Itä-Suomen HO 11.10.2010 990

Laillinen este - Laillisesta esteestä ilmoittaminen - Valituksen jättäminen sillensä - Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:n mukainen ilmoitus

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Hovioikeus oli jättänyt A:n valituksen sillensä, koska hän oli laillista estettä ilmoittamatta jäänyt saapumatta pääkäsittelyyn. A vaati oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:n mukaisessa ilmoituksessa, että hänen valituksensa otetaan uudelleen käsiteltäväksi, koska hänellä oli ollut laillinen este saapua pääkäsittelyyn. Hovioikeus katsoi ilmoitukseen liitettyjen selvitysten perusteella olevan mahdollista, ettei A olisi sairauden vuoksi voinut terveydentilaansa vaarantamatta saapua hovioikeuden istuntoon, mutta A:n menettäneen esteestä ilmoittamisen laiminlyömisen vuoksi oikeutensa saada valituksensa tutkittavaksi hovioikeudessa.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 11.10.2010

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Etelä-Savon käräjäoikeus on 15.3.2010 tuominnut A:n laittomasta uhkauksesta ynnä muusta yhdyskuntapalvelurangaistukseen ja suorittamaan asianomistajille korvauksia. A on valittanut tuomiosta.

Hovioikeus on määrännyt asiassa pidettäväksi pääkäsittelyn 27.8.2010. A on kutsuttu pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi uhalla, että hänen valituksensa hänen poissa ollessaan jätetään sillensä.

A on jäänyt henkilökohtaisesti saapumatta pääkäsittelyyn.

Hovioikeus on 27.8.2010 julistamallaan päätöksellä jättänyt A:n valituksen oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 20 §:n 1 momentin nojalla sillensä, koska A oli laillista estettä ilmoittamatta jäänyt henkilökohtaisesti saapumatta pääkäsittelyyn.

OIKEUDENKÄYMISKAAREN 26 LUVUN 22 §:N MUKAINEN ILMOITUS

A on hovioikeuteen 27.9.2010 saapuneessa kirjoituksessaan vaatinut, että hänen valituksensa otetaan uudelleen käsiteltäväksi, koska hänellä oli ollut laillinen este saapua pääkäsittelyyn. A on liittänyt kirjoitukseensa 1.9.2010 päivätyn lääkärinlausunnon ja Savonlinnan keskussairaalan kirurgian sairauskertomuksen ajalta 22. ja 23.8.2010.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:n mukaan, jos valitus on valittajan poissaolon vuoksi jätetty sillensä, mutta hänellä on ollut laillinen este, jota hän ei ole voinut ajoissa ilmoittaa, valittajalla on oikeus saattaa valitus uudelleen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hovioikeudelle 30 päivän kuluessa valituksen sillensä jättämisestä. Jollei valittaja näytä toteen laillista estettä, valitusta ei oteta tutkittavaksi.

Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:n 1 momentin mukaan laillinen este on sillä, joka sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen vuoksi on estynyt noudattamasta kehotusta saapua tuomioistuimeen. Jos ilmoitetaan tai muutoin tiedetään muu este, tuomioistuimen asia on tutkia, voidaanko este hyväksyä lailliseksi.

A ei ole ennen hovioikeudessa pidettäväksi määrättyä pääkäsittelyä tehnyt hovioikeudelle minkäänlaista ilmoitusta esteestä. Hovioikeuden istuntoon saapunut A:lle määrätty oikeudenkäyntiavustaja on istunnossa ilmoittanut, ettei hänellä ollut tietoa A:n poissaolon syystä.

Hovioikeudelle nyt toimitetuista asiakirjoista käy ilmi, että A on joutunut pahoinpitelyn uhriksi 22.8.2010 ja käynyt samana päivänä Savonlinnan keskussairaalan kirurgian päivystyksessä, josta hänet on kotiutettu. A on mennyt uudestaan sairaalaan sovitun rintakehän kuvauksen vuoksi 23.8.2010 ja hänet on kotiutettu samana päivänä. A:lla on todettu rintakehän ruhjevamma sekä nirhaumia kyynärpäässä ja säärissä. Neurologian ylilääkärin 1.9.2010 allekirjoittaman lausunnon mukaan A on ollut vammojensa vuoksi kykenemätön matkustamaan hovioikeuden istuntoon 27.8.2010.

Sairaus on laillinen este silloin, kun se on laadultaan tai vaikutuksiltaan sellainen, ettei henkilö voi terveydentilaansa vaarantamatta saapua oikeuden istuntoon tai olla läsnä siellä. Ottaen huomioon A:n asuinpaikan Savonlinnan ja Kuopion välisen etäisyyden hovioikeus katsoo olevan mahdollista, ettei A olisi hänellä todettujen vammojen vuoksi voinut terveydentilaansa vaarantamatta saapua hovioikeuden istuntoon 27.8.2010.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 22 §:ssä edellytetään laillisen esteen olemassaolon lisäksi sitä, että valittaja ei ole voinut ajoissa ilmoittaa esteestä. A on kotiutettu sairaalan päivystyksestä jo sunnuntaina 22.8.2010. Hänellä olisi ollut sen jälkeen runsaasti aikaa ilmoittaa hovioikeudelle tai oikeudenkäyntiavustajalleen esteestä ennen perjantaina 27.8.2010 kello 13.00 pidettäväksi määrättyä pääkäsittelyä. A ei ole kirjoituksessaan ilmoittanut syytä siihen, miksi hän ei olisi voinut ilmoittaa esteestä ajoissa, eikä selvitystä ilmoittamisen esteestä ilmene myöskään hänen kirjoituksensa liitteinä hovioikeudelle toimittamistaan asiakirjoista.

Hovioikeus katsoo, että A on esteestä ilmoittamisen laiminlyömisen vuoksi menettänyt oikeutensa saada valituksensa tutkittavaksi hovioikeudessa riippumatta siitä, olisiko hänellä katsottava olleen terveydentilasta johtunut laillinen este saapua hovioikeuden pääkäsittelyyn.

Päätöslauselma

A:n hakemus hylätään. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Esko Randelin, Anna-Kaarina Mäkinen, Tuulikki Räsänen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.