Itä-Suomen HO 27.9.2016 16/138516

Edunvalvojan palkkion korvaaminen valtiolle

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian asianosainen ei ole velvollinen korvaamaan valtiolle sen varoista vastapuolelle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 27.9.2016

Vaatimukset hovioikeudessa

A on vaatinut, että hänet vapautetaan korvaamasta valtiolle sen varoista asianomistaja B:lle esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettavaksi määrättyä palkkiota 923,92 euroa.

Laissa ei ole säännöstä, jonka nojalla A voitaisiin velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista asianomistajan edunvalvojalle valtion varoista maksettavaa palkkiota.

Syyttäjä on myöntänyt A:n muutosvaatimuksen oikeaksi.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Korvausvelvollisuus

Käräjäoikeus on 10.4.2015 antamallaan päätöksellä Itä-Suomen poliisilaitoksen hakemuksesta määrännyt varatuomari C:n alaikäisen B:n edunvalvojan sijaiseksi tehtävänään valvoa B:n etua ja oikeutta valituksenalaisessa tuomiossa kysymyksessä olevan rikosasian esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

C on toiminut asiassa esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuna edunvalvojana, jolle käräjäoikeus on maksanut palkkion pykälän 2 momentin nojalla valtion varoista.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n rangaistukseen B:hen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja muun ohessa velvoittanut hänet korvaamaan valtiolle sen varoista C:lle maksetun palkkion 923,92 euroa korkoineen.

Esitutkintalain 4 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä alle 18-vuotiaalle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvoja, jos on perusteltua syytä olettaa, että huoltaja, edunvalvoja tai muu laillinen edustaja ei voi puolueettomasti valvoa asianosaisen etua asiassa ja jos edunvalvojan määrääminen ei ole selvästi tarpeetonta. Edunvalvojan määräys on voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa varten määräys on annettu. Pykälän 2 momentin mukaan edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä edunvalvojan palkkio ja kustannukset maksetaan valtion varoista. Muuten edunvalvonnassa noudatetaan soveltuvin osin holhoustoimesta annetun lain säännöksiä.

Esitutkintalaissa tai holhoustoimesta annetussa laissa ei ole valtion varoista edunvalvojalle maksettavan palkkion ja kulujen korvauksen osalta säännöstä niiden korvaamisesta takaisin valtiolle. Muutakaan säännöstä, jonka nojalla tuomioistuimessa hävinnyt rikosasian vastaaja voitaisiin velvoittaa korvaamaan valtiolle sen varoista esitutkintalain 4 luvun 8 §:n nojalla määrätylle edunvalvojalle maksettua palkkiota ja kulujen korvausta ei ole.

Edellä mainituilla perusteilla A vapautetaan korvaamasta valtiolle C:lle valtion varoista maksettua edunvalvojan palkkiota.

- - - - - - - - - -

Päätöslauselma

Muutos käräjäoikeuden tuomioon

Korvausvelvollisuus

A vapautetaan korvaamasta valtiolle sen varoista varatuomari C:lle maksettua 923,92 euron määräistä palkkiota.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomioon ei ole haettu muutosta.

- - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Hietala
Hovioikeudenneuvos Merja Lahti
Hovioikeudenneuvos Sirpa Pulkkinen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.