Itä-Suomen HO 1.11.2011 916

Rattijuopumus - Huumausaineen käyttörikos - Passiivinen käyttö - RL 23 luku 3 § 2 ja 50 luku 2 a §

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Asiassa oli jäänyt näyttämättä, että A, jonka veressä oli henkilöautolla ajamisen jälkeen ollut kannabiksen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotetta, olisi ennen ajoon lähtöä omatoimisesti käyttänyt kannabista tai päihtymistarkoituksessa oleskellut tilassa, jossa muut henkilöt olivat polttaneet sitä. A oli kuitenkin ennen ajoon lähtöä oleskellut omasta tahdostaan tilassa, jossa hänen tietensä oli tuolloin poltettu kannabista, ja ollut tietoinen huumausaineen mahdollisesta imeytymisestä hänen vereensä. A:n katsottiin syyllistyneen rattijuopumukseen, mutta ei huumausaineen käyttörikokseen.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 17.5.2010

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. RATTIJUOPUMUS
(8510/R/0037446/09)
Rikoslaki 23 luku 3 § 2
25.12.2009 KUOPIO

A on kuljettanut aamuyöllä henkilöautoa yleisillä teillä käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut karboksitetrahydrokannabinolia eli huumausaineeksi luokiteltavan aineen aineenvaihduntatuotetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n verestä todettu määrä karboksitetrahydrokannabinolia on ollut todella pieni, vain 0,009 mg/l. A on ilmoittanut, että hän ei ole itse käyttänyt kannabisaineita, mutta on oleskellut huoneessa, jossa joku muu on käyttänyt näitä. A:n verestä löydetyn pitoisuuden määrä huomioiden A:n ilmoitusta ei voida pitää vääränä.

Rattijuopumusrikos edellyttää huumausaineen joutumista epäillyn kehoon huumausaineen tarkoituksellisen käyttämisen huumaamistarkoituksessa seurauksena. Rattijuopumus edellyttää myöskin tahallisuutta, mikä käytännössä tarkoittaa, että huumausainetta on käytetty huumaavassa tarkoituksessa ja myös sitä, että pelkästään altistuminen kannabistuotteen vereen imeytymiselle oleskelemalla tiloissa, joissa joku on käyttänyt tai käyttää kannabistuotteita, ei riitä tuomitsemisen perusteeksi. Tämä käy ilmi myös rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin säännöksestä (”… käytettyään huumausainetta niin…”). Tämän vuoksi rattijuopumussyyte on hylättävä kokonaan.

Syyttäjän rangaistusvaatimus

2. HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS
(8510/R/0037446/09)
Rikoslaki 50 luku 2a §
25.12.2009 KUOPIO

A on laittomasti käyttänyt huumausainetta eli kannabista.

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen.

Kannabiksen aineenvaihduntatuotetta on joutunut A:n kehoon ilman, että A on sitä käyttänyt, koska A on oleskellut tiloissa, jossa joku muu on käyttänyt kannabista. Tällainen huumausaineen vereen joutuminen ei ole huumausaineen käyttämistä, joten myöskään siltä osin ei tuomitseminen voi tulla kysymykseen.

Tämän vuoksi syyte on hylättävä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Kohdat 1 ja 2

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut

A on häntä todistelutarkoituksessa kuultaessa kertonut, että hän oli tapahtuma-aikaan ollut kuskina ystävilleen. A on kertonut oleskelleensa aamuyöllä noin tunnin verran asunnossa, jossa muutama henkilö oli polttanut ilmeisesti marihuanaa. Polttaminen oli tapahtunut noin 50 neliömetrin suuruisen, kaksikerroksisen paritalon olohuoneessa, kun A itse oli oleskellut asunnon keittiössä. Keittiön ja olohuoneen välillä oli A:n kertoman mukaan ollut avoin oviaukko. A on kertonut, että etäisyys hänen ja marihuanaa polttaneiden henkilöiden välillä oli ollut viidestä kuuteen metriä. A on arvioinut, että marihuanan polttamisen ja ajoon lähtemisen välillä oli ajallisesti kulunut alle tunti. A on kertonut, että ennen ajoon lähtemistä hänen mielessään oli kyllä käynyt, että hänen vereensä oli voinut imeytyä huumausainetta niin sanotun passiivisen käytön seurauksena.

