Rovaniemen HO 18.12.2013 1005

Edunvalvojan vapauttaminen ja uuden edunvalvojan määrääminen

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Oulun oikeusaputoimisto on käräjäoikeudessa hakenut 16 päämiehen osalta edunvalvojan vapauttamista ja uuden edunvalvojan määräämistä siten, että uudeksi edunvalvojaksi määrätään holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain nojalla Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy:n yleinen edunvalvoja. Päämiehet ovat heille oikeudenkäyntiä varten määrätyn edunvalvojan edustamina vastustaneet hakemuksia.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on hylännyt hakemukset.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Oulun oikeusaputoimisto on vaatinut, että käräjäoikeuden päätökset kumotaan ja Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja vapautetaan päämiesten edunvalvojan tehtävästä ja päämiesten edunvalvojaksi määrätään Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy:n yleinen edunvalvoja.

Oulun oikeusaputoimisto on lausunut, että Oulun oikeusaputoimiston Raahen edunvalvontayksikön henkilöstömäärä oli verrattuna muihin Oulun oikeusaputoimiston edunvalvontayksiköihin nähden alimitoitettu. Oikeusministeriö oli linjannut, että edunvalvontahenkilöstön määrää ei Oulun oikeusaputoimistossa lisätä, vaikka henkilöstön työmäärä kasvaisi. Edunvalvonnan tarve ja edunvalvontahenkilöstön työmäärä lisääntyi koko ajan muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi. Tämän vuoksi oikeusaputoimisto oli ollut pakotettu ryhtymään ostopalveluhankintaa koskeviin toimenpiteisiin. Raahen edunvalvontayksikön työtaakka oli tällä hetkellä liian suuri ja siitä saattoi aiheutua, ettei päämiesten edunvalvonta-asioita ehditä kaikilta osin hoitaa heidän etunsa vaatimalla tavalla. Edunvalvonnan tarpeessa olevalla henkilöllä ei ollut oikeutta määrätä siitä, kuka hänen edunvalvojakseen määrättiin. Edellä mainituilla perusteilla asiassa oli erityinen syy vapauttaa aiempi edunvalvoja tehtävästään ja määrätä uusi edunvalvoja.

Päämiehet edustajanaan oikeudenkäyntiä varten määrätty edunvalvoja ovat vaatineet, että valitus hylätään ja että valtio/Oulun oikeusaputoimisto velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa laillisine viivästyskorkoineen. Päämiehet ovat lausuneet, että käräjäoikeus oli ratkaissut asian oikein.

Pohjois-Suomen maistraatti on lausumassaan viitannut käräjäoikeudessa lausumaansa.

Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja ja Lakiasiaintoimisto Pentikäinen Oy:n yleinen edunvalvoja eivät ole antaneet pyydettyä lausumaa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Holhoustoimesta annetun lain 16 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on muu erityinen syy.

Asiassa on riidatonta, että päämiehille edunvalvojaksi määrätty Oulun oikeusaputoimiston 7. yleinen edunvalvoja on kykenevä ja sopiva tehtäväänsä. Asiassa on siten kyse siitä, onko olemassa muu erityinen syy määrätyn edunvalvojan vapauttamiselle tehtävästään.

Oikeusaputoimiston vaatimus edunvalvojan vapauttamisesta ja uuden edunvalvojan määräämisestä perustuu valtion linjaukseen lisätä edunvalvonnan tuottamista ostopalveluina, minkä sinänsä holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annettu laki (järjestämislaki) mahdollistaa. Ostopalvelun käyttäminen ei saa kuitenkaan heikentää päämiehen asemaa. Edunvalvonnan ulkoistamiseen liittyy jäljempänä mainittuja oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä ja päämiesten yhdenvertaisuutta loukkaavia ongelmia, joihin muun muassa eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota.

Tulkinnanvaraista on ensinnäkin se, toimivatko yksityiset palveluntuottajat virkavastuulla, kun järjestämislaissa ei virkavastuuta koskevaa säännöstä ole. Virkavastuu on määriteltävissä tehostetuksi ja laajennetuksi vastuuksi, joka ilmenee hallinto-, rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisesti ja joka palvelee nimenomaan myös yksilön oikeusturvaa. Ulkoistetussa toiminnassa merkitystä on myös sillä, että yksityisten toiminnan valvonnan tehokkuus voi olla heikompi kuin virkamiesten.

Vakava ongelma päämiesten yhdenvertaisuuden kannalta on lisäksi se, että edunvalvonnan ostopalvelut ovat arvonlisäveron alaista toimintaa. Päämiehen maksettavaksi voi siten ostopalveluissa tulla arvonlisäveron osuus toisin kuin silloin, kun edunvalvonta tuotetaan oikeusaputoimiston omana palveluna.

Järjestämislaissa ei ole myöskään säännelty sitä, kuinka yksityinen palveluntuottaja vapautetaan toimeksiannostaan, jos palveluissa on puutteita.

Hovioikeus toteaa, että edellä todetut ostopalveluihin liittyvät ongelmat eivät varsinkaan päämiehen vastustaessa edunvalvojan vaihtamista puolla edunvalvojan vapauttamista ja uuden määräämistä.

Päämiehet ovat vastustaneet edunvalvojan vaihtamista myös sillä perusteella, että edunvalvojan henkilökohtainen saavutettavuus saattaisi pidemmän välimatkan vuoksi vaikeutua. Edunvalvonnassa olennaista on nimenomaan päämiehen edun huomioon ottaminen. Päämiehen etu edellyttää edunvalvojan ja päämiehen yhteistoimintaa ja luottamuksellista suhdetta. Edunvalvonnassa olevan päämiehen mielipiteellä edunvalvojansa henkilöstä on siten merkitystä, vaikkakaan hänellä ei ole ehdotonta oikeutta valita edunvalvojaansa. Myöskään edellä todettu ei näin ollen puolla edunvalvojan vaihtamista.

Hovioikeus toteaa edellä mainituilla perusteilla, että asiassa ei ole erityistä syytä vapauttaa edunvalvojaa tehtävästään.

Asiassa ei ole oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettua erityistä syytä velvoittaa valtiota/Oulun oikeusaputoimistoa korvaamaan päämiesten oikeudenkäyntikuluja asiassa.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeuden päätöksiä ei muuteta.

Päämiesten oikeudenkäyntikuluvaatimukset hylätään.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet

hovioikeudenlaamanni Erkki Nenonen

hovioikeudenneuvos Helinä Haataja

hovioikeudenneuvos Kaarina Ollikainen

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.