Itä-Suomen HO 28.12.2010 1261

Velkajärjestely - Painavat syyt - Este - Velallisen olosuhteet

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

A oli tehnyt käräjäoikeudelle hakemuksen velkajärjestelyn aloittamisesta. Käräjäoikeus oli hylännyt hakemuksen. Kysymys siitä, oliko asiassa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:n mukaisia painavia syitä myöntää A:lle velkajärjestely esteestä huolimatta.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

POHJOIS-SAVON KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 9.7.2010

SELOSTUS ASIASTA

Hakemus

A on käräjäoikeudelle 19.4.2010 toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin velkajärjestely.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Velkajärjestelyn edellytykset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeus katsoo, että A on maksukyvytön ja velkajärjestelyyn on painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa hänen maksukykyynsä. A ei kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään niin, että hän voisi selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velkajärjestelyn esteet

Velkajärjestelylain 10 §:n 7 kohdan mukaan velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai ilmeisen kevytmielisesti ottaen huomioon se, minkälaista harkintaa hänen asemassaan olleelta henkilöltä sellaisissa olosuhteissa kohtuudella voidaan edellyttää.

Velkajärjestelyhakemuksen mukaan A:lla on velkoja yhteensä 69 kappaletta ja niiden kokonaismäärä on 57.715,41 euroa. A:n velkaantuminen on tapahtunut vuosina 2006 - 2009. Pääosa veloista on vuosilta 2006 ja 2007. Velat muodostuvat jokseenkin kokonaan kulutusluotoista tai niihin rinnastuvista veloista. A:lla ei ole ammatillista koulutusta eikä työhistoriaa ja hänen tulonsa muodostuvat kuntoutus- ja asumistuesta.

A:n kirjallisesta selvityksestä ilmenee, että hän oli vuonna 2006 muuttanut - - - - - -, jolloin hänen psykiatrinen hoitosuhteensa oli katkennut ja hän oli joutunut kaveripiiriin, jonka elämänsisältö oli muodostunut päihteiden käytöstä. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A oli vuonna 2007 muuttanut takaisin - - - - - - ja aloittanut taas hoitosuhteen.

Hakemukseen liitetyistä lääkärinlausunnoista 6.5.2009 ja 22.5.2009 ilmenee, että A on kärsinyt psyykkisistä ongelmista yläasteikäisestä lähtien ja on uudestaan vuonna 2007 ohjautunut psykiatrian keskuksen hoitojaksolle, joka hoitojakso on jatkunut edelleen.

Käräjäoikeus katsoo, että A:n on hänen tulotasoonsa huomioon ottaen täytynyt ymmärtää, ettei hän kykene maksamaan kulutukseen liittyviä lukuisia velkojaan. Tällainen velkaantuminen osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta tai välinpitämättömyyttä velkojen takaisinmaksua kohtaan. On ilmeistä, että A:n velkaantumiseen on osaltaan vaikuttanut hänen edellä mainitut psyykkiset ongelmansa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoo, ettei näille mielenterveyden ongelmille tässä tapauksessa voida antaa sellaista merkitystä, että ne johtaisivat velkaantumisen kevytmielisyyttä harkittaessa toisenlaiseen arvioon. A:n velkajärjestelylle on yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 7 kohdan mukainen este.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Velkajärjestelyn myöntämisestä esteestä huolimatta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n velkaantumisesta on kulunut suhteellisen lyhyt aika. A ei ole pystynyt lyhentämään velkojaan. Nämä seikat puhuvat velkajärjestelyn myöntämistä vastaan. Velkajärjestelyn myöntämistä tukee se, että A on osoittanut sosiaalista ryhdistäytymistä hylkäämällä esteperusteen muodostaman elämäntavan. Käräjäoikeus päätyy sanottuja seikkoja punnitessaan kokonaisarviossaan siihen, ettei A:n kohdalla ole olemassa sellaisia yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:ssä tarkoitettuja painavia syitä, joiden perusteella velkajärjestely voitaisiin yleisestä esteestä huolimatta myöntää.

