. K lausui, että käräjäoikeus oli ratkaissut asian oikein. Asiassa ei ollut käräjäoikeudessa tapahtunut menettelyvirhettä E:tä ja P:tä kuultaessa. E ja P olivat kertoneet asioista oma-aloitteisesti ja heidän kuulemisensa oli muutoinkin ollut asianmukaista. E ja P eivät olleet todistaneet heille ilmoitettujen todistusteemojen ulkopuolisista seikoista. Hänen tarkoituksenaan ei ollut ollut yllättää vastapuolta. Yhtiö ei ollut käräjäoikeuden pääkäsittelyssä puuttunut E:n ja P:n kuulemisiin millään tavoin.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Teemaprekluusiolla tarkoitetaan kysymystä siitä, voidaanko todistajaa kuulla sellaisesta seikasta, josta häntä ei ole nimetty todistamaan.

Käräjäoikeudessa riitakysymyksenä on ollut, oliko yhtiö tehnyt hehkutulppien vaihtotyön ja oliko vaihtotyö epäonnistunut. Käräjäoikeuden valmisteluistunnon ja pääkäsittelyn pöytäkirjaan 27.4.2017 riitakysymykseksi on merkitty "hehkutulpat, vaihtotyö?" ja E:n todistusteemaksi "ollut mukana 4.3.2016 K:n reklamoidessa korjausta'' ja P:n todistusteemaksi ''M oli ilmoittanut K:lle, että viallinen työ laitetaan heidän vastuuvakuutukseen. Seikka osoittaa motiivin asian riitauttamiseen, ilmeisesti saatu kielteinen päätös". E ja P olivat käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kertoneet myös edellä todettuun riitakysymykseen liittyvistä havainnoistaan. E ja P ovat siten käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kertoneet seikasta, josta heitä ei alun perin ollut nimetty todistamaan.

Oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin mukaan asianosainen ei saa asiassa, jossa sovinto on sallittu, pääkäsittelyssä vedota sellaiseen todisteeseen, johon hän ei ole vedonnut valmistelussa, ellei voida olettaa, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Uusi todiste voidaan kuitenkin ottaa vastaan, jos asianosaiset siihen suostuvat.

Hovioikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Oikeuskirjallisuudessa suhtautuminen teemaprekluusioon on vaihdellut, mutta vallitsevana voidaan pitää kantaa, jonka mukaan teemaprekluusiota noudatetaan enintään rajoitetusti. Teemaprekluusion on katsottu tulevan kyseeseen silloin, kun todistajan uudella teemalla pyritään ilmeisesti kiertämään todistuskeinoprekluusiota. Toisena teemaprekluusion tyyppitilanteena kysymykseen on katsottu voivan tulla ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla pyrittäisiin ilmeisesti yllättämään vastapuoli (Timo Saranpää: Teemaprekluusiosta dispositiivisessa riita-asiassa, Defensor Legis 2014, s. 699 - 700).

Yhtiö ei ole käräjäoikeuden pääkäsittelyssä puuttunut E:n ja P:n kuulemisiin millään tavoin. Tämä seikka viittaa vahvasti siihen, että E:n ja P:n kuulemisissa ei ole yhtiön näkökulmasta menetelty epäasianmukaisesti. Mikään asiassa ilmi tullut seikka ei tue yhtiön valituksessaan esittämää väitettä, että kyseessä olisi ollut sellainen ilmeinen shikaanitilanne, jossa todistajan uudella teemalla olisi pyritty yllättämään vastapuoli. Tähän nähden hovioikeus katsoo, ettei todistusteema ole prekludoitunut käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ei siten ole menetellyt virheellisesti ottaessaan E:n ja P:n kertomukset huomioon myös siltä osin kuin ne ovat koskeneet sitä seikkaa, oliko yhtiö yrittänyt tehdä hehkutulppien vaihtotyön K:n autoon.

Ratkaisu

Yhtiön väite hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet

hovioikeudenneuvos Tapio Alkula

hovioikeudenneuvos Teija Ahola

hovioikeudenneuvos Timo Lahdenperä

asian esittelijä, hovioikeuden esittelijä Jimi Sillanpää

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.