Helsingin HO 28.6.2013 1922

Menetetyn määräajan palauttaminen - Jakoluetteloehdotus - Saatavan riitauttaminen

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 28.6.2013

Selostus asiasta

Helsingin käräjäoikeus on asettanut A Oy:n konkurssiin 12.4.2012 antamallaan päätöksellä nro 20319 ja määrännyt asianajaja B:n konkurssipesän pesänhoitajaksi. Pesänhoitajan asettama konkurssin valvontapäivä on ollut 15.10.2012 ja jakoluetteloehdotuksen määräpäivä 17.12.2012. Suomenkielinen jakoluetteloehdotus on valmistunut 17.12.2012 ja lähetetty samana päivänä yhtiön velkojille. Päätöksen liitteenä on ollut konkurssilain 13 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu selvitys velkojan ja velallisen oikeudesta riitauttaa saatava. Velalliselle, jonka edustajat asuvat Ruotsissa ja jotka eivät osaa suomea, on lähetetty ruotsin kielelle käännetty jakoluetteloehdotus 3.1.2013. Velalliselle toimitetun käännöksen yhteyteen ei ole kuitenkaan liitetty edellä kerrottua selvitystä velkojan ja velallisen oikeudesta riitauttaa saatava. Pesänhoitaja on toimittanut sanotun selvityksen velalliselle 19.4.2013.

Hakemus

A Oy pyytänyt, että sille palautetaan konkurssilain 13 luvun 4 §:ssä tarkoitettu saatavan riitauttamista varten varattu kuukauden määräaika.

Riitautusmenettelyä koskevan selvityksen puuttuessa velallinen ei ollut voinut tehdä velkojien saatavia koskevia riitautuksia riitautuksille varatussa määräajassa. Riitautusten tekemättä jättäminen oli johtanut siihen, ettei yhtiöllä ollut mahdollisuutta saattaa perusteettomiksi katsomiensa saatavien oikeellisuutta tuomioistuimen tutkittavaksi. Menetetyn määräajan palauttamiselle oli siten oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä tarkoitettu erittäin painava syy.

Lausuma

A Oy:n konkurssipesä on ilmoittanut puoltavansa hakemusta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Konkurssilain 13 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan pesänhoitajan on toimitettava jakoluetteloehdotus tai tieto sen valmistumisesta velalliselle ja niille velkojille, jotka ovat sitä pyytäneet. Pykälän 3 momentin mukaan jakoluetteloehdotuksen oheen on liitettävä selvitys velkojan ja velallisen oikeudesta riitauttaa saatava.

Velallinen voi konkurssilain 13 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan riitauttaa jakoluetteloehdotukseen merkityn saatavan. Pykälän 2 momentin mukaan riitautuksen sisältävä kirjallinen lausuma on toimitettava pesänhoitajalle kuukauden kuluessa jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivästä. Määräajan jälkeen esitettyä riitautusta ei oteta huomioon.

Asiassa on riidatonta, ettei A Oy:n edustajille 3.1.2013 toimitettuun ruotsin kielelle käännettyyn jakoluetteloehdotukseen ollut liitetty konkurssilain 13 luvun 2 §:n 3 momentin mukaista selvitystä. Sanottu selvitys on toimitettu yhtiölle vasta 19.4.2013 eli konkurssilain 13 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisen määräajan jo päätyttyä. Velallisyhtiön mukaan tämä on johtanut siihen, ettei se ole voinut enää riitauttaa konkurssissa valvottuja saatavia.

Oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n mukaan sille, joka laillisen esteen vuoksi ei ole voinut määräajassa ilmoittaa tyytymättömyyttään tahi hakea muutosta tai takaisinsaantia taikka ryhtyä muuhun toimeen
oikeudenkäynnissä taikka joka muutoin esittää anomuksensa tueksi erittäin painavia syitä, voidaan hakemuksesta palauttaa menetetty sellainen määräaika. Luvun 18 §:n 2 momentin mukaan hakemus tehdään
hovioikeudelle, jos hakemus koskee määräajan palauttamista toimenpiteen tekemiseksi käräjäoikeudessa.

A Oy on vedonnut hakemuksensa perusteeksi siihen, ettei yhtiöllä määräajan menettämisen vuoksi ole enää ollut mahdollisuutta saattaa perusteettomiksi katsomiensa saatavien oikeellisuutta tuomioistuimen tutkittavaksi. Hovioikeus katsoo, että yhtiön hakemuksen hyväksymiselle on näin ollen olemassa erittäin painavia syitä. Jakoluetteloehdotukseen merkityn saatavan riitauttamiselle varattu määräaika on siten palautettava.

Päätöslauselma

A Oy:lle palautetaan konkurssilain 13 luvun 4 §:ssä tarkoitettu määräaika riitauttaa A Oy:n konkurssissa jakoluetteloehdotukseen merkityt saatavat. A Oy:n on kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta toimitettava riitautuksen sisältävä lausumansa pesänhoitajalle. Määräajan jälkeen esitettyä riitautusta ei oteta huomioon.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenlaamanni Antti Miettinen,
hovioikeudenneuvos Jussi Heiskanen
määräaikainen hovioikeudenneuvos Ilkka Lahtinen

Lainvoimaisuus:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.