Päätöslauselma

A:n velkajärjestelyhakemus hylätään.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Käräjätuomari Seppo Isometsä

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 28.12.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on käräjäoikeuden päätöksessä selostetusta lausumastaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että hänelle myönnetään velkajärjestely.

B Oy ja C Ag eivät ole antaneet valituksen johdosta pyydettyjä vastauksia.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Velkajärjestelyn esteiden osalta hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut.

Velkajärjestelyn myöntämisestä esteestä huolimatta hovioikeus lausuu seuraavaa.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 a §:n mukaan velkajärjestely voidaan 10 §:n estämättä myöntää, jos siihen on painavia syitä ottaen erityisesti huomioon velkaantumisesta kulunut aika, velallisen toimet velkojen maksamiseksi ja muut velallisen olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Säännöstä koskevan hallituksen esityksen (HE 98/2002 s. 31) mukaan säännöksen tarkoituksena on helpottaa esteen vuoksi velkajärjestelyn ulkopuolelle jääneiden velallisten pääsemistä velkajärjestelyn piiriin, jotta nämä eivät jäisi kohtuuttomaan asemaan kokonaan ilman mahdollisuutta selviytyä veloistaan ja päästä elämässään uuteen alkuun. Päätös velkajärjestelyn myöntämisestä tehdään kokonaisharkinnan perusteella. Painavia syitä harkittaessa on otettava huomioon myös velallisen henkilökohtaiset olosuhteet, joista saattaa johtua, ettei hän tosiasiassa ole voinut huolehtia eikä liioin osoittaa haluaan huolehtia velkojensa maksamisesta. Esityksessä on todettu (s. 32), että henkilökohtaisten olosuhteiden huomioon ottamisella pyritään erityisesti siihen, ettei velkajärjestelyn mahdollisuus jäisi niidenkään velallisten saavuttamattomiin, joilla ei ole ollut lainkaan maksukykyä.

A on velkaantunut pääasiallisesti vuosien 2006 ja 2007 välisenä aikana. A:n velkaantuminen on ollut ilmeisen kevytmielistä ja se on tapahtunut suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana eikä velkaantumisesta ole vielä kulunut kovin pitkää aikaa. A:n velkaantumisen voidaan 22.5.2009 annetun lääkärinlausunnon mukaan osittain katsoa johtuneen hänellä jo ennen velkaantumista todetusta psyykkisestä sairastumisesta. Lääkärinlausunnon mukaan A:n hoitosuhde oli katkennut vuonna 2006, mutta alkanut uudelleen keväällä 2007, jolloin hän oli myös lopettanut huumeiden käytön. Lausunnossa todetaan, että A:n terveyden paranemisen kannalta olisi tärkeää saada velka-asioihin kohtuullinen selviämissuunnitelma. A:sta 23.8.2010 annetun lääkärinlausunnon mukaan hänen terveydentilassaan ei ole juurikaan tapahtunut muutosta.

A ei ole voinut lyhentää velkojaan, koska hänellä ei ole ollut maksukykyä. Hänestä 23.8.2010 annetun lääkärinlausunnon perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että A:n maksukyky tulee lähitulevaisuudessakin jatkumaan siinä määrin heikkona, että perinnän tulos jäisi joka tapauksessa vähäiseksi. Näin ollen velkajärjestelyn myöntämisellä ei velkojien kannalta ole suurta merkitystä.

Näillä perusteilla hovioikeus 10 a §:n mukaisia edellytyksiä kokonaisuudessaan harkitessaan katsoo, että on olemassa painavia syitä myöntää A:lle velkajärjestely esteestä huolimatta.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös kumotaan.

Hovioikeus myöntää A:lle velkajärjestelyn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asia palautetaan käräjäoikeuteen tästä päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten. Käräjäoikeuden tulee omasta aloitteestaan ottaa asia uudelleen käsiteltäväkseen.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Olavi Snellman, Riitta-Liisa Rautsi, Jukka Soininen
Esittelijä Kari Puukka

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.