Rikoslain 23 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan rattijuopumuksesta tuomitaan se, joka kuljettaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. A:n verestä on kirjallisena todisteena esitetyn Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan löytynyt kannabiksen aineenvaihduntatuotetta 0,009 milligrammaa litrassa verta.

A on kertonut oleskelleensa koko huoneistossa oloajan eri tilassa, useiden metrien päässä siitä, missä kannabiksen polttaminen on tapahtunut ja viipyneensä asunnossa noin tunnin verran. Käräjäoikeus ei pidä uskottavana A:n väitettä siitä, että hänen verestään löydetty määrä kannabiksen aineenvaihduntatuotetta on voinut joutua A:n vereen pelkästään oleskelemalla samassa asunnossa, jossa kannabista on poltettu. Käräjäoikeus katsoo, että kannabiksen aineenvaihduntatuotteen päätyminen A:n vereen muulla tavoin kuin polttamalla, on jäänyt näyttämättä.

Näin ollen käräjäoikeus katsoo, että A on syyllistynyt syyttäjän teonkuvauksessa kerrotulla tavalla rattijuopumukseen ja huumausaineen käyttörikokseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Rattijuopumus 25.12.2009
2) Huumausaineen käyttörikos 25.12.2009

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-2
40 päiväsakkoa a 6 euroa = 240 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 3 § 2
2) Rikoslaki 50 luku 2a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Notaari Marika Mononen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 1.11.2011

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa vastauksessaan mainituilla perusteilla vaatinut, että syyte kokonaisuudessaan hylättäisiin.

Syyttäjä on vastauksessaan vastustanut muutosvaatimusta perusteettomana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion 21.1.2010 antaman lausunnon mukaan A:n veressä on ollut karboksitetrahydrokannabinolia eli kannabiksen vaikuttavan aineen tetrahydrokannabinolin aineenvaihduntatuotetta 0,009 milligrammaa litrassa. Ottaen huomioon A:n käräjäoikeudessa antaman kertomuksen ja hänen veressään olleen huumausaineen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotteen vähäisenä pidettävän määrän hovioikeus katsoo jääneen epäselväksi, onko A käyttänyt kannabista omatoimisesti vai onko hän altistunut sille passiivisesti oleskelemalla samassa tilassa kannabista polttaneiden henkilöiden kanssa. Syyttäjän esittämä englanninkielinen julkaisu ei muuta tätä johtopäätöstä. Näin ollen hovioikeus katsoo jääneen näyttämättä, että A olisi käyttänyt kannabista omatoimisesti.

A on käräjäoikeudessa kertonut, että hänen lähettyvillään samassa asunnossa olevat henkilöt olivat polttaneet kannabista ja että ennen ajoon lähtemistä hänen mielessään oli käynyt, että hänen vereensä oli voinut imeytyä huumausainetta niin sanotun passiivisen käytön seurauksena. Ottaen huomioon A:n vapaaehtoisen oleskelun tilassa, jossa hänen tietensä on poltettu kannabista, ja A:n tietoisuuden huumausaineen mahdollisesta imeytymisestä hänen vereensä hovioikeus katsoo, että A:n on ajoon lähtiessään täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että hänen veressään olisi ajon aikana tai sen jälkeen huumausaineen vaikuttavan aineen aineenvaihduntatuotetta. Näin ollen A on tahallaan menetellyt siten kuin hänen syykseen on 1 kohdan osalta luettu.

Kohdan 2 osalta hovioikeus katsoo, ettei mikään viittaa siihen, että A olisi päihtymistarkoituksessa oleskellut tilassa, jossa on poltettu kannabista. Näin ollen on jäänyt näyttämättä, että hän olisi käyttänyt huumausainetta siten kuin huumausaineen käyttörikosta koskevassa rikoslain 50 luvun 2a §:ssä tarkoitetaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
Syyksi luettu rikos 1
35 päiväsakkoa a 6 euroa = 210 euroa

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohta 2: Syyte hylätään. A vapautetaan tältä osin tuomitusta rangaistuksesta.

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomion lopputulos jää pysyväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Esko Randelin, Anna-Kaarina Mäkinen, Tuija Silvento
Esittelijä Pekka Rönkä

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 9.7.2012: Ei valituslupaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.